مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

جدول زمانبندي و مكان آزمون و مصاحبه هاي دكتري پردیس شیراز

كليه داوطلبيني كه در رشته هاي موجود در جدول جهت تكميل ظرفيت آزمون و مصاحبه هاي اختصاصي  پرديس دانشگاه شیراز شركت نموده اند با دردست داشتن كليه مدارك اسكن شده،اعم از كارت شناسايي عكسدار،مدرك تحصيلي،ريز نمرات و كليه مدارك پژوهشي به آدرس مربوطه مراجعه فرمايند.

 توجه: داوطلبيني كه موفق به تكميل ثبت نام و پرداخت اينترنتي نگرديده اند مي توانند مبلغ 900.000 ريال را به حساب شماره 2085369050 بانك ملت شعبه كوي دانشگاه شيراز به نام درآمد اختصاصي پرديس دانشگاه شيراز واريز و فيش آنرا در روز آزمون يا مصاحبه به مسئولين مربوطه تحويل نمايند.

 

رديف رشته گرايش مكان – زمان توضيحات
1     مهندسي  كامپيوتر   نرم افزار     خيابان ملاصدرا-دانشكده مهندسي2-بخش كامپيوترزمان:2مهر-ساعت 8صبح(آزمون كتبي) كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند. .
2  مهندسي برق گرايش كنترل خيابان زند-نرسيده به ميدان نمازي-دانشكده مهندسي1-بخش برق و قدرتزمان:9مهر-ساعت2 بعد از ظهر كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
3 مهندسي مواد

خيابان زند-نرسيده به ميدان نمازي-دانشكده مهندسي1-بخش مهندسي مواد

زمان:9مهر-ساعت2بعد از ظهر

كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
4 زبان و ادبيات فارسي  چهارراه ادبيات-ساختمان شماره 2-دفتر بخش زبان وادبيات فارسي
زمان:8مهر-ساعت10 صبح
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
5 آموزش زبان انگليسي ارم -مجموعه پرديس ارم-دانشكده علوم انساني-بخش زبان هاي خارجي
زمان:9مهر-ساعت 8صبح(آزمون بسندگي)
ساعت 10(آزمون تخصصي)-ساعت 16(آزمون مصاحبه)
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
6 مهندسي كشاورزي علوم باغباني باجگاه-دانشكده كشاورزي-دفتربخش علوم باغبانيزمان: 2 مهر -ساعت 1 بعد از ظهر كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
7 مهندسي كشاورزي زراعت باجگاه-دانشكده كشاورزي-دفتربخش زراعت و اصلاحزمان:2 مهر-ساعت 7:30 صبح كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
8 مهندسي كشاورزي اصلاح نباتات باجگاه-دانشكده كشاورزي-دفتربخش زراعت و اصلاحزمان:3 مهر-ساعت 7:30 صبح كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
9 مهندسي كشاورزي مكانيك ماشين هاي كشاورزي باجگاه-دانشكده كشاورزي-دفتربخش مكانيك ماشين هاي كشاورزيزمان:3مهر-ساعت10  صبح كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
10 جامعه شناسي گرايش تغييرات اجتماعي ارم- مجموعه پرديس ارم – دانشكده علوم اجتماعي- دفتر بخش جامعه شناسيزمان: 3 مهر ماه – ساعت 8:00 صبح كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
11 تاريخ بعد از اسلام —- ارم -مجموعه پرديس ارم-دانشكده ادبيات و علوم انساني-بخش تاريخزمان:3مهر-ساعت 8صبح-مصاحبه كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
12 تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت —- ارم- مجموعه پرديس ارم- دانشكده علوم تربيتي- دفتر بخش مباني تعليم و تربيت شزمان : 2 دوم مهر ماه – ساعت صبح8:00 كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
13 دامپزشكي  بيوتكنولوژي باجگاه- دانشكده دامپزشكي- دفتر بخش بيوتكنولوژي
زمان: 9 مهر- ساعت 9 صبح
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
14 دامپزشكي پاتالوژي دامپزشكي  به علت به حد نصاب نرسيدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمي گردد. كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
15 دامپزشكي آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي باجگاه-دانشكده دامپزشكي-بخش علوم پايه
زمان:7مهر-ساعت 9 صبح
(آزمون كتبي و مصاحبه)
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
16 دامپزشكي فارماكولوژي باجگاه- دانشکده دامپزشکی- دفتر بخش علوم پایهزمان: آزمون کتبی 3 مهر ماه- مصاحبه 5 مهر ماه
ساعت آزمون: 8صبح
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
17 علم اطلاعات و دانش شناسي  مجموعه پرديس ارم – دانشكده علوم تربيتي – دفتر بخش كتابداري
زمان: 10مهر- ساعت 8صبح
مصاحبه
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
18 دامپزشكي بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ  به علت به حد نصاب نرسيدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمي گردد. كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
19 دامپزشكي بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك  به علت به حد نصاب نرسيدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمي گردد. كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
20 دامپزشكي كلينيكال پاتولوژي   به علت به حد نصاب نرسيدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمي گردد. كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
21 دامپزشكي بهداشت آبزيان باجگاه-دانشكده دامپزشكي-بخش آبزيان
زمان:8مهر-ساعت10 صبح 
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
22 دامپزشكي بهداشت مواد غذايي باجگاه-دانشكده دامپزشكي-بخش بهداشت و مواد
زمان:9مهر-ساعت9 صبح
كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
23  علوم اقتصادي —-  مجموعه پرديس ارم-دانشكده اقتصاد،مديريت و علوم اجتماعي- سالن امتحاناتزمان : چهارشنبه 10 مهر ماه ساعت 8:30صبح كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
    24 شيمي فيزيك ارم -مجموعه پرديس ارم-دانشكده پرديس علوم- دفتر بخش شيميزمان: دوشنبه8  مهر- ساعت 2 بعد از ظهر كليه داوطلبيني كه در اين رشته ثبت نام نموده اند در تاريخ ذكر شده مي بايست با در دست داشتن كارت شناسايي معتبرعكسدار جهت آزمون مراجعه فرمايند
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست