مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری پردیس ۱۳۹۳

۱۴۲۲ نفر در آزمون دکتری ۱۳۹۳ پردیس های خودگردان دانشگاه های کشور پذیرفته خواهند شد.

به گزارش پی اچ دی تست ، بنابر دفترچه ثبت نام آزمون دکتری پردیس سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴ ، گروه علوم انسانی با  ۴۵۴ نفر بیشترین پذیرش را دارد و کمترین پذیرش نیز مربوط به گروه هنر با یازده نفر پذیرش در مقطع دکتری است.

گروه

مجموع

تعداد رشته های هر گروه

علوم انسانی

۴۵۴

۳۶

علوم پایه

۲۸۷

۲۹

فنی مهندسی

۳۵۷

۳۱

کشاورزی

۱۷۰

۳۰

هنر

۱۱

۳

دامپزشکی

۲۲

۹

زبان

۱۲۱

۶

ظرفیت های پذیرش در مقطع دکتری پردیس های خودگران در رشته های مختلف به شرح زیر است:

 

گروه علوم انسانی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۱۰۱

علوم جغرافیایی (۱)

۶

۲۱۰۲

علوم جغرافیایی (۲)

۱۹

۲۱۰۳

علوم جغرافیایی (۳)

۱۹

۲۱۰۴

علوم جغرافیایی (۴)

۱۲

۲۱۰۵

علوم جغرافیایی (۵)

۱

۲۱۰۶

مجموعه علوم اقتصادی

۲۸

۲۱۰۷

مجموعه علوم تاریخی (۱)

۲

۲۱۰۸

مجموعه علوم تاریخی (۲)

۶

۲۱۱۰

مجموعه علوم اجتماعی (۱)

۳

۲۱۱۳

حقوق عمومی

۸

۲۱۱۴

حقوق جزا و جرم شناسی – فقه و حقوق جزا

۱۲

۲۱۱۵

حقوق بین الملل عمومی

۸

۲۱۱۶

حقوق خصوصی – فقه و حقوق خصوصی

۲۴

۲۱۱۷

مجموعه علوم سیاسی

۹

۲۱۱۸

مجموعه مدیریت

۱۰۲

۲۱۱۹

حسابداری

۱۴

۲۱۲۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

۵

۲۱۲۲

مجموعه علوم تربیتی (۱)

۸

۲۱۲۳

مجموعه علوم تربیتی (۲)

۱۵

۲۱۲۴

مجموعه علوم تربیتی (۳)

۹

۲۱۲۵

مجموعه علوم تربیتی (۴)

۱۶

۲۱۲۶

مجموعه علوم تربیتی (۵)

۳

۲۱۲۷

مجموعه علوم تربیتی (۶)

۳

۲۱۳۰

مجموعه علوم تربیتی (۸)

۷

۲۱۳۳

مجموعه روانشناسی

۷

۲۱۳۴

مجموعه باستانشناسی

۶

۲۱۳۵

محیط زیست

۲

۲۱۳۸

مجموعه الهیات (۱)

۶

۲۱۳۹

مجموعه الهیات (۲)

۳

۲۱۴۳

مجموعه کلام

۴

۲۱۴۷

اقتصاد نفت و گاز

۳

۲۱۵۲

مجموعه تربیت بدنی (۱)

۱۵

۲۱۵۳

مجموعه تربیت بدنی (۲)

۴۸

۲۱۵۴

مجموعه تربیت بدنی (۳)

۸

۲۱۵۵

مجموعه تربیت بدنی (۴)

۱۲

۲۱۵۶

مجموعه تربیت بدنی (۵)

۱

گروه علوم پایه

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۲۰۱

علوم زمین (۱)

۴

۲۲۰۳

علوم زمین (۳)

۲

۲۲۰۵

علوم زمین (۵)

۳

۲۲۰۸

علوم زمین (۷)

۲

۲۲۰۹

علوم زمین (۸)

۶

۲۲۱۰

علوم زمین (۹)

۳

۲۲۱۱

مجموعه شیمی (۱)

۲۳

۲۲۱۲

مجموعه شیمی (۲)

۲۷

۲۲۱۳

مجموعه شیمی (۳)

۵۲

۲۲۱۴

مجموعه شیمی (۴)

۱۵

۲۲۱۵

مجموعه شیمی (۵)

۶

۲۲۱۹

هواشناسی

۲

۲۲۲۰

زیست شناسی (۱)

۹

۲۲۲۳

علوم جانوری (۱)

۴

۲۲۲۴

علوم جانوری (۲)

۲

۲۲۲۶

زیست شناسی (۴)

۳

۲۲۲۷

بیوشیمی

۲

۲۲۲۸

زیست شناسی (۵)

۱

۲۲۲۹

زیست شناسی (۶)

۵

۲۲۳۲

آمار

۱۳

۲۲۳۳

مجموعه ریاضی (۱)

۳۷

۲۲۳۴

مجموعه ریاضی (۲)

۱۲

۲۲۳۵

فیزیک دریا

۱

۲۲۳۶

زیست شناسی دریا

۴

۲۲۳۸

مجموعه فیزیک

۳۵

۲۲۳۹

فوتونیک

۵

۲۲۴۴

نانوشیمی

۵

۲۲۴۶

بیوانفورماتیک

۳

۲۲۴۷

علوم کامپیوتر

۱

گروه فنی مهندسی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۳۰۱

مجموعه مهندسی برق (۱)

۲۲

۲۳۰۲

مجموعه مهندسی برق (۲)

۵

۲۳۰۳

مجموعه مهندسی برق (۳)

۲۲

۲۳۰۴

مجموعه مهندسی برق (۴)

۳۱

۲۳۰۵

مجموعه مهندسی برق (۵)

۱۲

۲۳۰۷

مجموعه مهندسی عمران (۱)

۲۵

۲۳۰۸

مجموعه مهندسی عمران (۲)

۷

۲۳۰۹

مجموعه مهندسی عمران (۳)

۱۰

۲۳۱۰

مجموعه مهندسی عمران (۴)

۹

۲۳۱۱

مجموعه مهندسی عمران (۵)

۲

۲۳۲۱

مجموعه مهندسی مکانیک (۱)

۳

۲۳۲۲

مجموعه مهندسی مکانیک (۲)

۲۱

۲۳۲۳

مجموعه مهندسی مکانیک (۳)

۱۳

۲۳۲۴

مجموعه مهندسی مکانیک (۴)

۳۹

۲۳۲۸

مجموعه مهندسی مکانیک (۸)

۱

۲۳۳۰

مهندسی دریا

۲

۲۳۳۱

مهندسی هوا – فضا (۱)

۱

۲۳۳۵

مهندسی معدن (۱)

۲

۲۳۳۶

مهندسی معدن (۲)

۵

۲۳۳۹

مجموعه مهندسی پلیمر (۱)

۱

۲۳۴۴

مهندسی محیط زیست (۲)

۲

۲۳۵۰

مجموعه مهندسی صنایع

۲۳

۲۳۵۳

مهندسی نفت – مخازن

۳

۲۳۵۴

مهندسی کامپیوتر (۱)

۱۳

۲۳۵۵

مهندسی کامپیوتر (۲)

۱۱

۲۳۵۶

مهندسی کامپیوتر (۳)

۵

۲۳۵۹

مهندسی مواد و متالوژی

۲۳

۲۳۶۰

مهندسی شیمی (۱)

۳۵

۲۳۶۶

مهندسی هسته ای (۲)

۲

۲۳۶۷

مهندسی هسته ای (۳)

۱

۲۳۷۰

مهندسی نساجی (۱)

۶

گروه کشاورزی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۴۰۴

مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

۳

۲۴۰۶

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۱)

۲

۲۴۰۷

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۲)

۳

۲۴۰۸

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۳)

۳

۲۴۰۹

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (۴)

۱

۲۴۱۲

مجموعه علوم و صنایع غذایی (۱)

۶

۲۴۱۳

مجموعه علوم و صنایع غذایی (۲)

۳

۲۴۱۴

مجموعه علوم و صنایع غذایی (۳)

۲

۲۴۱۵

مجموعه علوم و صنایع غذایی (۴)

۴

۲۴۱۶

اقتصاد کشاورزی

۶

۲۴۲۳

مجموعه علوم خاک (۴)

۱۰

۲۴۲۵

مجموعه علوم دامی (۲)

۱۱

۲۴۲۶

مجموعه علوم دامی (۳)

۵

۲۴۲۷

مجموعه علوم و مهندسی آب (۱)

۱۵

۲۴۲۸

مجموعه علوم و مهندسی آب (۲)

۱۳

۲۴۲۹

مجموعه علوم و مهندسی آب (۳)

۶

۲۴۳۱

مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۱)

۷

۲۴۳۲

مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۲)

۹

۲۴۳۵

مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

۹

۲۴۳۶

مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (۴)

۱۰

۲۴۳۸

مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (۲)

۱

۲۴۳۹

حشره کشاورزی

۴

۲۴۴۰

بیماری شناسی گیاهی

۳

۲۴۴۱

مجموعه علوم جنگل (۱)

۱۰

۲۴۴۳

مجموعه علوم جنگل (۲)

۲

۲۴۴۴

مجموعه شیلات (۱)

۹

۲۴۴۷

مجموعه شیلات (۲)

۲

۲۴۴۸

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۱)

۳

۲۴۴۹

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۲)

۲

۲۴۵۰

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (۳)

۶

گروه هنر

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۵۰۲

معماری

۶

۲۵۰۳

شهرسازی

۳

۲۵۰۴

پژوهش هنر

۲

گروه دامپزشکی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۷۰۱

جراحی دامپزشکی

۲

۲۷۰۷

پاتولوژی دامپزشکی

۲

۲۷۰۸

بهداشت و بیماری های طیور

۲

۲۷۰۹

بیوشیمی

۲

۲۷۱۱

بهداشت مواد غذایی

۲

۲۷۱۹

زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

۱

۲۷۲۲

فارماکولوژی دامپزشکی

۲

۲۷۲۳

فیزیولوژی

۴

۲۷۲۵

بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی

۵

گروه زبان

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

۲۸۰۱

زبان و ادبیات فارسی

۷۴

۲۸۰۲

زبان و ادبیات عرب

۱۶

۲۸۰۷

آموزش زبان انگلیسی

۲۱

۲۸۰۸

زبان و ادبیات انگلیسی

۴

۲۸۰۹

ترجمه

۳

۲۸۱۰

مجموعه زبان شناسی

۳

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱)

 1. زهرا می‌گه:

  سلام
  ببخشید لیسانسم برق و فوق لیسانسم اقتصاد است.جه رشته هایی می توانم شرکت کنم

  سلام
  کارشناسی ارشد شما تعیین کننده رشته های مجاز به انتخاب است.
  رشته هایی که در دفترچه برای رشته اقتصاد مجاز دانسته شده اند را می توانید انتخاب کنید.