مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

ارائه فرصت مجدد مصاحبه به داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور سال 1393

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به داوطلبان معرفی شده به مصاحبه دکتری پژوهش محور که امکان شرکت در جلسه مصاحبه را نداشتند فرصت مجدد داد.

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

وي در پايان گفت: اين آخرين فرصت دعوت مصاحبه اين دسته از متقاضيان است و براي بار ديگر تمديد خواهد شد.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي – ساختمان فرهيختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان حضور در محل مصاحبه
10503 بهداشت مواد غذايي 94/03/27 14:30
10524 بهداشت آبزيان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20101 زبان وادبيات فارسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20205 زبان و ادبيات عرب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20311 زبان وادبيات انگليسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20312 آموزش زبان انگليسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20390 زبانشناسي همگاني تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20401 الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20402 الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20405 الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20407 الهيات و معارف اسلامي – فقه ومباني حقوق اسلامي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20409 الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20424 كلام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20425 عرفان اسلامي و انديشه امام خميني (س) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20429 علوم قرآن و حديث تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20456 فقه و مباني حقوق و انديشه امام خميني (ره) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20516 علوم ارتباطات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20534 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20535 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20536 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20537 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20538 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20541 جامعه شناسي ورزش تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20603 برنامه ريزي درسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20628 فلسفه تعليم و تربيت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20702 روانشناسي تربيتي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20705 روانشناسي عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20709 روانشناسي سلامت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20712 روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20807 حقوق خصوصي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20808 حقوق عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20810 روابط بين الملل تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20815 حقوق بين الملل عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20818 حقوق كيفري و جرم شناسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20830 علوم سياسي – جامعه شناسي سياسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20831 علوم سياسي – انديشه هاي سياسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20832 علوم سياسي – مسائل ايران تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20833 علوم سياسي – سياستگذاري عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20914 علوم اقتصادي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21002 فلسفه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21102 باستان شناسي 94/03/24 14:30
21103 تاريخ 94/03/26 8:30
21115 تاريخ – تاريخ ايران بعد از اسلام 94/03/28 14:30
21119 تاريخ -تاريخ اسلام 94/03/31 14:30
21125 تاريخ – تاريخ ايران قبل از اسلام 94/03/26 14:30
21178 كارآفريني – بخش عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21179 كارآفريني – سازماني تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21191 كارآفريني – كسب و كار تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21193 كارآفريني – فناوري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21194 كارآفريني – توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21195 كارآفريني – آموزش عالي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21210 مديريت دولتي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21211 مديريت صنعتي 94/04/20 8:00
21212 مديريت آموزشي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21213 مديريت خدمات بهداشتي ودرماني تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21214 مديريت محيط زيست – مديريت محيط زيست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21216 مديريت دولتي – مديريت منابع انساني تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21221 مديريت آموزش عالي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21222 مديريت – مديريت رسانه اي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21223 مديريت تكنولوژي 94/04/24 12:00
21224 مديريت فن آوري اطلاعات 94/04/03 12:00
21225 مديريت محيط زيست-اقتصاد محيط زيست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21226 مديريت محيط زيست-حقوق محيط زيست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21242 مديريت و برنامه ريزي فرهنگي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21247 مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي 94/04/10 7:30
21253 مديريت – مديريت مالي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21287 مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21288 مديريت دولتي-رفتارسازماني تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21289 مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21301 حسابداري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21410 تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21423 فيزيولوژي ورزشي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21424 رفتار حركتي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21450 فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21451 فيزيولوژي ورزشي – بيوشيمي و متابوليسم ورزشي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21501 جغرافياوبرنامه ريزي شهري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21506 جغرافياي سياسي 94/04/30 8:00
21518 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21541 آب و هوا شناسي (اقليم شناسي) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21602 مشاوره تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21717 علم اطلاعات و دانش شناسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30112 رياضي – جبر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30113 رياضي – آناليز تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30120 رياضي كاربردي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30201 فيزيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30208 ژئوفيزيك – الكترومغناطيس تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30211 ژئوفيزيك – زلزله شناسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30318 شيمي گرايش شيمي كاربردي 94/03/25 14:00
30319 شيمي گرايش شيمي تجزيه 94/03/26 14:00
30320 شيمي گرايش شيمي معدني 94/03/26 14:00
30321 شيمي گرايش شيمي فيزيك 94/03/25 14:00
30322 شيمي گرايش شيمي آلي 94/03/27 14:00
30405 زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30408 زمين شناسي – تكتونيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30416 زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30417 زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30512 بيوفيزيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30519 زيست شناسي – فيزيولوژي جانوري 94/03/28 14:00
30525 زيست شناسي- ژنتيك مولكولي 94/03/26 14:00
30528 بيوشيمي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30531 زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30532 زيست شناسي دريا – جانوران دريا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30535 زيست شناسي- سيستماتيك گياهي 94/03/28 14:00
30536 زيست شناسي – سلولي و تكويني گياهي 94/03/28 14:00
30544 علوم جانوري- تكويني 94/04/02 14:00
30545 زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي 94/04/03 14:00
30546 زيست شناسي – سلولي و مولكولي 94/03/27 14:00
30548 زيست شناسي – ميكروبيولوژي 94/04/21 13:00
30604 فيزيك دريا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30702 هواشناسي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30801 آمار تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40101 مهندسي برق- الكترونيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40109 مهندسي پزشكي – بيومكانيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40111 مهندسي پزشكي – بيوالكتريك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40118 مهندسي پزشكي-بيومواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40123 مهندسي برق ـ قدرت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40144 مهندسي برق- كنترل و سيستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40145 مهندسي برق – مخابرات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40201 مهندسي شيمي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40222 مهندسي پليمر – مهندسي پليمر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40227 مهندسي محيط زيست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40311 مهندسي صنايع-برنامه ريزي ومديريت توليد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40312 مهندسي صنايع-اتوماسيون تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40313 مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40389 مهندسي عمران – مديريت ساخت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40392 مهندسي عمران – مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40397 مهندسي عمران – مهندسي و مديريت منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40426 مهندسي عمران – مهندسي زلزله تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40444 مهندسي عمران- ژئوتكنيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40471 مهندسي عمران – سازه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40510 مهندسي معدن تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40602 مهندسي مكانيك -طراحي جامدات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40664 مهندسي مكانيك – تبديل انرژي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40733 مهندسي متالورژي و مواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40803 مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40818 مهندسي نساجي- شيمي نساجي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41015 مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41020 مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41021 مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41106 مهندسي هوافضا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41201 مهندسي هسته اي – مهندسي انرژي هسته اي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41203 مهندسي هسته اي – مهندسي پرتوپزشكي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41306 مهندسي سيستمهاي انرژي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50112 مهندسي كشاورزي – علوم طيور تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50205 اقتصاد كشاورزي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50206 ترويج و آموزش كشاورزي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50207 اصلاح نباتات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50208 زراعت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50209 حشره شناسي كشاورزي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50214 توسعه كشاورزي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50217 خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50218 خاكشناسي-پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50219 خاكشناسي-فيزيك و حفاظت خاك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50220 علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50221 علوم باغباني – ميوه كاري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50222 علوم باغباني- سبزي كاري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50223 علوم باغباني – گياهان زينتي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50227 سازه هاي آبي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50231 علوم جنگل تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50234 علوم و صنايع چوب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50235 علوم و صنايع غذايي 94/04/29 12:00
50236 علوم و مهندسي آبخيزداري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50253 اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50304 آبياري و زه كشي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50310 مكانيك ماشينهاي كشاورزي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50313 مكانيزاسيون كشاورزي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50330 تكثير و پرورش آبزيان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50334 مهندسي منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50335 تغذيه دام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50336 اصلاح نژاد دام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50409 علوم و صنايع غذايي – تكنولوژي مواد غذايي 94/04/30 8:00
50517 علوم مرتع تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50587 محيط زيست – آلودگي محيط زيست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50588 محيط زيست – تنوع زيستي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50589 محيط زيست – آمايش محيط زيست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50607 بيماري شناسي گياهي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
60146 فلسفه هنر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
60206 معماري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
60214 شهرسازي 94/03/27 8:00
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. محمدی به اقا مهرداد گفت:

  سلام خدا قوت
  هیات علمی دانشگاه ازاد هستم اسفند ۹۳ هم مصاحبه پژوهش محور رفتم .منم مث بقیه دوستان استرس تاخیر در اعلام نتایج و مصاحبه مجدد رو دارم اما پالس های منفی همکاران در مورد این دوره از دکترا ازاردهنده و نگران کنندس و اون اینکه نمیتونیم در مقطع تحصیلات تکمیلی تدریس کنیم ممنون میشم اگه این نگرانی منو برطرف کنین اگه بخشنامه ای هست راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

 2. امین گفت:

  آیا کسانی که زمان ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بهر دلیلی نتوانستند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند و الان برای مصاحبه دعوت شده اند میتوانند با ارائه گواهی از سهمیه مذکور استفاده کنند یا خیر؟

 3. پژمان گفت:

  سلام دانشگاه آزاد چرا اینکارارو میکنه .خوب رییس دانشگاه میگه اواخر خرداد یدفعه میگن متاخرین هم بیان مصاحبه در صورتی که قبلا گفته بودن کسانی که اسفند ماه میرن مصاحبه دیگر فرصت ندارن!!!!!!!!!!!!!
  بعد از رییس کارشناسان اول گفتن اوایل تیر بعد گفتن اواخر تیر و الان هم میگن شهریور!!!!!
  خوب چه توقعی داریم از یه همچین دانشگاهی با همچین برنامه هایی؟؟؟!!!!
  آقای دکتر میرزاده انشا… پیغام من بدستتون برسه شما با این رویه باعث میشوید که صاحبان ایده و کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند براحتی عازم خارج شوند و این کارهای شما جز استرس دادن به جوانان چیزی عاید کشور نمی کنه

 4. مجيد گفت:

  به من صراحتا امروز كارشناس ٤٧٤٣عنوان كرد چون مصاحبه هاي متاخرين پژوهش محور پيش امده نتايج همه شهريورماه همه اعلام خواهد شدونگراني بي مورد است

 5. سیامک گفت:

  سلام. نتایج شهریور ماه اعلام میشه.اگه دقت کنید برای یازدهم مرداد ماه مصاحبه تعیین کرده اند . تیر ماه اعلام نتایج ندارند .احتمالا تا اخر مرداد ماه هم مصاحبه داشته باشند پس تا بررسی کنند و جواب بدن میشه ۱۰ شهریور

 6. رامین طیبی گفت:

  سلام مجدد
  آخرین خبر:
  داوطلب گرامی مشخص نیست چند رشته هنوز دعوت به مصاحبه نشدند زمان ان اعلام شود توسط اساتید ، انجام میشود و سپس بررسی میشود تا نتایج نهایی اعلام شود

 7. محمد گفت:

  ما که 16 خرداد برای مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی رفته بودیم از 25 نفر دعوت شده نصف اومده بودن.

 8. مردود گفت:

  سلام
  اصلا نگران نباشيد.بهترين كار اينه كه خودتونو مشغول كنيد و انجام كارشو بزاريد تو اولويت.مثه زبان خوندن يا كتاب مربوط به رشتتون.
  من اعتقاد دارم كسي به مرحله اي از زندگيش ميرسه كه امادگيشو داشته.شما هم بايد سطح سوادت در حدي باشه كه خدا هم بخواد شما دكتر بشي.پس مطالعه كن

 9. رها گفت:

  دوستان به صفحه جديد برويم

 10. مدیریت دولتی ق گفت:

  اقا مهرداد عزیز

  به نظر میاد روحیه تان خوب است و همین باعث دلگرمی من شده،
  در چند کامنت اخر ،چیزه خاصی نگفتید ولی نمیدونم چرا دوباره امید وار شدم.
  امیدوارم خبرهای خوبی بما بدهید

 11. دکترالناز گفت:

  سلام بردوستان خوبم تنها خواهشی که دارم تنها راهی که مونده اینه که باید ازطریق تماس ایمیل یا حضوری پیگیره کارمون باشیم وازشون درخواست کنیم که نتایج راهرچه زودتر اعلام کنند واقعا این رفتارها دیگه داره منو ازپای درمیاره. ماراهم دریابید

 12. ناتوان گفت:

  اقامهرداد اگه به اين تاريخ ها توجه ندارين نظرتون چيه ؟؟؟تكليف چيه ؟؟؟ما چند ماه كه به جز حرف شما به چيز ديگه اي فكر نكرديم ،حالاهم همين طوره .چه خواهدشد !!!!؟؟؟

  • مهردادPR گفت:

   یعنی باور کن ، اگر یک روز حرفهای متناقض نشنوی باید تعجب کنی.
   صبور باشیم، نتایج ما و غایبین یکی نخواهد شد
   و اعلام نتیجه، با دستور ریاست انجام خواهد شد

 13. عليرضا گفت:

  منم الان زنگ زدم گفتن أواخر تير ولى گفتن با متأخرين سنجيده نميشيم گفتم آقاى ميرزاده گفتن اخر خرداد گفت آماده نشده ديگه

 14. س.م گفت:

  با خبر جدید چه کنیم؟!

  معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در گفتگو با مهر، در خصوص مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد گفت: داوطلبینی که به دلایل موجه مانند غیبت استاد راهنما و یا حضور در حج عمره و … در مصاحبه دکترای پژوهش محور غایت بودند درخواست ها و دلیل غیبتشان را ارسال کردند و پس از بررسی های صورت گرفته این امکان فراهم شده تا در مصاحبه مجدد شرکت کنند.

  علوی فاضل با بیان اینکه برای همه داوطلبین به شماره موبایلی که در سامانه ثبت کرده اند پیامک اطلاع رسانی ارسال می شود، گفت: تعداد غایبین و جاماندگان از مصاحبه زیاد نیست و در برخی از رشته ها حدود ۳ نفر و در برخی از رشته ها هم ۱۰ تا ۱۲ نفر غیبت داشتند که جلسه مصاحبه مجدد برای آنها برگزار می شود.

  • س.م گفت:

   در دعوت از متأخرین گفته اند هرکسی که مصاحبه شرکت نکرده است، تشریف بیاورد! الان می گویند بررسی کرده ایم آنهایی که غیبتشان مجاز بوده ولی جالبه که میگن برای همه پیامک می فرستیم!
   قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟!!

 15. رحمان میکروب گفت:

  مهرداد PR حالا ما به کدوم جواب توجه کنیم؟
  اواخر تیر؟
  اوایل تیر؟
  اواخر خرداد؟
  …..

 16. مهردادPR گفت:

  4743 الان میگه آخر تیرماه
  البته من نه به اوایل و نه اواخر و نه هر چیز دیگه ای که بگویند توجهی ندارم

 17. ساناز قبلی گفت:

  کاش می شد یجوری از نتایج باخبر می شدیم.

 18. پژمان گفت:

  سلام زنگ زدم به کارشناسان 4743 گفتن نتایج آماده نشده و اواخر تیر ماه اعلام میشه
  پرسیدم حق ما ضایع نمیشه گفتن که نه
  پرسیدم به ما هم انقدر فرصت میدادید رزوممونو قوی تر کنیم گفتن رزومه تاثیر آنچنانی نداره و مهم نحوه ی مصاحبه است.
  گفتم مگه آقای دکتر میرزاده نگفتن که نتایج اواخر خرداد ماه اعلام میشه گفتن که آماده نشد مصاحبه ها!
  گفتم ظرفیت دانشگاه ها چطور تعیین میشه گفتن با توجه به مصاحبه ها

  خودتون قضاوت کنید که قشر ما کجای کاره و چطوری نتایج از اوایل تیر به اواخر تیر و از اواخر خرداد به اواخر تیر البته فعلا تغییر پیدا کرد.
  حالا جالب اینجاست که 4شنبه هفته گذشته زنگ زدم گفتن که اوایل تیر ماه نتایج اعلام میشه!!!!!
  تکلیفشون با خودشونم روشن نیست

 19. علی گفت:

  با سلام به همه ی دوستان
  امیدوارم هفته پایانی خرداد و نهایتا هفته اول تیرماه نتایج اعلام بشه و همتون قبول بشید . بنده هم دیروز به دکتر میرزاده ایمیل زدم که لطف کنند و دستور بدن سریع تر نتایج اعلام بشه تا دوستان از نگرانی و اضطراب خارج بشن. اگه جواب دادند خدمتتون اعلام میکنم.

 20. سعید شهرساز گفت:

  ریس دانشگاه آزاد اعلام کرده بودن که اواخر خرداد نتایج اعلام میشود.خدا کنه حرف دکتر میرزاده زمین نمونه؟؟؟!!!

 21. مهردادPR گفت:

  دوستانی که شهریه را خودشان میخواهند بپردازند:
  مبلغ به میزان کافی آماده کرده اید؟
  🙂

  • مدیریت دولتی ق گفت:

   آقا مهرداد عزیز،امیدوارم دلتان همیشه شاد باشد،و با قبولی شادیتان مضاعف شود،چرا که واقعا شایسته آن هستید دوست عزیز.
   آرزو دارم همه دوستانی که در اینجا غم و استرس و دغدغه هاشونو به اشتراک گذاشتن با دیدن :

   نام و نام خانوادگی….. قبول

   دلشان شاد شود و دوباره اینجا جمع بشیم و مژده قبولی بهم بدیم.الهی به امید تو

  • س.م گفت:

   سلام
   به نظرتون کل مبلغ رو یکجا میگیرند یا اینکه در هر ترم درصدی از آن را؟
   امیدوارم همه مبلغ رو یکجا نخواهند چون من از عهده اش بر نمیام. و البته امیدوارم تا زمان ثبت نام چند ماهی فرصت دهند. نه اینکه فردا نتایج را اعلام کنند و ظرف یک هفته از ما مدارک و هزینه را طلب کنند!

  • عليرضا گفت:

   به خدا پول نقد ميدم

 22. مهردادPR گفت:

  به رها:
  شما نباید از کارشناس ، می پرسیدید که «از اعلام نتایج خبری دارید؟»
  در واقع با طرح این سوال، ممکن است کارشناس فکر کند شما میخواهید از نتیجه قبولی خود مطلع شوید. و به خاطر همین گفته خیر خبر نداریم.
  شما باید بپرسید «نتایج دکتری پژوهش محور برای ما که مصاحبه رفته ایم چه زمانی اعلام میشود؟»آنگاه به شما اطمینان می دهند که تا هفته اول تیرماه

 23. رها به دكتر الناز گفت:

  سلام خانم دكتر كجايي حداكثر تا هفته اول تير به گفته مهردادPR نتايج مياد شما كمرنگ هستي خبري ازتون نيست
  يك حدس هم ميزنم حس ششم بهم ميگه آقا مهرداد از نتيجه خودشون مطلع شدند

 24. ناتوان گفت:

  سلام به همه خدا راشكر تلفن دفترپژوهشي هم جواب نمي ده چندبارتماس گرفتم ولي خبري نيست كه نيست ….ان شالله خدا ياري مي كند …

 25. رها به مهرداد PR گفت:

  آقا مهرداد خبري نداريد تلفن سنجش درست جواب نميده شما نميتونيد خبري بگيريد ؟؟؟؟؟؟؟

 26. معماري گفت:

  سلام من تماس گرفتم اون شماره چهار رقمي كه گفت شهريور بعد دوباره با يه سري شماره كه از قبل داشتم تماس گرفتم اونا اصلا نمي دونستن متاخرين يعني چي و بعد هم گفتن نه تا آخر خرداد اوايل تير اعلام ميشه از تعداد هم بي خبر بودن

  • مهردادPR گفت:

   اونی که بهتون گفته شهریور یا به اشتباه فکر کرده شما منطورتون آزمون دکتراست یا اینکه فکر کرده شما هم جزو متاخرین هستید.

   درسته. به احتمال زیاد تا اخر خرداد اعلام کنند. اگر نه تا هفته اول تیرماه

 27. مهردادPR گفت:

  به آرمان:
  ریاست دانشگاه گفته بودند اواخر خرداد. پس ممکنه

 28. ليلا گفت:

  سلام توي چه سايتي نوشته كه ٥٠٠ نفر پژوهش محور قبول ميشن ؟اين خبر جديد هست يا نه؟ چطور گفتن مجوز پژوهش محور مجوزش گرفته شده و ٢٨٠٠ نفر قبول ميشن . نكنه بسياري از رشته محلها حذف شده كه ٥٠٠ نفر قبول ميكنند

 29. رهاروز شمار گفت:

  سلام دوستان عزيز امروز دوشنبه ۲۵خرداد و ۶ روز تا پایان خرداد باقی مانده به امید موفقیت همه دوستان ان شا الله موفقيت نزديك است

 30. مهردادPR گفت:

  سلام به همه
  مصاحبه های سری نخست، دیروز پایان یافت
  نتایج داوطلبانی که در موعد مقرر “یعنی از اسفندماه تا دیروز” در طبقه هشتم هتل انجام شده، بزودی اعلام میشود.
  پیگیری را فراموش نفرمایید به هر طریق.

 31. محمد گفت:

  با سلام خدمت دوستان گرامی
  با توجه به شرایط پذیرش که براساس ظرفیت رشته محل می باشد .اعلام دعوت مجدد به مصاحبه نشاندهنده این موضوع می باشد که هنوز ظرفیت رشته محل به حد نصاب نرسیده و چون همه رشته ها را فراخوانی کرده اند می بایست تا اخرین مصاحبه صبر کرد که به احتمال قوی شهریور اعلام خواهد شد

 32. ترمه گفت:

  من موندم وقتی از یک سری پروپوزال تحویل نگرفتن چی رو می خوان بررسی کنند برای اعلام نتایج؟(البته از من تحویل گرفتن.ولی خوب از یه سری تحویل نگرفتن.)
  روزی که من مصاحبه داشتم 3تا از دانشجوها اساتید راهنماشون همون داورها بودن.تازه یکی دیگه وقتی استاد راهنماش اومد همچین تحویلش گرفتن که وقتی ما پرسیدیم این آقا کی بود گفتن که این همونیه که داورها رو تعیین کرده حالا داورها میخوان اینو تایید کنم؟به خدا منظورم از نوشتن این متن ایجاد تشویش نیست.خوب وقتی هر کدوم از مسئولین دانشگاه یه چیزی میگن در خصوص اعلام نتایج، آدم هزار جور فکر می کنه

  • بابک گفت:

   یک برگه که داخلش عنوان پروژه و امتیاز موضوع – امتیاز مقالات – زبان- مصاحبه-استاد راهنما بود برای خودشون دارند که ملاک پذیرش هست.

 33. رحمان میکروب گفت:

  دوستانه و صمیمانه از پیگیری های مهرداد PR تشکر می کنم.

 34. رحمان میکروب گفت:

  دوستان من
  آنقدر با احساسات خود و دوستان خود رانندگی نکنید
  اندی صبر کنید
  با تشکر
  نتایج به همین زودی اعلام میشه.

 35. ناتوان گفت:

  ممنون اقا مهرداد چشم واميد همه به شماست ان شاالله كه حتما خبر قبولي شما رادرهمين سايت ببينيم چون دعاي همه ما همين است وشما واقعا شايسته ي عنوان دكترهستيد .

 36. ساناز قبلی گفت:

  ممنون اقا مهرداد