مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

تبادل نظر در خصوص سوالات آزمون دکتری ۹۳ سراسری

در جهت تبادل نظر داوطلبان عزیز آزمون دکتری در خصوص پاسخ های سوالات آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سراسری سال ۱۳۹۳ صفحه مربوط به هر یک از رشته ها ایجاد و در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

 

الف) سوالات بخش عمومی

۱- سوالات زبان عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۴ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

۲- سوالات استعداد تحصیلی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۱ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۲ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۳

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

ب) سوالات بخش تخصصی

۱- گروه علوم انسانی

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی (۱) کد ۲۱۰۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی (۲) کد ۲۱۰۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی (۳) کد ۲۱۰۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم جغرافیایی (۴) کد ۲۱۰۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم جغرافیایی (۵) کد ۲۱۰۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم اقتصادی کد ۲۱۰۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تاریخی (۱)  کد ۲۱۰۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تاریخی (۲)  کد ۲۱۰۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تاریخی (۳)  کد ۲۱۰۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم اجتماعی (۱) کد ۲۱۱۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم اجتماعی (۲) کد ۲۱۱۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳حقوق عمومی کد ۲۱۱۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد ۲۱۱۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳حقوق بین الملل عمومی  کد ۲۱۱۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد ۲۱۱۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم سیاسی کد ۲۱۱۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مدیریت  کد ۲۱۱۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳حسابداری  کد ۲۱۱۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علم اطلاعات و دانش شناسی  کد ۲۱۲۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه فلسفه  کد ۲۱۲۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۱)  کد ۲۱۲۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۲)  کد ۲۱۲۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۳)  کد ۲۱۲۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۴)  کد ۲۱۲۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه روانشناسی کد ۲۱۳۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه باستان شناسی کد ۲۱۳۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳محیط زیست کد ۲۱۳۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه کارآفرینی کد ۲۱۳۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳آینده پژوهی کد ۲۱۳۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۱) کد ۲۱۳۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۲) کد ۲۱۳۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۳) کد ۲۱۴۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۴) کد ۲۱۴۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه کلام کد ۲۱۴۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳فقه شافعی کد ۲۱۴۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد ۲۱۴۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳حقوق نفت و گاز کد ۲۱۴۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳اقتصاد نفت و گاز کد ۲۱۴۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کد ۲۱۴۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مالی کد ۲۱۴۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مطالعات زنان کد ۲۱۵۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد ۲۱۵۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی (۱) کد ۲۱۵۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳  مجموعه تربیت بدنی (۲) کد ۲۱۵۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی (۳) کد ۲۱۵۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی (۴) کد ۲۱۵۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی(۵) کد ۲۱۵۶

۲- گروه علوم پایه

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۱) کد ۲۲۰۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۲) کد ۲۲۰۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۳) کد ۲۲۰۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۴) کد ۲۲۰۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۵) کد ۲۲۰۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۶) کد ۲۲۰۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۷) کد ۲۲۰۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۸) کد ۲۲۰۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۹) کد ۲۲۱۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۱) کد ۲۲۱۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۲) کد ۲۲۱۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۳) کد ۲۲۱۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۵) کد ۲۲۱۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳فیتوشیمی کد ۲۲۱۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳هواشناسی کد ۲۲۱۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۱) کد ۲۲۲۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۲) کد ۲۲۲۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۳) کد ۲۲۲۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۴) کد ۲۲۲۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۵) کد ۲۲۲۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۶) کد ۲۲۲۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم جانوری (۱) کد ۲۲۲۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم جانوری (۲) کد ۲۲۲۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم جانوری (۳) کد ۲۲۲۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳بیوشیمی کد ۲۲۲۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳بیوفیزیک کد ۲۲۳۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست فناوری میکروبی کد ۲۲۳۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳آمار کد ۲۲۳۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه ریاضی (۱) کد۲۲۳۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه ریاضی (۲) کد۲۲۳۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳فیزیک دریا کد۲۲۳۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی دریا کد۲۲۳۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳نانوفیزیک کد۲۲۳۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه فیزیک کد۲۲۳۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳فوتونیک کد۲۲۳۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۱) کد۲۲۴۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۲) کد۲۲۴۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۳) کد۲۲۴۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۴) کد۲۲۴۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳نانوشیمی کد۲۲۴۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) کد۲۲۴۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳بیوانفورماتیک کد۲۲۴۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳علوم کامپیوتر کد۲۲۴۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم شناختی کد۲۲۴۸

۳- گروه فنی و مهندسی

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۱) کد۲۳۰۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۲) کد۲۳۰۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق (۳) کد۲۳۰۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق (۴) کد۲۳۰۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۵) کد۲۳۰۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۶) کد۲۳۰۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۱) کد۲۳۰۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۲) کد۲۳۰۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۳) کد۲۳۰۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۴) کد۲۳۱۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۵) کد۲۳۱۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۶) کد۲۳۱۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۷) کد۲۳۱۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۸) کد۲۳۱۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۹) کد۲۳۱۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۱۰) کد۲۳۱۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی نقشه برداری (۱) کد۲۳۱۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳مهندسی نقشه برداری (۲) کد۲۳۱۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری (۴) کد۲۳۲۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۱) کد۲۳۲۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۲) کد۲۳۲۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۳) کد۲۳۲۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۴) کد۲۳۲۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۵) کد۲۳۲۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۶) کد۲۳۲۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۷) کد۲۳۲۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۸) کد۲۳۲۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۹) کد۲۳۲۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی دریا کد۲۳۳۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۱) کد۲۳۳۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۲) کد۲۳۳۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۳) کد۲۳۳۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۴) کد۲۳۳۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۱) کد۲۳۳۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۲) کد۲۳۳۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۳) کد۲۳۳۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۴) کد۲۳۳۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر (۱) کد۲۳۳۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر (۲) کد۲۳۴۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۱) کد۲۳۴۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۲) کد۲۳۴۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۳) کد۲۳۴۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۴) کد۲۳۴۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی (۱) کد۲۳۴۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی (۲) کد۲۳۴۸

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی (۳) کد۲۳۴۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی صنایع کد۲۳۵۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نفت – مخازن کد۲۳۵۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر (۱) کد۲۳۵۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر (۲) کد۲۳۵۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر (۳) کد۲۳۵۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی مواد و متالوژی کد۲۳۵۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی شیمی (۱) کد۲۳۶۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی شیمی (۲) کد۲۳۶۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی شیمی (۳) کد۲۳۶۲

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ علوم و فناوری نانو (۱) کد۲۳۶۳

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ علوم و فناوری نانو (۲) کد۲۳۶۴

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۱) کد۲۳۶۵

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۲) کد۲۳۶۶

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۳) کد۲۳۶۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۴) کد۲۳۶۹

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نساجی (۱) کد۲۳۷۰

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نساجی (۲) کد۲۳۷۱

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی فناوری اطلاعات IT کد۲۲۳۷

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مهندسی سیستم های انرژی کد ۳۲۳۷

۴- گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه محیط زیست (۱) کد ۲۴۰۱

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه محیط زیست (۲) کد ۲۴۰۲

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه محیط زیست (۳) کد ۲۴۰۳

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم کد ۲۴۰۴

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مکانیزاسیون کشاورزی کد ۲۴۰۵

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۱) کد ۲۴۰۶

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۲) کد ۲۴۰۷

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۳) کد ۲۴۰۸

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۴) کد ۲۴۰۹

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی کد ۲۴۱۱

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۱) کد ۲۴۱۲

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۲) کد ۲۴۱۳

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۳) کد ۲۴۱۴

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۴) کد ۲۴۱۵

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ اقتصاد کشاورزی کد ۲۴۱۶

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (۱)کد ۲۴۱۸

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (۲)کد ۲۴۱۹

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۱)کد ۲۴۲۰

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۲) کد ۲۴۲۱

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۳) کد ۲۴۲۲

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۴) کد ۲۴۲۳

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی (۱) کد ۲۴۲۴

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی (۲) کد ۲۴۲۵

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی (۳) کد ۲۴۲۶

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و مهندسی آب (۱) کد ۲۴۲۷

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و مهندسی آب (۲) کد ۲۴۲۸

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و مهندسی آب (۳) کد ۲۴۲۹

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ هواشناسی کشاورزی کد ۲۴۳۰

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۱) کد ۲۴۳۱

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۲) کد ۲۴۳۲

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۳) کد ۲۴۳۴

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی کد ۲۴۳۵

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۴) کد ۲۴۳۶

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (۱) کد ۲۴۳۷

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (۲) کد ۲۴۳۸

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ حشره شناسی کشاورزی کد ۲۴۳۹

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ بیماری شناسی گیاهی کد ۲۴۴۰

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل (۱) کد ۲۴۴۱

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل (۳) کد ۲۴۴۲

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل (۲) کد ۲۴۴۳

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه شیلات (۱) کد ۲۴۴۴

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه شیلات (۳) کد ۲۴۴۵

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه شیلات (۲) کد ۲۴۴۷

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۱) کد ۲۴۴۸

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۲) کد ۲۴۴۹

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۳) کد ۲۴۵۰

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کد ۲۴۵۱

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ علوم طیور کد ۲۴۵۲

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (۳)کد ۲۴۵۳

 

 دانلود سوالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات تست رشته معماری آزمون دکتری ۹۳

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

Comments are closed.