مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی

2701

رشته و گرایش

جراحی دامپزشکی (دستیاري)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (اصول جراحی و هوشبري – جراحی عمومی دام‌هاي بزرگ – جراحی عمومی دام‌هاي کوچک – بیمار‌ی‌هاي اندام‌هاي حرکتی – رادیولوژي و سونوگرافی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جراحی دامپزشکی

2702

رشته و گرایش

مامایی و بیماري‌هاي تولید مثل دام (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (مامایی – بیماري‌هاي تولید مثل و اورام پستان – فیزیولوژي و آندوکرینولوژي تولید مثل – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

 دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکیدانلود سؤالات رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2703

رشته و گرایش

بیماري‌هاي داخلی دام‌هاي کوچک (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (بیماري‌هاي داخلی دام‌هاي کوچک – اصول معاینه دام – رادیولوژي دامپزشکی – کلینیکال پاتولوژي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های کوچک آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری های داخلی دام های کوچک

2704

رشته و گرایش

بیماري‌هاي داخلی دام‌هاي بزرگ (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (بیماري‌هاي داخلی دام‌هاي بزرگ – اصول معاینه دام – بیماري‌هاي متابولیک – مسمومیت دام)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ

2705

رشته و گرایش

رادیولوژي دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (کالبدشناسی استخوان و مفاصل – رادیولوژي – فیزیک پزشکی – بیماري‌هاي داخلی دام‌هاي بزرگ)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رادیولوژی دامپزشکی

2706

رشته و گرایش

کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (کلینیکال پاتولوژي – باکتري‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی – قارچ‌شناسی- انگل‌شناسی- پاتولوژي – ایمونولوژي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

2707

رشته و گرایش

پاتولوژی دامپزشکی

 

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (آسیب‌شناسی اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداري – بافت‌شناسی و جنین‌شناسی – کلینیکال پاتولوژي – میکروبیولوژي (باکتري – ویروس – قارچ – انگل – ایمنی‌شناسی))

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پاتولوژی دامپزشکی

2708

رشته و گرایش

بهداشت و بیماري‌هاي طیور

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (بیماري‌هاي طیور – تغذیه و پرورش طیور – پاتوبیولوژي (قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، باکتري‌شناسی، ایمونولوژي، آسیب‌شناسی، انگل‌شناسی و کلینیکال پاتولوژي))

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته  بهداشت و بیماری های طیور آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  بهداشت و بیماری های طیور

 

2709

رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بیوشیمی – بیولوژي سلولی و مولکولی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: بیوشیمی، بیولوژي سلولی و مولکولی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوشیمی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

2710

رشته و گرایش

بهداشت و بیماري‌هاي آبزیان (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (بیماري‌هاي ماهی – ماهی‌شناسی عمومی – تکثیر و پرورش ماهی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت آبزیان آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بهداشت آبزیان

 

 

 

2711

رشته و گرایش

بهداشت مواد غذایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (میکروب‌شناسی مواد غذایی – شیمی مواد غذایی – بهداشت و بازرسی گوشت – بهداشت و صنایع شیر – صنایع گوشت – اپیدمیولوژي – بیماري‌هاي مشترك انسان و دام)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازي

کارشناسی ارشد: تغذیه، صنایع غذایی، زیست‌شناسی (غیر از گرایش گیاهی)، شیمی، میکروبیولوژي، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت مواد غذایی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بهداشت مواد غذایی

2712

رشته و گرایش

بهداشت خوراک دام

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (تغذیه اختصاصی دام و طیور – بهداشت و پرورش دام و طیور – اصول تغذیه دام – میکروب‌شناسی – سم‌شناسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: تغذیه دام، تغذیه طیور، شیلات، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت خوراک دام آزمون دکتری ۱۳۹۴

2713

رشته و گرایش

اپیدمیولوژي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (اصول اپیدمیولوژي – آمار حیاتی – بیماري‌هاي باکتریایی – ویروسی – انگلی و غیرواگیردار دام و طیور – بیماري‌هاي مشترك انسان و دام)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژي

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته اپیدمیولوژی آزمون دکتری ۱۳۹۴

2714

رشته و گرایش

انگل‌شناسی دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (کرم‌هاي گرد و بیماري‌ها – کرم‌هاي پهن و بیماري‌ها – تک‌یاخته و بیماري‌ها – بندپایان و بیماري‌ها – اصول همه‌گیري‌شناسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: انگل‌شناسی، باکتري‌شناسی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته انگل شناسی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته انگل شناسی دامپزشکی

2715

رشته و گرایش

باکتری‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (باکتري‌شناسی عمومی – باکتري‌شناسی اختصاصی و بیماري‌ها – قارچ‌شناسی و بیماري‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: باکتري‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی،زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته باکتری شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته باکتری شناسی

2716

رشته و گرایش

ویروس‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (ویروس‌شناسی و بیماري‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتري‌شناسی عمومی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: باکتري‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ویروس شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ویروس شناسی

2717

رشته و گرایش

قارچ‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (قارچ‌شناسی و بیماري‌ها – ایمنی‌شناسی – باکتري‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی و بیماري‌ها)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: میکروبیولوژي، باکتري‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژي، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

 

2718

رشته و گرایش

ایمنی‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي حرفه‌اي شامل (ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتري‌شناسی اختصاصی و بیماري‌ها – ویروس‌شناسی و بیماري‌ها – قارچ‌شناسی و بیماري‌ها)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: باکتري‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ایمنی شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ایمنی شناسی

2719

رشته و گرایش

بیوتکنولوژی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بیولوژي سلولی و مولکولی – بیوشیمی- میکروبیولوژي و ایمونولوژي – ژنتیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژي پزشکی، باکتري‌شناسی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، ژنتیک، بیوشیمی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوتکنولوژی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

2720

رشته و گرایش

فناوري تولید مثل در دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژي تولیدمثل – جنین‌شناسی – مامایی – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازي

کارشناسی ارشد: زیست‌شناسی (گرایش غیرگیاهی) – علوم جانوري (گرایش‌هاي سلولی – تکوینی، فیزیولوژي جانوري، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، علوم سلولی ملکولی، ژنتیک، علوم دامی (گرایش‌هاي فیزیولوژي دام و اصلاح نژاد دام) – بیوشیمی و بیوتکنولوژي پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

2721

رشته و گرایش

سم‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (سم‌شناسی پایه و دامپزشکی – فیزیولوژي (سلولی و مولکولی) – بیوشیمی (متابولیسم) – فارماکولوژي (سم‌شناسی دارویی))

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازي

کارشناسی ارشد: سم‌شناسی، زیست‌شناسی (گرایش غیرگیاهی)، فیزیولوژي جانوري، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوتکنولوژي پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

 

2722

رشته و گرایش

فارماکولوژي دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فارماکولوژي دامپزشکی – میکروبیولوژي – سم‌شناسی – بیماري‌هاي دام، طیور و آبزیان)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازي

کارشناسی ارشد: فارماکولوژي، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، سم‌شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژي پزشکی، فیزیولوژي دامپزشکی و پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فارماکولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فارماکولوژی دامپزشکی

2723

رشته و گرایش

فیزیولوژي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژي (1 و 2) – فارماکولوژي – بیوشیمی – بافت‌شناسی و آناتومی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازي

کارشناسی ارشد: فیزیولوژي دامپزشکی و پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی، علوم تشریحی، علوم دامی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فیزیولوژی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیولوژی

2724

رشته و گرایش

آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌اي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (کالبدشناسی پایه – کالبدشناسی مقایسه‌اي – بافت‌شناسی – جنین‌شناسی – بافت‌شناسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، فیزیولوژي، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

2725

رشته و گرایش

بافت‌شناسی مقایسه‌اي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بافت‌شناسی – کالبدشناسی مقایسه‌اي – جنین‌شناسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، بیوتکنولوژي پزشکی، ژنتیک، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بافت شناسی مقایسه ای آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بافت شناسی مقایسه ای

2726

رشته و گرایش

بی‌هوشی و مراقبت‌هاي ویژه دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتراي عمومی دامپزشکی شامل (فارماکولوژي – فیزیولوژي – اصول جراحی و بی‌هوشی دامپزشکی – جراحی عمومی دام‌هاي بزرگ و دام‌هاي کوچک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکتراي عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۴۷۴)

 1. لیا گفت:

  سلام بچه ها کسی از تاریخ مصاحبه ها خبر داره ممکنه بعد ماه رمضان باشه؟؟؟؟

 2. بنیامین گفت:

  سلام خدمت دوستان عزیز، قضیه اینکه ممکنه برخی دانشگاها امتحان کتبی برگزار کنن چیه ؟! اینهمه درس خوندیم کنکور دادیم حالا دوباره آزمون کتبی !! نظرتون چیه ؟اگراطلاعاتی در مورد پارسال دارید لطفا به اشتراک بگذارید ممنون

  • حرمان گفت:

   بعضی دانشگاهها سال گذشته برای مصاحبه امتحان کتبی برگزار کردن علتش هم این بوده که پارسال آزمون کتبی مرحله اول به صورت عمومی برگزار شده بود اما امسال آزمون به صورت اختصاصی برای رشته های مختلف انجام شده بعید به نظر میرسه تو مصاحبه ها آزمون کتبی بگیرن.البته هر دانشگاهی ممکنه به سلیقه خودش تو مصاحبه امتحان هم بگیره.

 3. علي گفت:

  دوستان شما واسه انگلشناسی چه کتابایی رو پیشنهاد میدین؟

 4. مانیا گفت:

  سلام
  ببخشید من بهداشت و بیماری آبزیان مجازم اما ارشد میکروب خودم حالا یکی از دوستان گفته وزارت علوم سرفصلها رو تغییر داده و امکان هست غیر از دکترای عمومی رسته های دیگه رم پذیرش کنن…آیا کسی اطلاع داره؟ خیلی امیدوار به قبولی بودم تو مصاحبه…اما امیدم نا امید شد کسی میتونه راهنماییم کنه؟ بعد از مصاحبه رد نمیشم؟ قبولم میکنن بنظرتون؟

  • دامپزشک گفت:

   والا باید رشتتون دامپزشکی بوده باشه. افرادی که مجاز به شرکت در کنکور آبزیان بودن اونایی هستن که دامپزشکی خوندن. من تعجب میکنم شما چه طور دفترچه ثبت نام رو مطالعه نکردین یا دقت نکردین اصلا مجاز به شرکت در امتحان نبودین

 5. حرمان گفت:

  لازم به ذکر است که همگی توجه داشته باشیم که آزمون دکتری شامل دو بخش آزمون کتبی و مصاحبه است لذا باید به تعداد زیادی از داوطلبانی که مجاز شناخته شدن این فرصت داده بشه که در مصاحبه شرکت کنند چراکه ۵۰ درصد آزمون هنوز برگزار نشده و اعلام رتبه در این مرحله فقط نیمی از فرایند آزمون می باشد.با آرزوی موفقت.

 6. دکتر آینده گفت:

  دوستان به نظرتون شبانه تهران بهتره یا روزانه شهرستان؟

 7. اعظم گفت:

  سلام دفترچه منتشر شد. باکتری شناسی روزانه ۱۹نفر ظرفیت افزایش پیدا کرده. خدا رو شکر. بر اساس کف تراز هر دانشگاهی دعوت میشیم.امسال شهرکرد هم اورده باکتری. میشه امیدوار شد.

 8. دامپزشک گفت:

  لطفا جواب بدین. چند نفر بیوتکنولوژی شرکت کردن؟ یعنی اینجا کسی بیوتک نیست یه جواب بده

 9. بنیامین گفت:

  سلام ، خانم اعظم و خانم لیا نمرات کل شما چند شده ؟ سقف نمره کل چند است ؟ خانم لیا شما که رتبه یک هستید ترازتون چند؟ بنظرم تراز من یه جوریه کمه !!!

 10. دکتر گفت:

  سلام کسی میدونه بهداشت مواد غذایی برای شبانه چ رتبه هایی قبول شدن پارسال؟

 11. دامپزشک گفت:

  کسی میدونه بیوتکنولوژی چند نفر شرکت کننده داشته؟

 12. دامپزشک گفت:

  مواد غذایی ۳۲۹ شرکت کننده داشته

 13. سحر گفت:

  طیور ۱۳۰ شرکت کننده داشت

 14. ناهید گفت:

  جراحی ۲۰۰ تا شرکت کننده داشت

 15. جواد گفت:

  سلام بیشترین شرکت کننده تو کدوم گرایش دامپزشکی هست ؟

 16. رضا گفت:

  سلام و خسته نباشید به همه دوستان
  آیا اطلاعی از وضعیت قبولی و ظرفیتهای دام بزرگ دارید
  من مدتها از محیط آکادمیک دور بودم و یک مطالعه مختصر داشتم رتبه ام توی دام بزرگ شده ۴١ به نظرتون قبول میشم ؟

 17. رضا گفت:

  سلام به همه دوستان
  امسال من زیاد نتونستم بخونمو با آمادگی کم ۵ سال ذوری از درس
  رتبه ام تو باکتری ۷۷ امد. روزانه هم مجاز شدم.
  کمی عجیب بود. یعنی تا چه رتبه ای روزانه مجاز شدن!!!
  تبریک به همه دوستان که مزد زحمتاشونو تو مرحله اول گرفتن
  انشالله مصاحبه موفق باشید

 18. اعظم گفت:

