مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

منابع آزمون دکتری زلزله شناسی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری زلزله شناسی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

فیلترهای دیجیتال

1- Bracewell, R. N., 2000, The Fourier Transform and its Application, McGraw-Hill.

2- Brigham, E. R., 1974, The Fast Fourier Transform, Prentice-Hall.

3- Cunningham, E. P., 1992, Digital Filtering: An Introduction, Houghton Mifflin

Company.

4- Kulhánek, O., 1976, Introduction to Digital Filtering in Geophysics, Elsevier.

5- Ludman, L. C., 1986, Fundamentals of Digital Signal Processing, John Wiley &

Sons.

6- Meskó, A., 1984, Digital Filtering: Applications in Geophysical Exploration for

Oil, Halsted Press.

7- Oppenhiem, A. V., Schafer, R. W., and Navab, W. A., 1990, Signal and

Systems, Prentice-Hall.

8- Proakis, J. G., and Manolakis, D. G., 1989, Introduction to Digital Signal

Processing, Collier Macmillan Publishers.

 

لرزه شناسی

Dobrin, M. B., and Savit, C. H., 1988, Introduction to Geophysical Prospecting,McGraw-Hill.

2- Fitch, A. A., 1985, Developments in Geophysical Exploration Methods-6,

Elsevier.

3- Sheriff, R. E., and Geldart, L. P., 1995, Exploration Seismology, Cambridge

University Press.

4- Telford, W. M., Geldart, L. P., and Sheriff, R. E., 1998, Applied Geophysics,

Cambridge University Press.

5- Udias, A., 1999, Principles of Seismology, Cambridge University Press.

6- Waters, K. H., 1981, Reflection Seismology, John Wiley & Sons.

 

تئوری انتشار امواج کشسان

Aki, K., and Richards, P. G., 2002, Quantitative Seismology, Theory and

Methods, University Science Books.

2- Bullen, K. E., and Bolt, B. A., 1985, An Introduction to the Theory of

Seismology, Cambridge University Press.

3- Kennett, B. L. N., 2001 The Seismic Wavefield, Vol. 1: Introduction and

Theoretical Development, Cambridge University Press.

4- Lay, T., and Wallace, T. C., 1995, Modern Global Seismology, Academic

Press.

5- Shearer, P. M., 1999, Introduction to Seismology, Cambridge University Press.

6- Udias, A., 1999, Principles of Seismology, Cambridge University Press.

 

لرزه زمین ساخت

 

1- Lay, T., and Wallace, T. C., 1995, Modern Global Seismology, Academic

Press.

2- McCalpin, J. P., (ed.), 1996, Paleoseismology, Academic Press.

3- Yeats, R. S., Sieh, K., and Allen, C. R., 1997, Geology of Earthquakes, Oxford

University Press.

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست