مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره
  1. سکوت گفت:

    خوش به حال اون دو برادری که ریاضی کاربردی قبول شدن.قسمت ما که نشد.موفق باشید.اما هر کدومتون قبول شد اینجا برای ما بنویسه