مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه هنر

دانشگاه هنر ، بر اساس ماده 8 آيين نامه جدید ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي ( مصوب سال 91 )  براي ورود به دورة تحصيلي بالاتر براي اختصاص 20 % ظرفيت پذيرش با کنکور (در صورت واجدالشرايط بودن در هر رشته يک نفر)، به پذيرش بدون آزمون در دوره دکتراي تخصصي رشته هاي « پژوهش هنر ، تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي – شهرسازي » از طريق مصاحبه دانشجو ی دکتری بدون کنکور مي پذيرد.

دانلود اطلاعیه و فرم ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر

الف – شرایط عمومی :
١- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
-2 التزام به قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامی ایران
-3 عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها
-4 نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذ يصلاح
-5 نداشتن منع قانونی براي ادامۀ تحصیل از لحاظ خدمت وظیفۀ عمومی براي داوطلبان مرد
ب – شرایط اختصاصی
دانشآموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایاننامه (دفاع از پایاننامه با درجه عالی) جزء رتبههاي اول تا سوم دانشجویان هم- رشته و همورودي خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر:
الف) داراي حداقل دو مقاله مستخرج از پایاننامه پذیرفتهشده یا چاپ شده در مجلات علمی  پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی یا طرحهاي پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛
ب ) دانشجویان نمونه کشوري در دوره کارشناسی ارشد داراي حداقل یک مقاله مستخرج از پایاننامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی
پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی یا طرحهاي پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛
پ ) رتبه اول المپیادهاي علمی  دانشجویی یا آزمون سراسري کارشناسی ارشد داراي حداقل یک مقاله مستخرج از پایاننامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی  پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی یا طرحهاي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛
ت ) دانشآموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد داراي حداقل یک مقاله مستخرج از پایاننامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی  پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی یا طرحهاي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی
ارشد؛
ث ) دارندگان نشان طلاي کشوري المپیادهاي دانشآموزي (موضوع مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی) داراي حداقل یک مقاله مستخرج از پایاننامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی  پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی یا طرحهاي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛
ج ) دانشجویان دورة کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیسمال تحصیلی (با گذراندن حداقل 100 واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود بوده و در 8 نیمسال دانشآموخته شوند و داراي رتبههاي کشوري در آزمون سراسري باشند
(رتبه زیر 20 در گروه هنر زیر 100 در گروه ریاضی فیزیک)داراي حداقل یک مقاله مستخرج از پایاننامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی
پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی یا طرحهاي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛
چ ) رتبه هاي اول تا سوم نهایی جشنوارههاي معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازي و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، داراي حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی  پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بینالمللی، (بجز دانشآموختگان رتبه اول دورههاي نیمه حضوري و مجازي)یا طرحهاي پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی
کارشناسی ارشد؛
تبصره  طرح ملی، اثر بدیع یا تألیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تأیید معاونت پژوهشی و فناوري وزارت، میتواند به جاي یک مقاله در هر یک از بندهاي شرایط اختصاصی جایگزین شود.
ج- شرایط و ضوابط پذیرش
1 در رشته هاي پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، علاوه بر دارا بودن دانشنامۀ کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشتههاي هنري(بجز معماري و شهرسازي)، دوره کارشناسی متقاضیان نیز باید یکی از رشتههاي مصوب هنر باشد. )
2 در رشته شهرسازي دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهاي رشته شهرسازي الزامی است.
3 متقاضیان باید به هنگام ارسال مدارك به طور قطعی فارغالتحصیل شده باشند.
4 متقاضیان با مدرك تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.
و یا معادل آن در آزمونهاي معتبر دیگر IELTS 5 داشتن مدرك زبان خارجی با حداقل نمره 5
د . مدارك مورد نیاز جهت مصاحبه
1 فرم تکمیل شده شماره 1
2 فرم تکمیل شده شماره 2
3 تصویر مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه و یا تصویر طرحهاي پژوهشی تقاضا محور (انجام شده توسط دانشجو بر اساس نیاز یک دستگاه) تأیید شده توسط معاونت پژوهشی وزارت متبوع که به تفکیک ، پیوست فرم 1 شده باشد. (در صورتی که مقالات تاکنون چاپ نشده است ارائه نامه پذیرش چاپ مقالات، ضروري است)
4 تصویر تأییدیه سوابق آموزشی و پژوهشی (شامل پایاننامه، مقالات ارائه شده در همایشهاي علمی و مجلات، کتابها و جوایز اخذ شده و مستندات)
5 تصویر معرفی نامه رسمی از هریک از حوزههاي مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در خصوص هر یک از موارد شرایط اختصاصی
6 تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که داراي تاریخ و معدل فارغالتحصیلی باشد.
7 تصویر گواهی مدرك زبان (در زمان ارسال مدارك بیش از 2 سال از تاریخ صدور مدرك سپري نشده باشد)
8 – تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
3 با درج مشخصات داوطلب در پشت آن × 9 دو قطعه عکس 4
10  اصل فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال که در وجه ( درآمد اختصاصی دانشگاه هنر نزد بانک ملی، شعبه مرکزي، کد 60 ) به حساب سیبا به شمارة 2177419001000 واریز شده باشد.
تذکر : همراه داشتن اصل گواهی تمامی مدارك موردنیاز در جلسه مصاحبه الزامی است.
تذکرات مهم:
1 در صورت پذیرفته شدن شاغلین رسمی سازمانها و دستگاههاي دولتی ، ارائه حکم مأموریت، استعفاء ، مرخصی بدون استفاده از حقوق یا هر گونه سند رسمی که مؤید امکان تأمین تحصیل تمام وقت دانشجو باشد هنگام ثبتنام ، ضروري است.
2 تحصیل در دوره دکترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذیرفته شدن باید اوقات خود را با وضعیت تحصیلی دوره وفق دهد و تابع کلیۀ مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه باشد.
3 چنانچه در هر یک از مراحل ثبتنام ، برگزاري مصاحبه، پذیرش و تحصیل در دانشگاه هنر ، مشخص گردد که داوطلب ، داراي هر یک از شرایط درج شده در این تقاضانامه نبوده است بلافاصله از ثبتنام، شرکت در مصاحبه، پذیرش و یا ادامۀ تحصیل وي در هر مرحلهاي جلوگیري به عمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
4 مدارك ارسالی داوطلبان و همچنین وجه ثبتنام به هیچ وجه مسترد نمیشود.
5 به مدارکی که از طریق پست سفارشی ارسال نشود و یا داراي نقص باشد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6  زمان مصاحبه علمی از طریق سایت دانشگاه حوزه تحصیلات تکمیلی اعلام خواهد شد.

7 حضور و شرکت در جلسه مصاحبه الزامی است و زمان مصاحبه تمدید نخواهد شد.
8 زمان شروع به تحصیل پذیرفتهشدگان نهایی بر اساس مقررات وزارتی و مصوبات دانشگاه که متعاقباً اعلام میشود خواهد بود.
91 به آدرس : تهران، خیابان حافظ ، خیابان سرهنگ سخائی، بین /6/ 7 متقاضیان مدارك موردنیاز را حداکثر تا پایان وقت اداري 8
تقاطع سیتیر و فردوسی، پلاك 58 ، دانشگاه هنر ، دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، کد پستی 1136813518 از طریق پست پیشتاز  ارسال نمایند.
تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

5
افزودن دیدگاه جدید

avatar
farzan
farzan

با سلام. من نمیدونم چرا معدل ملاک اصلی و پایه میشه. آخه اگر یکی از این مسئولین خودش هنرمند باشه میدونه که معمولاً ظعیفترین دانشجوها معدل فقط دارند. در ضمن تو ارشد که تعداد درسها خیلی کم و با چند استاد محدود معمولاً ارائه میشه کافیه یکی باهات چپ بشه و بهت بده 13 و به باقی 19 بده. اتفاقی که برای من افتاد.اونم دو ترم باهاش داشتم. اما مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه با نمره بالای 19و نام دارم. افسوس

اسدی
اسدی

مهلت فرستادن این مدارک برای دانشگاه هنر تا کی هست؟؟؟اصلا نگفتید !در مورد آخر این صفحه هست که گویا جابه جا شده خودتو بخونید ،اصلا معلوم نیست کیه تاریخ چه برای پست چه آزمون….مممنون میشم جواب بدید.

———
مهلت ثبت نام تمام شده است.

مجیده
مجیده

سلام. مدیر محترم سایت مدارکی که باید ارسال کنیم همان 10 مورد که برای مصاحبه نوشته شده است؟! یعنی فیش بانکی و فرم دانشگاه را هم باید در این مرحله پست کنیم؟ اگه شماره ای از داانشگاه دارید لطفا در سایت قرار دهید.با تشکر

——-

سلام
66728000

5 ـ 66733401

مینا
مینا

با سلام
آیا مدرک زبان غیرازانگلیسی قابل قبواست؟مثلا زبان فرانسه؟

——

سلام
با دانشگاه تماس بگیرید.

سميرا
سميرا

با سلام
مي خواستم بدونم سال فارغ التحصيلي نيز در پذيرش مهم هست يا نه.
من حدودا 6 سال پيش فارغالتحصيل شدم ولي بقيه شرايط بالا رو دارم. با توجه به سال فارغ التحصيليم آيا من واجد شرايط پذيرش بدون كنكور هستم يا خير.
با تشكر

——

سلام
با دانشگاه تماس بگیرید.