مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

منابع آزمون دکتری گرانی سنجی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری گرانی سنجی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

فیلترهای دیجیتال

1- Bracewell, R. N., 2000, The Fourier Transform and its Application, McGraw-Hill.

2- Brigham, E. R., 1974, The Fast Fourier Transform, Prentice-Hall.

3- Cunningham, E. P., 1992, Digital Filtering: An Introduction, Houghton Mifflin

Company.

4- Kulhánek, O., 1976, Introduction to Digital Filtering in Geophysics, Elsevier.

5- Ludman, L. C., 1986, Fundamentals of Digital Signal Processing, John Wiley &

Sons.

6- Meskó, A., 1984, Digital Filtering: Applications in Geophysical Exploration for

Oil, Halsted Press.

7- Oppenhiem, A. V., Schafer, R. W., and Navab, W. A., 1990, Signal and

Systems, Prentice-Hall.

8- Proakis, J. G., and Manolakis, D. G., 1989, Introduction to Digital Signal

Processing, Collier Macmillan Publishers.

 

گرانی سنجی

Blakely, R. J., 1996, Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications,

Cambridge University Press.

2- Dobrin, M. B., and Savit, C. H., 1988, Introduction to Geophysical Prospecting,

McGraw-Hill.

3- Grant, F. S., and West, G. F., 1965, Interpretation Theory in Applied

Geophysics, McGraw-Hill.

4- Heiskanen, W., and Moritz, H., 1967, Physical Geodesy, Freeman and

Company.

5- Telford, W. M., Geldart, L. P., and Sherrif, R. E., 1998, Applied Geophysics,

Cambridge University Press.

کتشافات گرانی سنجی

            1- Blakely, R. J., 1996, Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications,Cambridge University Press.

2- Gerkens. J. C. D., 1989, Fundamental of Exploration Geophysics, Elsevier.

 

3- Grant, F. S., and West, G. F., 1965, Interpretation Theory in Applied

Geophysics, McGraw-Hill.

4- Parasnis, D. S., 1997, Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall.

ژئودزی فیزیکی

1- Heiskanen, W., and Moritz, H., 1967, Physical geodesy, Freeman and

Company.

2- Moritz, H., 1980, Advanced Physical Geodesy, Herbert Wichmann Verlag

Karlsruhe.

3- Moritz, H., 1980, Geodetic Reference System, Freeman and Company.

4- Vanicek, P., 1986, Geodesy: The Concepts, Elsevier.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست