مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش دکتری بدون آزمون 1393 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  برای ورودی مهرماه سال تحصیلی   93 – 94  دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که به استناد مصوبه شوراي تحصیلات تکمیلی و شوراي دانشگاه ، متقاضیان پذیرش در مقطع دکتري بدون آزمون، واجد شرایط “آئین نامه اجرایی پذیرش دانشجو در مقطع دکتري بدون آزمون ” می توانند فرم درخواست و کلیه
مدارك خود را مطابق فرم پذیرش، به همراه اصل فیش بانکی واریز شده به مبلغ 800000 ریال حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه چهارم خرداد به دفتر استعدادهاي درخشان واقع در خیابان میرداماد غربی ، پلاك 470 ، سازمان مرکزي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، طبقه سوم اتاق 211 ، حضوري و یا از طریق پست ارائه نمایند.
توجه
1.خواهشمند است متقاضیان قبل از تکمیل فرم درخواست، آئین نامه اجرایی را دقیقا” مطالعه نموده و پس از اطمینان از احراز شرایط نسبت به ارسال مدارك و واریز وجه اقدام نمایند.
2. مطابق آیین نامه اجرایی فوق الذکر:
1 (بندهاي الف تا چ )آیین نامه ضروري است.

– 1-2 . احراز کلیه شرایط عمومی مندرج در ماده 2
2-2 . شرایط اختصاصی در کمیته ي تخصصی بررسی خواهد شد.
4. بدیهی است که امکان بررسی مدارك از لحاظ صحت و تکمیل بودن، در لحظه تحویل مدارك میسر نمی باشد. لذا در ارائه مدارك دقت کافی مبذول فرمائید.
5. پذیرش مدارك و اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی براي داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و پذیرش تنها مطابق ماده 8 آیین نامه انجام خواهد پذیرفت.
.متقاضیان شاغل به تحصیل با رعایت تبصره 1 آیین نامه می بایست حداکثر تا شهریور 93 دانش آموخته گردند

7. مواد آیین نامه از وضوح کافی برخوردار است، لذا خواهشمند است از مراجعه حضوري و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد ذکر شده جدا” خودداري فرمایید.
8. لطفا” اصل فیش واریزي را ارسال و کپی آن را نزد خود نگهدارید.
9. بدیهی است پذیرش در رشته هایی صورت می گیرد که از طریق آزمون پذیرش داشته اند. جهت اطلاع از رشته هاي اعلام شده در آزمون می توانید به دفترچه سازمان سنجش مراجعه نمایید.
10 . مدارك ارسالی متقاضیانی که به هر دلیل پذیرفته نشوند تنها تا شش ماه پس از تحویل، در صورت مراجعه و درخواست حضوري، عودت داده خواهد شد و پس از این تاریخ نگهداري مدارك مقدور نمی باشد.
با تشکر از همکاري و رعایت نکات ذکر شده
دفتر استعدادهاي درخشان

 

آیین نامه اجرایی پذیرش دانشجو در مقطع دکتري بدون آزمون کتبی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
93- طوسی براي سال تحصیلی 94
مقدمه
در اجراي مواد مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصی بدون آزمون، موضوع آیین نامه پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره هاي تحصیلی بالاتر مصوب شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، آیین نامه اجرایی دانشگاه به شرح زیر تدوین گردید.
ماده 1: تعاریف
شرایط عمومی: آن دسته از شرایطی است که داشتن همه موارد اعلام شده در این عنوان براي ارائه درخواست الزامی می باشد.
شرایط اختصاصی: شرایطی که بر اساس مستندات ارائه شده توسط متقاضی و به تشخیص کمیته ي تخصصی امتیازدهی می شود.
کمیته تخصصی: کمیته ي ارزشیابی مدارك متقاضی بر اساس مستندات ارائه شده و مسئول امتیاز دهی مطابق آیین نامه، مستقر در دانشکده ها.

کمیته پذیرش: کمیته ي مسئول هماهنگی و یکسان سازي پذیرش، زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه.
ماده 2: شرایط پذیرش داوطلبان مقطع دکتري بدون آزمون
1-2 : شرایط عمومی
دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد با احراز شرایط عمومی زیر، در زمان هاي اعلام شده مجاز به ارائه درخواست به دانشگاه می باشند.
. الف- حداقل میانگین کل مقطع کارشناسی: 16,5
. ب- حداقل میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه: 17
. پ- حداقل نمره پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، ثبت شده در ریز نمرات: 18,5
ت- حداکثر مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد: 5 نیمسال.
ث- حداکثر زمان سپري شده از تاریخ فراغت از تحصیل: 2 سال( دانش آموختگان نیمسال دوم سال تحصیل  90- 91  و بعد از آن آن)
ج- حداکثر سن: 30 سال( متولدین سال 1363 و بعد از آن)
چ- دانش آموختگان و دانشجویان هر یک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه هاي آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردي و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، دوره هاي الکترونیکی و مجازي، نیمه حضوري، و دانش آموختگانی که مقطع کارشناسی را به صورت ناپیوسته گذرانده اند، مجاز به ورود به دوره دکتري این دانشگاه با استناد به این آیین نامه نمی باشند.
2-2 : شرایط اختصاصی
الف- شرکت در مصاحبه
ب- کسب امتیاز قابل قبول فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و … مانند( مقاله، رتبه، برگزیدگی جشنواره و …) از کمیته هاي تخصصی و پذیرش دانشجوي دکتري مطابق این آیین نامه.
3-2 : مشمولین مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکتراي تخصصی، به شرط احراز شرایط اختصاصی این آیین نامه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
تبصره 1: دانشجویان شاغل به تحصیل و واجد شرایط عمومی، در نیمسال آخر تحصیلی خود، مجاز به ارائه درخواست می باشند. بدیهی است این افراد متعهد به فراغت از تحصیل در حداکثر زمان مجاز فراغت از تحصیل( 5 نیمسال) و کسب نمره 18  پایان نامه کارشناسی ارشد ، طبق اطلاعیه دانشگاه براي پذیرش دانشجو در سال تحصیلی مورد نظر می باشند. در غیر این صورت قبولی آنان منتفی خواهد بود.
ماده 3: نمره زبان انگلیسی
پذیرفته شدگان مشمول این آیین نامه، حداکثر تا پایان نیمسال اول سال ورود به مقطع دکتري، مجاز به ارائه مدرك زبان انگلیسی مورد قبول دانشگاه می باشند. پذیرش آن دسته از افرادي که در زمان تعیین شده موفق به ارائه مدرك فوق نگردند، منتفی خواهد شد.
نمرات و مدارك زبان قابل قبول دانشگاه
TOLIMO

500
MSRT(MCHE)

50
IELTS(academic)
5,5
TOEFL
Internet based

61
Paper based

500
ماده 4: جدول امتیازات آموزشی، پژوهشی، و سایر موارد ارزیابی فعالیت ها در کمیته تخصصی انجام خواهد شد.
ماده 5: صورت جلسه کمیته هاي تخصصی پس از تائید معاون آموزشی دانشکده در شوراي آموزشی دانشکده مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد.
ماده 6: اعضاي کمیته ي تخصصی و کمیته ي پذیرش

کمیته ي تخصصی: مدیر گروه و حداقل دو نفر از اعضاي منتخب گروه که شامل استادان راهنماي پذیرنده دانشجو نیز باشند.
کمیته ي پذیرش: معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، و معاون آموزشی دانشکده مرتبط.
ماده 7: ادامه تحصیل افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته هاي تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره پایین تر متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی امکان پذیر است.
ماده 8: پذیرش نهایی کلیه افراد مشمول این آیین نامه منوط به موافقت شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. علی گفت:

  با عرض سلام خدمت مدیر سایت
  یک سوال دارم خواهش میکنم به بنده جواب دهید.
  در دانشگاه خواجه نصیر برای دوره دکتری بدون آزمون شرط رتبه نبود و فقط معدل بود اما این با قانون سنجش متناقضه از طرفی دانشگاه ها هم اطلاعات کامل به علاوه رتبه را در پرتال سنجش اعلام می کنند. آیا امکان دارد کسی که پذیرفته شده را به خاطر عدم شرط رتبه رد کنند. به نظرتان اگر رتبه را به دانشگاه برای وارد کردن در پرتال ندهم یا متفاوت اعلام کنم می فهمند؟

 2. آنی گفت:

  یعنی بازم لیسانس دانشگاه آزاد و ارشد از سراسری رو قبول ندارن؟؟

  دوستان راهنماییم کنید خواهشا

 3. دانشجوی خواجه نصیر مخابرات سیستم گفت:

  معدل کارشناسی اصلاح شده و از ۱۶.۵ به ۱۵ کاهش یافته .

 4. عمران زلزله گفت:

  من دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خواجه نصیرم
  شرایط نوشته شده اشتباهه
  شرایط درست:
  دانشجویان کارشناسی ارشد دارای دو مقاله پذیرش شده در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده ملی و بین المللی که حداقل معدل دروس آن ها در کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) 17 باشد.
  اصلا شرطی برای معدل کارشناسی نداره

  • mohsen گفت:

   دو مقاله پذیرش شده در مجلات علمی-پژوهشی ؟

  • aeفففففففففففففففففففففففففففففففففف گفت:

   با سلام

   پس ای شرایطی که شما گفتین کجا نوشته؟

  • لیلا گفت:

   شما برای کدوم دانشگاه رو میگید؟؟؟
   دانشگاه خودتون؟ خواجه نصیر؟؟

   فک نمیکنم کسی فقط به اونچه که اینجا نوشته بسنده کنه، همه میرن سایت دانشگاهها رو میبینند و شرایط رو مسلما از اونجا دانلود میکنند،
   الان دقیقا سایت خواجه نصیر اون چیزی رو که اعلام کرده شرط معدل کارشناسی و محدودیت سنی و… رو گذاشته و کل ملت رو از ارسال مدارک محروم کرده.
   پس اگه قانونشو تغییر دادن داخل سایت چیزی قرار ندادن؟؟؟
   میشه بیشتر راهنمایی کنید.
   ممنون.

 5. mohsen گفت:

  منم تماس گرفتم گفتن تو سایت اعلام میشه منتهی تا اعلام نشده مدارک نفرستین . این 80 تومن رو نگیرن بعد هیچی به هیچی

 6. mohsen گفت:

  منم زنگ زدم گفتن تو سایت اعلام میشه ، تا اعلام نشده مدرک نفرستین .

 7. اعتراض كنيد!!! گفت:

  سلام
  پس چرا هيچ خبري نيست؟ مهلت ثبت نام داره تموم ميشه

 8. احسان (نفت) گفت:

  از همه اينا بگذريم.چه رشته هايي رو ميخوان اصلا؟

 9. نا معترض گفت:

  تبريك به دوستاني كه به زور استعداد درخشان شدند

 10. ae گفت:

  با سلام

  تو رو خدا بگین چرا اونایی که کارشناسیشون ناپیوسته بوده نمی تونن شرکت کنن

 11. اعتراض كنيد!!! گفت:

  سلام
  من ديروز تماس گرفتم گفتن ممكنه شرايط رو تغيير بدن، خواهش مي كنم تماس بگيريد و براي معدل كارشناسي اعتراض كنيد، خواااااااهش مي كنم!!!
  شماره مستقيم استعداد درخشان خواجه نصير:
  88677976-021

 12. samira گفت:

  با سلام خدمت مدیر محترم سایت و دوستان گرامی. یک سوال داشتم:
  امکان دارد همزمان 2 تا دانشگاه دکتری بدون آزمون قبول بشی و بدون محرومیت از تحصیل یکی از دانشگاه هارو بری؟
  لطفا بفرمایید کسی اطلاعاتی از سطح علمی دانشگاه کاشان در رشته فیزیک – حالت جامد داره؟

  سلام
  اگر منظورتان پذیرش بدون آزمون است بله. ممکن است چندین دانشگاه قبول شوید و حق انتخاب هم با شما خواهد بود.

 13. ae گفت:

  جی شد یعنی اونایی ک کارشناسی ناپیوسته خوندن نمی تونن شرکت کنن

 14. مجازی گفت:

  سلام
  من فارغ التحصیل مجازی علم و صنعتم.اما واقعا رزومم خوب هست.توروخدا اگه دوستان مجازی اینجا هستند یک اعتراضی انجام بدند.پول و زمان رو الکی گذاشتیم.اساتید همون اساتید دوره روزانه بودند.واقعا زحمت کشیدیم .توروخدااااااااااااااااااااااا

 15. اعتراض كنيد!!! گفت:

  دوستان سلام
  خواهشا بيايد اعتراض كنيد ك معدل كارشناسي رو حداقل تا 16 پايين بيارن‏‏.
  اعتراض كنيد خواهشا…

  • لیلا گفت:

   من رزومه خیلی خوبی دارم اما درصورتی میتونم شرکت کنم که محدودیت سنی و معدل کارشناسی هر دو رو بردارن.

   • اعتراض كنيد!!! گفت:

    من هرچي تماس ميگيرم جواب نميدن، هركي تماس گرفت خواهش مي كنم درباره معدل كارشناسي اعتراض مارو به گوششون برسونه، خيلي حيفه، خيليا به خاطر همين شرط نميتونن درخواست بدن

 16. به همه گفت:

  به آقا مهدی و……..

  زیاد خوشحال نباشید من دانشجوی همین جام.اصولا تا استادا اینجا دانشجوی مورد نطرشونو دارنوزیاد خوشال نباشید…………

 17. دانشجوی خواجه نصیر مخابرات سیستم گفت:

  به نظر من دکتری برق یا باید شریف بخونی یا دانشگاه تهران . واقعا بقیه دانشگاههای دیگه ارزش ندارن یا اینکه بری خارج درس بخونی .

 18. پیمان گفت:

  این معدلها بدون ضریبه دیگه؟

 19. سحر گفت:

  بچه ها یعنی خواجه نصیر پردیس رو قبول میکنه ؟

 20. شیمی گفت:

  سلام.میشه یکی به سوال من پاسخی بده.اگر تو دفترچه امسال کلا یک دانشگاهی 1 نفر پذیرش کنه تو مرحله بدون کنکور یعنی فقط میتونه یک نفر دیگه برداره دیگه درسته؟اونم که قاعدتا دانشجو خود اون دانشگاهه؟اره؟یا من اشتباه متوجه شدم؟

 21. احمد گفت:

  من یه مقاله علمی-پژوهشی دارم که خودم کار کردم و توش اسمی از استاد راهنما نیست اینکه شرط گذاشتن مقاله باید با همراهی استاد راهنما باشه برای من مشکلی ایجاد میکنه؟ من بقیه شرایط رو دارم جز این شرط!!!!

 22. یحیی گفت:

  با سللام
  این شرایط ،یعنی نه دیگه……………….

 23. یک دانشجوی ارشد خواجه نصیر گفت:

  چرا؟!

 24. ف گفت:

  کاش همه دانشگاها همین شرایطو بزارن، اینکه شاگرد اولیو برداشتن کاره خیلی خوبیه

 25. ،. saeed گفت:

  چرا دانشگاه آزادو قبول ندارن،الان اكثر كاراى علمى و تحقيق و پژوهش رو دانشگاه آزادى ها انجام ميدن،،

 26. h گفت:

  نمیدونم تعصب بی خودی دانشگاه های دولتی با فارغ التحصیلان ازاد و پیام نور کی میخواد تموم شه ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

 27. نیوشا گفت:

  دانشگاه خواجه نصیر باید یه چیزیم دستی بده ما بریم اونجا دکترا بخونیم. حالا هفت خان رستم گذاشته واسمون؟!!!

 28. وحید گفت:

  فکر کنم 60 در صد هییت علمی خود خواجه نصیر هم نتونن دوباره دکتری بخونن…
  من شاگرد اول برق قدرت (ورودی 91)اونجام با معدل 18.82 ولی چون لیسانس ناپیوسته دارم نمیتونم شرکت کنم. تازه یک مقاله کنفرانس دارم . یه مقاله ISI با ضریبی تاثیر 3.411 دارم، بعدش هم 3 تا مقاله سابمیت شده به ژورنال های معتبر (Power electronic transaction) دارم.

  • دانشجوی خواجه نصیر مخابرات سیستم گفت:

   شما چه جوری این همه مقاله دارید و ترم چهار ارشد هستید .
   شاید رشته قدرت خیلی مقاله دادن درش راحته!!
   دادن یه مقاله transaction تو رشته ما یک سال طول میکشه و تنها از عهده دانشجوهای دکتری برمیاد .

   • وحید گفت:

    بله معلومه که سخته. ولی من کارم رو از اول ترم دوم شروع کردم و اواسط ترم سوم مدارمو به صورت عملی ساختمو همون موقع مقالمو فرستادم.پس شدنیه…
    اینکه ما بگیم تنها دانشجوی دکتری میتونه بهونه ای باسه ی بچه های ارشد.

    • organic 93 گفت:

     اقا وحید شما نگران نباش این شرایط ایین نامه واسه کسانی هست که از دانشگاههای دیگه میخوان وارد یه دانشگاه دیگه بشن ولی اگه شما استادت بخواد برت داره اصلا به این ایین نامه توجهی نمیکنه و با حداقل شرایط شما رو برای دکترا میگیره.

    • محمد گفت:

     من هم فارغ التحصیل خواجه نصیرم تو رشته مکانیک.
     4 تا مقاله ISI
     3 تا علمی پژوهشی
     2 تا علمی پژوهشی ISC
     و 2 تا کنفرانس دارم
     سال گذشته صنعتی اصفهان قبول شدم ولی به امید قبولی خواجه نصیر انصراف دادم. مصاحبه خواجه نصیر رو قبول بودم اما به خاطر مسائل اداری و شورای زیادی سخت گیر دانشگاه قبول نشدم.
     در کل تحصیل در دانشگاه خواجه نصیر ارزش نداره.
     سیستم اداری خیلی مسخره ای داره.

     • سحر گفت:

      مگه میشه انصراف داد و باز سال بعد رفت دکتری؟! این که جزء شروط اصلیه و خیلی هم روش تاکید شده که نمیشه.نه؟

     • کمالی گفت:

      آقا با این رزومت من که ناامید شدم من فقط یک مقاله کنفرانسی و نمره زبان آیلس 6.5 دارم.به نظرتون برا تهران امیدی هست ؟

 29. یه خواجه نصیری گفت:

  خیلی هم عالیه. دمشون گرم. این شد آیین نامه

 30. حسین گفت:

  با سلام
  خدا را باید شکر کنیم که از اول گفتن که چه گروهی نباید شرکت کنه، تا وقت و هزینه از دست نره.
  اما اگه اعتراض کنیم و اونا بگن خوب قبوله، و ثبت نام کنید، اما در عوض در مرحله مصاحبه رد بشیم که فایده ای نداره. به عنوان مثال بنده کارشناسی ناپیوسته هستم. در ثبت نام مشکل دارم. اما خدا خیرشون بده که باهامون روراست بودن

 31. زهرا گفت:

  یعنی طبق بند چ، اونایی که لیسانس رو تو پیام نور یا آزاد بودند و ارشد رو دولتی، نمی توانند اقدام کنند؟
  جواب بدید تو رو خدا

 32. دانشجوی خواجه نصیرn گفت:

  من خودم دانشجوی خواجه نصیرم.ازبعدازعیدهرروزبادوستان ایمیل دادیم وقبل ازتاییداین آیین نامه نامه نوشتیم اماآقایون بشدت روی شرط معدل کارشناسی پافشاری کرده وفکرمیکنن اینجادرحدmitهست.اون روزا من هی اومدم اینجاگفتم هی بچه هاگفتن بایدم این شروط باشه اماانگار نمیدونن معدل کارشناسی بالای ۱۶,۵ برامهندسیا و علوم پایه ها بخصوص تو دانشگاههای ترازاول آسون نیس.ایناروگفتم که بدونین اعتراض وایمیل ونامه بی تاثیره.

  • سامان گفت:

   فکر نمیکنم هیچ دانشگاهی چنین شرایط ساذه ای داشته باشه . لغو شرط معدل کارشناسی یعنب 80% از دانشجویان کارشناسی ارشد تشریف بیارن برای مصاحبه . و این یعنی همه کشور استعداد درخشان هستند

   • علی گفت:

    ساده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شما خودت کارشناسی کجا بودی؟این شرایط شرایط شریفه…..

    • سامان گفت:

     از بین تمام دانشگاههای ایران . این شرایط ساده ترین شرایط ممگن است . من شامل آیین نامه نمیشم، مثل خیلی ها که معدل کارشناسیشون پایین تره . ولی اینو که دیدم واقعا تعجب کردم . در ضمن مغدل ارشد بدون در نظر گرفتن رتبه بین ورودی ها هیچ ارزشی نداره . کمااینکه دانشگاهی رو میشناسم هر 10 نفر ورودی معدل بالای 17 و پنج نفرشون بالای 18 هستن.
     ببینید چه دانشگاه استعداد درخشان پروری هست این دانشگاه …

  • شیمی گفت:

   واقعا ایشون حق دارن.معدل برا علوم پایه و مهندسی اونم اگه رفته باشن کارشناسی تو یک دانشگاه درجه یک خیلی سخته.والا تو دانشگاه ها پایین ترم من دیدم کارشناسی علوم پایه سخته.این درست نیست بیان برا همه رشته ها یک معدل تعیین کنن.همون شاگرد اول تا سوم میزاشتن بهتر بود.شاید سطح دانشگاه ایکس انقدر سخته که یکی با معدل کمتری بشه شاگرد اول(مثال عرض کردم نگید اونجا داغونه)چون اساتید اونجا جوگیر بودن که باید سختگیر باشن.

 33. امیر گفت:

  بچه های خواجه نصیر دارن به قانون جدید اعتراض می کنن. اگه شما هم اعتراض دارین به رییس تحصیلات تکمیلی و معاونت آموزشی ایمیل بزنیین.
  رییس تحصیلات تکمیلی:jabbari@kntu.ac.ir
  معاونت آموزشی:mahmoud@eetd.kntu.ac.ir

  • جواد گفت:

   دوست عزیز این دانشگاه که شرط معدل و رتبه رو برداشته در حالی که اکثر دانشگاهها این شرایط رو گذاشتن . دیگه پایین تر از این شرایط برای استعداد درخشان بودن معنی نداره!!!!

   • لیلا گفت:

    الان معدل کارشناسی 16.48 باشه بنظر شما استعداد رخشان نیست اما 16.5 باشه استعداد درخشانه؟ یا اینکه متولد 62 باشه و رزومه عالی داشته باشه استعداد درخشان نیست؟

    • جواد گفت:

     حرف شما درسته قبول دارم …
     واقعا باید بگم راحترین راه همون کنکور دکتری است.

     • PhD گفت:

      من حرفتو قبول ندارم
      اگه شرط معدل رو 12.5 هم مي ذاشتن باز مي گفتي واقعا 12.48 استعداد درخشان نيست؟

     • لیلا به PHD گفت:

      نه دیگه 12.5 خیلی کمه، شایدم کم نباشه مثلا برق شریف اگه شاگرداول کلاس معدلش باشه 12.5 حتما استعداد نداره اصلا!!!!
      من میگم میگفتن شاگرد اول کارشناسی باشه حداقل، یا نمیدونم یه درصد از رتبه ای از کارشناسی، نه اینکه براش سقف بذارن، الان یکی از دانشگاههای تهران با معدل کمتر از 16.5 فارغ التحصیل شده اونم شاگرد اول بعد توی ارشد هم کلی کار و رزومه و…، حالا شاید نخواداپلای کنه، الان اون باید بشینه توی خونه، سقف اتاقو نگاه کنه، بعد بشینه یه سال برای کنکور بخونه، ولی یکی از دانشگاه شهرستان درجه 4 با معدل بالای 16.5 و دو تا مقاله مثلا از ارشد بیاد مصاحبه!!!
      شما اگه اینطوری بود شرایطتون حتما مخالفت میکردید، چون اینطوری نیست الان کلاً موافقید.
      باشه موفق باشید، دنیا که با عدم پذیرش از خواجه نصیر به آخر نمیرسه، میرسه؟ ام آی تی نیست که ریجکت کرده!!!

    • علی گفت:

     منم همه رو دارم جز معدل کارشناسی که 16.41است

  • سامان گفت:

   گمون نکنم جز شما کسی اعتراضی داشته باشه ها …
   جو الکی ندین ، هر آببن نامه ای شامل یه عده ای میشه شامل یه عده ای نمیشه . هر کاری هم بکنند باز یه عده معترض میشن

  • مهدی گفت:

   آقا چه اعتراضی!!!!!
   دیگه از این کمتر چی میخوای
   این قانون دانشگاه خواجه نصیر، کاملترین و جامعترین قانون بین همه دانشگاهها هستش.
   متشکریم دانشگاه خواجه نصیر متشکر

 34. رز گفت:

  البته برای دانشگاه فردوسی مشهد منظورمه
  نه خواجه نصیر

 35. رز گفت:

  سلام دوستان
  لطفا اگر کسی اطلاع موثق از این موضوع داره که دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد نمیتونن شرکت کنن یه لینک قابل قبول بده.
  الان نمیدونیم باید ثبت نام کنیم یا نه

 36. م د گفت:

  چه رشته های پذیرش داره؟؟

 37. معدنی س گفت:

  عجب!!!!!خواجه نصیر هم شرایط شریف گذاشته.
  یعنی شرکت نکنیم دیگه

 38. سکوت گفت:

  خواجه نصیر همچین معدل کارشناسی بالای 16 و نیم رو گذاشته انگار دانشگاه استنفورده!!!!!!

 39. لیلا گفت:

  معدل کارشناسی و محدودیت سنی!!!!!!!
  بی عدالتی محض.