مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اطلاعیه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ در رابطه با اصلاحات دفترچه انتخاب رشته‌

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 92/1/24 و 92/1/29  بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ 1392 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند با توجه به اعلام رشته محل‌هاي جديد تحصيلي و همچنين اصلاحات اعلام شده درخصوص برخي از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا روز چهارشنبه مورخ 4/2/92 نسبت به ثبت اولويت‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اطلاعيه‌هاي مربوط نسبت به ثبت كدرشته‌ محل‌هاي مورد نظر حداكثر تا پايان روز چهارشنبه مورخ 4/2/92 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده‌اند، در صورت تمايل با توجه به مندرجات اطلاعيه‌هاي مذكور، مي‌توانند نسبت به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.

الف) اصلاحيات دفترچه:     
جدول شهريه‌هاي دانشگاه ولي‌عصر(عج) رفسنجان، مندرج در صفحه 74 دفترچه راهنما، مربوط به دوره‌هاي پرديس خودگردان دانشگاه مذكور مي‌باشد.
ظرفيت پذيرش كليه رشته‌ محل‌هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر دو برابر ظرفيت اعلام شده است.
تصحيحات در جداول كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين اطلاعيه اصلاحات به شرح جدول ذيل اعلام مي‌گردد.
كدرشته
امتحاني
نام رشته امتحاني
دوره
كدرشته محل
نام دانشگاه
نام گرايش
اصلاحيات
2105
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
روزانه
1171
دانشگاه سيستان و بلوچستان
مخاطرات آب و هوايي
عنوان صحيح گرايش «مخاطرات آب و هوايي» مي‌باشد.
2106
علوم اقتصادي
روزانه
1228
دانشگاه تربيت مدرس
اقتصاد پولي
ظرفيت پذيرش 6 نفر
2118
مديريت
روزانه
1465
دانشگاه تهران
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2118
مديريت
روزانه
1474
دانشگاه شهيد بهشتي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2118
مديريت
روزانه
1477
دانشگاه علامه طباطبايي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2118
مديريت
نوبت دوم
1494
دانشگاه تهران
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 1 نفر
2118
مديريت
پرديس
1504
دانشگاه شهيد بهشتي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 1 نفر
2118
مديريت
پرديس
1505
دانشگاه علامه طباطبايي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2118
مجموعه مديريت
پرديس
1920
دانشگاه تهران
مديريت منابع انساني
عنوان صحيح گرايش « مديريت منابع انساني» مي‌باشد.
2202
مجموعه زمين شناسي
روزانه
2937
پژوهشكده علوم زمين
زمين شناسي نفت
وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذيرش فقط مرد
2210
مجموعه زمين شناسي
روزانه
2939
پژوهشكده علوم زمين
تكتونيك
وابسته به سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني كشور
2233
مجموعه رياضي
روزانه
2526
تربيت مدرس
رياضي محض
ظرفيت پذيرش بصورت: 6 نفر گرايش آناليز، 4 نفر گرايش هندسه، 2 نفر گرايش منطق، 2 نفر گرايش هندسه جبري و 6 نفر گرايش جبر مي‌باشد و در مدرك فارغ‌التحصيلي عنوان رشته «رياضي» درج خواهد شد.
2234
مجموعه رياضي
روزانه
2652
تربيت مدرس
رياضي كاربردي
فاقد توضيحات مي‌باشد.
2236
زيست شناسي دريا
روزانه
2974
مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
جانوران دريا
ظرفيت پذيرش براي نيمسال اول خواهد بود.
2245
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
نوبت دوم
2921
دانشگاه تهران
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2303
مجموعه مهندسي برق
روزانه
3057
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مخابرات (سيستم)
محل تحصيل در پژوهشكده مخابرات اين دانشگاه در تهران مي‌باشد.
2303
مجموعه مهندسي برق
روزانه
3058
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مخابرات (سيستم)
محل تحصيل در پژوهشكده آفا اين دانشگاه در تهران مي‌باشد.
2352
مهندسي نفت
روزانه
3087
پژوهشكده علوم زمين
اكتشاف
وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذيرش فقط مرد
2370
مهندسي نساجي
روزانه
3963
دانشگاه صنعتي اصفهان
تكنولوژي نساجي
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2373
مهندسي سيستم‌هاي انرژي
روزانه
3986
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي سيستم‌هاي انرژي
پذيرفته شدگان با مدرك دكتري سيستم‌هاي انرژي فارغ‌التحصيل مي‌شوند
2412
مجموعه علوم و صنايع غذايي
روزانه
4187
دانشگاه تربيت مدرس
تكنولوژي مواد غذايي
ظرفيت پذيرش 5 نفر
2425
مجموعه علوم دامي
روزانه
4312
دانشگاه زنجان
تغذيه دام
توضيحات مندرج در مقابل رشته حذف مي‌شود.
2432
مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات
روزانه
4424
دانشگاه تربيت مدرس
زراعت
ظرفيت پذيرش 5 نفر
2432
مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات
روزانه
4440
دانشگاه رازي كرمانشاه
فیزولوژی گیاهان زراعی
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2436
مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات
روزانه
4486
دانشگاه رازي كرمانشاه
اكولوژی گیاهان زراعی
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2801
زبان و ادبيات فارسي
پرديس
8157
دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات فارسي
ظرفيت پذيرش 6 نفر
2901
تربيت بدني و علوم ورزشي
روزانه
9172
دانشگاه تربيت مدرس
مديريت ورزشي
عنوان صحيح رشته «مديريت ورزشي» مي‌باشد
2901
تربيت بدني و علوم ورزشي
پيام نور
9175
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
مديريت ورزشي
عنوان صحيح دوره، «پيام نور» مي‌باشد.
2902
آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حركات ‌اصلاحی
روزانه
9119
دانشگاه تهران
آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حركات ‌اصلاحی
اين رشته محل بدون گرايش مي‌باشد.
2903
رفتار حركتي
پرديس
9135
دانشگاه تهران
رشد و تكامل و يادگيري حركتي
عنوان صحيح گرايش «رشد و تكامل و يادگيري حركتي» مي‌باشد.
2905
تربيت بدني و علوم ورزشي
روزانه
9184
دانشگاه تربيت مدرس
فيزيولوژي ورزشي
عنوان صحيح رشته «فيزيولوژي ورزشي» مي‌باشد
ب) رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنما:
2149ـ مالی
دوره تحصيلي
كدرشته محل
نام دانشگاه
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
روزانه
1922
دانشگاه تهران
حقوق مالی
2
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس قم
روزانه
1923
دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق مالی
2
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست
روزانه
1924
دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالی
2
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست
نوبت دوم
1925
دانشگاه تهران
حقوق مالی
1
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس قم
پرديس
1926
دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق مالی
1
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس دانشگاه
پرديس
1927
دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالی
1
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس دانشگاه
 
ج) رشته‌هاي حذف شده از دفترچه راهنما:
كدرشته
امتحاني
نام رشته امتحاني
دوره تحصيلي
كدرشته محل
نام دانشگاه
نام گرايش
2218
شيمي
روزانه
2955
مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
فيتوشيمي
2245
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
روزانه
2916
دانشگاه تهران
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
2245
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
نوبت دوم
2922
دانشگاه تهران
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
2316
مهندسي عمران
روزانه
3071
مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
محيط زيست
2339
مهندسي پليمر
نوبت دوم
3721
دانشگاه صنعتي اميركبير
صنايع پليمر
2349
مهندسي پزشكي
روزانه
3083
دانشگاه تهران
بيومتريال
2349
مهندسي پزشكي
نوبت دوم
3084
دانشگاه تهران
بيومتريال
2351
مهندسي نفت
روزانه
3086
دانشگاه صنعت نفت
نفت و بهره برداری مخازن
2412
مجموعه علوم و صنايع غذايي
روزانه
4656
دانشگاه تهران
تكنولوژی مواد غذایی
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

168
افزودن دیدگاه جدید

avatar
مسعود
مسعود

سلام همون اول اصلاحات رو انجام بدین تمام که شد انتخاب رشته شروع بشه

از اعتراضات به كليد اختصاصي ها كسي خبري داره؟
از اعتراضات به كليد اختصاصي ها كسي خبري داره؟

چرا سازمان به اعتراضات به نتيجه ها جوابي نميده؟ كسي مي دونه چيزي؟

Bita
Bita

با سلام
برای اعتراض اینترنتی چطوری اقدام کنم ؟
ممنون می شم اگه راهنماییم کنین

bita
bita

سلام
تو کارنامه یه قسمتش نوشته سيستم اينترنتي ارسال درخواست روش کلیک کنین میره تو صفحه پاسخگویی.
اون صفحه عضو شید درخواستتونو ارسال کنید.

در ضمن سایت سنجش گوشه چپ نوشته ورود به سیستم پاسخگویی رو اون هم کلیک کنین میره تو همون صفحه.

Bita
Bita

عزیزم خیلی ممنونم از پاسختون

مریم
مریم

بچه های معترض تونستین امروز نتیجه ای از اعتراض بگیرین؟ لطفا اگه خبری شد ما شهرستانی ها رو هم مطلع کنین.

افسانه
افسانه

بچه های معترض به کلید سوالات
فردا صبح ساعت 10 وزارت علوم همه جمع میشیم و خواستار ارائه کلید سوالات از طریق سنجش می شویم. توروخدا بیاین. به عمر از دست رفته و تلاشی که تو این یکسال کردین فکر کنید. هرچه جمعیت معترضین بیشتر باشه بهتره. پس منتظرتون هستیم

کمک
کمک

الان میشه ویرایش کرد؟
مشکلی پیش نمیاد؟

یه بدشانس
یه بدشانس

نه منم ویرایش کردم تازه

یه بدشانس
یه بدشانس

خیلی فوری!!!!!!!!!!!!!!!!!!
کمک کمک پیام و….
من رتبم خیلی خوب شده که حتی دانشگاههای تهران روزانه هم دعوت میشم
اشتباها دانشگاه کارشناسیمو یه دانشگاه دیگه زدم که هر دو شهرستانی و دارای اعتبار یکسان هستند. حتی دانشگاه خودم بالاتر هم هست یکم. ارشد رو درست زدم
الان ویرایش کنم ممکنه برام دردسر درست شه؟؟؟؟
ویرایش نکنم ممکنه بعدا بفهمن محرومم کنن؟؟؟؟؟؟
چکار کنم دوستان؟؟؟؟؟؟/

عمران
عمران

ویرایش کن حتما

یه بدشانس
یه بدشانس

ویرایش کردم
رتبه با تعویض دانشگاه عوض میشه؟؟؟؟
الان دانشگاه در رتبه ها موثر بودن؟؟

سازه های آبی 2
سازه های آبی 2

کسی زمان دقیق شرع مصاحبه ها رو میدونه؟؟؟

سازه های آبی 2
سازه های آبی 2

خیلی مهمه لطفا کمک کنید

مهران مهران
مهران مهران

گفتن دهه آخر اردی بهشت

misagh
misagh

سلام روز بخیر
می دونم همه شمادرحال انتخاب رشته هستید و تنش شما در این لحظه زیاده ولی ی خواهش از بچه های رشته مشاوره دارم اینکه رتبه های خوب که حتما روزانه قبول میشن اگر تو این سایت هستند و براشون مقدوره منابع مهم رو معرفی کنند خیلی ممنون میشم دعای ما بدرقه اونها خواهد بود تشکرررررررررررررررر

یه سرباز
یه سرباز

سایت سنجش بسته شد؟؟؟؟
من میخوام ویرایش کنم.
میشه الان؟

نرگس
نرگس

قسمت ویرایش هنوز فعاله

متین_ شیمی
متین_ شیمی

سلام خواهش میکنم سریع تر جواب بدید . استان مرکزی محل اقامتمه البته مسافت خیلی برام مهم نیست ترتیب انتخاب یزد-سمنان-اردبیل-لرستان-ایلام-یاسوج از نظر سطح دانشگاه و موقعیت شهر به نظرتون ترتیب مناسبی هست؟ اگر نیست لطفا با نظر خودتون مرتبش کنید . بسیار سپاسگذارم.

یه سرباز
یه سرباز

نه
سمنان بهتر از بقیست
به مسافتم فک کن 5 ساله
اونم تو سنی که موقعیت ازدواج کار و … پیش میاد…

متین_ شیمی
متین_ شیمی

یعنی بقیه رو حذف کنم؟ حالا یه ترتیبی بدید به این انتخابا ببینم نظرتون چی هست؟

یه سرباز
یه سرباز

مهلت انتخاب رشته که تمومه
به نظر من سطح سمنان از بقیه بالاتره بقیه فرق خاصی ندارن
من بودم به ترتیب نزدیکی به اراک میزدم
مهلت تمموم نشده مگه؟؟؟؟؟؟؟

علی - msrt
علی - msrt

دوستان عزیز
من امروز نتیجه msrtیم اومده
47 شدم
شنیدم از 47 تا 67 پارسال تو مصاحبه نمره داشته!
از کسانی که پارسال مصاحبه بودن یا الان خبر دارن که قانونش چطوره خواهش می کنم پاسخ منو بدهند…
پیشاپیش ممنونم بچه ها

پیام
پیام

نمره قبولی حداقل 50 است ولی تا 45 مشروط..دانشگاه تهران باید نمره 60 بیارید بقیه هم از 50 تا 65 بسته به رشته

ذ-ر
ذ-ر

سلام
بچه ها اگه شما نوع انتخاب رشته بقیه هم رشته ای هاتونو بدونید راحت می تونید جایی رو انتخاب کنید که شانس قبولیتون بیشتره
تازه رتبه همه رو هم بدونید که چه بهتر!

و به همین دلیل هنوزشما(روز پنجشنبه) می تونید انتخاب رشته تون رو ویرایش کنید با وجودی که انتخاب رشته و ویرایش اون تا روز چهارشنبه فقط تمدید شده بود…
سازمان سنجش مشکوکه!

یاسین
یاسین

به شهاب
رو چه حسابی این حرفو می زنی ؟ بهتر نیست دلایلتو بگی ؟ شاید که اصلا دعوت نشم ولی پارسال دوستام با رتبه 508 و 458 و 462 روزانه قبول شدن.

هلما-خراسان
هلما-خراسان

آقا پیام
خیلی خیلی ممنون از جوابتون، خدا خیرتون بده!
ی سوال دیگه: اگه ظرفیت زیر هر کدوم از دانشگاها زیر 3 نفر باشه چطور؟!گر خدا بخواهددعوت ب مصاحبه خواهم شد ا؟!

پیام
پیام

بله..در تجمیع شما دعوت می شوید ولی همه انتخابهای ممکن را انجام دهید تا متضرر نشوید

به پيام يا مشاور دكتري لطفا پاسخ بدين
به پيام يا مشاور دكتري لطفا پاسخ بدين

برای مشخص شدن ضریب دعوت غیر رو زانه ها درست عمل کردم؟55 ظرفيت روزانه و آخرين نفر 137 و ظرفيت شبانه… 43 و آخرين نفر 423. ۲٫۵ برابر و ۹٫۵ برابر؟ طبق فرمول شما. هر رشته محل؟میشه حدودا بگین تا چه رتبه هایی روزانه دعوتن و تا چه رتبه هایی غیر روزانه؟

خلیل
خلیل

من دکتری ازاد شرکت کردم فرزند جانباز 40 درصد بودم. امتحان رو در حد متوسط دادم ایا با اعمال سهمیه قبول میشم؟ با تشکر؟

سوال؟!!!!!!!!!!!!!1
سوال؟!!!!!!!!!!!!!1

دوستان سلام
یکی هست بگه انتگرال نا معین تابع sin(x)/x چی میشه؟
اصلا تابع اولیه داره؟

متین
متین

سلام
این انتگرال تابع اولیه نداره و جوابش را معمولا براساس یک سری می نویسند و با Si(x) نمایش می دهند. برای اینکه بدونی یه انتگرال تابع اولیه داره یا نه آن را درقسمت حل انلاین مثمتیکا تایپ کن و جوابش را ببین. برای نمونه برای این انتگرال داریم http://integrals.wolfram.com/index.jsp?expr=sin%28x%29%2F%28x%29&random=false
موفق باشی

سوال؟!!!!!!!!!!!!!1
سوال؟!!!!!!!!!!!!!1

دست گلت درد نکنه
موفق باشی.

سما
سما

به پیام و مشاور دکتری
به نظر شما کلید سوالات درست بوده یعنی درصدهای احتمالی تون با درصدهای کارنامه مشابه بوده؟ با توجه به اینکه رتبه تون خوب شده خواهشا بی طرفانه جواب بدین.

پیام
پیام

نه کلید اختصاصی ایراد دارد…زبان حداکثر در 3 سوال و استعداد در 5 سوال

کلید
کلید

سلام

کلیدها رو از کجا میشه پیدا کرد؟

سما
سما

آقا پيام به نظر شما بايد چيكار كرد اعتراض نتيجه اي هم داره؟

پیام
پیام

کاری نمیشه کرد چون همه چی بهم میریزه و دیگه نمیشه جمعش کرد….کلید هارو هم کسی ندارد بجز گروه مخزن آزمون که انرا در دستگاه علامت خوان وارد میکنه…البته هر آزمون 6 کلید داشته که امکان غلط بودن کلید بعلت اشتباه قرار دادن کلید ها و اصولا کلید غلط برای سوالات کمتر بوجود میاد ولی امکان اشتباه از جانب طراح سوالات و اشتباه خواندن ماشین وجود دارد

عمران خاک
عمران خاک

در مورد کلید سوالات من از سنجش سوال کردم جواب داده برای دریافت پاسخنامه با سازمان مکاتبه کنید!

افسانه
افسانه

بچه ها افرادي كه به درصدهاي كارنامه شون اعتراض دارن قرار شده كه شنبه ساعت 10 همگي جلوي وزارت علوم تجمع كنند و اعتراضشون رو اعلام كنند_لطفا افرادي كه معترضند لطفا بياين_چرا سالهاي قبل اعتراضي به اين انبوهي به كليدسوالات نبود؟چرا براي برخي افراد كارنامه شون اصلاح شده_قرارمون ساعت 10 روز شنبه وزارت علوم_اگه تعداد افراد معترض بيشترباشه بهترجواب ميگيريم_لطفا هركس اعتراض داره بياد_‏

افسانه
افسانه

کاربران
بیتا
RAZ
ممل
علوم تحقیقات
مهدی
آیدا
ali
sara
احسان
باران
اعتراض مهم
اعتراض به کلید استعداد تحصیلی فنی مهندسی
آبی نه آسمانی
سکوت
راستگو
عمران
و کاربران معترض دیگر
ساعت 10 صبح شنبه منتظر همه شما مقابل وزارت علوم هستیم. خواهشا به نشانه اعتراض همه باهم حضور پیدا کنیم. هر چه تعدادمون بیشتر باشه بهتره. حتی یک نفر. پس خواهشا کوتاهی نکنید. به امید اینکه اعتراضمون نتیجه ای داشته باشه. لطفا همه به 20:30 ایمیل بزنید تا رسانه ای بشه اعتراضمون. شنبه 10 صبح وزارت علوم

ممل
ممل

من پایه ام.
اعتراض ما این است: چرا سنجش کلیدارو منتشر نمی کنه.

ايدا
ايدا

ما شهرستاني هي اميدمون به شما ها است. لطفا برين و اعتراض ما ها رو هم برسونين. حق دادني نيست. گرفتني است. من چند ماه زحمت كشيدم ولي رتبه 24 درصد واسه اختصاصيم كه با اطمينان نزديك به چهل پنجاه تا رو زدم چرا بايد بشه 24 درصد؟ حداقل با نمره منفي ها مياد به 30 يا 35 مي رسه نه 24 درص. هر روز دارم ضجر مي كشم. چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

هلما-خراسان
هلما-خراسان

آقا پیام
پیرو این سوال ک ازتون پرسیدم(سلام و خسته نباشید بسیار
مشاور دکتری و پیام!لطفا و خواهشا جوابم را بدهید.اجرتون با خدا.من با استفاده از سهمیه شاهد رتبه ۱ را در سهمیه آورده ام.از آنجا که گزینش ما متفاوت است ، به نظر محترم شما آیا امکان دعوت به مصاحبه در دانشگاههای تراز اول مانند مشهد و تهران را دارم.)ترازم 7980 هست، الان چی؟انشاالله دعوت خواهم شد ؟!

shahab
shahab

salam, bayad 80%nafare akhar ro nomre biari.
taze zarfiate reshte bayad hatman 3 nafar bashe vase sahmieha 3nafar be bala sahmie dare

پیام
پیام

بله شما به هردو جا دعوت و قبول می شوید اگر ترازتان 7980 باشه…

یه سرباز
یه سرباز

فوری فوری فوری
دوستان
دکتری 4-5 ساله!!!
فراموش نکنید.
الان احساسی تصمیم نگیرید که حتما قبول شید حتی راه دور…
ارزشش نداره..
اخرین مهلته. خوب فکر کنید…
خیلیا احساسی میخوان قبول شن. مخصوصا برای خانمها 5 سال راه دور اونم تو سنی که تا پایان دوره به بالای 30 میرسیم خیلی سخته…
قول میدم از احساسی تصمیم گرفتن پشیمون میشید
زندگی همش درس نیست
شانستون سال دیگه با جای نزدیکتر امتحان کنید
همه موفق باشید عزیزان
منم دعا کنین

یاسین
یاسین

با سلام به مشاور دکتری من رتبه ام طوری است که احتمال اینکه روزانه دانشگاههای خوب قبول بشوم صفر است . 469 از 722 مجاز روزانه. و کلا 290 روزانه می خواهد. 22 شبانه و 24 پیام نور. من اینطوری انتخاب رشته کردم روزانه های راه دور و دانشگاههای پایین تر مثل لرستان و کردستان و سبزوار و یاسوج و … و سپس دانشگاه های شبانه و سپس دانشگاه های روزانه خوب مثل یزد و زنجان و کاشان و …. ایا اینطوری خوب است ؟ یا جای شبانه و روزانه های خوب را عوض کنم ؟ می ترسم یک درصد… ادامه نظر»

پیام
پیام

رده2 شهرستان … شبانه و پردیس…انتخاب درست شماست.اگر پول دارید برای غیر روزانه از اولش بزن اونارو و خلاص…

shahab
shahab

salam , be hich onvan hich ja davat nemishi , mage namiduni ke chetori entekhab mikonan,

یاسین
یاسین

بهتر نیست دلایلتو بگی تا من هم بدونم چطوری دعوت می کنن ؟ پارسال دوستام با 508 و 458 و 462 روزانه قبول شدند.

Bita
Bita

سلام به همه دوستان
من درصد تخصصیم خیلی کمتر از تصورم شده
و مطمینم که اشتباه تصحیح شده
من هم اعتراض دارم
لطفا به منم بگید از چه طریقی اعتراض کنم
در ضمن بنده انتخاب رشته کرده ام
توکلت الی الله

علوم تحیقات
علوم تحیقات

اعتراض حظوری در سازمان سنجش یا اعتراض اینترنتی

raz
raz

حضور در مقابل وزارت علوم شنبه ساعت 10.تا می تونید دوست و آشنا بیاورید تا مثل سال گذشته نباشه.

raz
raz

بچه ها چی شد؟ چرا فقط کامنت میذاریم؟ خب اگه همه موافقن شنبه ساعت ۱۰ وزارت علوم. هر کی مکوافقه نظرشو بگه و بیاد حتما. اگه وقتی که برای قبولی تو این آزمون گذاشتین براتون مهمه توروخدا کوتاهی نکنید و بیاین. هرکی موافقه با این زمان نظرشو بگه. بچه ها وقت داره میگذره. الان قضیه اس ام اس سازمان سنجش به بعضی داوطلبها برای تغییر نمره علمی شون کاملا نشاندهنده اشتباه کارشونه. ولی خب چرا فقط به عده ای اس ام اس رسیده؟ اگه اشتباهی شده برای همه باید شده باشه. تصحیح سوالها با کامپیوتر بوده مگه خطای انسانی بوده… ادامه نظر»

ممل
ممل

شدیداٌ موافقم.

كد انتخاب رشته 15 رقمي يا 16 رقمي بايد باشد؟
كد انتخاب رشته 15 رقمي يا 16 رقمي بايد باشد؟

آقا پيام و يا مشاور
مرسي چرا تو دفترچه گفته بعد از انتخاب رشته كد 16 رقمي مي گيرين ولي زمان انتخاب رشته كد 15 رقمي مي ده؟ مرسي اضطراب دارم كمكم كنين. ممنون.

پیام
پیام

15 رقمیه که برای ارشد 16 رقمیست

محمد
محمد

سلام خدمت مشاور عزیز خسته نباشید
من رشتم اقتصاده رتبم 127 شده و آخرین فرد مجاز به انتخاب روزانه 398 و شبانه و پولی حدود690 ظرفیت روزانه حدود 160 نفره به نظر شما احتمال داره برای مازندران یا راضی دعوت به مصاحبه بشم؟ممنون

پیام
پیام

بله

احسان
احسان

سلام به همه دوستان عزیز
من رتبه 77 مکانیک(دینامیک،ارتعاشات و کنترل) را کسب کردم.آخرین فرد مجاز روزانه همه رتبه 159 را کسب کرده.میشه لطف کنید و بگید حدودا من کجا شانس بیشتری برای دعوت به مصاحبه دارم.

امروز روز آخر انتخاب رشته است لطفا هر کس از دوستان اطلاع داری سریعتر پاسخ بده.
مرسی

آيدا
آيدا

ظرفيت رو هم بايد بگين.

