مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

منابع آزمون دکتری شیمی فیزیک

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری شیمی فیزیک پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

I.. N. Levine, Physical Chemistry, McGraw Hill Higher Education; 5th Ed, 2007.

Atkins, P.W. Physical chemistry 4th ed

Alberty, R.A. Phy. Chem. Latest Ed. John Willey.

Barrow. Phy. Chem. Latest Ed. Mc. Grow- Hill.

M. Zemamsky, R. H. Ditlman, Heat and Thermodynames, New York, John Wiley &Sons, 2001.

 R. R. Rife, Heat and Statistical Physics, New York, John Wiley & Sons 2005.

ترمودینامیک آماری 1

D. A. McQuarrie, Statistical Thermodynamics, 2nd Ed., University Science_Books, 2000.

T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, 1Ed. Dover publications, 1986.

L. K. Nash, Elements of Statistical Thermodynamics, 2nd Ed., Dover Publications, 2006._

US. Abe and Y. Okamato, Nonextensive Statistical Mechanics and Its Applications, Series Lecture in physics, Heidelberg: Springer- Verlag.

 C. Tsallis, Introduction to nonextensive statistical mechanics, Springer Science and  Business Media, New York, USA, 2008.

کوانتوم

مبانی شیمی کوانتوم- لواین- ترجمه انتشارات دانشگاه مشهد.

 شیمی کوانتومی‌هانا- ترجمه دکتر علی‌اکبر صبوری

 I. N. Levine, Quantum Chemistry, 5th Ed, Prentice Hall, London, 2000.

P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 4th Ed, Oxford University Press, 2005.

 K. T. Hecht, Quantum Mechanics, Springer, New York, 2000.

 J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, 2nd Ed, Addison-Wesley, Canada, 1994.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست