مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

اعلام مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری 1392

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری سال 92 اعلام گردید.

به گزارش پی اچ دی تست سازمان سنجش آموزش کشور نکات زیر را در خصوص ثبت نام قبول شدگان دکتری 92 منتشر نمود:

 – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌:
1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.
تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره‌2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 8/8/1391 لغايت 16/8/1391) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تا تاريخ 31/6/92 فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/91 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنماي ثبت‌نام) درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.
2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1392 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 93-1392 توسط پذيرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.
1-6- معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي‌ يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌هاي‌ انجام‌ شده، گواهي‌‌هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگان‌هاي‌ ذي‌ربط به طور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش عالي‌ محل قبولي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگان‌هاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند مي‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائه تأييديه سهميه ثبت‌نامي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.
3-6- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد مي‌باشد. لازم به تاكيد است اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي مشمول استفاده از اين سهميه نمي‌باشند.
– تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذيرفته شده براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3ـ معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌شده‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه در غير اين صورت، ضمن «كان‌لم‌يكن» تلقي شدن قبولي، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
4- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاه‌ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1392 ابلاغ گرديده است تا از ثبت‌نام پذيرفته‌شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك يا مدارك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين‌دسته از پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است كه به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي به هر طريق ديگري غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5 ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/92 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.
6 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
7 ـ به اطلاع داوطلبان آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1392 مي‌رساند كه مطابق ضوابط پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دكتري سال 1392 حتي در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولي، مجاز به شركت و انتخاب رشته در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1393 نخواهند بود.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. نازنین گفت:

  یعنی میشه فردا منم دنباله جمع کردن مدارکم باشم .خدایا خواهش می کنم……

 2. amozesh گفت:

  با عرض سلام و احترام
  من موقع ثبت نام دکتری سال اخذ کارشناسیمو که ۸۴ بود به اشتباه سال ۸۰ یعنی سال ورودم زدم آیا این مساله می تونه مانه ادامه تحصیل من بشه من خیلی نگرانم

 3. آیهان گفت:

  سلام دوستان.
  من نوبت دوم تبریز قبول شدم. یک سوال دارم.
  آیا نوبت دوم همون بهمن میرن کلاس یا مهر ماه؟ کسی از قبول شده های نوبت دوم تبریز خبر داره؟ مرسی.

 4. زینب گفت:

  سلام
  من مدرکم کاردانی به کارشناسی بوده. اما تو مدرک کاردانیم معدلم نیست. لازمه برم از دانشگاه تاییدیه معدل بگیرم؟ اخه تو فرمی که سنجش گذاشته نوشته کارشناسی ارشد. یعنی برا بقیه مقاطع این فرم لازم نیست؟

 5. زهره گفت:

  حکم مرخصي سالانه يا موافقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت ، این خیلی سخته که از رئیست بخوای نامه بهت بده، چه کنیم دوستان عزیز شما راهنمائیم کنید

 6. کنترل گفت:

  اگه ما تا۳۱م دفاع کنیم اما امور اداریشو (امور فارغ التحصیلی) انجام نداده باشیم بازهم مشکل ایجاد میکنه
  لطفاً راهنمایی بفرمایید

 7. منتظر نتیجه(سابق!) گفت:

  آقا از دیروز که نتیجه ها اعلام شدهو ما قبول شدیم، دوستام بدون هماهنگی با من یه استامنیفون هم نمی خورند!!!

 8. هیژا گفت:

  با سلام خدمت دوستان و مدیر محترم سایت
  آیا کسی از دوستان از ثبت نام دانشگاه علامه خبری دارد؟ لطفا اطلاع رسانی فرمایید.
  با تشکر

 9. مریم گفت:

  سلام
  میشه بگید نتایج استعدادهای درخشان یا همون بدون آزمون دکتری کی اعلام میشه؟با این نتایج که نبوده؟درسته؟لطفا پاسخ دهید

  • امید گفت:

   نه خیر نبوده سازمان سنجش گفته باید خود دانشگاه ها اعلام کنن

   • Taha گفت:

    نفراتی که دانشگاهها به عنوان دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرفته اند از طرف دانشگاه در پرتال سازمان سنجش ثبت میشه که این کار در اوایل مرداد انجام شده. حالا سازمان سنجش که چک نهایی میکنه و معمولا اگر مشکل خیلی خاصی نداشته باشید، مجددا اسامی نهایی رو به دانشگاه میفرسته و بعد از اون دانشگاه اسامی نهایی رو اعلام میکنه. من دیروز زنگ زدم پرسیدم طرف گفت اواخر شهریور سازمان سنجش اسامی رو اعلام میکنه.
    ولی من فکر میکنم توی همین چند روز اعلام بشه، چون ممکنه بعضیها توی کنکور هم پدیرفته شده باشند و بخوان استعداد درخشانشونو برن. به علاوه کلاس ها در اکثر دانشگاهها از 23 شروع خواهد شد.
    بنابراین من فکر میکنم اویل هفته بعد این نتایح نیز به دانشگاهها و سچس به ما اعلام بشه.
    امیدوارم همه موفق باشند

 10. SUT گفت:

  من اسفند دفاع کردم, الان استادم هنوز اجازه تسویه حساب نمیده, اگر نتونم گواهی فراغت بگیرم نمیشه ثبت نام کرد؟

  • داوطلب92 گفت:

   زمانی که دفاع می کنی، همون موقع فارغ التحصیل هستی.

   • SUT گفت:

    اره ولی گواهی نمیدن بهم تا تسویه حساب نکنم, برای تسویه حساب هم استادم باید امضا بده که میگه تا دوتا مقاله ژورنال ندی راه نداره. دو تا مقاله تا سال دیگه طول میکشه, تو رشته ی من دانشجوهای دکتری به زور مقاله در می کنن

 11. ماريا گفت:

  با سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت محترم سايت
  آيا گواهي موقت تحصيلي براي ثبت نام كفايت نمي كنه و حتما بايد فرم پر كنيم ببريم دانشگاه تائيد كنه؟ لطفازودتر پاسخ بديد تا اگر لازمه فرصت كافي براي اين كار داشته باشيم.
  با تشكر