مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

شرایط کامل دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامي با هدف جذب نخبگان علمي و ترغيب دانشجوي ان به تلاش مستمر در عرصه توليد و انتقال دانش  (پژوهش و آموزش) بدون برگزاري آزمون اقدام به پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ارشد در دوره دكتري تخصصي مي نمايد.
شرايط پذيرش دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد :
داوطلبان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي بايستي علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخش دوم واجد شرايط زير باشند :
1 – دارا بودن حداقل ميانگين نمرات 18 در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته براي رشته هاي علوم انساني (به جز رشته هاي حسابداري و مديريت خدمات بهداشتي و درماني) و حداقل ميانگين 17 جهت ساير رشته ها (از جمله رشته هاي حسابداري و مديريت خدمات بهداشتي و درماني).
2 – دارا بودن حداقل ميانگين 17 جهت فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه اي يا عمومي.
3 – متقاضيان دوره بدون آزمون لازم است فاقد دروس معادل سازي شده باشند.
4 – متقاضيان دوره بدون آزمون لازم است براساس مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر در 6 نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
5 – دارا بودن حداقل نمره پايان نامه هجده و نیم جهت كليه رشته ها.
6 – حداكثر سن تا پايان 31 شهريور ماه 1392 ، سي سال تمام.
7 – حداكثر سن براي مربيان رسمي شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي تا پايان 31 شهريور ماه 1392 سی و پنج سال تمام.

8- داوطلبان شركت در دوره دكتري تخصصي بدون آزمون سال 92 علاوه بر دارا بودن شرايط سني مذكور در بند 6 بايد حداكثر فارغ التحصيل سه دوره قبل مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري  حرفه اي باشند يعني صرفاً فارغ التحصيلان سالهاي 89 ، 90 و 91   كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي مي توانند در دوره دكتري تخصصي بدون آزمون سال 92 شركت نمايند ، مربيان رسمي شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي از اين شرط مستثني هستند.
9 – متجا نس و همنام بودن رشته فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد با رشته انتخابي در مقطع دكتري تخصصي.
10 – داوطلبان دوره بدون آزمون لازم است نسخ هاي از مقالات و يا مجلات علمي   چاپ شده در مجلات  توليدات علمي  پژوهشي فارسي زبان و غير فارسي زبان داخلي يا خارجي يا خود را با درج شماره پرونده حداكثر تا پايان دي ماه از طريق پست
سفارشي به آدرس تهران، خيابان پاسداران، نبش بهستان ششم، پلاك 1، مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلام ي، اداره آزمون هاي
تشريحي ارسال نمايند. به مقالاتي كه پس از انقضاي مدت مذكور به مركز آزمون واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. بديهي است عدم كسب حدنصاب امتياز لازم جهت مقالات و توليدات علمي منجر به حذف داوطلب از دوره بدون آزمون خواهد شد.
تذكر مهم 1 : جهت پذيرش در دوره بدون آزمون براي مربيان رسمي شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي، سهميه جداگانه اي وجود
ندارد و كليه داوطلبان در پذيرش از شرايط يكسان برخوردارند.
تذكر مهم 2 : از آنجايي كه صرف دارا بودن شرايط ثبت نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولي نم يباشد و پذيرش در اين دوره
براساس ظرفيت موجود و اولويت افراد مي باشد لذا به منظور استفاده از امكان قبولي در آزمون د كتري تخصصي در صورت عدم
پذيرش از طريق بدون آزمون به داوطلبان توصيه م يگردد كه در دوره دكتري تخصصي با آزمون نيز شركت نمايند.
تأكيد مي گردد متقاضيان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون مي بايستي در زمان ثبت نام از مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي فا رغ التحصيل شده باشند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

افزودن دیدگاه جدید

avatar