مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

انتشار اطلاعيه سازمان سنجش درباره نتایج اولیه آزمون دکتری پرديس‌

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای جزییات برگزاری بخش مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پردیس را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست در این گزارش آمده است :

بدين‌وسيله به اطلاع كليه شركت‌كنندگان آزمون نيمه‌‌متمركز پذيرش دوره پرديس‌هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دكتري «Ph.D» سال 1393 ، مي‌رساند باتوجه به اطلاعات كارنامه (مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور) و نكات زير مي‌توانند در كدرشته محل‌هاي معرفي‌شده براي بررسي سوابق علمي، پژوهشي، آموزشي، (مصاحبه) و پذيرش به دانشگاهها و يا موسسات ذيربط مراجعه نمايند.

1- كليه‌ معرفي‌شدگان ملزم‌ مي‌باشند منحصراً از تاريخ 9/7/1393 تا 15/7/1393 ‌براي انجام مصاحبه ‌به‌ دانشگاه و يا موسسه آموزش‌ عالي‌ ذيربط مراجعه ‌نمايند. لذا ضرورت دارد با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه براي مصاحبه معرفي شده‌اند از زمان دقيق مصاحبه و مدارك لازم مطلع شوند. بديهي‌ است‌ عدم ‌مراجعه ‌در زمانهاي ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از شركت در مصاحبه و پذيرش تلقي‌گرديده‌ و اقدامي درخصوص اين‌دسته از داوطلبان ‌ميسر نخواهد بود.

2- چنانچه داوطلبي به يكي از موسسات آموزش عالي معرفي‌شده، مراجعه و در مصاحبه آن شركت نمايد و نام داوطلب از سوي دانشگاه به اين سازمان به عنوان قبول اعلام گردد امكان اعلام قبولي همان داوطلب، براي ساير دانشگاهها و موسسات كه داوطلب به آنها معرفي‌شده، به اين سازمان وجود نخواهد داشت. چنانچه داوطلب به قبولي صورت گرفته، معترض باشد مي‌بايست در بازه زماني انجام مصاحبه (9/7/1393 تا 15/7/1393)، به دانشگاهي كه قبولي وي را ثبت كرده، مراجعه و مراتب انصراف خود را كتباً به دانشگاه ذيربط اعلام نمايد تا پس از حذف نام ايشان از پرتال توسط دانشگاه مربوط، اين امكان براي دانشگاه ديگري كه داوطلب متقاضي است، ايجاد گردد. لذا داوطلبان ضرورت دارد موضوع قبولي خود را از دانشگاههايي كه براي مصاحبه معرفي مي‌شوند پيگيري نموده و در اين خصوص دقت كافي را به عمل آورند.

3- با توجه به هماهنگي به عمل‌آمده، نتيجه قبولي داوطلبان (بصورت مشروط)، حداكثر تا تاريخ 15/7/1393 از طريق دانشگاههاي معرفي‌شده كه در مصاحبه آن شركت نموده‌اند، به طريق مقتضي (تلفن، پيامك و …) به داوطلبان ذينفع اعلام خواهد شد.

4- كليه داوطلبان بايستي واجد شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعلام شده در دفترچه آزمون فوق‌الذكر باشند، درغيراينصورت از ثبت‌نام آنان ممانعت خواهد شد.

5- در رشته هاي آزمون دار هر داوطلب باتوجه به 80درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و در رشته هاي بدون آزمون براساس معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد گزينش علمي تا چند برابر ظرفيت هر كد رشته محل انجام شده است و هر داوطلب حداكثر تا 5 كد رشته محل براساس موارد فوق براي ساير مراحل و انجام پذيرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معرفي شده اند.

6- داوطلبان سهميه مربي يا رزمندگان در صورت دارابودن 80 درصد حدنصاب آخرين نفر معرفي شده در گزينش آزاد در هر كد رشته محل و داوطلبان سهميه هاي ايثارگران در صورت كسب 70 درصد حدنصاب آخرين نفر معرفي شده در گزينش آزاد براي انجام ساير مراحل مصاحبه و پذيرش نهايي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در هر كد رشته محل (حداكثر در 5 كد) معرفي شده اند.

مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند: 

1ـ اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق‌ليسانس).

معرفي‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي هستند، مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31/6/1393 فارغ‌التحصيل شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون).

تبصره- آن‌دسته از دانشجوياني كه حداكثر تا تاريخ 30/11/1393 در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد منحصراً مجاز به شركت در مصاحبه كدرشته محل‌هاي تحصيلي نيمسال دوم (بهمن‌ماه) مي‌باشند.

2ـ اصل مدرك كارشناسي (ليسانس)

آن‌دسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته، مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

توجه: معرفي‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي فارغ‌التحصيلي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

3ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي

براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي‌شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

4ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيأت علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت متبوع بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد.

(آن‌دسته از معرفي‌شدگان براي مصاحبه كه بر اساس مندرجات كارنامه آزمون و همچنين مندرجات فايل اطلاعات ارسالي كه توسط اين سازمان از طريق پرتال در اختيار مؤسسه قرار گرفته، متقاضي استفاده از سهميه مربي گرديده‌اند، موظف به ارائه گواهي معتبر در اين خصوص مي‌باشند). لازم به توضيح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربيان رسمي (آزمايش ي يا قطعي) دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري يا ساير دانشگاه‌هايي كه داراي هيأت مميزه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري باشند، مجاز به استفاده از سهميه «مربي» در آزمون نيمه‌‌متمركز پذيرش دوره پرديس‌هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دكتري «Ph.D» سال 1393 مي‌باشند به عبارت ديگر مدرسان و اعضاء هيأت علمي پيماني، قراردادي، حق‌التدريس، دستياران آموزشي و … اجازه استفاده از اين سهميه را ندارند.

توجه: در صورتيكه براي بررسي مدارك، تعيين صلاحيت علمي و اعلام نمره مصاحبه نياز به ارائه مداركي علاوه بر مدارك فوق مي‌باشد، مقتضي است موارد مورد نظر در وب‌سايت مؤسسه درج گردد. به داوطلبان توصيه شده است قبل از مراجعه براي انجام مصاحبه، براي اطلاع از نحوه مراجعه و مدارك مورد نياز هر مؤسسه به وب‌سايت اطلاع‌رساني مؤسسه ذيربط مراجعه نمايد.

تذكرات مهم:

1- كليه معرفي‌شدگان لازم است در بازه زماني مجاز (8/7/1393 تا 14/7/1393)، فرم صلاحيتهاي عمومي مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور را تكميل نمايند. بديهي است در صورت عدم تكميل فرم مربوط به صلاحيتهاي عمومي، وضعيت علمي آنان بررسي نخواهد شد.

2- پذيرش نهايي توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با توجه به ظرفيت موجود و نتيجه بررسي سوابق علمي، پژوهشي، آموزشي(مصاحبه) صورت مي پذيرد و دانشگاهها نسبت به انجام ثبت نام و پذيرش مشروط داوطلبان مستقيماً اقدام مي نمايند و نتايج نهايي پذيرش به سازمان سنجش آموزش كشور اعلام مي شود.

3- در رشته محل هایی که تعداد قبولین به حد نصاب تشکیل کلاس نرسد تصمیم گیری درخصوص تشکیل کلاس با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط خواهد بود .

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

دیدگاه ها بسته شده اند.