مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پاسخ کلیدی سوالات دکتری سراسری ۹۳

کلید سوالات بخش تخصصی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز ۱۳۹۳  بر روی سایت پی اچ دی تست قرار گرفت.

این کلیدها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

۱- گروه علوم انسانی

کلید آزمون دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی (۱) کد ۲۱۰۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی (۲) کد ۲۱۰۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی (۳) کد ۲۱۰۳

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم جغرافیایی (۴) کد ۲۱۰۴

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم جغرافیایی (۵) کد ۲۱۰۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم اقتصادی کد ۲۱۰۶

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تاریخی (۱)  کد ۲۱۰۷

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تاریخی (۲)  کد ۲۱۰۸

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تاریخی (۳)  کد ۲۱۰۹

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم اجتماعی (۱) کد ۲۱۱۰

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم اجتماعی (۲) کد ۲۱۱۱

کلید آزمون دکتری ۹۳حقوق عمومی کد ۲۱۱۳

کلید آزمون دکتری ۹۳حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد ۲۱۱۴

کلید آزمون دکتری ۹۳حقوق بین الملل عمومی  کد ۲۱۱۵

کلید آزمون دکتری ۹۳حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد ۲۱۱۶

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم سیاسی کد ۲۱۱۷

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مدیریت  کد ۲۱۱۸

کلید آزمون دکتری ۹۳حسابداری  کد ۲۱۱۹

کلید آزمون دکتری ۹۳علم اطلاعات و دانش شناسی  کد ۲۱۲۰

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه فلسفه  کد ۲۱۲۱

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۱)  کد ۲۱۲۲

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۲)  کد ۲۱۲۳

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۳)  کد ۲۱۲۴

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم تربیتی (۴)  کد ۲۱۲۵

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه روانشناسی کد ۲۱۳۳

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه باستان شناسی کد ۲۱۳۴

کلید آزمون دکتری ۹۳محیط زیست کد ۲۱۳۵

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه کارآفرینی کد ۲۱۳۶

کلید آزمون دکتری ۹۳آینده پژوهی کد ۲۱۳۷

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۱) کد ۲۱۳۸

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۲) کد ۲۱۳۹

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۳) کد ۲۱۴۰

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه الهیات (۴) کد ۲۱۴۱

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه کلام کد ۲۱۴۳

کلید آزمون دکتری ۹۳فقه شافعی کد ۲۱۴۴

کلید آزمون دکتری ۹۳مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد ۲۱۴۵

کلید آزمون دکتری ۹۳حقوق نفت و گاز کد ۲۱۴۶

کلید آزمون دکتری ۹۳اقتصاد نفت و گاز کد ۲۱۴۷

کلید آزمون دکتری ۹۳سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کد ۲۱۴۸

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مالی کد ۲۱۴۹

کلید آزمون دکتری ۹۳مطالعات زنان کد ۲۱۵۰

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد ۲۱۵۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی (۱) کد ۲۱۵۲

کلید آزمون دکتری ۹۳  مجموعه تربیت بدنی (۲) کد ۲۱۵۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی (۳) کد ۲۱۵۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی (۴) کد ۲۱۵۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی(۵) کد ۲۱۵۶

۲- گروه علوم پایه

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۱) کد ۲۲۰۱

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۲) کد ۲۲۰۲

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۳) کد ۲۲۰۳

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۴) کد ۲۲۰۴

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۵) کد ۲۲۰۵

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۶) کد ۲۲۰۶

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۷) کد ۲۲۰۸

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۸) کد ۲۲۰۹

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم زمین (۹) کد ۲۲۱۰

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۱) کد ۲۲۱۱

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۲) کد ۲۲۱۲

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۳) کد ۲۲۱۳

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه شیمی (۵) کد ۲۲۱۵

کلید آزمون دکتری ۹۳فیتوشیمی کد ۲۲۱۸

کلید آزمون دکتری ۹۳هواشناسی کد ۲۲۱۹

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۱) کد ۲۲۲۰

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۲) کد ۲۲۲۱

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۳) کد ۲۲۲۲

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۴) کد ۲۲۲۶

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۵) کد ۲۲۲۸

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی (۶) کد ۲۲۲۹

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم جانوری (۱) کد ۲۲۲۳

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم جانوری (۲) کد ۲۲۲۴

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم جانوری (۳) کد ۲۲۲۵

کلید آزمون دکتری ۹۳بیوشیمی کد ۲۲۲۷

کلید آزمون دکتری ۹۳بیوفیزیک کد ۲۲۳۰

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست فناوری میکروبی کد ۲۲۳۱

کلید آزمون دکتری ۹۳آمار کد ۲۲۳۲

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه ریاضی (۱) کد۲۲۳۳

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه ریاضی (۲) کد۲۲۳۴

کلید آزمون دکتری ۹۳فیزیک دریا کد۲۲۳۵

کلید آزمون دکتری ۹۳زیست شناسی دریا کد۲۲۳۶

کلید آزمون دکتری ۹۳نانوفیزیک کد۲۲۳۷

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه فیزیک کد۲۲۳۸

کلید آزمون دکتری ۹۳فوتونیک کد۲۲۳۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۱) کد۲۲۴۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۲) کد۲۲۴۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۳) کد۲۲۴۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ژئوفیزیک (۴) کد۲۲۴۳

کلید آزمون دکتری ۹۳نانوشیمی کد۲۲۴۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) کد۲۲۴۵

کلید آزمون دکتری ۹۳بیوانفورماتیک کد۲۲۴۶

کلید آزمون دکتری ۹۳علوم کامپیوتر کد۲۲۴۷

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه علوم شناختی کد۲۲۴۸

۳- گروه فنی و مهندسی

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۱) کد۲۳۰۱

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۲) کد۲۳۰۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق (۳) کد۲۳۰۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق (۴) کد۲۳۰۴

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۵) کد۲۳۰۵

کلید آزمون دکتری ۹۳مجموعه مهندسی برق (۶) کد۲۳۰۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۱) کد۲۳۰۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۲) کد۲۳۰۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۳) کد۲۳۰۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۴) کد۲۳۱۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۵) کد۲۳۱۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۶) کد۲۳۱۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۷) کد۲۳۱۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۸) کد۲۳۱۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۹) کد۲۳۱۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران (۱۰) کد۲۳۱۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی نقشه برداری (۱) کد۲۳۱۷

کلید آزمون دکتری ۹۳مهندسی نقشه برداری (۲) کد۲۳۱۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری (۴) کد۲۳۲۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۱) کد۲۳۲۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۲) کد۲۳۲۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۳) کد۲۳۲۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۴) کد۲۳۲۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۵) کد۲۳۲۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۶) کد۲۳۲۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۷) کد۲۳۲۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۸) کد۲۳۲۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک (۹) کد۲۳۲۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی دریا کد۲۳۳۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۱) کد۲۳۳۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۲) کد۲۳۳۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۳) کد۲۳۳۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هوا – فضا (۴) کد۲۳۳۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۱) کد۲۳۳۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۲) کد۲۳۳۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۳) کد۲۳۳۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی معدن (۴) کد۲۳۳۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر (۱) کد۲۳۳۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر (۲) کد۲۳۴۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۱) کد۲۳۴۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۲) کد۲۳۴۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۳) کد۲۳۴۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی محیط زیست (۴) کد۲۳۴۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی (۱) کد۲۳۴۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی (۲) کد۲۳۴۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی (۳) کد۲۳۴۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی صنایع کد۲۳۵۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نفت – مخازن کد۲۳۵۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر (۱) کد۲۳۵۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر (۲) کد۲۳۵۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر (۳) کد۲۳۵۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی مواد و متالوژی کد۲۳۵۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی شیمی (۱) کد۲۳۶۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی شیمی (۲) کد۲۳۶۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی شیمی (۳) کد۲۳۶۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ علوم و فناوری نانو (۱) کد۲۳۶۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ علوم و فناوری نانو (۲) کد۲۳۶۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۱) کد۲۳۶۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۲) کد۲۳۶۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۳) کد۲۳۶۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای (۴) کد۲۳۶۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نساجی (۱) کد۲۳۷۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی نساجی (۲) کد۲۳۷۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی فناوری اطلاعات IT کد۲۲۳۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مهندسی سیستم های انرژی کد ۳۲۳۷

۴- گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه محیط زیست (۱) کد ۲۴۰۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه محیط زیست (۲) کد ۲۴۰۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه محیط زیست (۳) کد ۲۴۰۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم کد ۲۴۰۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مکانیزاسیون کشاورزی کد ۲۴۰۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۱) کد ۲۴۰۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۲) کد ۲۴۰۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۳) کد ۲۴۰۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۴) کد ۲۴۰۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی کد ۲۴۱۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۱) کد ۲۴۱۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۲) کد ۲۴۱۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۳) کد ۲۴۱۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و صنایع غذایی (۴) کد ۲۴۱۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ اقتصاد کشاورزی کد ۲۴۱۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (۱)کد ۲۴۱۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (۲)کد ۲۴۱۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۱)کد ۲۴۲۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۲) کد ۲۴۲۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۳) کد ۲۴۲۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک (۴) کد ۲۴۲۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی (۱) کد ۲۴۲۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی (۲) کد ۲۴۲۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی (۳) کد ۲۴۲۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و مهندسی آب (۱) کد ۲۴۲۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و مهندسی آب (۲) کد ۲۴۲۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم و مهندسی آب (۳) کد ۲۴۲۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ هواشناسی کشاورزی کد ۲۴۳۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۱) کد ۲۴۳۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۲) کد ۲۴۳۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۳) کد ۲۴۳۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی کد ۲۴۳۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۴) کد ۲۴۳۶

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (۱) کد ۲۴۳۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (۲) کد ۲۴۳۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ حشره شناسی کشاورزی کد ۲۴۳۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ بیماری شناسی گیاهی کد ۲۴۴۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل (۱) کد ۲۴۴۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل (۳) کد ۲۴۴۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل (۲) کد ۲۴۴۳

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه شیلات (۱) کد ۲۴۴۴

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه شیلات (۳) کد ۲۴۴۵

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه شیلات (۲) کد ۲۴۴۷

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۱) کد ۲۴۴۸

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۲) کد ۲۴۴۹

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۳) کد ۲۴۵۰

کلید آزمون دکتری ۹۳ کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کد ۲۴۵۱

کلید آزمون دکتری ۹۳ علوم طیور کد ۲۴۵۲

کلید آزمون دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (۳)کد ۲۴۵۳

 کلیدرشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۳

کلیدرشته معماری آزمون دکتری ۹۳

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۹)

 1. سیمرغ می‌گه:

  سلام
  بچه ها کجا قبول شدید؟
  هر کی قبول شده بگه و اینکه رتبش چند بوده

 2. زراعت 93 می‌گه:

  آیا کلید اشتباه سوالاتو سازمان تغییر میده اگه نده……. زراعت ۱۸ سوال کلید اشتباه دادند… با توجه به منابع خودشون…. سوالات
  ۳
  ۵
  ۶
  ۱۲
  ۲۱
  ۳۷
  ۴۴
  ۵۰
  ۵۳
  ۵۶
  ۵۹
  ۶۳
  ۷۰
  ۷۱
  ۷۳
  ۷۵
  ۸۰

 3. ابراهیم -مدیریت می‌گه:

  سلام
  به نظرشما بادرصدهای زیررتبه من درگروه دکتری مدیریت دولتی امسال چند خواهد شد
  زبان صفر تخصصی ۲۵ درصد استعداد۲۵ درصد

 4. شیما(فیزیولوژی ورزشی) می‌گه:

  سلام. کی فرمول محاسبه درصدها رو می دونه ؟ میشه بگید ؟
  به نظرتون در رشته فیزیولوژی ورزشی با درصد های زیر رتبه حدود جند میشه ؟
  تخصصی ۴۱ ٪
  زبان ۳۰٪
  استعداد تحصیلی ۲۵٪

 5. شاهین(فیزیولوژی ورزشی) می‌گه:

  سلام.اشتباهات کلید می تونه حق رو ناحق کنه. بخدا خیلی سختی کشیدیم تاروز امتحان. این انصافه کسی که غلط زده درصدش بهتر بشه ؟

 6. آبخیزداری به نازیلا می‌گه:

  راستی نازیلا جان میگی شهریه زبان فراگیر پیام نور ترمی چقدر میشه؟

 7. الهیات 2139 فقه و مبانی حقوق می‌گه:

  سوال ۵ گزینه ۳ ترجمه دقیقتر و درست (به دلیل تقف= قرار گرفتن؛ نه دارای.. / در ترجمه گزینه ۲ آمده «جنون هولناک قیمتهای بین المللی نفت» در حالیکه در متن عربی معادل کلمه «نفت» نیامده و این تطابق در گزینه ۳ درست است / العالمیة = جهانی ترجمه بهتری است تا «بین المللی» که در سه گزینه نیز «جهانی» ترجمه شده و فقط در کلید اولیه بین المللی!). اما در کلید اولیه گزینه ۲ اعلام شده که به این سه دلیل ۱۰۰ درصد غلط است و هیچ ترجیحی نسبت به گزینه ۳ ندارد که هیچ بلکه سه غلط غیرقابل چشم پوشی در ترجمه نیز دارد!
  سوال ۲۳ گزینه ۳ هم در عمل اسم مفعول درست است. اما در کلید اولیه گزینه ۴ اعلام شده که صحیح بودنش به سبب «ال» قابل خدشه است.
  سوال ۳۸ گزینه ۳ درست است یعنی: در صورت ظهور عیب شخص مطلقا خیار فسخ دارد و نیازی نیست که برای فسخ تعیین شود که مثلا چند درصد کالا معیوب است و مابه التفاوت سالم و معیوب تعیین شود. اما اگر بخواهد ارش بگیرد ناگزیر باید میزان معیوبیت تعیین شود و مابه التفاوت (=ارش) بدون تعیین غیر قابل پرداخت است. لذا ۱۰۰ درصد گزینه ۳ درست است نه گزینه ۱ که در کلید اولیه اعلام شده است.
  سوال ۵۴ هم گزینه ۲ صد در صد درست است زیرا اگر حل نزاع متوقف بر دو شاهد باشد. مسلم است اگر تعداد شهود بیش از دو نفر باشد، بنحو واجب کفایی بر دو نفر واجب است که شهادت دهند تا نزاع خاتمه یابد. اما در کلید اولیه گزینه ۱ یعنی نزاع در اموری که اثباتش بیش از دو شاهد نمیخواهد این بدان معنی است که برای اثبات حداکثر دو شاهد لازم است اما در اینکه آیا با کمتر از دو نفر نیز ممکن است نزاع اثبات شود گزینه ۱ سکوت کرده یعنی ممکن است حل نزاع با یک شاهد و مثلا یک قسم و یا حتی بدون شاهد مثلا سند مکتوب و… یا هر چیزی که سبب علم قاضی شود (قطع موضوعی) و… در این صورت چرا باید بر دو نفر از شاهدین واجب کفایی باشد تا قبول شهادت کنند درحالیکه با کمتر از دو شاهد نیز امکان اثبات نزاع و حل اختلاف وجود دارد! بهر حال گزینه ۲ صد در صد بر گزینه یک ترجیح دارد. زیرا هیچ دلیلی برای غلط بودن گزینه ۲ بر خلاف گزینه ۱ وجود ندارد.
  سوال ۵۵ نیز گزینه ۱ جواب معقولتری است تا گزینه ۳ زیرا وقتی در لغت کلمه «بیت» استعمال شود مراد کل بنا و ساختمان است. اما وقتی «غرفه» استعمال شود مراد یک اتاق است که این اتاق میتواند در طبقه بالا باشد یا پایین، اما با توجه به ذیل سوال که گفته «لأن صاحب البیت لا تعلق له به» میتوان فهمید مراد از غرفه اتاق طبقه بالا است. بعلاوه وقتی یک دیوار از پایین خراب شود مسلما طبقه بالا نیز متضرر میشود اما اگر بالای یک دیواری خراب شود به پی و طبقه پایین آسیبی نمیرسد. پس دو نزاع متصور است یکی بر سر طبقه بالا به معنی اخص که صاحب غرفه بالا مقدم است و قسم میخورد و یا بر سر دیوار به معنی الاعم متصور است [یعنی دیوار کل خانه] که صاحب بیت که حیاط منزل نیز متعلق به اوست (مگر اینکه صاحب طبقه فوقانی هیچ راهی بجز عبور از حیاط به غرفه خود نداشته باشد که در این صورت تنها در حق المارّه بنحو مشاع با صاحب بیت شریک است و نه در کل حیاط) مقدم است و یحلف صاحب البیت لأن جدران البیت کالجزء منه.

 8. آبخیزداری به نازیلا می‌گه:

  سلام نازیلا جون
  مرسی از این همه توضیحات خوبت
  من میخوام برای msrt اردیبهشت شرکت کنم
  میشه بهم بگی منابع چی باید بخونم؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.

 9. ght می‌گه:

  salam dostan
  bebakhshid man khastam bebinam kasi az karname bachehaie biotechnology dampezeshki khabar nadare?

 10. رضا - مهندسی شیمی به آقا پیام (payam) می‌گه:

  سلام آقا پیام و با تبریک مجدد بهار ۹۳ به شما و همه همکارانتون در این سایت، خداقوت؛
  میخوام زحمت بدم و خواهش کنم برای این چند نفر با توجه به درصد بچه های سال قبل که اینجا نوشتم رتبه هاشون رو پیش بینی کنید، ممنون میشم:

  ۱۸ پارسال

  تخصصی ۴۹
  زبان ۵۲
  استعداد ۳۳
  ——————–
  ۴۰ پارسال

  تخصصی ۵۴
  زبان ۲۸
  استعداد ۲۰
  ——————–
  ۴۴ پارسال

  تخصصی ۴۶
  زبان ۳۳
  استعداد ۳۵
  ——————–
  ۴۵ پارسال

  تخصصی ۴۲
  زبان ۴۳
  استعداد ۲۸
  ——————–
  ۷۰ پارسال

  تخصصی ۴۳
  زبان ۳۱
  استعداد ۳۲

  لطفا رتبه ی بچه ها با درصدهای زیر را به ترتیب شماره پیش بینی کنید:

  ۱)
  تخصصی ۵۹
  زبان ۰
  استعداد ۱۳

  ۲)
  تخصصی ۵۲
  زبان ۱۰
  استعداد ۱۷

  ۳)
  تخصصی ۵۳
  زبان ۱۰
  استعداد ۱۰

  ۴)
  تخصصی ۵۴
  زبان ۱۰
  استعداد ۱۶

  ۵)
  تخصصی ۵۴
  زبان ۲- (منفی ۲)
  استعداد ۴۳

  آقا پیام بسیار ممنون میشم اگر نظرتون رو بهم بگید، با آرزوی بهترین ها، رضا

 11. نازیلا به ریاضی می‌گه:

  دوست عزیز من زمانی که ارشد قبول شدم کلاس زبان رفتم، کلاسشم خوب بود ولی زبانم جنرال خوب شده بود تا دیپلم زبان رفتم اما کلی خوب شده بود ولی برا امتحان های تولیمو یا msrt اصلا خوب نبود. ۱ بار امتحان دادم نمرم خیلی بد شد. به محض اینکه ارشدمو گرفتم، فراگیر پیام نور رشته ی مترجمی زبان امتحان دادم که قبول شدم و شدم دانشجوی کارشناسی رشته ی مترجمی زبان که الانم هستم. از زمانی که فراگیر پیام نور شرکت کردم تا الان که حدودا یک ساله دارم دانشگاهی و از ان طریق زبان میخونم، زبانم خیلی خوب شد. چون اینجا تمام درسامون و متابامون به زبان انگلیسی هست. فکر کنین ۱۲ واحد فقط reading comperhensive پاس کردم. ضمنا گرامر که اینجا توی دانشگاه خوندیم، عمرا تو هیچ آموزشگاه این نکاتو نمیگن. ۸ واحد گرامر تافل خندیم تازه درس نگارش پیشرفته بماند که ان ترم دارم و یاد میگیریم چه طور یه writtung حرفه ای بنویسم. چه طور main idea پیدا کنم. خلاصه ان یکسال که دانشجوی پیام نور بودم فوق العاده نتجه داد. یعنی همن اسفند ماه امتحان زبان msrt دادم، نمرم خلی خوب شد. و هم ان که سر آزمون زبان سرعت عملم فوقالعاده بالا رفته بود. listening ام خیلی خوب شد با reading ام. دوسال پیش که امتحان تولمو داده بودم و زبانم سطحش ضعیف بود، اصلا ان سرعت عمل رو نداشتم و وقت کم آورده بودم. خلاصه دوست عزیز اینو بگم اگه از طرق دانشگاهی زبانمو خوب نمیکردم عمرا اگه ۱۰ تا امتحان زبان دیگه هم م دادم هرگز نمتونستم نمره ی مطلوبو بیارم.الان دگه فراگر رو ور داشتن و با دپلم بدون کنکور میتونی هر رشته ای که دوست دار دانشگاه پیام نور بخونی. چون زبان واقعا نیازه، من ترجیح دادم زبان بخونم و اگرم قسمت شد و دکترا قبول بشم قصد دارم هردوتا رشته رو با هم بخونم. چون اولا چاره ای نیست و دوما اینکه زبان در حال حاظر واقعا نیازه امروزه. شما فکر کن یه موقع موقعیت ادانمه تحصیل اون ور آب برات پیش بیاد دیگه کلافه نیستی بگی وای نمره تافل یا آیلتس ندارم. اگرم کسی گفت پیام نور یا دانشگاهی زبان بخونی بی فایدست و کلاس زبان خوب برو، به حرفش گوش نکن. چوا اینجا علم زبانو میخونی. چیزایی میخونی که تو هیچ آموزشگاهی بهت نمیگن. اینجا مهارت پیدا میکنی. چون تمام کتابا به زبان انگلیسی هست و ۴ سال این طور زبان بخونی معلومه هرکی باشه زبانش خوب میشه. من هرکی ازم میپرسه میگه چی کار کنم زبانم ضعیفه نمره زبان میخام همین توصیه رو می کنم. چون زبان چیزی نیست که با ۶ ماه کلاس فشرده رفتن یا حتی ۲ سال زبان خوندن اونم آموزشگاهی خوب بشه. زبان چیزی هست که مدام باید خونده بشه و به نظرم ۴ سال طول میکشه تا زبان آدم خوب بشه. من قبل از این که دانشگاهی زبان بخونم، دوسال آموزشگاهی زبان خوندم بعد پیام نور اومدم وکلا تو این سه سال زبانم خوب شد. اگه متونید و زمان کافی دارین همتون همین کارو بکنید اگه میخاین دکترا شرکت کنین و دکترا بخونین. چون درجایی که آدم باید تو مقطع دکترا به فکر امتحان جامع بعدشم پایان نامه باشه به نظرم خیلی سخته آدم بخاد غصه ی نمره زبانشم بخوره. پس چه بهتر که الان به فکرش باشیم. نازیلا به ریاضی

  • رضا-مهندسی شیمی می‌گه:

   سلام نازیلاخانم
   اطلاع دارید که پذیرش فراگیر در مقطع ارشد هم برداشته شده یاخیر؟
   آخه کارشناسی ۴ساله و واقعا برای خیلی ها از جمله من، امکانش نیست اما اگر بشه ارشد بخونم حتما اینکار رو میکنم، نمیدونم اطلاع دارید چجور میشه در رشته های مختلف ارشد پیام نور از جمله گرایش های مختلف زبان تحصیل کرد یا خیر؟! البته با توجه به این موضوع که لیسانس یا همون کارشناسی من غیر مرتبط هستش!
   ممنون میشم جواب بدید، رضا

   • نازیلا به رضا-مهندس شیمی می‌گه:

    سلام. دوست عزیز شما با هر نوع مدرک لیسانسی میتونین دانشگاه پیام نور ارشد زبان بخونین ولی هنگامی که در مقطع ارشد هستین چند واحد پیش نیاز باید پاس کنین. فکر نکنم در مقطع ارشد بشه فراگیر خوند. ولی اینو بگم که سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور طوریه که در هفته بیشتر از ۲ روز کلاس نداریم. چون اکثرا شاغل هستن و نمیتونن سر کلاسا بیان اینه که یه سیستم اموزشی طراحی کردن که زیاد به لحاظ کاری به کسی لطمه وارد نشه. من خودم این ترم ۲۰ واحد گرفتم ولی ۲ روز در هفته بیشتر کلاس ندارم در صورتی که اگه یادتون باشه زمانی که کارشناسی مقطع آزاد یا دولت بودیم هر روز از شنبه تا پنج شنبه کلاس داشتم. در هر صورت من که خیلی راضی ام. تازه اون درسای عمومی که در مقطع لیسانس پاس کردین رو معادل سازی کنین و یک ترم جلو بیوفتین. بازم هر سوالی داشتین در خدمتم.

    • رضا - مهندسی شیمی می‌گه:

     ممنونم نازیلا خانم توضیحاتتون خیلی خوب بود، فقط اینکه بفرمایید برای اینکه از مهرماه دانشجوی ارشد زبان پیام نور باشم دقیقا باید چیکار کنم؟ آیا باید کنکور بدم یا باید کنکور سراسری قبل عید رو شرکت میکردم؟ آیا باید منتظر اطلاعیه پذیرش فراگیر باشم؟ یا …
     نمیدونم جایی یا سایتی هست که بشه اطلاعات کاملی از نحوه پذیرش ارشد پیام نور گیر آورد یا نه؟
     بازم ممنونم

     • نازیلا به رضا-مهندس شیمی می‌گه:

      نه کنکوری شرکت نکن. چون یه موقع دکترا قبول بشی اون وقت باید قید یکیشو بزنی! خوبی فراگیر اینه که میشه هم زمان در کنارش یه رشته ی دیگه یا دولتی یا آزاد خوند. شما اگه بخاین پیام نور بدوون کنکور بخونین، باید از همین حالا مدام تو سایت دانشگاه پیام نور برین و ببینین که اعلام میکنن که میخان پذیرش آزاد دانشجو بگیرن. به نظرم از خردادماه دیگه باید حواستون باشه. چون خود دانشگاه پیام نور اعلام میکنه کی باید ثبت نام کنین. میتونین همین موضوع رو از گوگل سرچ کنید تا به لینک دانشگاه های مزبور کانکت بشین.

   • بهاره می‌گه:

    من ارشدمو تو پیام نور خوندم برای تحصیل در مقطع ارشد ۲راه است۱- شرکت در کنکور سراسری و دادن آزمون برا ارشده
    ۲-شرکت تو آزمون فراگیر ارشده ثبت نامش حدود آبانه حدود۱۰واحد انتخاب میکنی و آزمونش رو میدی اگه قبول شی ترم اول محسوب میشه

    • نازیلا به رضا-مهندس شیمی می‌گه:

     جه خوب نمب دونستم برای مقطع ارشد هم میشه فراگیر امتحان داد. ممنون بهاره خانم.

     • رضا - مهندسی شیمی به بهاره می‌گه:

      بهاره خانم طبق توصیه نازیلا خانم من پیگیر شدم و ظاهرا قرار بوده که در سال ۹۳ دوتا آزمون یکی اردیبهشت ماه (پذیرش برای مهرماه) و همچنین یکی آزمون فراگیر دی ماه (برای پذیرش بهمن ماه) برگزار بشه که فعلا سنجش و پیام نور به توافق نرسیدن و آزمون از اردیبهشت به مردادماه منتقل شده که البته هنوزم نهایی نیست! آیا شما در ارتباط با این مسائل اطلاعات و خبر خاصی دارید؟
      من واقعا نمیدونم کساییکه برای آزمون اردیبهشت ثبت نام نکرده بودن (مثل من که اطلاع نداشتم) حالا کی میتونیم برای آزمون مردادماه ثبت نام کنیم و اصلا برگزار میشه یا همینجور که شما فرمودین باید منتظر آبان ماه باشیم؟!
      و یه سوال دیگه اینکه شما خودتون چه رشته ای ارشد خوندید؟ و کجا میتونم منابع آزمون برای رشته های مختلف (مثلا زبان انگلیسی و mba) رو پیدا کنم؟
      ممنونم، رضا

     • بهاره می‌گه:

      خواهش میکنم قابلی نداشت
      تا پارسال یعنئ۹۲ ثبت نام از اواخر آبان بود و آزمونش حدود بهمن امسال دقیقا خبر ندارم. دانشگاه پیام نور سایتی به نام پئ ان یو نیوز یا اخبار پیام نور داره که میتونین لیست منابع واحدها و هرچیزی که درباره دانشگاه پیام نور بهش نیاز دارین بهش دسترسئ پیدا کنین
      رشته ارشدم روانشناسی عمومی است
      امیدوارم موفق باشید

  • فیزیولوژی ورزشی می‌گه:

   سلام ابجی
   شما کدوم واحد زبانو خوندی؟
   دوم اینکه با دو روز کلاس در هفته اطلاعات کافی منتقل مبشه؟

 12. دوستان کسی هست که تا الان از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده کرده باشه؟
  من می خوام از تسهیلات نظام وظیفه اش استفاده کنم-می خواستم بدونم چه جوریه-خیلی سخت می گیرن؟
  معدل کارشناسیم ۱۵/۴۶ و معدل ارشدم۱۸/۱۳ بوده و نفر سوم کلاس بودم-چهارتا مقاله پژوهشیم دارم
  از دوستانی که در این زمینه اطلاعات یا تجربه ای دارن درخواست راهنمایی دارم

  • رضا - مهندسی شیمی می‌گه:

   سلام دوست عزیز
   شرایطش رو داخل سایت بنیاد کامل توضیح داده اما باید عرض کنم چند ماه طول میکشه اما منصفانه بررسی میشه و اگر شرایطش رو داشته باشید حتما پذیرش میشید؛ مثلا برای بچه های فنی:
   اگر بخواید با کارشناسی اقدام کنید معدل بالای ۱۷ و یک مقاله ISI لازم هست؛ (دراین مقطع فقط کافیه اسم شما در یک مقاله آورده شده باشد و لزومی نداره نفر اول باشید یا اینکه از پایان نامه باشه!)
   اگر بخواید با مدرک ارشد اقدام کنید معدل بالای ۱۷ در مقطع ارشد و معدل بالای ۱۶ در مقطع کارشناسی و یک مقاله ISI لازم هست. (دراین مقطع باید اسم شما نفر اول باشه و مقاله از پایان نامه باشه!)
   موفق باشید، رضا

 13. میثاق می‌گه:

  سلام آقای پیام روز شما بخیر ی سوال آیا با درصد تخصصی ۴۲ زبان ۲۰ و استعداد ۱۰ رشته مشاوره امیدی هست تشکر اگر دوستان رشته مشاوره هم پاسخ بدند ممنون میشم

 14. sys می‌گه:

  بیخود وقتتون رو صرف این مسائل نکنید سازمان سنجش به حرف هیچکسی گوش نمی ده و دانشگاههای معتبر هم سازمان سنجش رو تحویل نمی گیرند من خودم عینا این مسئله رو دیدم و تجربه کردم

 15. roya می‌گه:

  سلام دوستان یک راهنمایی می خواستم کسی جدیدا در امتحان msrt ثبت نام کرده من توی ثبت نام مشکل دارم

 16. دانشجو می‌گه:

  سلام دوستان. کسی اطلاع داره رشته مرمت آثار تاریخی مریوط به جه شاخه ای از رشته ها ست؟ مثلا معماریه؟ شهرسازی؟ هنر؟ کدوم دانشگاه اونو دارند؟ بازار کارش چطوره؟

 17. ایمونولوژی پزشکی می‌گه:

  سلام
  کلید زبان و استعداد من D بود ولی فقط F اومده این یعنی چی؟؟؟؟خوب چرا هیچی نمی گن؟؟؟

 18. طه می‌گه:

  من همین الان تونستم توسط سیستم پاسخ گویی سازمان سنجش به کلید استعداد تحصیلی فنی اعتراض کنم. اگه ممکنه شما هم اینکارو بکنید. به نظر من سوالات ۴۶ و ۴۷ و ۵۰ مشکل دارن و به ترتیب، گزینه های ۱ ، ۲ و ۴ جواب صحیح می باشند.

  • گوهر می‌گه:

   سلام
   لطفا راهنمایی ام کنید
   من روز بعد کنکور رفتم تو سایت سازمان و اعتراضم رو نوشتم با کلی توضیخات. اما نمیدونم کحا ثبت شد؟> اصلا ثبت شد یا نه؟ اگر ثبت شد واسه دیدن جوابش کجا رو ببینم و پیگیری کنم؟؟
   خواهشا کمکم کنید. با تشکر از مدیر محترم سایت و طه عزیز

   • حسابداری می‌گه:

    شما به قسمت ورود به سیستم پاسخگویی وارد شوید و با رمز و نانم کاربری خود وارد سیستم شوید . اگر درخواستتون ثبت شده باشه اونجا موجود است

   • رویا می‌گه:

    سلام گوهر خانم.شما باید در سایت سنجش ودر قسمت “سیستم ارسال درخواست” اعتراض خود را اعلام نمایید.منهم اعتراض نوشتم رشته من ادبیات است و کلید پر از اشتباه بود.لطفا سوالات اشتباه را مشخص کنید.

 19. نازیلا می‌گه:

  سلام. اگه متوجه بشن که برات خیلی بد میشه.همیشه این احتمالو بده چون از روی امضا متوجه میشن. سعی کن خوب بخونی که تو آزمون بدون استرس شرکت کنی. منم زبانم ضعیف بود هرچی امتحان میدادم نمره ی خوبی نمیاوردم. تا این که از طریق آکادمی دانشگاه پیام نور رشته ی مترجمی زبان خوندم، ظرف ۱ سال نتیجه داد.زبانم از سطح ضعیف به سطح خوب رسید. من که هیچ وقت جرات تقلب یا کسی رو جای خودم بفرستم نداشتم. به نظرم هر طوری هست زبانتو خوب بکن. موفق باشین.

 20. ریاضی به نازیلا می‌گه:

  یعنی چی از طریق آکادمی دانشگاه پیام نور رشته ی مترجمی زبان خوندی، ظرف ۱ سال نتیجه داد. منم زبانم ضعیفه. لطفا توضیح بده چطور میشه اینکارو کرد؟

درج نظر