مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

نتایج تکمیل ظرفیت دکتری 92 اعلام شد

به گزارش پی اچ دی تست، کارنامه انتخاب رشته کنند گان آزمون دکتري سال 1392 در مرحله تکميل ظرفيت روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مرحله مصاحبه آزمون مذكوربه همراه كارنامه مربوط بر روي ‌سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد. لذا آن‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كد رشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، لازم است با توجه به نكات زير و مطابق برنامه زماني مشخص شده (در ذيل اين اطلاعيه) مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج در سايت اطلاع رساني مربوط به موسسه ذيربط، با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.

(1) – داوطلباني كه اسامي آنان در سايت اين سازمان به عنوان معرفي شده يك و يا چند كد رشته محل از رشته امتحاني مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه براي هريك از موسسات مبلغ 250.000 ريال (معادل بيست و پنج هزار تومان) به شماره حساب مشخص شده (مربوط به موسسه محل برگزاري مصاحبه) واريز و اصل فيش واريز شده را به همراه مدارك مورد نياز به همراه داشته باشند و آنرا هنگام شركت در مصاحبه به مسئول ذيربط تحويل دهند.

تبصره 1- درصورتيكه براي چند كدرشته محل در يك دانشگاه، منحصراً از داوطلب يك نوبت مصاحبه بعمل آيد مي‌بايست بدون توجه به تعداد كدرشته‌ها مبلغ 250.000 ريال (معادل بيست و پنج هزار تومان) پرداخت گردد.

تبصره 2- معرفي‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي براي اطلاع بيشتر از شرايط، ضوابط و همچنين شماره حساب دانشگاه‌هاي مربوط لازم است به وب سايت اطلاع رساني موسسات مراجعه نمايند.

(2)- به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام گردد و داوطلباني كه نمره‌اي براي مصاحبه آنان اعلام نشود از پذيرش در كدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

(3)- بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند.

(4)- آندسته از داوطلباني كه در مصاحبه شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت دوره دكتري سال 92 (اعم از دوره¬هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان و يا بين‌الملل) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1393 نخواهند بود.

(5)- كليه داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسی صلاحیت های عمومی  با مراجعه به لينك مربوط كه در سايت سازمان درذيل كارنامه داوطلب قرار دارد حداكثر تا تاريخ 26/8/92 ضمن پرداخت مبلغ 212.000 (دويست و دوازده هزار) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

تبصره: داوطلباني كه قبلاً در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قرار گرفته بودند و در ارديبهشت ماه امسال (سال 1392) نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي اقدام نموده‌اند، در اين مرحله نياز ي به پرداخت وجه و تكميل فرم ندارند.

(6)- كارنامه اعلام نتايج گزينش اين مرحله از آزمون همزمان با اين اطلاعيه بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد كه داوطلبان مي‌توانند نسبت به پرينت آن اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند.

1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس).

توجه – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بوده‌اند، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/1392 فارغ‌التحصيل شده‌باشند. (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور.)

2- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس).

تبصره 1- آندسته از معرفي شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2 – معرفي‌‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

4ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

5ـ مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران).

6ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.

تذكر مهم : 

1-نظر به اينكه برخي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علاوه بر مدارك لازم براي مصاحبه و همچنين در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع رساني لازم را در سايت خود مشخص مي‌نمايند لذا به داوطلبان گرامي تأكيد مي‌شود كه حتماً به وب سايت موسسه‌اي كه قرار است در مصاحبه آن شركت نمايند به منظور اطلاع از تاريخ، زمان و مدارك مورد نياز براي شركت در مصاحبه مراجعه كنند.

2- داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي مربوط به بورسيه موسسات درج گرديده، لازم است علاوه بر شركت در مصاحبه موسسه يا دانشگاه محل معرفي، به ارگان بورس دهنده نيز مراجعه و هماهنگي لازم را به عمل آورند. بديهي است درصورت قبولي و عدم ارائه بورس توسط ارگان ذيربط، هيچ‌گونه اقدامي از سوي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

3- چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته سوالاتي داشته باشند مي توانندحداكثر تا تاريخ 28/08/1392 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

1134 علوم جغرافيايي جغرافياوبرنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 28-ابان
1135 علوم جغرافيايي جغرافياوبرنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1136 علوم جغرافيايي جغرافياوبرنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1183 اب وهواشناسي /اقليم شناسي / اب وهواشناسي /اقليم شناسي / دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1213 مجموعه علوم اقتصادي علوم اقتصادي دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 5 27-ابان
1231 مجموعه علوم اقتصادي اقتصاداسلامي پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي روزانه 1 28-ابان
1250 تاريخ تاريخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامي روزانه 10 28-ابان
1251 تاريخ تاريخ اسلام دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1260 تاريخ تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه تبريز روزانه 1 29-ابان
1261 تاريخ تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 26-ابان
1266 تاريخ تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه شهيدبهشتي روزانه 2 27-ابان
1279 تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسلام دانشگاه شهيدبهشتي روزانه 2 27-ابان
1294 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسي /اقتصادي وتوسعه / دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 18-ابان
1307 علوم اجتماعي جمعيت شناسي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 20-ابان
1309 حقوق عمومي عمومي دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 4 26-ابان
1314 حقوق عمومي عمومي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
1316 حقوق عمومي عمومي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 1 27-ابان
1317 حقوق عمومي عمومي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 27-ابان
1320 حقوق جزا جزاوجرم شناسي دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 5 18-ابان
1332 حقوق جزا كيفري وجرم شناسي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
1339 حقوق بين الملل حقوق بين الملل عمومي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 19-ابان
1340 حقوق بين الملل حقوق بين الملل عمومي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 2 19-ابان
1342 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي روزانه 2 19-ابان
1367 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 6 20-ابان
1368 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 28-ابان
1369 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 28-ابان
1420 مجموعه مديريت مديريت بازرگاني دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
1422 مجموعه مديريت مديريت بازرگاني دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
1440 مجموعه مديريت مديريت دولتي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
1441 مجموعه مديريت مديريت دولتي دانشگاه تهران نوبت دوم 4 26-ابان
1442 مجموعه مديريت مديريت دولتي دانشگاه تهران نوبت دوم 4 26-ابان
1450 مجموعه مديريت مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
1453 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 3 18-ابان
1469 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه سمنان روزانه 2 6-اذر
1470 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه سمنان روزانه 5 6-اذر
1486 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 4 29-ابان
1487 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
1489 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
1490 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
1491 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 4 29-ابان
1492 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 4 29-ابان
1493 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 4 29-ابان
1494 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 4 29-ابان
1495 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 26-ابان
1496 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 2 26-ابان
1497 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 27-ابان
1498 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 2 26-ابان
1499 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 1 26-ابان
1509 مجموعه مديريت مديريت رسانه اي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 27-ابان
1512 مجموعه مديريت مديريت گردشگري دانشگاه علامه طباطبايي پرديس خودگردان 2 19-ابان
1530 حسابداري حسابداري دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
1532 حسابداري حسابداري دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 26-ابان
1533 حسابداري حسابداري دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 26-ابان
1540 علم اطلاعات ودانش شناسي علم اطلاعات ودانش شناسي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 19-ابان
1548 مجموعه فلسفه فلسفه دين پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي روزانه 2 27-ابان
1551 مجموعه فلسفه فلسفه دين دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1564 مجموعه فلسفه فلسفه دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1565 مجموعه فلسفه فلسفه دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1567 مجموعه فلسفه فلسفه وكلام اسلامي دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 5 26-ابان
1574 مجموعه فلسفه فلسفه وكلام اسلامي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 28-ابان
1575 مجموعه فلسفه فلسفه وكلام اسلامي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 28-ابان
1584 فلسفه تعليم وتربيت فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه تهران نوبت دوم 3 26-ابان
1610 مديريت اموزشي مديريت اموزشي دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 5 26-ابان
1663 مجموعه علوم ارتباطات علوم ارتباطات دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
1665 مجموعه علوم ارتباطات فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 3 27-ابان
1666 مجموعه علوم ارتباطات فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 2 18-ابان
1669 سنجش واندازه گيري سنجش واندازه گيري دانشگاه تهران نوبت دوم 2 19-ابان
1690 مجموعه روان شناسي روان شناسي سلامت دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1712 مجموعه باستان شناسي مجموعه باستان شناسي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1714 مجموعه باستان شناسي مجموعه باستان شناسي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1721 محيطزيست محيطزيست -برنامه ريزي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 2 18-ابان
1737 اينده پژوهي اينده پژوهي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1739 الهيات علوم ومعارف نهج البلاغه دانشگاه كاشان نوبت دوم 1 18-ابان
1742 الهيات علوم قران وحديث پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي روزانه 1 29-ابان
1753 الهيات علوم قران وحديث دانشگاه مذاهب اسلامي روزانه 10 2-اذر
1759 الهيات علوم قران وحديث دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1772 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 4 26-ابان
1778 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه مازندران -بابلسر روزانه 1 29-ابان
1782 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
1783 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
1787 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 4 19-ابان
1788 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 1 2-اذر
1789 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 28-ابان
1794 الهيات اديان وعرفان دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 5 18-ابان
1797 الهيات تاريخ وتمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
1799 مجموعه كلام مذاهب كلامي دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 5 28-ابان
1803 مجموعه كلام شيعه شناسي دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 6 19-ابان
1809 مجموعه كلام دين پژوهي دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 6 18-ابان
1816 مجموعه كلام كلام اماميه دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
1817 مجموعه كلام كلام اماميه دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 1 26-ابان
1818 مجموعه كلام كلام اماميه دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 2 26-ابان
1820 فقه شافعي فقه شافعي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 20-ابان
1821 مديريت قراردادهاي بين الملل نفت وگاز مديريت قراردادهاي بين الملل نفت وگاز دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 5 19-ابان
1827 اقتصادنفت وگاز اقتصادنفت وگاز دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 5 19-ابان
1840 مالي بيمه دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
1842 مالي حقوق مالي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
1852 مجموعه مدرسي معارف اسلامي اخلاق اسلامي دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 2 20-ابان
1860 مجموعه مدرسي معارف اسلامي اشنايي بامنابع اسلامي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 20-ابان
1864 حقوق نفت وگاز حقوق نفت وگاز دانشگاه تهران نوبت دوم 4 19-ابان
1881 مجموعه علوم سياسي روابطبين الملل دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 2 27-ابان
1885 مجموعه علوم سياسي مطالعات منطقه اي امريكاي شمالي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
1886 مجموعه مديريت مديريت دولتي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 27-ابان
1889 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 27-ابان
1890 مجموعه مديريت مديريت رسانه اي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 27-ابان
1896 مجموعه فلسفه فلسفه وكلام اسلامي دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين روزانه 2 29-ابان
1910 مالي حقوق مالي دانشگاه امام صادق /ع / روزانه 2 26-ابان
1911 مجموعه مديريت مديريت پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي وپدافندغيرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه 2 11-اذر
1912 مجموعه فلسفه فلسفه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي روزانه 2 19-ابان
1920 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 27-ابان
2115 مجموعه زمين شناسي اب شناسي دانشگاه شاهرود روزانه 3 18-ابان
2137 مجموعه زمين شناسي پترولوژي دانشگاه شاهرود روزانه 1 19-ابان
2146 مجموعه زمين شناسي پترولوژي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 19-ابان
2163 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه اراك روزانه 2 4-اذر
2170 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه دامغان روزانه 1 29-ابان
2180 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 1 27-ابان
2207 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 2-اذر
2209 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه ياسوج پرديس خودگردان 2 18-ابان
2215 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه ايلام روزانه 1 11-اذر
2216 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه بوعلي سينا-همدان روزانه 6 12-اذر
2218 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه تبريز روزانه 2 4-اذر
2229 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه شاهرود روزانه 4 28-ابان
2243 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 3-اذر
2252 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه ايلام نوبت دوم 1 11-اذر
2256 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 28-ابان
2261 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه پيام نورمركزتبريز پيام نور 1 7-اذر
2264 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه تبريز پرديس خودگردان 1 4-اذر
2266 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 2-اذر
2267 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 2-اذر
2268 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه ياسوج پرديس خودگردان 2 20-ابان
2270 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه اراك روزانه 1 2-اذر
2297 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 20-ابان
2315 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
2316 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
2326 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 2 18-ابان
2335 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
2352 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 26-ابان
2357 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 4-اذر
2368 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 2-اذر
2378 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه ياسوج پرديس خودگردان 2 18-ابان
2390 مجموعه شيمي پليمر دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 2 18-ابان
2411 زيست شناسي -فيزيولوژي گياهي فيزيولوژي گياهي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
2421 زيست شناسي -سيستماتيك گياهي سيستماتيك گياهي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 20-ابان
2443 علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري دانشگاه رازي كرمانشاه روزانه 2 19-ابان
2463 بيوشيمي بيوشيمي دانشگاه پيام نورمركزاصفهان پيام نور 3 18-ابان
2470 زيست شناسي -ژنتيك ملكولي ژنتيك مولكولي دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 3 18-ابان
2481 زيست شناسي -ميكروبيولوژي ميكروبيولوژي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
2493 امار امار دانشگاه شاهرود روزانه 1 27-ابان
2494 امار امار دانشگاه شاهرود روزانه 1 27-ابان
2505 امار امار دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
2506 امار امار دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 27-ابان
2507 امار امار دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 27-ابان
2518 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه بناب روزانه 1 10-اذر
2538 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه سمنان روزانه 2 27-ابان
2541 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود روزانه 2 28-ابان
2542 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود روزانه 1 28-ابان
2543 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود روزانه 2 28-ابان
2544 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود روزانه 2 28-ابان
2545 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز روزانه 3 20-ابان
2550 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 2 4-اذر
2551 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 3 4-اذر
2601 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه ياسوج روزانه 3 6-اذر
2606 مجموعه رياضي رياضي محض مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان روزانه 1 19-ابان
2618 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 28-ابان
2619 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 28-ابان
2629 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه پيام نورمركزتبريز پيام نور 1 11-اذر
2635 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 1 29-ابان
2638 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 2 18-ابان
2639 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 18-ابان
2640 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 18-ابان
2654 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 1 20-ابان
2662 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه سمنان روزانه 2 27-ابان
2667 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه شاهرود روزانه 2 26-ابان
2702 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 19-ابان
2714 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه خوارزمي تهران نوبت دوم 1 20-ابان
2715 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 26-ابان
2716 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 26-ابان
2729 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 18-ابان
2734 فيزيك دريا فيزيك دريا دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر پرديس خودگردان 1 20-ابان
2736 زيست شناسي دريا جانوران دريا دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر روزانه 1 19-ابان
2737 زيست شناسي دريا جانوران دريا دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر روزانه 1 19-ابان
2740 زيست شناسي دريا جانوران دريا دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر پرديس خودگردان 1 18-ابان
2792 فيزيك فيزيك دانشگاه شاهرود روزانه 2 2-اذر
2795 فيزيك فيزيك دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز روزانه 2 5-اذر
2804 فيزيك فيزيك دانشگاه شهيدبهشتي روزانه 1 27-ابان
2812 فيزيك فيزيك دانشگاه صنعتي اروميه روزانه 2 6-اذر
2818 فيزيك فيزيك دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 4 19-ابان
2864 فيزيك فيزيك دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
2866 فيزيك فيزيك دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
2867 فيزيك فيزيك دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
2868 فيزيك فيزيك دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
2874 فيزيك فيزيك دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 2-اذر
2893 فيزيك فيزيك دانشگاه ياسوج پرديس خودگردان 1 18-ابان
2894 فوتونيك فوتونيك دانشگاه بناب روزانه 2 20-ابان
2897 فوتونيك فوتونيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 18-ابان
2913 نانوشيمي نانوشيمي /سوپرامولكول / دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
2954 مجموعه شيمي شيمي كاربردي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 1 26-ابان
2987 نانوشيمي نانوشيمي /سوپرامولكول / دانشگاه تهران پرديس خودگردان 2 26-ابان
2991 بيوشيمي بيوشيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 28-ابان
2992 بيوشيمي بيوشيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 26-ابان
2993 زيست شناسي -ژنتيك ملكولي ژنتيك مولكولي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 27-ابان
2994 بيوفيزيك بيوفيزيك پژوهشكده علوم پايه كاربردي وابسته به جهاددانشگاهي روزانه 1 18-ابان
2996 فيزيك فيزيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 28-ابان
3010 مجموعه شيمي شيمي تجزيه پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي وابسته به جهاددانشگاهي -كرج روزانه 1 19-ابان
3033 مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 27-ابان
3041 مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 27-ابان
3045 مهندسي پزشكي بيومتريال دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
3051 مجموعه مهندسي عمران سازه پژوهشكده زلزله وسوانح طبيعي وابسته به جهاددانشگاهي روزانه 2 2-اذر
3052 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 27-ابان
3054 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 28-ابان
3057 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 28-ابان
3059 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 29-ابان
3060 مجموعه مهندسي برق الكترونيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 28-ابان
3079 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار پرديس خودگردان 1 18-ابان
3080 مهندسي پليمر صنايع پليمر پژوهشگاه پليمروپتروشيمي روزانه 1 28-ابان
3143 مجموعه مهندسي برق الكترونيك دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3153 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه تبريز روزانه 1 20-ابان
3154 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 28-ابان
3169 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 1 27-ابان
3172 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3182 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه تبريز روزانه 1 2-اذر
3183 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه تبريز روزانه 1 2-اذر
3184 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
3202 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه يزد روزانه 1 18-ابان
3205 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3264 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3265 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 2-اذر
3283 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه تبريز روزانه 1 29-ابان
3284 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 26-ابان
3290 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه شاهرود روزانه 2 20-ابان
3304 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه تبريز نوبت دوم 2 29-ابان
3306 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 20-ابان
3314 مجموعه مهندسي برق هوش ماشين ورباتيك دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3317 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه تبريز روزانه 2 6-اذر
3320 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 29-ابان
3323 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 2 3-اذر
3332 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 1 27-ابان
3334 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه صنعتي بابل روزانه 2 10-اذر
3340 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 1 28-ابان
3344 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه گيلان -رشت روزانه 2 4-اذر
3349 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3356 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان 1 9-اذر
3359 مجموعه مهندسي عمران مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله روزانه 1 28-ابان
3366 مجموعه مهندسي عمران مهندسي زلزله دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 1 26-ابان
3376 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه بوعلي سينا-همدان روزانه 2 2-اذر
3379 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 2 29-ابان
3391 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه صنعتي شريف روزانه 1 28-ابان
3397 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3405 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه تبريز روزانه 1 28-ابان
3406 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه تبريز روزانه 1 28-ابان
3414 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه صنعتي بابل روزانه 2 18-ابان
3418 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3419 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 20-ابان
3439 مجموعه مهندسي عمران مهندسي اب دانشگاه تبريز روزانه 1 18-ابان
3458 مجموعه مهندسي عمران مديريت ساخت دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 1 27-ابان
3460 مجموعه مهندسي عمران مديريت ساخت دانشگاه صنعتي بابل روزانه 1 19-ابان
3472 مهندسي عمران -نقشه برداري ژئودزي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 20-ابان
3478 مهندسي عمران -نقشه برداري سنجش ازدور دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3481 مهندسي عمران -نقشه برداري سيستم اطلاعات جغرافيايي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
3484 مجموعه مهندسي مكانيك ساخت وتوليد دانشگاه تبريز روزانه 1 18-ابان
3497 مجموعه مهندسي مكانيك ساخت وتوليد دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
3536 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك جامدات / دانشگاه كاشان نوبت دوم 1 20-ابان
3539 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك جامدات / دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 29-ابان
3558 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك -كنترل وارتعاشات / دانشگاه گيلان -رشت روزانه 2 28-ابان
3567 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك -كنترل وارتعاشات / دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 4 29-ابان
3570 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه بيرجند روزانه 4 20-ابان
3572 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
3577 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه سمنان روزانه 1 29-ابان
3579 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه شاهرود روزانه 1 2-اذر
3602 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3603 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
3604 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 2-اذر
3611 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه كاشان نوبت دوم 1 4-اذر
3615 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 5-اذر
3616 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 2 9-اذر
3620 مجموعه مهندسي مكانيك مهندسي خودرو-قواي محركه دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 1 27-ابان
3621 مجموعه مهندسي مكانيك مهندسي خودرو-قواي محركه دانشگاه علم وصنعت ايران نوبت دوم 1 27-ابان
3625 مجموعه مهندسي مكانيك مهندسي راه اهن /ماشين هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 1 29-ابان
3627 مهندسي دريا مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف روزانه 1 26-ابان
3637 مهندسي هوا-فضا ائروديناميك دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3652 مهندسي هوا-فضا سازه هاي هوايي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3673 مهندسي معدن اكتشاف دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 28-ابان
3679 مهندسي معدن استخراج دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 1 18-ابان
3685 مهندسي معدن استخراج دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 28-ابان
3687 مهندسي معدن فراوري موادمعدني دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
3697 مهندسي معدن فراوري موادمعدني دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
3698 مهندسي معدن فراوري موادمعدني دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 29-ابان
3706 مهندسي معدن مكانيك سنگ دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3707 مهندسي معدن مكانيك سنگ دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 28-ابان
3715 مهندسي پليمر صنايع پليمر دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 1 27-ابان
3718 مهندسي پليمر صنايع پليمر دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3722 مهندسي پليمر صنايع پليمر دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 27-ابان
3730 مهندسي محيطزيست منابع اب دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
3736 مهندسي محيطزيست موادزائدجامد دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3748 مهندسي پزشكي بيوالكتريك دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 1 27-ابان
3749 مهندسي پزشكي بيوالكتريك دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3753 مهندسي پزشكي بيومتريال پژوهشگاه موادوانرژي روزانه 1 28-ابان
3760 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 2 20-ابان
3778 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 26-ابان
3779 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 26-ابان
3791 مهندسي نفت مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
3808 مهندسي كامپيوتر مهندسي نرم افزار دانشگاه تهران نوبت دوم 2 28-ابان
3847 مهندسي كامپيوتر زمينه فناوري اطلاعات دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
3852 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي پژوهشگاه موادوانرژي روزانه 2 28-ابان
3880 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 26-ابان
3887 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
3888 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
3889 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
3891 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه خليج فارس بوشهر روزانه 1 19-ابان
3902 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 1 26-ابان
3909 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه كاشان روزانه 3 2-اذر
3915 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 26-ابان
3922 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه ياسوج پرديس خودگردان 1 18-ابان
3933 مهندسي فناوري نانو نانومواد دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 1 18-ابان
3937 مهندسي فناوري نانو نانومواد دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
3963 مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه 1 19-ابان
3970 مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 26-ابان
3974 مهندسي نساجي شيمي نساجي وعلوم الياف دانشگاه صنعتي اميركبير روزانه 1 27-ابان
3977 مهندسي نساجي شيمي نساجي وعلوم الياف دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 27-ابان
3987 مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 20-ابان
3997 مجموعه مهندسي عمران راه وترابري پژوهشكده حمل ونقل پارسه روزانه 1 26-ابان
4108 مجموعه محيطزيست امايش محيطزيست دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 18-ابان
4110 مجموعه محيطزيست امايش محيطزيست دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 2 18-ابان
4123 مكانيك ماشين هاي كشاورزي مكانيك ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تهران نوبت دوم 3 27-ابان
4124 مكانيك ماشين هاي كشاورزي مكانيك ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
4133 مكانيزاسيون كشاورزي برداشت محصولات كشاورزي دانشگاه تبريز روزانه 2 18-ابان
4138 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز سبزي كاري دانشگاه تبريز روزانه 1 3-اذر
4139 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز سبزي كاري دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 26-ابان
4143 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز سبزي كاري دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 28-ابان
4158 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز ميوه كاري دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 2 28-ابان
4173 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز گياهان زينتي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 4 28-ابان
4174 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز گياهان دارويي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 2 28-ابان
4176 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز فيزيولوژي پس ازبرداشت دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
4186 مجموعه علوم وصنايع غذايي تكنولوژي موادغذايي دانشگاه تبريز روزانه 1 18-ابان
4187 مجموعه علوم وصنايع غذايي تكنولوژي موادغذايي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 20-ابان
4198 مجموعه علوم وصنايع غذايي ميكروبيولوژي موادغذايي دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه 1 18-ابان
4212 مجموعه علوم وصنايع غذايي مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 19-ابان
4216 مجموعه علوم وصنايع غذايي مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 1 19-ابان
4242 اقتصادكشاورزي اقتصادكشاورزي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
4247 مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب صنايع چوب بافراورده هاي مركب چوب دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 18-ابان
4249 مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب صنايع چوب بافراورده هاي مركب چوب دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 2 18-ابان
4251 مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب صنايع خميروكاغذ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 18-ابان
4253 مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب صنايع خميروكاغذ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 2 18-ابان
4291 مجموعه علوم خاك شيمي وحاصلخيزي خاك دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
4307 مجموعه علوم دامي تغذيه دام دانشگاه تبريز روزانه 1 28-ابان
4323 مجموعه علوم دامي تغذيه دام دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
4326 مجموعه علوم دامي تغذيه دام دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 1 2-اذر
4331 مجموعه علوم دامي اصلاح نژاددام دانشگاه تبريز روزانه 1 28-ابان
4347 مجموعه علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي دانشگاه زابل روزانه 3 19-ابان
4373 مجموعه علوم ومهندسي اب سازه هاي ابي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
4385 مجموعه علوم ومهندسي اب منابع اب دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
4389 هواشناسي كشاورزي هواشناسي كشاورزي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
4393 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 26-ابان
4399 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري روزانه 1 20-ابان
4400 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه گيلان -رشت روزانه 2 27-ابان
4410 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتيك بيومتري / دانشگاه تهران نوبت دوم 2 20-ابان
4411 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتيك مولكولي ومهندسي ژنتيك / دانشگاه ايلام روزانه 1 26-ابان
4419 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتيك مولكولي ومهندسي ژنتيك / دانشگاه ايلام نوبت دوم 1 26-ابان
4420 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتيك مولكولي ومهندسي ژنتيك / دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
4431 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 27-ابان
4432 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه زابل نوبت دوم 1 19-ابان
4435 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه ايلام روزانه 1 20-ابان
4442 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه شاهد روزانه 4 2-اذر
4443 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه شاهرود روزانه 1 27-ابان
4452 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه ايلام نوبت دوم 1 20-ابان
4455 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
4456 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 27-ابان
4478 مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 26-ابان
4480 مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه گيلان -رشت پرديس خودگردان 1 27-ابان
4482 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اكولوژي گياهان زراعي دانشگاه ايلام روزانه 2 26-ابان
4487 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اكولوژي گياهان زراعي دانشگاه شاهرود روزانه 2 28-ابان
4493 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اكولوژي گياهان زراعي دانشگاه ايلام نوبت دوم 1 26-ابان
4496 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اكولوژي گياهان زراعي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 28-ابان
4518 مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي توسعه كشاورزي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
4542 حشره شناسي كشاورزي اكولوژي كنترل حشرات دانشگاه تهران نوبت دوم 2 19-ابان
4547 حشره شناسي كشاورزي بيوسيستماتيك حشرات وكنه ها دانشگاه تهران نوبت دوم 1 19-ابان
4573 مجموعه علوم جنگل جنگل داري دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 18-ابان
4576 مجموعه علوم جنگل جنگل داري دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 1 18-ابان
4580 مجموعه جنگل داري جنگل شناسي واكولوژي جنگل دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 18-ابان
4582 مجموعه جنگل داري جنگل شناسي واكولوژي جنگل دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 1 18-ابان
4588 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 28-ابان
4592 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 3 28-ابان
4593 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر پرديس خودگردان 1 19-ابان
4594 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 2 18-ابان
4596 مجموعه شيلات فراوري محصولات شيلاتي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 18-ابان
4597 مجموعه شيلات فراوري محصولات شيلاتي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 2 18-ابان
4603 مجموعه شيلات توليدوبهره برداري صيد دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 1 18-ابان
4607 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي علوم مرتع -مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 27-ابان
4610 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي علوم مرتع -مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 2 27-ابان
4622 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي ابخيزداري /علوم ومهندسي ابخيزداري / دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 1 27-ابان
4627 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي ابخيزداري /علوم ومهندسي ابخيزداري / دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 1 27-ابان
4630 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي ابخيزداري /علوم ومهندسي ابخيزداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 2 18-ابان
4649 مجموعه علوم جنگل مهندسي جنگل دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
5121 شهرسازي /طراحي شهري -شهرسازي -نظريه هاي شهرسازي -برنامه ريزي هاي شهري / شهرسازي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
5134 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- پژوهش هنر دانشگاه شاهد روزانه 3 28-ابان
5140 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر دانشگاه شاهد روزانه 3 28-ابان
6116 باكتري شناسي پزشكي باكتري شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 20-ابان
7105 جراحي دامپزشكي جراحي دامپزشكي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 19-ابان
7139 بيوشيمي بيوشيمي دانشگاه شيراز روزانه 1 20-ابان
7148 بهداشت موادغذايي بهداشت موادغذايي دانشگاه اروميه روزانه 2 18-ابان
7179 فناوري توليدمثل دردامپزشكي فناوري توليدمثل دردامپزشكي دانشگاه تهران نوبت دوم 3 27-ابان
7181 سم شناسي سم شناسي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 19-ابان
7195 اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 20-ابان
7199 بافت شناسي دامپزشكي بافت شناسي دامپزشكي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
7201 پاتولوژي دامپزشكي پاتولوژي دامپزشكي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 20-ابان
8108 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه ايلام روزانه 1 5-اذر
8114 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 28-ابان
8117 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 2 29-ابان
8135 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 2-اذر
8144 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه ايلام نوبت دوم 1 5-اذر
8146 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
8147 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي تهران نوبت دوم 2 29-ابان
8153 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 8 26-ابان
8180 زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
8190 مجموعه زبان فرانسه ادبيات فرانسه دانشگاه تهران نوبت دوم 1 28-ابان
8198 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه ايلام روزانه 2 20-ابان
8210 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه شيخ بهايي -اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 4 18-ابان
8212 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 6 26-ابان
8220 زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 6 26-ابان
8237 مجموعه زبان شناسي زبان شناسي همگاني دانشگاه تهران نوبت دوم 4 28-ابان
8240 مجموعه زبان شناسي زبان شناسي همگاني دانشگاه علامه طباطبايي پرديس خودگردان 3 26-ابان
8243 فرهنگ وزبان هاي باستاني فرهنگ وزبان هاي باستاني دانشگاه تهران نوبت دوم 1 19-ابان
8244 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 26-ابان
8250 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 26-ابان
8253 زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 3 26-ابان
9107 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه شمال -امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 1 20-ابان
9119 اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 20-ابان
9135 رفتارحركتي رفتارحركتي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 29-ابان
9157 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 28-ابان
9158 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 1 28-ابان
9165 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 27-ابان
9167 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 26-ابان
9171 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه تهران نوبت دوم 4 27-ابان
9176 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه تهران نوبت دوم 3 27-ابان
9177 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 26-ابان
9179 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 4 26-ابان
9180 اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 20-ابان
9181 رفتارحركتي رفتارحركتي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 5 19-ابان
9185 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تهران پرديس خودگردان 2 26-ابان
9201 علوم جغرافيايي جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9202 علوم جغرافيايي جغرافياوبرنامه ريزي شهري دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 5 29-ابان
9203 علوم جغرافيايي جغرافياوبرنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9204 علوم جغرافيايي جغرافياوبرنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9205 علوم جغرافيايي ژئومورفولوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9206 اب وهواشناسي /اقليم شناسي / اب وهواشناسي /اقليم شناسي / پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي وپدافندغيرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه 3 20-ابان
9207 اب وهواشناسي /اقليم شناسي / اب وهواشناسي /اقليم شناسي / دانشگاه ملاير روزانه 2 18-ابان
9208 اب وهواشناسي /اقليم شناسي / اب وهواشناسي /اقليم شناسي / دانشگاه ملاير روزانه 2 18-ابان
9209 مجموعه علوم اقتصادي اقتصادسلامت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9210 مجموعه علوم اقتصادي اقتصادپولي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9211 مجموعه علوم اقتصادي اقتصادسنجي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 3 آذر-12
9212 مجموعه علوم اقتصادي اقتصادپولي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 19-ابان
9213 مجموعه علوم اقتصادي اقتصادبخش عمومي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 18-ابان
9214 مجموعه علوم اقتصادي اقتصادبين الملل دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 18-ابان
9215 تاريخ تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان روزانه 4 19-ابان
9216 تاريخ تاريخ اسلام دانشگاه تربيت مدرس روزانه 3 27-ابان
9217 تاريخ تاريخ اسلام دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9218 تاريخ تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 4 20-ابان
9219 تاريخ تاريخ انقلاب اسلامي دانشگاه اصفهان روزانه 4 20-ابان
9220 تاريخ تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9221 تاريخ تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه خليج فارس بوشهر پرديس خودگردان 2 18-ابان
9222 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسي /سياسي / دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4 26-ابان
9223 مجموعه علوم اجتماعي سياست گذاري فرهنگي دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 5 27-ابان
9224 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسي /سياسي / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9225 علوم اجتماعي جمعيت شناسي دانشگاه يزد روزانه 2 26-ابان
9226 حقوق جزا جزاوجرم شناسي دانشگاه شيراز روزانه 5 26-ابان
9227 حقوق جزا جزاوجرم شناسي دانشگاه مازندران -بابلسر روزانه 4 20-ابان
9228 حقوق جزا كيفري وجرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9229 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي دانشگاه شيراز روزانه 3 2-اذر
9230 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 18-ابان
9231 حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصي حقوق خصوصي دانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 3 29-ابان
9232 مجموعه علوم سياسي روابطبين الملل دانشگاه اصفهان روزانه 7 18-ابان
9233 مجموعه علوم سياسي روابطبين الملل دانشگاه گيلان -رشت روزانه 2 28-ابان
9234 مجموعه علوم سياسي جامعه شناسي سياسي دانشگاه رازي كرمانشاه روزانه 3 18-ابان
9235 مجموعه علوم سياسي روابطبين الملل دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9236 مجموعه علوم سياسي انديشه سياسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9237 مجموعه علوم سياسي مسائل ايران دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9238 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 2-اذر
9239 مجموعه مديريت مديريت بازرگاني دانشگاه يزد روزانه 5 18-ابان
9240 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه الزهرا/س / روزانه 5 4-اذر
9241 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تربيت مدرس روزانه 5 3-اذر
9242 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 3-اذر
9243 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه سمنان روزانه 4 6-اذر
9244 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه سمنان روزانه 2 6-اذر
9245 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه سمنان روزانه 4 6-اذر
9246 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه سمنان روزانه 2 6-اذر
9247 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 2-اذر
9248 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 2-اذر
9249 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 2-اذر
9250 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه علم وصنعت ايران روزانه 3 5-اذر
9251 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه يزد روزانه 5 9-اذر
9252 مجموعه مديريت مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9253 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 3-اذر
9254 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 3-اذر
9255 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 3-اذر
9256 حسابداري حسابداري دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 28-ابان
9257 حسابداري حسابداري دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 28-ابان
9258 مجموعه فلسفه فلسفه تطبيقي دانشگاه قم روزانه 5 19-ابان
9259 مجموعه فلسفه منطق دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9260 مجموعه فلسفه فلسفه وكلام اسلامي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9261 مجموعه فلسفه فلسفه تطبيقي دانشگاه قم پرديس خودگردان 3 18-ابان
9262 برنامه ريزي درسي برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9263 مديريت اموزشي مديريت اموزشي دانشگاه سمنان روزانه 2 28-ابان
9264 مديريت اموزشي مديريت اموزشي دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 5 18-ابان
9265 مديريت اموزشي مديريت اموزشي دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل روزانه 4 2-اذر
9266 مديريت اموزشي مديريت اموزشي دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 28-ابان
9267 روان شناسي تربيتي روان شناسي تربيتي دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز روزانه 2 26-ابان
9268 روان شناسي تربيتي روان شناسي تربيتي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 3 18-ابان
9269 تكنولوژي اموزشي تكنولوژي اموزشي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 19-ابان
9270 مجموعه روان شناسي روان شناسي عمومي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9271 مجموعه روان شناسي روان شناسي باليني دانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 3 20-ابان
9272 مجموعه روان شناسي روان شناسي عمومي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 3 28-ابان
9273 مجموعه باستان شناسي مجموعه باستان شناسي دانشگاه هنراصفهان روزانه 1 18-ابان
9274 مجموعه باستان شناسي مجموعه باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9275 مجموعه باستان شناسي مجموعه باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9276 مجموعه باستان شناسي مجموعه باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9277 مجموعه كارافريني كارافريني پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي وپدافندغيرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه 3 18-ابان
9278 مجموعه كارافريني كارافريني دانشگاه رازي كرمانشاه روزانه 3 20-ابان
9279 اينده پژوهي اينده پژوهي پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي وپدافندغيرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه 3 28-ابان
9280 اينده پژوهي اينده پژوهي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 27-ابان
9281 الهيات علوم قران وحديث دانشگاه اراك روزانه 4 20-ابان
9282 الهيات علوم قران وحديث دانشگاه علامه طباطبايي روزانه 5 28-ابان
9283 الهيات علوم قران وحديث دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9284 الهيات علوم ومعارف نهج البلاغه دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 3 19-ابان
9285 الهيات علوم قران وحديث دانشگاه قم پرديس خودگردان 4 18-ابان
9286 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 10 20-ابان
9287 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه قم پرديس خودگردان 4 18-ابان
9288 الهيات تصوف وعرفان اسلامي دانشگاه سمنان روزانه 2 19-ابان
9289 مجموعه كلام كلام دانشگاه قم پرديس خودگردان 4 20-ابان
9290 مطالعات زنان حقوق زن دراسلام دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9291 مجموعه زمين شناسي زمين شناسي مهندسي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 26-ابان
9292 مجموعه زمين شناسي زمين شناسي مهندسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9293 مجموعه زمين شناسي پترولوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9294 مجموعه زمين شناسي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9295 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه صنعتي شيراز روزانه 1 20-ابان
9296 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9297 مجموعه شيمي شيمي فيزيك دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 28-ابان
9298 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز روزانه 2 5-اذر
9299 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 27-ابان
9300 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 27-ابان
9301 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9302 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 29-ابان
9303 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه پيام نورمركزبوشهر پيام نور 5 14-اذر
9304 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه خليج فارس بوشهر پرديس خودگردان 2 18-ابان
9305 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 29-ابان
9306 مجموعه شيمي شيمي الي دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان 5 9-اذر
9307 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 20-ابان
9308 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 20-ابان
9309 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9310 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 28-ابان
9311 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 28-ابان
9312 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه پيام نورمركزشيراز پيام نور 5 7-اذر
9313 مجموعه شيمي شيمي تجزيه دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 29-ابان
9314 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز روزانه 2 6-اذر
9315 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 26-ابان
9316 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9317 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 28-ابان
9318 مجموعه شيمي شيمي معدني دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 1 28-ابان
9319 مجموعه شيمي شيمي كاربردي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 27-ابان
9320 مجموعه شيمي شيمي كاربردي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 8 27-ابان
9321 مجموعه شيمي شيمي كاربردي دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 19-ابان
9322 مجموعه شيمي شيمي كاربردي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 18-ابان
9323 هواشناسي هواشناسي دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 2 19-ابان
9324 زيست شناسي -فيزيولوژي گياهي فيزيولوژي گياهي دانشگاه شهركرد روزانه 4 18-ابان
9325 زيست شناسي -فيزيولوژي گياهي فيزيولوژي گياهي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9326 زيست شناسي -سيستماتيك گياهي سيستماتيك گياهي دانشگاه لرستان -خرم اباد روزانه 2 18-ابان
9327 زيست شناسي -سيستماتيك گياهي سيستماتيك گياهي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9328 علوم جانوري فيزيولوژي جانوري دانشگاه شيراز روزانه 3 18-ابان
9329 زيست شناسي -سلولي وملكولي سلولي وملكولي دانشگاه رازي كرمانشاه روزانه 2 20-ابان
9331 بيوشيمي بيوشيمي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9332 زيست شناسي -ژنتيك ملكولي ژنتيك مولكولي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9333 بيوفيزيك بيوفيزيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9334 امار امار دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 3 18-ابان
9335 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه اروميه روزانه 1 9-اذر
9336 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه اصفهان روزانه 2 2-اذر
9337 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 1 4-اذر
9338 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 2 4-اذر
9339 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 2 4-اذر
9340 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه 2 3-اذر
9341 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه اصفهان نوبت دوم 1 2-اذر
9342 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9343 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 27-ابان
9344 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 27-ابان
9345 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه شاهرود نوبت دوم 2 28-ابان
9346 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 29-ابان
9347 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه سمنان روزانه 1 27-ابان
9348 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9349 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 27-ابان
9350 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 27-ابان
9351 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه شاهرود نوبت دوم 1 26-ابان
9352 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه خليج فارس بوشهر پرديس خودگردان 1 2-اذر
9353 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 1 28-ابان
9354 مجموعه رياضي رياضي كاربردي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 1 28-ابان
9355 فيزيك دريا فيزيك دريا دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 1 18-ابان
9356 نانوفيزيك نانوفيزيك محاسباتي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 20-ابان
9357 فيزيك فيزيك دانشگاه اراك روزانه 2 18-ابان
9358 فيزيك فيزيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9359 فيزيك فيزيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9360 فيزيك فيزيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9361 فيزيك فيزيك دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 3-اذر
9362 فيزيك فيزيك دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 3-اذر
9363 فيزيك فيزيك دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 20-ابان
9364 فيزيك فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان 1 20-ابان
9365 نانوبيوتكنولوژي /ريززيست فناوري / نانوبيوتكنولوژي /ريززيست فناوري / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 28-ابان
9366 مجموعه مهندسي برق الكترونيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9367 مجموعه مهندسي برق الكترونيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9368 مجموعه مهندسي برق الكترونيك دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 29-ابان
9369 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 29-ابان
9370 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 28-ابان
9371 مجموعه مهندسي برق مخابرات /ميدان / دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 18-ابان
9372 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه رازي كرمانشاه روزانه 1 20-ابان
9373 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه سمنان روزانه 2 29-ابان
9374 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 28-ابان
9375 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9376 مجموعه مهندسي برق مخابرات /سيستم / دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 29-ابان
9377 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
9378 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه يزد روزانه 2 5-اذر
9379 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9380 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 29-ابان
9381 مجموعه مهندسي برق قدرت دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 29-ابان
9382 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين روزانه 3 28-ابان
9383 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه صنعتي شيراز روزانه 3 2-اذر
9384 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 27-ابان
9385 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9386 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 19-ابان
9387 مجموعه مهندسي برق كنترل دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 1 18-ابان
9388 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه زنجان روزانه 4 5-اذر
9389 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 13-اذر
9390 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9391 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 11-اذر
9392 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 27-ابان
9393 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان 3 20-ابان
9394 مجموعه مهندسي عمران سازه دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پرديس خودگردان 1 18-ابان
9395 مجموعه مهندسي عمران مهندسي زلزله دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9396 مجموعه مهندسي عمران مهندسي زلزله دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 19-ابان
9397 مجموعه مهندسي عمران مهندسي زلزله دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 26-ابان
9398 مجموعه مهندسي عمران مهندسي زلزله دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 18-ابان
9399 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه زنجان روزانه 3 4-اذر
9400 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 20-ابان
9401 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 27-ابان
9402 مجموعه مهندسي عمران مكانيك خاك وپي دانشگاه قم نوبت دوم 1 18-ابان
9403 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه اروميه روزانه 2 29-ابان
9404 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه زنجان روزانه 2 27-ابان
9405 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 3-اذر
9406 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 1 2-اذر
9407 مجموعه مهندسي عمران راه وترابري دانشگاه زنجان روزانه 2 28-ابان
9408 مجموعه مهندسي عمران راه وترابري دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9409 مجموعه مهندسي عمران راه وترابري دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 18-ابان
9410 مجموعه مهندسي عمران سازه هاي دريايي دانشگاه قم نوبت دوم 1 18-ابان
9411 مجموعه مهندسي عمران مهندسي اب دانشگاه سمنان روزانه 4 20-ابان
9412 مجموعه مهندسي عمران مهندسي اب دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 20-ابان
9413 مجموعه مهندسي عمران برنامه ريزي حمل ونقل دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9414 مجموعه مهندسي عمران مديريت ساخت دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 3-اذر
9415 مجموعه مهندسي عمران مديريت ساخت دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 1 27-ابان
9416 مجموعه مهندسي مكانيك ساخت وتوليد دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 29-ابان
9417 مجموعه مهندسي مكانيك ساخت وتوليد دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 29-ابان
9418 مجموعه مهندسي مكانيك ساخت وتوليد دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 28-ابان
9419 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك جامدات / دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 27-ابان
9420 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك جامدات / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9421 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك جامدات / دانشگاه سمنان نوبت دوم 3 28-ابان
9422 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك -كنترل وارتعاشات / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9423 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك -كنترل وارتعاشات / دانشگاه سمنان نوبت دوم 1 27-ابان
9424 مجموعه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي /ديناميك -كنترل وارتعاشات / دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان 3 18-ابان
9425 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 28-ابان
9426 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9427 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 29-ابان
9428 مجموعه مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 2 3-اذر
9429 مجموعه مهندسي مكانيك مهندسي خودرو-قواي محركه دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 28-ابان
9430 مجموعه مهندسي مكانيك مهندسي خودرو-سازه وبدنه دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 26-ابان
9431 مهندسي دريا مهندسي دريا دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 27-ابان
9432 مهندسي دريا مهندسي دريا دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 27-ابان
9433 مهندسي هوا-فضا ائروديناميك دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 28-ابان
9434 مهندسي هوا-فضا ائروديناميك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9435 مهندسي هوا-فضا جلوبرندگي /پيشرانش / دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 27-ابان
9436 مهندسي هوا-فضا جلوبرندگي /پيشرانش / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9437 مهندسي هوا-فضا سازه هاي هوايي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9438 مهندسي هوا-فضا مكانيك پروازوكنترل ماهواره دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 26-ابان
9439 مهندسي هوا-فضا مكانيك پروازوكنترل ماهواره دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 6 26-ابان
9440 مهندسي هوا-فضا مكانيك پروازوكنترل ماهواره دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9441 مهندسي معدن استخراج دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9442 مهندسي معدن فراوري موادمعدني دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9443 مهندسي معدن مكانيك سنگ دانشگاه يزد روزانه 1 19-ابان
9444 مهندسي معدن مكانيك سنگ دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9445 مهندسي پليمر صنايع پليمر دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 2-اذر
9446 مهندسي پليمر صنايع پليمر دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 2-اذر
9447 مهندسي پليمر صنايع پليمر دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9448 مهندسي پليمر صنايع رنگ دانشگاه صنعتي اميركبير نوبت دوم 2 27-ابان
9449 مهندسي پزشكي بيوالكتريك دانشگاه سمنان روزانه 2 29-ابان
9450 مهندسي پزشكي بيوالكتريك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 28-ابان
9451 مهندسي پزشكي بيومتريال دانشگاه سمنان روزانه 2 29-ابان
9452 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه الزهرا/س / روزانه 6 19-ابان
9454 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 28-ابان
9455 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 2 28-ابان
9456 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 1 28-ابان
9457 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9458 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي 3 2-اذر
9459 مهندسي نفت مهندسي مخازن هيدروكربوري موسسه مطالعات بين المللي انرژي روزانه 1 29-ابان
9460 مهندسي كامپيوتر مهندسي نرم افزار دانشگاه صنعتي شريف روزانه 1 26-ابان
9461 مهندسي كامپيوتر مهندسي نرم افزار دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9462 مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي دانشگاه تبريز روزانه 5 28-ابان
9463 مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي دانشگاه كاشان روزانه 1 19-ابان
9464 مهندسي كامپيوتر زمينه فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي شريف روزانه 1 27-ابان
9465 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 1 27-ابان
9466 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 29-ابان
9467 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 29-ابان
9468 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 3 29-ابان
9469 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9470 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9471 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9472 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه سمنان نوبت دوم 4 19-ابان
9473 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 4 20-ابان
9474 مهندسي موادومتالوژي مهندسي موادومتالوژي دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان 5 18-ابان
9475 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر روزانه 4 28-ابان
9476 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9477 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9478 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9479 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه سمنان نوبت دوم 4 29-ابان
9480 مهندسي شيمي مهندسي شيمي دانشگاه خليج فارس بوشهر پرديس خودگردان 2 20-ابان
9481 مهندسي شيمي بيوتكنولوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 19-ابان
9482 مهندسي فناوري نانو نانومواد دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9483 مهندسي فناوري نانو نانوالكترونيك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9484 مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه اصفهان روزانه 2 29-ابان
9485 مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس روزانه 3 26-ابان
9486 مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9487 مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه قم نوبت دوم 1 28-ابان
9488 مجموعه محيطزيست الودگي هاي محيطزيست دانشگاه ملاير روزانه 2 18-ابان
9489 مجموعه محيطزيست الودگي هاي محيطزيست دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9490 مجموعه محيطزيست تنوع زيستي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 2 18-ابان
9491 مكانيك ماشين هاي كشاورزي مكانيك ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9492 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز سبزي كاري دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9493 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز ميوه كاري دانشگاه ملاير روزانه 2 5-اذر
9494 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز فيزيولوژي واصلاح ميوه دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه 2 18-ابان
9495 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز گياهان زينتي دانشگاه زنجان روزانه 1 2-اذر
9496 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز گياهان زينتي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9497 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز فيزيولوژي پس ازبرداشت دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه 2 18-ابان
9498 مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز بيوتكنولوژي وژنتيك ملكولي دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه 2 18-ابان
9499 مجموعه علوم وصنايع غذايي تكنولوژي موادغذايي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9500 مجموعه علوم وصنايع غذايي تكنولوژي موادغذايي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 26-ابان
9501 مجموعه علوم وصنايع غذايي ميكروبيولوژي موادغذايي دانشگاه ملاير روزانه 2 28-ابان
9502 مجموعه علوم وصنايع غذايي شيمي موادغذايي دانشگاه ملاير روزانه 2 18-ابان
9503 اقتصادكشاورزي اقتصادمنابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9504 اقتصادكشاورزي اقتصادمنابع طبيعي دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 18-ابان
9505 اقتصادكشاورزي اقتصادكشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 28-ابان
9506 مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب صنايع چوب بافراورده هاي مركب چوب دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9507 مجموعه علوم خاك فيزيك وحفاظت خاك دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9508 مجموعه علوم دامي تغذيه دام دانشگاه ايلام روزانه 3 29-ابان
9509 مجموعه علوم دامي تغذيه دام دانشگاه گيلان -رشت روزانه 2 27-ابان
9510 مجموعه علوم دامي تغذيه دام دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 18-ابان
9511 مجموعه علوم دامي اصلاح نژاددام دانشگاه گيلان -رشت روزانه 2 27-ابان
9512 مجموعه علوم دامي اصلاح نژاددام دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 29-ابان
9513 مجموعه علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 18-ابان
9514 مجموعه علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان 2 26-ابان
9515 مجموعه علوم ومهندسي اب سازه هاي ابي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9516 مجموعه علوم ومهندسي اب سازه هاي ابي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 19-ابان
9517 مجموعه علوم ومهندسي اب منابع اب دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9518 مجموعه علوم ومهندسي اب منابع اب دانشگاه شهيدچمران اهواز پرديس خودگردان 3 18-ابان
9519 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9520 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 18-ابان
9521 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتيك بيومتري / دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 18-ابان
9522 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي پژوهشكده ژنتيك وزيست فناوري كشاورزي طبرستان -ساري روزانه 1 29-ابان
9523 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه شهركرد روزانه 2 18-ابان
9524 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فيزولوژي گياهان زراعي دانشگاه ملاير روزانه 2 3-اذر
9525 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9526 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 18-ابان
9527 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات علوم علف هاي هرز دانشگاه شهركرد روزانه 1 18-ابان
9528 مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده ژنتيك وزيست فناوري كشاورزي طبرستان -ساري روزانه 1 29-ابان
9529 مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه زابل روزانه 4 18-ابان
9530 مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه ملاير روزانه 2 2-اذر
9531 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اكولوژي گياهان زراعي دانشگاه شهركرد روزانه 1 19-ابان
9532 مجموعه زراعت -اصلاح نباتات كشاورزي اكولوژيك دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 18-ابان
9533 مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي ترويج كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9534 حشره شناسي كشاورزي حشره شناسي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9535 بيماري شناسي گياهي ويروس شناسي وبيماري هاي ويروسي وگياهي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9536 بيماري شناسي گياهي بيماري شناسي گياهي دانشگاه زابل پرديس خودگردان 3 19-ابان
9537 مجموعه علوم جنگل جنگل داري دانشگاه ايلام روزانه 3 20-ابان
9538 مجموعه علوم جنگل جنگل داري واقتصادجنگل دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9539 مجموعه علوم جنگل مهندسي جنگل دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9540 مجموعه جنگل داري جنگل شناسي واكولوژي جنگل دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9541 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه اروميه روزانه 4 2-اذر
9542 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9543 مجموعه شيلات تكثيروپرورش دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 27-ابان
9544 مجموعه شيلات فراوري محصولات شيلاتي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9545 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي علوم مرتع -مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري پرديس خودگردان 2 18-ابان
9546 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي بيابان زدايي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان روزانه 2 18-ابان
9547 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي بيابان زدايي دانشگاه يزد روزانه 7 26-ابان
9548 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي بيابان زدايي دانشگاه سمنان نوبت دوم 2 20-ابان
9549 مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي ابخيزداري /علوم ومهندسي ابخيزداري / دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9550 مجموعه علوم طيور علوم طيور دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9551 مديريت پروژه وساخت -معماري عمران -مديريت پروژه وساخت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9552 معماري معماري اسلامي دانشگاه هنراصفهان روزانه 1 19-ابان
9553 معماري معماري مركزپژوهشي هنرمعماري وشهرسازي نظر-تهران روزانه 2 27-ابان
9554 معماري معماري دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9555 شهرسازي /طراحي شهري -شهرسازي -نظريه هاي شهرسازي -برنامه ريزي هاي شهري / شهرسازي مركزپژوهشي هنرمعماري وشهرسازي نظر-تهران روزانه 2 28-ابان
9556 شهرسازي /طراحي شهري -شهرسازي -نظريه هاي شهرسازي -برنامه ريزي هاي شهري / شهرسازي اسلامي دانشگاه هنراصفهان روزانه 1 18-ابان
9557 شهرسازي /طراحي شهري -شهرسازي -نظريه هاي شهرسازي -برنامه ريزي هاي شهري / برنامه ريزي شهري -برنامه ريزي منطقه اي -برنامه ريزي شهري ومن دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9558 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- پژوهش هنر دانشگاه هنراصفهان روزانه 1 18-ابان
9559 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- پژوهش هنر مركزپژوهشي هنرمعماري وشهرسازي نظر-تهران روزانه 2 27-ابان
9560 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- هنراسلامي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4 26-ابان
9561 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9562 مجموعه پژوهش هنر/تاريخ تطبيقي وتحليلي هنر/- هنراسلامي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9563 مرمت مرمت اثارواشياي فرهنگي وتاريخي دانشگاه هنراصفهان روزانه 1 18-ابان
9564 مرمت مرمت واحياي بناهاوبافت هاي تاريخي دانشگاه هنراصفهان روزانه 1 18-ابان
9565 امارزيستي امارزيستي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9566 اموزش بهداشت اموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9567 انگل شناسي پزشكي انگل شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9568 ايمني شناسي پزشكي ايمني شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9569 بيوشيمي باليني بيوشيمي باليني دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9570 ژنتيك پزشكي ژنتيك پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9571 فيزيوتراپي فيزيوتراپي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9572 فيزيولوژي فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9573 فيزيك پزشكي فيزيك پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9574 ويروس شناسي پزشكي ويروس شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9575 زيست فناوري پزشكي زيست فناوري پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9576 بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 29-ابان
9577 علوم تشريحي علوم تشريحي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9578 پرستاري پرستاري دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 19-ابان
9579 بهداشت محيط بهداشت محيط دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9580 باكتري شناسي پزشكي باكتري شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 20-ابان
9581 هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9582 قارچ شناسي پزشكي قارچ شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9583 بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 5 26-ابان
9584 بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ دانشگاه شهيدباهنركرمان روزانه 3 20-ابان
9585 انگل شناسي دامپزشكي انگل شناسي دامپزشكي دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 5 18-ابان
9586 انگل شناسي دامپزشكي انگل شناسي دامپزشكي دانشگاه شهيدچمران اهواز پرديس خودگردان 3 18-ابان
9587 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه اصفهان روزانه 5 19-ابان
9588 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه اصفهان روزانه 5 19-ابان
9589 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 28-ابان
9590 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه سمنان نوبت دوم 5 9-اذر
9591 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز نوبت دوم 5 3-اذر
9592 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه قم نوبت دوم 3 18-ابان
9593 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 5 10-اذر
9594 زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب دانشگاه سمنان روزانه 5 28-ابان
9595 زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9596 مجموعه زبان فرانسه اموزش زبان فرانسه دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 26-ابان
9597 مجموعه زبان فرانسه ادبيات فرانسه دانشگاه شهيدچمران اهواز روزانه 5 18-ابان
9598 مجموعه زبان روسي اموزش زبان روسي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 3 19-ابان
9599 مجموعه زبان روسي اموزش زبان روسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 19-ابان
9600 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه اراك روزانه 4 29-ابان
9601 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه خوارزمي تهران روزانه 3 28-ابان
9602 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار روزانه 2 2-اذر
9603 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9604 زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان روزانه 2 18-ابان
9605 زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي دانشگاه رازي كرمانشاه روزانه 2 20-ابان
9606 ترجمه ترجمه دانشگاه فردوسي مشهد روزانه 5 18-ابان
9607 مجموعه زبان شناسي زبان شناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم 1 27-ابان
9608 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه علامه طباطبايي روزانه 5 28-ابان
9609 تربيت بدني وعلوم ورزشي مديريت ورزشي دانشگاه گيلان -رشت روزانه 3 18-ابان
9611 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي دانشگاه شيراز روزانه 4 18-ابان
9612 مالي حقوق مالي دانشگاه تهران نوبت دوم 2 27-ابان
9613 مهندسي صنايع مهندسي صنايع دانشگاه تهران روزانه 1 27-ابان
9614 مجموعه علوم وصنايع غذايي ميكروبيولوژي موادغذايي دانشگاه تهران روزانه 2 26-ابان
9615 مجموعه علوم وصنايع غذايي ميكروبيولوژي موادغذايي دانشگاه تهران روزانه 2 26-ابان
9616 مجموعه علوم وصنايع غذايي ميكروبيولوژي موادغذايي دانشگاه تهران نوبت دوم 1 26-ابان
9617 مجموعه شيلات توليدوبهره برداري صيد دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نوبت دوم 2 26-ابان
9618 مجموعه مديريت مديريت دانشگاه تهران نوبت دوم 3 29-ابان
9619 مجموعه مديريت مديريت رسانه اي دانشگاه تهران نوبت دوم 3 28-ابان
9620 حسابداري حسابداري دانشگاه تهران نوبت دوم 3 27-ابان
9621 مديريت اموزشي مديريت اموزشي دانشگاه تهران نوبت دوم 3 27-ابان
9622 مجموعه كارافريني كارافريني دانشگاه تهران نوبت دوم 3 26-ابان
9623 مجموعه رياضي رياضي محض دانشگاه پيام نورمركزشيراز پيام نور 5 5-اذر
9624 مجموعه شيلات توليدوبهره برداري صيد دانشگاه گنبدكاووس نوبت دوم 2 27-ابان
9625 بيماري شناسي گياهي بيماري شناسي گياهي دانشگاه زابل نوبت دوم 1 18-ابان
9626 مجموعه علوم سياسي روابطبين الملل دانشگاه گيلان -رشت نوبت دوم 4 28-ابان
9627 مجموعه مدرسي معارف اسلامي علوم قراني دانشگاه پيام نورمركزقم پيام نور 5 19-ابان
9628 مجموعه مدرسي معارف اسلامي مباني نظري اسلام دانشگاه پيام نورمركزقم پيام نور 5 19-ابان
9629 مجموعه مدرسي معارف اسلامي اخلاق اسلامي دانشگاه پيام نورمركزقم پيام نور 5 18-ابان
9630 مجموعه مدرسي معارف اسلامي تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي دانشگاه پيام نورمركزقم پيام نور 5 18-ابان
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

293
افزودن دیدگاه جدید

avatar
مدیریت ساخت
مدیریت ساخت

سلام بچه ها خسته نباشید من رتبه ام درکنکور دکتری 93 رشته عمران مدیریت ساخت 190 شده تا 46 فقط مجاز بود امکانش هست تکمیل ظرفیت قبول شم؟؟؟؟؟

آرزو
آرزو

سلام بچه ها
من تو تکمیل ظرفیت دانشگاه پردیس گیلان قبول شدم و مصاحبه ما ۱۸ و ۱۹ ماه پیش بود خودشون کنسل کردن گفتن نیایین حالا هم که هر جا زنگ می زنیم هیج کس نمی گه که ما باید چیکار کنیم به نظرتون چیکار باید کرد؟ تا الان من هیچ تاریخی واسه مصاحبه ندارم. می ترسم زمانس تموم شه بعدا بگن می خواستین زودتر بگین

marzie_math
marzie_math

سلام بر همگی

از مدیریت محترم سایت و بقیه ی دوستان تقاضا دارم اگر جواب سوالم رو می دونن لطف کنن و پاسخ بدن.

کسانی که با آزمون سراسری سازمان سنجش در پردیس دانشگا هها پذیرش میشن آیا عبارت “پردیس” در مدرکشون ذکر میشه؟

bale
bale

معرفی‌‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده‌اند، می‌بایست تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ فارغ‌التحصیل شده‌باشند. (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۵۷ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور.)
بین این همه بد بختی موندم این و کجای دلم بزارم…یکی یه نظر مطمین راجع به این مسیله نداره؟؟؟؟؟؟اقای مدیر سایت….help me plz

سارا
سارا

سلام بچه ها
ميگم اگه كسي واسه مصاحبه دعوت شده باشه و هنوز فارغ التحصيل نشده باشه تكليفش چيه؟ توروخدا كمكم كنيد

محمدرضا
محمدرضا

اگر مصاحبه رفتید و قبول شدید حتما باید تاریخ فارغ التحصیلیتان قبل از قبولی در دکتری باشه وگرنه از آزمون سال بعد هم محروم میشوید
حتما به دانشگاهی که مصاحبه دعوت شدید رفته و سوال کنید همچنین شاید دانشگاه خودتون همکاری کنه و تاریخ فارغ التحصیلی رو زود تر بزنه که خیلی بعید می دونم

سانیا
سانیا

سلام بچه ها
لطفا اگه کسی از دانشگاه صنعتی ارومیه اطلاعاتی داره بده؟ میگن یه دانشگاه تازه تاسیس؟ من هیچی راجع بهش نمیدونم؟؟؟؟؟؟؟
لطفا اگه کسی تا به حال اونجا مصاحبه رفته یا اونجا را میشناسه یکم توضیح بده؟ ممنون میشم
رشتمم فیزیک

پردیس دانشگاه تهران
پردیس دانشگاه تهران

شما چیکار به کار تأسیسش داری؟ تا جایی که من میدونم 7-8 سالی هست که از دانشگاه ارومیه مستقل شده و خیلی مجهز و سخت گیره

فیزیک
فیزیک

سلام.بنده ساکن ارومیه هستم و رشته ام هم فیزیک هست.امسال شبانه فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز قبول شدم و علیرغم انتخاب دانشگاه صنعتی ارومیه به مصاحبه دعوت نشدم.در انتخابت شک نکن.درسته رشته فیزیک رو جدیدا برای دکتری آوردن ولی افرادی مثل پروفسور بهنیا اونجا هستن و مطمئن باشین اگه قبول بشین جند سال دیگه هیئت علمی اونجا میشین.فقط مصاحبه آماده برین چون خیلی سخت گیرن

سانیا
سانیا

سلام،
خیلی خیلی ازتون ممنونم،
من چون ساکن شیرازم هیچ اطلاعی ازاین دانشگاه ندارم،درضمن من گرایشم حالت جامد بوده،الان نظری قبول شدم،میشه اگه اطلاع دارید بگیداساتیدش تو چه زمینه ای کارمیکنن؟
درضمن تو مصاحبه نظری ازچه درسو کتابی میپرسن،
اگه پاسخ بدیدخیلی ممنون میشم

فیزیک
فیزیک

سلام.خواهش میکنم.زمینه های مورد علاقه دکتر بهنیا:

ـ مطالعه پايداری سيستم های ديناميکی غير خطی.

ـ طراحی سيستم های رمز نگاری بر مبنای سيستم های ديناميکی غير خطی .

– مطالعه سری های زمانی وابسته به سيستم های ديناميکی غير خطی.
ولی بیشتر از پایان نامه و سوالات کلی از دروس کارشناسی و ارشد می پرسن.به نظر من کتاب ذرات بنیادی گریفیث ترجمه شده رو حتما تا جایی که میتونین بخونین.راستی رتبه شما چند بود؟بازم سوالی بود در خدمتم.سایت دانشگاه صنعتی رو حتما بررسی کنین.دانشگاه صنعتی ارومیه تو بهترین نقطه ارومیه هست.عالیه

سانیا
سانیا

واقعاازراهنماییتون ممنونم
این کتاب گریفیث که گفتیدتوبازارهست؟
من درضمن پایان نامم نانو اماگرانش 1،2 راپاس کردم،البته اصلاهیچی یادم نیست.ممکن ازگرانشم سوال بپرسن؟
استاداش چی براشون مهم؟من 3تاisi دارم امادرزمینه نانو،
ممکن چون تو زمینه کاریشون نیست تاثیر ندن؟
من رتبم 428بود،سری اول هیچ گرایشی جز جامد نزدم،و فقط شهرای نزدیکو زدم،

فیزیک
فیزیک

مقاله امتیاز خودش رو داره.گرانش هم که پاس کردین خیلی خوبه.با سه تا isi انشالله قبولین.فقط تمرین کنین به انگلیسی بتونین موضوع پایان نامه و نتایج رو شرح بدین.کتاب ذرات بنیادی هم تو بازار هست ترجمه حمیدرضا مشفق.تاریخ مصاحبه کی هست؟فقط من ارومیه منتظر شیرینی قبولی هستما…

سانیا
سانیا

ممنون،تاریخ مصاحبه 6 آذر،امروزم زنگ زدن گفتن CV تونو میل کنید،حالاتوکل به خدا،بازم از راهنماییتون ممنون

یه سوال از همه دوستان
یه سوال از همه دوستان

من دانشگاه مالک اشتر تهران دعوت شدم اگه کسی اطلاعی در موردش داره لطفا زودتر کمک کنید. اعتبار دانشگاهش در چه حدی هست و آینده شغلیش چطوره؟

معدنی
معدنی

سلام کسی می دونه دانشگاه تربیت مدرس شماره حسابش چنده پول مصاحبه رو بریزیم لطفا کمک کنید یا بازم باید اینترنتی مدارک و پولو بدیم رو سایت اطلاعیه نزدن؟

محمدرضا
محمدرضا

سلام از طریق خود سایت تربیت مدرس می توانید ثبت نام و وجه را واریز کنید

رؤیا
رؤیا

سلام. من برا دانشگاه تبریز -برق-مخابرات دعوت به مصاحبه شدم. سابقه تدریس و مقاله ISI پذیرفته شده دارم. ولی مدرک زبان هیچی ندارم البته سطح زبانم بد نیست. میخواستم بدونم چقدر شانس قبولی تو مصاحبه دارم؟
تو جلسه مصاحبه چی می پرسن؟؟؟؟؟
از دروس تخصصی چقدر می پرسن؟؟؟؟؟
آقایون و خانومایی که قبلا در جلسات مصاحبه دکتری شرکت کردین… لطفا راهنماییم کنین.

سانیا
سانیا

سلام
من فیزیک دانشگاه صنعتی ارومیه دعوت شدم،کسی به این دانشگاه دعوت شده، نحوه مصاحبش چطوری؟لطفا راهنمایی کنید

ترنم بهاری
ترنم بهاری

سلام دوستان. یه سوال داشتم لطف کنید راهنماییم کنید. من استخدام یه بانک خصوصی قبول شدم کارهای استخدامی رو هم انجام دادم. اما تکمیل ظرفیت دکترا هم شبانه دعوت شدم. به نظرتون مصاحبه دکترا برم؟علاقه به دکترا رفتن زیاد دارم اما از آینده میترسم که جایی واسه هیئت علمی شدن نباشه واسه همین دودل هستم که برم سر کار الان یا به فکر دکترا خوندن باشم

لیلی
لیلی

نه بابا کجا بری
به نظر من نرو
کی دیگه این روزا استخدام میشه
بانکو بچسب
یه دفه دیگه بخون
روزانه قبول شی
پولم نمیخواد بدی
نظر منه ها هر جور مایلی……….

شیمی معدنی
شیمی معدنی

سلام ترنم بهاری
برو سرکار .مردم درس میخونن که کار پیدا کنند شما وقتی کارتون درست شده و سرکار میرید مخصوصا اینکه کارتان بانکی هم هست ووضع بانک خیلی خوبه .میخوای چهارسال خودتو تو شهرهای غریب اذیت بکنی بعد معلوم نیست هیات علمی میشی یا نه. تازه مگه هیات علمی شدن آسونه یه روز میگن شرظ سنی یه روز پارتی بازی میکنن. تو این چهار سال اگه شما تو بانک کار کنی صاحب همه چی میشی ماشین ، خانه و…پس الکی خودتو الاف نکن بچسب به کارت

چکاوک
چکاوک

مسلما دکترا. کار بانک اگر قرار هست کارتون تخصصی باشه تو بانک یک چیزی. ولی اگر شعبه هست به هیچ وجه نرو. حیف درس که بخوای اون رو با کار مقایسه کنی.اونهم کار بانک. مطمین باش پشیمون میشی به خصوص اگر بچه درس خون باشی واقعا اذیت میشی.

مینا
مینا

سلام من برای دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه شدم.اگه از شماره حساب دانشگاه و نحوه مصاحبه تهران اطلاع دارید ممنون میشم کمکم کنید

مینا
مینا

دوستان عزیز من چند بار به بخش های مختلف دانشگاه زنگ زدم اما هیچکدوم اطلاعی نداشتن. توی سایتش هم چیزی نزده. شما میدونین با کدوم بخش باید صحبت کنم؟

س داوطلب مدیریت اموزشی
س داوطلب مدیریت اموزشی

سلام دوستان سایت امام صادق امروز امتحان شفاهی را اذر ماه زده ولی سنجش مدیریت اموزشی رو 26 ابان زده به نظرتون کدوم درسته

پرستوی مدیریت آموزشی
پرستوی مدیریت آموزشی

من زنگ زدم پرسیدم گفتند تا امتحان معارف قبول نشید مصاحبه نمی کنیم

ابوذر
ابوذر

وا حیرتا !!! من رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی تربیت مدرس دعوت به مصاحبه شدم که مصاحبش فرداس ولی الان زنگ زدم به دانشکده که مدارک لازم رو بپرسم میگن اصلا ما ظرفیت اعلام نکردیم سنجش از طرف خودش اعلام کرده.
!!!
مملکته ما داریم!؟

لیلی
لیلی

دروغ میگی!!!!!!!!!!!!!!!!!!
این تربیت مدرس
استاد پیچوندنه ها
تو استعداد درخشان هم
سر بچه های بدبخت همین بلا رو آورد
میبره سر چشمه
تشنه بر می گردونه
به همین راحتی………….

sanaz
sanaz

سلام میشه لطف کنید بگید شما روزانه قبول شدید یا شبانه؟
رتبتون چند بوده؟
ممنونم

تربیت مدرسی
تربیت مدرسی

سلام دوستان تربیت مدرس دعوت شدگان! دانشگاه تربیت مدرس هیچ وقت مقطع شبانه نداشته و الان برای اولین مرتبه این دانشگاه اقدام به پذیرش دکتری شبانه یا همان نوبت دوم با ظرفیت فقط یک نفر! برای تمامی رشته های دایر در دانشگاه ،کار شگفت زده ای کرده که خود اساتید هم از این قضیه بی اطلاعی میکنند و در حالیست که حاضر به زدن آگهی نیستند! و از همه مهمتر دارند تلاش میکنند این ظرفیت اعلام شده یک نفر! را د رقالب پردیس بگیرند به نظر من ارزش وقت گذاشتن و هزینه کردن برای یک نفر آنهم برای اولین مرتبه… ادامه نظر»