مشاور دکتری
مشاور دکتری

به قول آیدا باید ظرفیتها رو بگین

shahab
shahab

salam , yadet bashe ke harkas 5 daneshgah mire, mesalan agar 5 daneshgah va harkodam 3 ta begiran, yadet bahe ke 20ta 21 davat mishan,

مهدي
مهدي

تا ميتونيد بچه ها زنگ بزنيدسنجش اعتراض كنيم منم مطمونم درصد استعدادم غلطه شك ندارم باهرچي كليد بوده صحيح كردم غلط شده است … انگار خود سازمان سنجشم ميدونه كه اشتباه بزرگي كرده اين سري حتما از قضيه اس ام اس و زنگ به برخي داوطلبان مطلع هستيد

آيدا
آيدا

نبايد بذاريم به راحتي حقمون رو بخورن!!!!!!!!!!!!

مهدي
مهدي

من ديروز باسنجش به خيلي قسمتاش زنگ زدم كاملا جو اونجام همينه ظاهرا خيليها اعتراض دارن بعيد نيست انتخاب رشته دوباره هم تمديد باشه ياتمديدم نشه ماسمالي ميشه

هلما-خراسان
هلما-خراسان

سلام و خسته نباشید بسیار
مشاور دکتری و پیام!لطفا و خواهشا جوابم را بدهید.اجرتون با خدا.من با استفاده از سهمیه شاهد رتبه ۱ را در سهمیه آورده ام.از آنجا که گزینش ما متفاوت است ، به نظر محترم شما آیا امکان دعوت به مصاحبه در دانشگاههای تراز اول مانند مشهد و تهران را دارم.

مشاور دکتری
مشاور دکتری

بله دعوت خواهید شد.

پیام
پیام

نه دوست عزیز دعوت نخواهید شد به دانشگاه های برتر تهران مگر اینکه 80% نمره نفر آخر دعوت شده را کسب نمایید.برای دانشگاه برتر از تراز 5600 تا 7500

داوطلب
داوطلب

سلام
من مهندسی شیمی هستم.
رتبم 101 شده
تراز من هم 7490 شده.
تا 380 روزانه دعوت میشن.
کل دانشگاهای تهران 41 نفر میگیره.
بنظرتون من دعوت میشم؟

پیام
پیام

ابتدا تهران رده2 و شهرستان رده 1…و بعد شهرستان رده 2 که شما در این رنج و غیر روزانه هستید

shahab
shahab

be hich onvan

احسان
احسان

بچه ها اگر می خوایم حقمون خورده نشه حداقل امروزو یا حضوری یا تلفنی اعتراضمونو بیشتر نشون بدیم

یاس به مشاور دکتری یا پیام
یاس به مشاور دکتری یا پیام

باسلام به مشاور دکترا و پیام عزیز
من رشته ام شیمیه و رتبه ۲۸۸ شده و آخرین مجاز روزانه ۴۴۰ و آخرین مجاز شبانه ۷۹۹ بوده ، آیا به نظرتون روزانه سنندج و لرستان و یا شبانه ایلام رو واسم میگیره ؟
پیام نور چطور ؟

پیام
پیام

شانستون کمه…

پیام
پیام

ولی شبانه در میاد اسمتون

مشاور دکتری
مشاور دکتری

اگر ظرفیت روزانتون بیش از 220 نفر باشه شانس خواهید داشت…. شبانه شهرستان هم شانس معرفیتون خیلی زیاده

یاسین
یاسین

ایا مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران 6 سال طول می کشه ؟ برای هییت علمی شدن سراسری و ازاد مشکلی نداره ؟ لطفا یکی راهنماییم کنه. ایا ارزش داره پیام نور بخونن. من رتبه ام طوری که یا پیام نو و یا شبانه قبول می شم.
نمی دونم کدوم رو اول بزنم.

آيدا
آيدا

براي آزاد مشكل خواهيد داشت . البته براي دولتي ها هم توي رده هاي پايين تر شايد بپذيرن يا بعدا تو خود پيام نور. نه فكر كنم فرقي از لحاظ سنوات نداشته باشه.

آيدا
آيدا

خدايا اگه چنين اشتباهاتي در تصحيح نمرات واقعا صحت داشته باشد خدايا خودت حق ضايع شده ما رو حداقل من و كه 5 ماه شبانه روزي مي خوندم و با گرفتن يك وام 500 هزار توماني از يك موسسه جزوه هاي رشته ام رو خريدم و الان با شرايط مالي بدي هنوز دارم قسط مي دم نذار پايمال بشه. اميدوارم اگه اشتباهي كرده اند به درستي و با صداقت بدون اينكه اب از اب تكان بخوره اصلاح كنند. مهلت انتخاب رشته فقط تا فرداست. خيلي كار ها مي تونن بكنن. ايشااله…

ali
ali

سلام.من تا امشب با خودم فکر میکردم چرا درصد تخصصیم تقریبا بیست درصد کمتر از اون چیزی که حساب کرده بودم شده ولی با این حال با خودم کنار اومده بودم ولی الان که میبینم خیلی از بچه در رابطه درصد تخصصیشون اعتراض دارند دیگه مطمئنم واقعا توی تصحیح سوالات یه اشتباهی شده من مطمئنم چون درصد من بیشتر از اینا میشد همه باید اعتراض کنیم.

مهران مهران ( به پیام)
مهران مهران ( به پیام)

سلام
دوستان من هم رتبم تغییر کرده است عمران زلزله راست می گوییند متن اس ام اس همینه

سما
سما

آقا مهران شماهم فقط درصد زبانتون تغييركرده؟به شما كي اس ام اس دادن؟

مهران مهران
مهران مهران

سازمان اس داده خودش

علي
علي

سلام دوست عزيز،
ميشه بيشتر توضيح بدهيد، چون خيلي ها هستند كه به درصدها معترضند…
ممنون

عمران زلزله
عمران زلزله

سلام
شما رتبه تون بهتر شد یا بدتر؟ شمام درصد زبانتون باعث تغییر رتبه تون شد؟

مهران مهران ( به پیام)
مهران مهران ( به پیام)

بله عین شما

sara
sara

چطوری اعتراض کردید؟
یا سازمان خودش درصد ها رو تغییر داد؟

مالی
مالی

بچه ها مطمئن باشید که امسال سازمان سنجش بدجوری خراب کرده تو اعلام قبولی ها مطمئن باشید…….من که تو پیگیرهام و صحبت با کل سازمان سنجش به این نتیجه رسیدم که فقط دنبال تموم کردن این انتخاب رشته ان چون اعتراضات خیلی ظاهرا بالاست

سکوت
سکوت

آره کلید استعدادتحصیلی برا فنی مهندسیاهم به نظر میرسه غلط بررسی کردن !!!!!!!!!

اعتراض مهم
اعتراض مهم

موافقم دوستان موافق نظر بدن اونایی که فکر میکردن خیلی بهتر بشه درصد استعدادشون
phdtest پیکیری کن لطفا ممنون….

الی
الی

با سلام
ایا دکتری تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران با ارزش تر است یا شبانه کاشان و شاهرود و …. بحث مالی مطرح نیست.
پیام نور 30 میلیون و شبانه 55 میلیون.
من ساکن تهران هستم.
ممنون می شوم جواب دهید. برام خیلی مهمه.

پیام
پیام

پیام نور تهران هم ارزون تره هم تهرانه

فرهاد
فرهاد

مسلما شبانه بهتره. اعتبار پیام نور کمتره حالا تو بگو تهران هم باشه!

سکوت
سکوت

مسلما شبانه فکرکنم تو مدرکشم شبانه نمیاد

مرتضی
مرتضی

پیام نور افتضاحه نیا برای دکتری اینجا استادی نداره که بچه های فوق لیسانس پیام نور برای پایان نامشون استاد ندارن چه برسه به دکتری

آيدا
آيدا

سازمان سنجش بعد از اتمام مهل اعتراض ها همه را با هم بررسي مي كنه. خودشون اعلام كرده اند. قابل توجه آنهايي كه خيال پردازي مي كنن. لطفا ذهن ها رو مغشوش نكنين. تازه اگه رتبه شما تغيير كنه همه جابه جا ميشن عزيزم.

مالی
مالی

منم امروز زنگ زدم سنجش برای ظرفیت های مالی صحبت کنم اصلا نمیفهمید حرفمو ولی میگفت که به یه سری که زنگ زدند و اس ام اس دادند رتبه هاشون تغییر کرده است
انگار چنین چیزی شده است

الی
الی

به عمران زلزله
می ترسم اعتراض بزنم رتبم بدتر بشه.
چی کار کنم ؟
اگه اعتراض بزنم تا فردا که مهلت تمام می شه جواب می دن ؟
اصلا فایده ای داره ؟

یه سرباز
یه سرباز

نه 1 ماه دیگه نتیجه اعتراض میدن
من پارسال اعتراض کردم 1 ماه بعد گفتن پس از بررسیهای انجام شدهنمره شما هیج تغییری نکرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سکوت
سکوت

به نظر میرسه بررسی اعتراضا الکیه و فرمالیته!!111

عمران زلزله
عمران زلزله

من اصلا از روند اعتراض و رسیدگی به اون اطلاعی ندارم.
موفق باشید.

زهرا مدیریت کمک کمک
زهرا مدیریت کمک کمک

سلام بچه ها
میدونم در حق بچه های مالی خیلی اجحاف شده اما از شما سوالی داشتم
من رتبم هفت شده
آیا به نظرتون میتونم تو گرایش مدیریت مالی موفق باشم؟
خواهشا راهنمایی کنید…

مالی
مالی

صد در صد ارزششو داره به نظر بنده بهترین گرایش مدیریته

الی
الی

مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران مدرکش معتبر است ؟ برای هییت علمی ارزش دارد ؟

یاسین
یاسین

در روز روشن، اجحاف آشکاری به کد جدید مدیریت مالی 2149 شد. مدیریت مالی ها را داخل کد مدیریت بردند و آنها امکان انتخاب رشته وسیعی دارند. اصلاحات جدید مدیریت مالی را باز هم برای آنها بردند، گویی که متولی مربوطه نه تنها نمی فهمد بلکه نمی خواهد بفهمد که اشتباه کرده است. برای کد جدید مدیریت مالی هم در اصلاحات، اندکی ظرفیت های جدید از جنس حقوق مالی اعلام کردند. در کل هم پیرو اصلاح ظرفیت ها فراموش کردند که کارنامه ها را هم اصلاح کنند و آخرین نفرات مجاز به انتخاب رشته را بالاتر ببرند.

مالی
مالی

حق با شماست. ما همه ضرر کردیم

راستگو
راستگو

سلام من هم با تصحيح درست حداقل 48 وحداكثر 52 درصد تخصصي زد ه ام كه متاسفانه 39 درصد در كارنامه ام درج شده وصددرصد مطمانم كه كليد رشته ماهم اشتباه بوده

باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید
باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید

منم همین مشکل رو دارم حداقل 20 درصد برام کمتر زدن

یه سرباز
یه سرباز

امکان نداره سنجش بگه کلید اشتباه داشت
هیج تغییری نمیکنه

ممل
ممل

شدیداٌ باهاتون موافقم. معلومه واسه چی کلیدارو منتشر نمیکنن.
باید اعتراض اساسی صورت گیرد اینجوری نمی شه. جمع شیی یه کاری بکنیم

اعتراض به درصد استعداد تحصیلی فنی مهندسی
اعتراض به درصد استعداد تحصیلی فنی مهندسی

آره بابا سنجش اگه راست میگه چرا کلید منتشر نمیکنه. کلید استفاده شده برای استعداد تحصیلی فنی مهندسی قطعا مشکل داشته!!!!!!!!
بچه های فنی نظر بدن…

عمران زلزله
عمران زلزله

با سلام
صبح امروز بنده از طرف سازمان سنجش اس ام اسی مبنی بر تغییر وضعیت علمی در کارنامه دریافت کردم که با مراجعه به سایت سنجش مشاهده کردم رتبه ام از 56 به 31 تغییر یافته است.

عمران
عمران

شما اعتراض زده بودید که اینجوری شد یا نه؟اقدامی انجام دداید؟ درصد ها هم تغییر کرده بود؟

عمران زلزله
عمران زلزله

نخیر اعتراض نکرده بودم هیچ اقدامی هم انجام نداده بودم درضد زبانم از 22 به 32٪ تغییرپیدا کرده است.
یعنی به هیشکی غیر از من اس ام اس نزدند؟

مريم
مريم

واقعا؟اعتراض از طريق سايت سنجش كرده بودين؟درصدهاهم تغيير كرد؟

عمران زلزله
عمران زلزله

نخیر اعتراض نکردم. خودشون اس ام اس زدند این هم متنشه:
داوطلب گرامی با توجه به ظرفیتهای جدیدایجادشده و افزایش ظرفیت در برخی کدرشته های امتحانی و تغییر وضعیت علمی شما در کارنامه، ضرورت دارد ضمن مشاهده کارنامه جدیدتان در سایت به اطلاعیه این سازمان مراجعه نموده و در صورت تمایل نسبت به انتخاب رشته محل و یا ویرایش رشته های امتحانی اقدام نمایید.
سازمان سنجش آموزش کشور

نازی
نازی

چه با حااااااااااااااااااااااااااااال!!!!!
کاش برا منم اینطور می شد 🙂

عمران
عمران

آقا اعتراض کرده بودی؟ درصدات فرق کرده؟

افسانه
افسانه

آقای عمران زلزله تورو خدا جواب بدین. آخه منم کاملا درصدام برخلاف آنچه حساب می کردم اومد. توروخدا بگوچیکار کردی که ترتیب اثر دادن

من
من

بابا یارو یه دروغی گفت، شما چرا باور کردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

عمران زلزله
عمران زلزله

نخیر بنده دروغ عرض نکردم. واقعیت رو گفتم.

آبی نه اسمانی
آبی نه اسمانی

نظر منم همینه
از 28 فروردین اعتراض زدم ولی نوشته هنوز در حال پیگیری ست
چیکار کردی زود جوابتو دادن؟

باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید
باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید

منم همین مشکل رو دارم حداقل 20 درصد برام کمتر زدن شما چطور اعتراض زدین؟
لطفا کمک کنید

یه سرباز
یه سرباز

دروغ میگه بنظرم
حداقل یک ماه طول میکشه….تجربه پارسال دارم

عمران زلزله
عمران زلزله

اعتراض نکردم. هیچ اقدامی هم انجام ندادم.

عمران زلزله
عمران زلزله

درصد تخصصی و استعداد بنده از اول هم تقریبا مطابق با آنچه که خودم محاسبه کرده بودم، بود ولی چون زبانم ضعیفه نمیتونستم با قاطعیت بگم که درصد من باید بیشتر از این بشه. به همین دلیل اعتراض نکردم.

عمران زلزله
عمران زلزله

هیچ کاری نکردم خودشون اس ام اس زدند.

الی
الی

با سلام
شهریه کل دکتری پیام نور علوم پایه چقدر می شود ؟
تو رو خدا جواب بدید. خیلی برام مهمه.

وحید
وحید

پیام نور ارزونترین دوره پولی دکتراست .
من دیروز تماس گرفتم گفتن کل دوره حدود 15 تا 20 میلیون می افته تازه وام هم می دن .

مرتضی
مرتضی

بعضیا طوری در مورد دکتری حرف میزنن اینگار بغالیه که ارزون بودن ملاک باشه دوستان پیام نور به شدت از لحاظ استادی ضعیفه تشکیل کلاس ها ضعیفه امکانات ازمایشگاهی و پژوهشی زیر صفره به هیچ وجه این دانشگاه برای دوره دکتری که ذاتا دوره ای پژ<هشی و تحقیقی هست پیشنهاد نمیشود

آيدا
آيدا

آفرين به بچه هاي مالي كه بالاخره به حقشون رسيدند. ولي به قول بعضي ها مي بايست مجاز شده ها نيز افزايش يابند.

تربیت بدنی( آسیب)
تربیت بدنی( آسیب)

با سلام
لطفا اگر اطلاعات مستندی دارید جواب بدهید: تربیت بدنی گرایش آسیب با کد رشته 9119 قبلا پردیس کیش اعلام شده بود ولی در اصلاحیه دوم سازمان سنجش نوشته شده روزانه دانشگاه تهران.آیا درست است؟آیا امکان پذیره؟چون دانشگاه تهران این رشته رو با کد رشته دیگه ای اعلام کرده. با تشکر از شما

ali
ali

سلام رتبه شما چند شده میشه درصداتون را بگید منم اسیب هستم؟ممنون

تربیت بدنی( آسیب)
تربیت بدنی( آسیب)

سلام رتبه من 8 .تخصصی 55 – زبان 40 – استعداد22
شما چطور؟

افسانه
افسانه

بچه ها از قرار معلوم عده ای که برای اعتراض به صحیح نبودن کلید سوالات به سازمان سنجش مراجعه کرده بودن میگن که سازمان سنجش گفته که این مسئله برای بعضی رشته ها واقعیت داره. به نظرتون باید چیکار کرد؟

آيدا
آيدا

اي واي. خدايا كمكمون كن . من هم درصد اختصاصي هم به نظر خودم 50 درصد بود كه الان24درصد اعلام شده. شما چه مستنداتي داريد. لطفا بگين چه رشته هايي؟

باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید
باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید

افسانه جان ترتیب اثر هم دادن اخه من مطمئنم که اشتباه شده و تخصصی هام حداقل 20 درصد کمتره

افسانه
افسانه

بچه ها که رفتن برای اعتراض به سازمان سنجش.روابط عمومی سازمان سنجش بهشون گفته. گفته دارن بررسی می کنند. گفت اگه یه وقت جواب نگرفتین به دیوان عدالت اداری شکایت کنید

مالی ی ی ی ی ی ی
مالی ی ی ی ی ی ی

دوستان حق ماست که تا رتبه 150 مالی مجاز به انتخاب رشته بشن….چرا سنجش افزایش نداده ظرفیتو هنوز رو 80 هستش این چه وضعشه آخه برا هرچی ما باید هی بیام پیام بدیم اینا چرا خودشون اتومات اصلاح نمیکنن

الهام
الهام

باسلام و احترام به مشاور دکتری من رتبه ام شده ۴۷۳ و تا ۷۲۲ مجاز روزانه و تا ۱۲۹۴ مجاز شبانه. در رشته ریاضی محض سه گرایش جبر و انالیز و هندسه وجود دارد و کلا 289 تا روزانه و 22 شبانه و 24 پیام نور و 33 پردیس وجود دارد. من رتبه ام در ریاضی محض شده 473. ایا با این انتخاب رشته روزانه ها : ملایر ۲- دامغان ۲- کردستان ۷- لرستان ۳- سبزوار ۴- شاهرود ۲- شاهرود ۲- مازندران ۲- مازندران ۲- زنجان ۲- یاسوج ۳- اردبیل ۳- زاهدان ۲- هرمزگان ۲٫ شبانه : کاشان ۳ -تهران… ادامه نظر»

مشاور دکتری
مشاور دکتری

سلام شما شانس دعوت به شهرستانهای کم جمعیت رو خواهید داشت
شبانه نیز شانستون تو کل شهرستانها بجز تهران بیشتره

afrooz
afrooz

يه اطلاعيه مي زنن ظرفيت اضافه ميكنن بعد اطلاعيه مي دن همون رو حذف ميككن.خودشون هم نمي دونن چي درسته؟بيچاره ما…
متاسفم…

نمی دونم
نمی دونم

9119 توو دفترچه پردیس بود، حالا روزانه س!!!!!!!!!!!!

فرهاد
فرهاد

ظرفیت مالک اشتر دو برابر اعلام شده است! یک نفر اینو تفسیر کنه لطفا! منظورش این بوده که ظرفیت قبلا دو برابر اعلام شده و الان نصف میشه؟ فردا یه دفعه بلای بچه های علامه سرمون نیاد!

افشین
افشین

نه منظورشون اینه که ظرفیتش 2 برابر ظرفیتی هست که تو دفترچه اعلام شده. مثلا اگه تو دفترچه ظرفیت یه رشته ای 3 نفر باشه ولی الان 6 نفر پذیرش می کنه.

نرگس - بیوتکنولوژی
نرگس - بیوتکنولوژی

اینجوری وقته آماده شدن برای مصاحبه خیلی کمه ، نمیشه بیفته بعد از خرداد؟؟؟
🙁

ساسان
ساسان

سلام
اصلا نگران نباش
مصاحبه همش الکیه، من پارسال رفتم فقط چند تا سوال الکی می پرسن
مثل اینا:
1. متاهل هستی؟ می تونی تمام وقت اینجا باشی؟ هزینه این جند سالتو کی میده؟ اگه یه کار پر درآمد داشته داشته باشی باز دکتری می خوندی؟ تو چه زمینه ای می خوای کار کنی؟ چرا این زمینه رو دوست داری؟ فکر نمی کنی هنوز برای دکتری زوده واسه شما؟

ali
ali

اخه چرا با وجود افزايش ظرفيت ها تعداد مجازهاي مالي تكون نخورده يعني چي اخه از 17 رسيده به 28 ظرفيت مثلا.. اين ظلم اشكاره

ح ج
ح ج

از سازمان سنجش خواهشمند است با توجه به طولانی شدن زمان انتخاب رشته،زمان تا مصاحبه را هم زیاد کنند تا وقت برای آماده سازی برای مصاحبه فراهم بشود.ممنون

مجازهاي مالي
مجازهاي مالي

چرا ظرفيت مجازهاي مالي زياد نشده راحت بايد تا 150 رو باز كنن و مجاز به انتخاب رشته بشن مثل همه رشته ها

امین
امین

از یه طرف گرایش “حقوق مالی” اضافه شده از یه طرف تو توضیحاتش نوشته “عنوان رشته مدیریت با گرایش مدیریت مالی” هست. کسی میتونه اینو تفسیر کنه؟
کلا این حقوق مالی چی هست؟

امید
امید

چند بار باید یه اشتباه رو تکرار کرد آخه؟!پارسال به خاطر این جور اشتباهات کم بلا سر بچه های علامه اومد؟

مالی ی ی ی ی ی ی
مالی ی ی ی ی ی ی

با سلام
با توجه به اینکه ظرفیت گرایش مالی 2149 که در ابتدا 17 تا بود به 29 افزایش پیدا کرده است استدعا داریم که تعداد مجازین به انتخاب رشته را نیز همان 5 برابر ظرفیت که در همه رشته ها اعلام فرمودید افزایش دهید( که میشوم تا رتبه 150 در حالی که الان تا رتبه 80 است)

یاسین
یاسین

تقاضای کاملا منطقی و به جایی است. نمی دانم که چرا متولی مربوطه توجهی ندارد. نمی دانم که چرا اگر همین کامنت ساده را بخواهی در سایت سازمان سنجش درج کنی باید مراحل عریض و طویلی را طی کنی و سیستم از شما آنقدر ایراد گرفته و پیغام خطا می دهد که از گفتارت پشیمان می شوی.

آقای عزیز دولت پاسخگوی خدمتگزار لطفا این درخواست را از این مجرای غیر رسمی ولی کاربرپسندتر از سایت سازمان سنجش بشنوید و واکنش نشان دهید.

محسن
محسن

آینده پژوهی پس چی شد؟؟؟قرار بود اضافه شه که

مهناز
مهناز

خدا رو شکر که کمتر نکردن!ازینا بعید نیست

مالی
مالی

از سازمان سنجش خاهش داریم که با وجود اضافه شدن 11 ظرفیت به دکتری مالی از 17 به 28 تعداد مجازین این رشته را نیز که 5 برابر ظرفیت است طبق قانون اضافه کند

زهرا حسنی
زهرا حسنی

خب با وجود اضافه کردن ظرفیتها به مالی 31 ظرفیت این رشته باید تعداد مجازین هم حداقل تا رتبه 100 افزایش بدن ….

علی
علی

اینکه واضحه که برای همه است.

علی
علی

ظرفیت مالک اشتر دو برابر اعلام شده یعنی چی
آیا یعنی اینکه 1- ظرفیت واقعی آن نصف طرفیتی است که اعلام شده بود و یا اینکه
2- ظرفیت واقعی آن دو برابر ظرفیتی است که قبلا اعلام شده بود

Amir
Amir

باید مورد دوم باشه! واسه رشته ما، مالک اشتر 1 نفر میگرفت….الان نصف نفر که نمیخان!:)

هادی
هادی

احتمالا از عمد اینجوری گفتن تا هر کاری که دلشون خواست بکنن!
اگه خواستن زیاد بگیرد میگن ما منظورمون حالت دوم بوده و اگه خواستن کم بگیرند میگن ما منظورمون حالت اول بوده!!
اگه هم اعتراض کنی تو سایت میگن به اطلاعیه مربوطه مراجعه کنید!

علی
علی

سلام به همه
یعنی مهلت انتخاب رشته فقط برای کساییه که رشته امتحانیشون تغییر ظرفیت داشته یا اینکه این تمدید زمانی برای همه هست؟

parisa
parisa

برای همه هست

علی
علی

کاهش 6 نفر از ظرفیت روزانه مدیریت مالی باعث کاهش حداقل 18 نفر از دعوت شونده ها به مصاحبه است!!!!!

علی
علی

با سلام خدمت همه دوستان. برای اینکه مشکل بچه های مالی رو حل کنند از ظرفیت مدیریت مالی دانشگاههای تهران،بهشتی و علامه کم کردن و گرایش حقوق مالی رو به کد 2149 اضافه کردن و واقعا که مسخره است این شیوه حل مساله!