مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری سیستماتیک گیاهی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

 

فیزیولوژی

فیزیولوژی گیاهی (حسن ابراهیم زاده) ۴جلد

فیزیولوژی گیاهی (تایز – زایگر) ۲ جلد

 فتوسنتز در گیاهان عالی ،دکتر خاوری نژاد

سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی-تشریح-ریخت زدایی و اندام زدایی

سیستماتیک گیاهی (حسن دیانت نژاد)

زیست شناسی گیاهی ویژگی ها و رهبردهای تکاملی گیاهان (احمد مجد) ،

گیاه شناسی پایه (احمد قهرمان) ۲ جلد

زیست‌شناسی گیاهی (محمد پاک فطرت)

رشد و نمو گیاهی (دکتر خاوری نژاد)

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

تاکسونومی مدرن

 

1-Stace C. A.(1989) Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold.

 

2-Stuessy T. F.(2008) Plant Taxonomy: The Systematic Evaluation of Comparative Data. Columbia University Press .

 

3-Walters D. R., Keil D. J., Walters B. and Murrell Z. E.(2005) Vascular Plant Taxonomy. Kendal/Hunt Publishing Company.

 

4-Soltis D. E., Soltis P. S. Enderss P. K. and Chase M. W.(2005) Phylogeny and Evolution of Angiosperms . Sinauer Association Inc.

 

5-Judd W. S., Campbell C. S., Kellog E. A. Stevens P. F. and Donoghue M. J.( 2002) Plant Systematics: A Phylogenetic Approach(3th Ed.) Sinauer Associates .

 

6-Singh G.(2004) Plant Systematics: An Integrated Approach.Science Publishers.

اکولوژی پوشش های گیاهی

۱-Kent M. and Coker P(1994) Vegetation Description and Analysis : A Practical Approach.John Wiley & Sons

2-Barbour M. G., Burk J. H., Pitts W. D., Gilliams F. S. and Schwartz M. W.(1999) Terrestrial Plant Ecology . Addison Wesley Longman.

3-Mueller-Dombois L. D. and Ellenberg H.(1974) Aims and Method of Vegetation Ecology.

John Wiley and Sons.

4-van der Maarel E. (Ed.)(2005) Vegetation Ecology. Blackwell Publishing .

5-Braun – Blanquet J.(1951) Plant Sociology: The Study of Plant Communities. McGraw- Hill . 6-Whittaker R. H. (Ed.)(1978) Classification of Plant Communities. Junk, The Hauge .

7-Whittaker R. H. (Ed.)(1978) Ordination of Plant Communities. Junk, The Hauge .

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر