مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

پاسخ کلیدی سوالات دکتری سراسری 93

کلید سوالات بخش تخصصی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز 1393  بر روی سایت پی اچ دی تست قرار گرفت.

این کلیدها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

1- گروه علوم انسانی

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (1) کد 2101

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (2) کد 2102

کلید آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (3) کد 2103

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (4) کد 2104

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (5) کد 2105

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم اقتصادی کد 2106

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (1)  کد 2107

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (2)  کد 2108

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (3)  کد 2109

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (1) کد 2110

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (2) کد 2111

کلید آزمون دکتری 93حقوق عمومی کد 2113

کلید آزمون دکتری 93حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد 2114

کلید آزمون دکتری 93حقوق بین الملل عمومی  کد 2115

کلید آزمون دکتری 93حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد 2116

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم سیاسی کد 2117

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مدیریت  کد 2118

کلید آزمون دکتری 93حسابداری  کد 2119

کلید آزمون دکتری 93علم اطلاعات و دانش شناسی  کد 2120

کلید آزمون دکتری 93مجموعه فلسفه  کد 2121

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (1)  کد 2122

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (2)  کد 2123

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (3)  کد 2124

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (4)  کد 2125

کلید آزمون دکتری 93مجموعه روانشناسی کد 2133

کلید آزمون دکتری 93مجموعه باستان شناسی کد 2134

کلید آزمون دکتری 93محیط زیست کد 2135

کلید آزمون دکتری 93مجموعه کارآفرینی کد 2136

کلید آزمون دکتری 93آینده پژوهی کد 2137

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (1) کد 2138

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (2) کد 2139

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (3) کد 2140

کلید آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (4) کد 2141

کلید آزمون دکتری 93مجموعه کلام کد 2143

کلید آزمون دکتری 93فقه شافعی کد 2144

کلید آزمون دکتری 93مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد 2145

کلید آزمون دکتری 93حقوق نفت و گاز کد 2146

کلید آزمون دکتری 93اقتصاد نفت و گاز کد 2147

کلید آزمون دکتری 93سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کد 2148

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مالی کد 2149

کلید آزمون دکتری 93مطالعات زنان کد 2150

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 2151

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (1) کد 2152

کلید آزمون دکتری 93  مجموعه تربیت بدنی (2) کد 2153

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (3) کد 2154

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (4) کد 2155

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی(5) کد 2156

2- گروه علوم پایه

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (1) کد 2201

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (2) کد 2202

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (3) کد 2203

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (4) کد 2204

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (5) کد 2205

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (6) کد 2206

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (7) کد 2208

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (8) کد 2209

کلید آزمون دکتری 93علوم زمین (9) کد 2210

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (1) کد 2211

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (2) کد 2212

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (3) کد 2213

کلید آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (5) کد 2215

کلید آزمون دکتری 93فیتوشیمی کد 2218

کلید آزمون دکتری 93هواشناسی کد 2219

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (1) کد 2220

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (2) کد 2221

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (3) کد 2222

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (4) کد 2226

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (5) کد 2228

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی (6) کد 2229

کلید آزمون دکتری 93علوم جانوری (1) کد 2223

کلید آزمون دکتری 93علوم جانوری (2) کد 2224

کلید آزمون دکتری 93علوم جانوری (3) کد 2225

کلید آزمون دکتری 93بیوشیمی کد 2227

کلید آزمون دکتری 93بیوفیزیک کد 2230

کلید آزمون دکتری 93زیست فناوری میکروبی کد 2231

کلید آزمون دکتری 93آمار کد 2232

کلید آزمون دکتری 93مجموعه ریاضی (1) کد2233

کلید آزمون دکتری 93مجموعه ریاضی (2) کد2234

کلید آزمون دکتری 93فیزیک دریا کد2235

کلید آزمون دکتری 93زیست شناسی دریا کد2236

کلید آزمون دکتری 93نانوفیزیک کد2237

کلید آزمون دکتری 93مجموعه فیزیک کد2238

کلید آزمون دکتری 93فوتونیک کد2239

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (1) کد2240

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (2) کد2241

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (3) کد2242

کلید آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (4) کد2243

کلید آزمون دکتری 93نانوشیمی کد2244

کلید آزمون دکتری 93ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) کد2245

کلید آزمون دکتری 93بیوانفورماتیک کد2246

کلید آزمون دکتری 93علوم کامپیوتر کد2247

کلید آزمون دکتری 93مجموعه علوم شناختی کد2248

3- گروه فنی و مهندسی

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (1) کد2301

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (2) کد2302

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی برق (3) کد2303

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی برق (4) کد2304

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (5) کد2305

کلید آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (6) کد2306

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (1) کد2307

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (2) کد2308

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (3) کد2309

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (4) کد2310

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (5) کد2311

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (6) کد2312

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (7) کد2313

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (8) کد2314

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (9) کد2315

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (10) کد2316

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی نقشه برداری (1) کد2317

کلید آزمون دکتری 93مهندسی نقشه برداری (2) کد2318

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نقشه برداری (4) کد2320

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (1) کد2321

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (2) کد2322

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (3) کد2323

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (4) کد2324

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (5) کد2325

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (6) کد2326

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (7) کد2327

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (8) کد2328

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (9) کد2329

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی دریا کد2330

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (1) کد2331

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (2) کد2332

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (3) کد2333

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (4) کد2334

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (1) کد2335

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (2) کد2336

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (3) کد2337

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (4) کد2338

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی پلیمر (1) کد2339

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی پلیمر (2) کد2341

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (1) کد2343

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (2) کد2344

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (3) کد2345

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (4) کد2346

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (1) کد2347

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (2) کد2348

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (3) کد2349

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی صنایع کد2350

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نفت – مخازن کد2353

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (1) کد2354

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (2) کد2355

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (3) کد2356

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی مواد و متالوژی کد2359

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (1) کد2360

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (2) کد2361

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (3) کد2362

کلید آزمون دکتری 93 علوم و فناوری نانو (1) کد2363

کلید آزمون دکتری 93 علوم و فناوری نانو (2) کد2364

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (1) کد2365

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (2) کد2366

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (3) کد2367

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (4) کد2369

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی (1) کد2370

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی (2) کد2371

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی فناوری اطلاعات IT کد2237

کلید آزمون دکتری 93 مهندسی سیستم های انرژی کد 3237

4- گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (1) کد 2401

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (2) کد 2402

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (3) کد 2403

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم کد 2404

کلید آزمون دکتری 93 مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (1) کد 2406

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (2) کد 2407

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (3) کد 2408

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (4) کد 2409

کلید آزمون دکتری 93 بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی کد 2411

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (1) کد 2412

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (2) کد 2413

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (3) کد 2414

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (4) کد 2415

کلید آزمون دکتری 93 اقتصاد کشاورزی کد 2416

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (1)کد 2418

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (2)کد 2419

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (1)کد 2420

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (2) کد 2421

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (3) کد 2422

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (4) کد 2423

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (1) کد 2424

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (2) کد 2425

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (3) کد 2426

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (1) کد 2427

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (2) کد 2428

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (3) کد 2429

کلید آزمون دکتری 93 هواشناسی کشاورزی کد 2430

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (1) کد 2431

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (2) کد 2432

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (3) کد 2434

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی کد 2435

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (4) کد 2436

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (1) کد 2437

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (2) کد 2438

کلید آزمون دکتری 93 حشره شناسی کشاورزی کد 2439

کلید آزمون دکتری 93 بیماری شناسی گیاهی کد 2440

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (1) کد 2441

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (3) کد 2442

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (2) کد 2443

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (1) کد 2444

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (3) کد 2445

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (2) کد 2447

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (1) کد 2448

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (2) کد 2449

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (3) کد 2450

کلید آزمون دکتری 93 کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کد 2451

کلید آزمون دکتری 93 علوم طیور کد 2452

کلید آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (3)کد 2453

 کلیدرشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 93

کلیدرشته معماری آزمون دکتری 93

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. سیمرغ گفت:

  سلام
  بچه ها کجا قبول شدید؟
  هر کی قبول شده بگه و اینکه رتبش چند بوده

 2. زراعت 93 گفت:

  آيا كليد اشتباه سوالاتو سازمان تغيير ميده اگه نده……. زراعت 18 سوال كليد اشتباه دادند… با توجه به منابع خودشون…. سوالات
  3
  5
  6
  12
  21
  37
  44
  50
  53
  56
  59
  63
  70
  71
  73
  75
  80

 3. ابراهیم -مدیریت گفت:

  سلام
  به نظرشما بادرصدهای زیررتبه من درگروه دکتری مدیریت دولتی امسال چند خواهد شد
  زبان صفر تخصصی 25 درصد استعداد25 درصد

 4. شیما(فیزیولوژی ورزشی) گفت:

  سلام. کی فرمول محاسبه درصدها رو می دونه ؟ میشه بگید ؟
  به نظرتون در رشته فیزیولوژی ورزشی با درصد های زیر رتبه حدود جند میشه ؟
  تخصصی 41 ٪
  زبان 30٪
  استعداد تحصیلی 25٪

 5. شاهین(فیزیولوژی ورزشی) گفت:

  سلام.اشتباهات کلید می تونه حق رو ناحق کنه. بخدا خیلی سختی کشیدیم تاروز امتحان. این انصافه کسی که غلط زده درصدش بهتر بشه ؟

 6. آبخیزداری به نازیلا گفت:

  راستی نازیلا جان میگی شهریه زبان فراگیر پیام نور ترمی چقدر میشه؟

 7. الهیات 2139 فقه و مبانی حقوق گفت:

  سوال 5 گزینه 3 ترجمه دقیقتر و درست (به دلیل تقف= قرار گرفتن؛ نه دارای.. / در ترجمه گزینه 2 آمده «جنون هولناک قیمتهای بین المللی نفت» در حالیکه در متن عربی معادل کلمه «نفت» نیامده و این تطابق در گزینه 3 درست است / العالمیة = جهانی ترجمه بهتری است تا «بین المللی» که در سه گزینه نیز «جهانی» ترجمه شده و فقط در کلید اولیه بین المللی!). اما در کلید اولیه گزینه 2 اعلام شده که به این سه دلیل 100 درصد غلط است و هیچ ترجیحی نسبت به گزینه 3 ندارد که هیچ بلکه سه غلط غیرقابل چشم پوشی در ترجمه نیز دارد!
  سوال 23 گزینه 3 هم در عمل اسم مفعول درست است. اما در کلید اولیه گزینه 4 اعلام شده که صحیح بودنش به سبب «ال» قابل خدشه است.
  سوال 38 گزینه 3 درست است یعنی: در صورت ظهور عیب شخص مطلقا خیار فسخ دارد و نیازی نیست که برای فسخ تعیین شود که مثلا چند درصد کالا معیوب است و مابه التفاوت سالم و معیوب تعیین شود. اما اگر بخواهد ارش بگیرد ناگزیر باید میزان معیوبیت تعیین شود و مابه التفاوت (=ارش) بدون تعیین غیر قابل پرداخت است. لذا 100 درصد گزینه 3 درست است نه گزینه 1 که در کلید اولیه اعلام شده است.
  سوال 54 هم گزینه 2 صد در صد درست است زیرا اگر حل نزاع متوقف بر دو شاهد باشد. مسلم است اگر تعداد شهود بیش از دو نفر باشد، بنحو واجب کفایی بر دو نفر واجب است که شهادت دهند تا نزاع خاتمه یابد. اما در کلید اولیه گزینه 1 یعنی نزاع در اموری که اثباتش بیش از دو شاهد نمیخواهد این بدان معنی است که برای اثبات حداکثر دو شاهد لازم است اما در اینکه آیا با کمتر از دو نفر نیز ممکن است نزاع اثبات شود گزینه 1 سکوت کرده یعنی ممکن است حل نزاع با یک شاهد و مثلا یک قسم و یا حتی بدون شاهد مثلا سند مکتوب و… یا هر چیزی که سبب علم قاضی شود (قطع موضوعی) و… در این صورت چرا باید بر دو نفر از شاهدین واجب کفایی باشد تا قبول شهادت کنند درحالیکه با کمتر از دو شاهد نیز امکان اثبات نزاع و حل اختلاف وجود دارد! بهر حال گزینه 2 صد در صد بر گزینه یک ترجیح دارد. زیرا هیچ دلیلی برای غلط بودن گزینه 2 بر خلاف گزینه 1 وجود ندارد.
  سوال 55 نیز گزینه 1 جواب معقولتری است تا گزینه 3 زیرا وقتی در لغت کلمه «بیت» استعمال شود مراد کل بنا و ساختمان است. اما وقتی «غرفه» استعمال شود مراد یک اتاق است که این اتاق میتواند در طبقه بالا باشد یا پایین، اما با توجه به ذیل سوال که گفته «لأن صاحب البیت لا تعلق له به» میتوان فهمید مراد از غرفه اتاق طبقه بالا است. بعلاوه وقتی یک دیوار از پایین خراب شود مسلما طبقه بالا نیز متضرر میشود اما اگر بالای یک دیواری خراب شود به پی و طبقه پایین آسیبی نمیرسد. پس دو نزاع متصور است یکی بر سر طبقه بالا به معنی اخص که صاحب غرفه بالا مقدم است و قسم میخورد و یا بر سر دیوار به معنی الاعم متصور است [یعنی دیوار کل خانه] که صاحب بیت که حیاط منزل نیز متعلق به اوست (مگر اینکه صاحب طبقه فوقانی هیچ راهی بجز عبور از حیاط به غرفه خود نداشته باشد که در این صورت تنها در حق المارّه بنحو مشاع با صاحب بیت شریک است و نه در کل حیاط) مقدم است و یحلف صاحب البیت لأن جدران البیت کالجزء منه.

 8. آبخیزداری به نازیلا گفت:

  سلام نازیلا جون
  مرسی از این همه توضیحات خوبت
  من میخوام برای msrt اردیبهشت شرکت کنم
  میشه بهم بگی منابع چی باید بخونم؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.

 9. ght گفت:

  salam dostan
  bebakhshid man khastam bebinam kasi az karname bachehaie biotechnology dampezeshki khabar nadare?

 10. رضا - مهندسی شیمی به آقا پیام (payam) گفت:

  سلام آقا پیام و با تبریک مجدد بهار 93 به شما و همه همکارانتون در این سایت، خداقوت؛
  میخوام زحمت بدم و خواهش کنم برای این چند نفر با توجه به درصد بچه های سال قبل که اینجا نوشتم رتبه هاشون رو پیش بینی کنید، ممنون میشم:

  ۱۸ پارسال

  تخصصی ۴۹
  زبان ۵۲
  استعداد ۳۳
  ——————–
  ۴۰ پارسال

  تخصصی ۵۴
  زبان ۲۸
  استعداد ۲۰
  ——————–
  ۴۴ پارسال

  تخصصی ۴۶
  زبان ۳۳
  استعداد ۳۵
  ——————–
  45 پارسال

  تخصصی 42
  زبان 43
  استعداد 28
  ——————–
  70 پارسال

  تخصصی 43
  زبان 31
  استعداد 32

  لطفا رتبه ی بچه ها با درصدهای زیر را به ترتیب شماره پیش بینی کنید:

  1)
  تخصصی 59
  زبان 0
  استعداد 13

  2)
  تخصصی 52
  زبان 10
  استعداد 17

  3)
  تخصصی 53
  زبان 10
  استعداد 10

  4)
  تخصصی 54
  زبان 10
  استعداد 16

  5)
  تخصصی 54
  زبان 2- (منفی 2)
  استعداد 43

  آقا پیام بسیار ممنون میشم اگر نظرتون رو بهم بگید، با آرزوی بهترین ها، رضا

 11. نازیلا به ریاضی گفت:

  دوست عزیز من زمانی که ارشد قبول شدم کلاس زبان رفتم، کلاسشم خوب بود ولی زبانم جنرال خوب شده بود تا دیپلم زبان رفتم اما کلی خوب شده بود ولی برا امتحان های تولیمو یا msrt اصلا خوب نبود. 1 بار امتحان دادم نمرم خیلی بد شد. به محض اینکه ارشدمو گرفتم، فراگیر پیام نور رشته ی مترجمی زبان امتحان دادم که قبول شدم و شدم دانشجوی کارشناسی رشته ی مترجمی زبان که الانم هستم. از زمانی که فراگیر پیام نور شرکت کردم تا الان که حدودا یک ساله دارم دانشگاهی و از ان طریق زبان میخونم، زبانم خیلی خوب شد. چون اینجا تمام درسامون و متابامون به زبان انگلیسی هست. فکر کنین 12 واحد فقط reading comperhensive پاس کردم. ضمنا گرامر که اینجا توی دانشگاه خوندیم، عمرا تو هیچ آموزشگاه این نکاتو نمیگن. 8 واحد گرامر تافل خندیم تازه درس نگارش پیشرفته بماند که ان ترم دارم و یاد میگیریم چه طور یه writtung حرفه ای بنویسم. چه طور main idea پیدا کنم. خلاصه ان یکسال که دانشجوی پیام نور بودم فوق العاده نتجه داد. یعنی همن اسفند ماه امتحان زبان msrt دادم، نمرم خلی خوب شد. و هم ان که سر آزمون زبان سرعت عملم فوقالعاده بالا رفته بود. listening ام خیلی خوب شد با reading ام. دوسال پیش که امتحان تولمو داده بودم و زبانم سطحش ضعیف بود، اصلا ان سرعت عمل رو نداشتم و وقت کم آورده بودم. خلاصه دوست عزیز اینو بگم اگه از طرق دانشگاهی زبانمو خوب نمیکردم عمرا اگه 10 تا امتحان زبان دیگه هم م دادم هرگز نمتونستم نمره ی مطلوبو بیارم.الان دگه فراگر رو ور داشتن و با دپلم بدون کنکور میتونی هر رشته ای که دوست دار دانشگاه پیام نور بخونی. چون زبان واقعا نیازه، من ترجیح دادم زبان بخونم و اگرم قسمت شد و دکترا قبول بشم قصد دارم هردوتا رشته رو با هم بخونم. چون اولا چاره ای نیست و دوما اینکه زبان در حال حاظر واقعا نیازه امروزه. شما فکر کن یه موقع موقعیت ادانمه تحصیل اون ور آب برات پیش بیاد دیگه کلافه نیستی بگی وای نمره تافل یا آیلتس ندارم. اگرم کسی گفت پیام نور یا دانشگاهی زبان بخونی بی فایدست و کلاس زبان خوب برو، به حرفش گوش نکن. چوا اینجا علم زبانو میخونی. چیزایی میخونی که تو هیچ آموزشگاهی بهت نمیگن. اینجا مهارت پیدا میکنی. چون تمام کتابا به زبان انگلیسی هست و 4 سال این طور زبان بخونی معلومه هرکی باشه زبانش خوب میشه. من هرکی ازم میپرسه میگه چی کار کنم زبانم ضعیفه نمره زبان میخام همین توصیه رو می کنم. چون زبان چیزی نیست که با 6 ماه کلاس فشرده رفتن یا حتی 2 سال زبان خوندن اونم آموزشگاهی خوب بشه. زبان چیزی هست که مدام باید خونده بشه و به نظرم 4 سال طول میکشه تا زبان آدم خوب بشه. من قبل از این که دانشگاهی زبان بخونم، دوسال آموزشگاهی زبان خوندم بعد پیام نور اومدم وکلا تو این سه سال زبانم خوب شد. اگه متونید و زمان کافی دارین همتون همین کارو بکنید اگه میخاین دکترا شرکت کنین و دکترا بخونین. چون درجایی که آدم باید تو مقطع دکترا به فکر امتحان جامع بعدشم پایان نامه باشه به نظرم خیلی سخته آدم بخاد غصه ی نمره زبانشم بخوره. پس چه بهتر که الان به فکرش باشیم. نازیلا به ریاضی

  • رضا-مهندسی شیمی گفت:

   سلام نازیلاخانم
   اطلاع دارید که پذیرش فراگیر در مقطع ارشد هم برداشته شده یاخیر؟
   آخه کارشناسی 4ساله و واقعا برای خیلی ها از جمله من، امکانش نیست اما اگر بشه ارشد بخونم حتما اینکار رو میکنم، نمیدونم اطلاع دارید چجور میشه در رشته های مختلف ارشد پیام نور از جمله گرایش های مختلف زبان تحصیل کرد یا خیر؟! البته با توجه به این موضوع که لیسانس یا همون کارشناسی من غیر مرتبط هستش!
   ممنون میشم جواب بدید، رضا

   • نازیلا به رضا-مهندس شیمی گفت:

    سلام. دوست عزیز شما با هر نوع مدرک لیسانسی میتونین دانشگاه پیام نور ارشد زبان بخونین ولی هنگامی که در مقطع ارشد هستین چند واحد پیش نیاز باید پاس کنین. فکر نکنم در مقطع ارشد بشه فراگیر خوند. ولی اینو بگم که سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور طوریه که در هفته بیشتر از 2 روز کلاس نداریم. چون اکثرا شاغل هستن و نمیتونن سر کلاسا بیان اینه که یه سیستم اموزشی طراحی کردن که زیاد به لحاظ کاری به کسی لطمه وارد نشه. من خودم این ترم 20 واحد گرفتم ولی 2 روز در هفته بیشتر کلاس ندارم در صورتی که اگه یادتون باشه زمانی که کارشناسی مقطع آزاد یا دولت بودیم هر روز از شنبه تا پنج شنبه کلاس داشتم. در هر صورت من که خیلی راضی ام. تازه اون درسای عمومی که در مقطع لیسانس پاس کردین رو معادل سازی کنین و یک ترم جلو بیوفتین. بازم هر سوالی داشتین در خدمتم.

    • رضا - مهندسی شیمی گفت:

     ممنونم نازیلا خانم توضیحاتتون خیلی خوب بود، فقط اینکه بفرمایید برای اینکه از مهرماه دانشجوی ارشد زبان پیام نور باشم دقیقا باید چیکار کنم؟ آیا باید کنکور بدم یا باید کنکور سراسری قبل عید رو شرکت میکردم؟ آیا باید منتظر اطلاعیه پذیرش فراگیر باشم؟ یا …
     نمیدونم جایی یا سایتی هست که بشه اطلاعات کاملی از نحوه پذیرش ارشد پیام نور گیر آورد یا نه؟
     بازم ممنونم

     • نازیلا به رضا-مهندس شیمی گفت:

      نه کنکوری شرکت نکن. چون یه موقع دکترا قبول بشی اون وقت باید قید یکیشو بزنی! خوبی فراگیر اینه که میشه هم زمان در کنارش یه رشته ی دیگه یا دولتی یا آزاد خوند. شما اگه بخاین پیام نور بدوون کنکور بخونین، باید از همین حالا مدام تو سایت دانشگاه پیام نور برین و ببینین که اعلام میکنن که میخان پذیرش آزاد دانشجو بگیرن. به نظرم از خردادماه دیگه باید حواستون باشه. چون خود دانشگاه پیام نور اعلام میکنه کی باید ثبت نام کنین. میتونین همین موضوع رو از گوگل سرچ کنید تا به لینک دانشگاه های مزبور کانکت بشین.

   • بهاره گفت:

    من ارشدمو تو پيام نور خوندم برای تحصيل در مقطع ارشد 2راه است1- شرکت در کنکور سراسری و دادن آزمون برا ارشده
    2-شرکت تو آزمون فراگير ارشده ثبت نامش حدود آبانه حدود10واحد انتخاب ميکنی و آزمونش رو ميدی اگه قبول شی ترم اول محسوب ميشه

    • نازیلا به رضا-مهندس شیمی گفت:

     جه خوب نمب دونستم برای مقطع ارشد هم میشه فراگیر امتحان داد. ممنون بهاره خانم.

     • رضا - مهندسی شیمی به بهاره گفت:

      بهاره خانم طبق توصیه نازیلا خانم من پیگیر شدم و ظاهرا قرار بوده که در سال 93 دوتا آزمون یکی اردیبهشت ماه (پذیرش برای مهرماه) و همچنین یکی آزمون فراگیر دی ماه (برای پذیرش بهمن ماه) برگزار بشه که فعلا سنجش و پیام نور به توافق نرسیدن و آزمون از اردیبهشت به مردادماه منتقل شده که البته هنوزم نهایی نیست! آیا شما در ارتباط با این مسائل اطلاعات و خبر خاصی دارید؟
      من واقعا نمیدونم کساییکه برای آزمون اردیبهشت ثبت نام نکرده بودن (مثل من که اطلاع نداشتم) حالا کی میتونیم برای آزمون مردادماه ثبت نام کنیم و اصلا برگزار میشه یا همینجور که شما فرمودین باید منتظر آبان ماه باشیم؟!
      و یه سوال دیگه اینکه شما خودتون چه رشته ای ارشد خوندید؟ و کجا میتونم منابع آزمون برای رشته های مختلف (مثلا زبان انگلیسی و mba) رو پیدا کنم؟
      ممنونم، رضا

     • بهاره گفت:

      خواهش ميکنم قابلی نداشت
      تا پارسال يعنئ92 ثبت نام از اواخر آبان بود و آزمونش حدود بهمن امسال دقيقا خبر ندارم. دانشگاه پيام نور سايتی به نام پئ ان يو نيوز يا اخبار پيام نور داره که ميتونين ليست منابع واحدها و هرچيزی که درباره دانشگاه پيام نور بهش نياز دارين بهش دسترسئ پيدا کنين
      رشته ارشدم روانشناسی عمومي است
      اميدوارم موفق باشيد

  • فیزیولوژی ورزشی گفت:

   سلام ابجی
   شما کدوم واحد زبانو خوندی؟
   دوم اینکه با دو روز کلاس در هفته اطلاعات کافی منتقل مبشه؟

 12. دوستان کسی هست که تا الان از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده کرده باشه؟
  من می خوام از تسهیلات نظام وظیفه اش استفاده کنم-می خواستم بدونم چه جوریه-خیلی سخت می گیرن؟
  معدل کارشناسیم 15/46 و معدل ارشدم18/13 بوده و نفر سوم کلاس بودم-چهارتا مقاله پژوهشیم دارم
  از دوستانی که در این زمینه اطلاعات یا تجربه ای دارن درخواست راهنمایی دارم

  • رضا - مهندسی شیمی گفت:

   سلام دوست عزیز
   شرایطش رو داخل سایت بنیاد کامل توضیح داده اما باید عرض کنم چند ماه طول میکشه اما منصفانه بررسی میشه و اگر شرایطش رو داشته باشید حتما پذیرش میشید؛ مثلا برای بچه های فنی:
   اگر بخواید با کارشناسی اقدام کنید معدل بالای 17 و یک مقاله ISI لازم هست؛ (دراین مقطع فقط کافیه اسم شما در یک مقاله آورده شده باشد و لزومی نداره نفر اول باشید یا اینکه از پایان نامه باشه!)
   اگر بخواید با مدرک ارشد اقدام کنید معدل بالای 17 در مقطع ارشد و معدل بالای 16 در مقطع کارشناسی و یک مقاله ISI لازم هست. (دراین مقطع باید اسم شما نفر اول باشه و مقاله از پایان نامه باشه!)
   موفق باشید، رضا

 13. میثاق گفت:

  سلام آقای پیام روز شما بخیر ی سوال آیا با درصد تخصصی ۴۲ زبان ۲۰ و استعداد ۱۰ رشته مشاوره امیدی هست تشکر اگر دوستان رشته مشاوره هم پاسخ بدند ممنون میشم

 14. sys گفت:

  بیخود وقتتون رو صرف این مسائل نکنید سازمان سنجش به حرف هیچکسی گوش نمی ده و دانشگاههای معتبر هم سازمان سنجش رو تحویل نمی گیرند من خودم عینا این مسئله رو دیدم و تجربه کردم

 15. roya گفت:

  سلام دوستان یک راهنمایی می خواستم کسی جدیدا در امتحان msrt ثبت نام کرده من توی ثبت نام مشکل دارم

 16. دانشجو گفت:

  سلام دوستان. کسی اطلاع داره رشته مرمت آثار تاریخی مریوط به جه شاخه ای از رشته ها ست؟ مثلا معماریه؟ شهرسازی؟ هنر؟ کدوم دانشگاه اونو دارند؟ بازار کارش چطوره؟

 17. ايمونولوژي پزشكي گفت:

  سلام
  كليد زبان و استعداد من D بود ولي فقط F اومده اين يعني چي؟؟؟؟خوب چرا هيچي نمي گن؟؟؟

 18. طه گفت:

  من همین الان تونستم توسط سیستم پاسخ گویی سازمان سنجش به کلید استعداد تحصیلی فنی اعتراض کنم. اگه ممکنه شما هم اینکارو بکنید. به نظر من سوالات 46 و 47 و 50 مشکل دارن و به ترتیب، گزینه های 1 ، 2 و 4 جواب صحیح می باشند.

  • گوهر گفت:

   سلام
   لطفا راهنمایی ام کنید
   من روز بعد کنکور رفتم تو سایت سازمان و اعتراضم رو نوشتم با کلی توضیخات. اما نمیدونم کحا ثبت شد؟> اصلا ثبت شد یا نه؟ اگر ثبت شد واسه دیدن جوابش کجا رو ببینم و پیگیری کنم؟؟
   خواهشا کمکم کنید. با تشکر از مدیر محترم سایت و طه عزیز

   • حسابداری گفت:

    شما به قسمت ورود به سیستم پاسخگویی وارد شوید و با رمز و نانم کاربری خود وارد سیستم شوید . اگر درخواستتون ثبت شده باشه اونجا موجود است

   • رویا گفت:

    سلام گوهر خانم.شما باید در سایت سنجش ودر قسمت “سیستم ارسال درخواست” اعتراض خود را اعلام نمایید.منهم اعتراض نوشتم رشته من ادبیات است و کلید پر از اشتباه بود.لطفا سوالات اشتباه را مشخص کنید.