مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

شرایط و نحوه بورس دکتری هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامي از ميان پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصی خود در صورت نياز تعدادي را به صورت  بورسيه مي پذيرد.
ماده 38 – با توجه به اينكه اعطاي بورس تحصيلي پس از قبولي در دوره دكتري انجام ميپذيرد لذا داوطلبان از ارسال هرگونه
مدرك در اين مورد جداً خودداري نمايند.
ماده 39 – براي پذيرفته شدگان در برخي از رشته ها كه امكان بورسيه نيست، از طريق حوزه معاونت دانشجويي وام هاي بلند
مدت در نظر گرفته شده است.

ماده 40 – كساني كه در استخدام (اعم از رسمي، قراردادي يا پيماني) سازمانها يا نهادهاي ديگر باشند نمي توا نند بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي شوند.
ماده 41 – كليه دانشجويان دوره دكتري تخصصي (اعم از بورسيه يا آزاد) بايد به طور تمام وقت به تحصيل در اين دوره بپردازند.
شرايط دريافت بورس تحصيلي :
ماده 42 – مؤمن و متعهد به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و داشتن صلاحيت لازم براي عضويت هيأت علمي طبق
ضوابط و آيين نامه استخدام هيأت علمي دانشگاه.
ماده 43 – نداشتن بيش از 35 سال سن براي آقايان و 33 سال  سن براي خانم هاي دوره دكتري تخصصي تا مهر 92
ماده 44 – عدم اشتغال در سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته و همچنين نداشتن تعهد خدمت به آنها.
ماده 45 – سپردن تعهد خدمت دو برابر سنوات استفاده از بورس تحصيلي در دفتر اسناد رسمي و همچنين سپردن وثيقه كه نوع و ميزان آن را دانشگاه تعيين و اعلام مي نمايد.
ماده 46 – دانشجويان بورسيه در صورت اعزام به خدمت وظيفه عمومي پس از اتمام طرح سربازي طول مدت خدمت و در صورتي كه طرح سربازي خود را در همان واحد دانشگاه آزاد اسلامي بگذرانند سنوات مربوط به گذراندن طرح سربازي آنان با
تعهد يك برابر اضافي كه جمعاً مدت 4 سال خواهد بود به مدت تعهد اضافه شده و تأثيري در كاهش ايام تعهد خدمت موضوع ماده 45 فوق نخو اهد داشت.
ماده 47 – متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي پس از قبولي قطعي در دوره دكتري تخصصي مي توانند نسبت به ارائه درخواست و انجام مراحل بورسيه خود در سایت جذب هیأت علمی با توجه به ضوابط اقدام نمايند و از مراجعه حضوري به سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي خودداري كنند .
ماده 48 – دانشگاه آزاد اسلامي پس از پايان مهلت مقرر برابر آيين نامه هاي جاري تقاضاها را مورد رسيدگي قرار داده در صورت
انطباق با شرايط، زمان مصاحبه را كه منحصراً براي پذيرش بورسيه انجام مي گيرد به طريق مقتضي به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
ماده 49 – دانشجوي بورسيه مكلف است برابر مقررات در هريك از واحدهاي دانشگاهي در سراسر كشور بنا به تشخيص  شوراي  بورس سازمان مركزي دانشگاه بدون عذر و بهانه اي به انجام وظايف دانشگاهي محوله ادامه دهد، مگر آنكه قبلاً در مورد محل خدمت او توافق حاصل شده باشد.
ماده 50 – قطع بورسيه تحصيلي محدود به موارد زير است :
الف ) دانشجوي بورسيه به دلايل آموزشي قادر به ادامه تحصيل نباشد.
ب ) دانشجو از عهده انجام برنامه هاي آموزشي ارائه شده از طرف گروه آموزشي مربوط برنيايد.
ج ) دانشجو، دليل قانع كننده اي براي انصراف از ادامه استفاده از بورس ارائه دهد.
ماده 51 – دانشجويان بورسيه موظفند به طور تمام وقت و برابر آ يين نامه هاي مربوط ، به امر تحصيل و تحقيق ادامه دهند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

دیدگاه ها بسته شده اند.