  سلام دوستان.با عرض تبریک به کسابیکه زحمت کشیدن و رتبه خوب اوردن. من رتبه ام ۳۲شده. باکتری شناسی هستم. روزانه و شبانه مجاز شدم. قسمتی که نوشته روزانه مجازم شانس قبولی و دعوت به مصاحبه روزانه رو دارم یعنی؟

 19. سحر گفت:

  با شصت درصد تخصصی و چهل درصد استعداد و زبان صفر رتبه ۲۰ شدم طیور عجب رشته سختیه این طیور لامصب

 20. بنیامین گفت:

  سلام چیکار کردید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 21. بنیامین گفت:

  دوستان یک سوال مهم … اینجوری که توی قسمت های دیگه این سایت میگن قراره کارنامه ها بر اساس تراز بیاد و بر اساس تراز دعوت به مصاحبه انجام بشه ، اینجوری باشه قطعا تعداد نفرات زیادی دعوت به مصاحبه میشن … ولی این احتمال زیاده که دوباره هر دانشگاهی برای هر رشته گرایش یک امتحان کتبی تخصصی جدا بگیره مثل سال قبل !!! البته من نمیدونم هرکس یه چیزی میگه ، نظر بقیه دوستان چیه ؟؟؟؟

 22. بنیامین گفت:

  سلام دوستان ، چه خبر ؟

 23. اعظم گفت:

  سلام خانم سمیرا و اقا بینامین خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون. خیلی کار خوبی کردید اقا بینامین خودتون گروهی ازمایشگاه تاسیس کردید. موفق باشید

 24. سارا گفت:

  آهاااااااااااااااااااای طیور کسی هستتتتتت وااای مردم از استرسسسس اگه کسی هست جواب بده بینم چه درصدایی زده لطفاااااااااااااااااا

 25. سمیرا گفت:

  دوستان شما با کسانی که گرایشهای مختلف دامپزشکی امتحان دادن آشنا هستید؟ میخوام بدونم که به نظرشون سطح سوالات چطور بوده امسال. چون اگرآسون بوده باشه من نمیتونم با درصدایی که آوردم امیدی داشته باشم 🙁 خواهش می کنم اگه اطلاع دارید بگید. خیلی سخته این روزای انتظار

  • لیا گفت:

   نگران نباشید ۷روز دیگه مشخص میشه بهش فک نکنید

  • بنیامین گفت:

   سلام سمیرا خانم ، والا من چند نفرو میشناسم که داخلی و .. شرکت کردن گفتن سخت بوده ، ولی بیوتک هم تا جایی که تحقیق کردم شرکت کننده هاش کم هستن ، من هم مثل شما و خانم اعظم خیلی ذهنم درگیره و استرس دارم … من معتقدم خدا کنه یا رومیه روم بشه یا زنگیه زنگ چون اگه رتبه حد وسط بشه استرس چند برابر میشه .

  • اعظم گفت:

   سلام خانم سمیرا درصداتون که خیلی خوب بود..توکل کنید بخدا. شما پایه اتون دکتری دامپزشکی هستید؟ گروه دامپزشکی و گرایشهاش بازار کارش چطوره؟

   • سمیرا گفت:

    سلام اعظم جان. بله من دامپزشکی بوده پایه م. راستش اونجوری که من دیدم بازار کار دامپزشک به سرمایه اولیه و مهارتش بستگی داره. با همین مدرک عمومی اگر مهارت کافی باشه و اگر سرمایه کلانش هم باشه میشه کلینیک زد یا داروخانه یا آزمایشگاه. در کل این رشته به نظر من البته، جوریه که اگر از قبل سرمایه باشه، میشه درآمد قابل قبول داشت ولی اگر نباشه باید مسئول فنی شد یا نماینده علمی توی شرکت های دارویی که درآمد چندان قابل قبولی نداره. که این هم به خاطر افزایش تاسیس دانشکده های دامپزشکی توی چندسال اخیره و هم اینکه کلا متاسفانه اونقدر که باید، دامپزشک توی کشور ما ارج نداره

   • سمیرا گفت:

    مثلا خود من بخاطر علاقه م هست که دوست دارم ادامه بدم اما در عمل میدونم که درآمدم با الان تفاوتی نمی کنه. راستی عزیزم ممنون از دلداریت. واقعا فکر می کنی درصدهام قابل قبوله با توجه به ظرفیت کم رشته؟ انشالله که هممون راحت و خوشحال شیم

    • اعظم گفت:

     با توجه به درصدهای قبولی سالهای قبل شما به نظرم قطعا روزانه دعوت میشید. و اتشالاه قبولید. سمیرا خانم ما که پایه دامپزشکی نبودیم و رشته ما هم پسوند دامپزشکی نداره فقط باکتری شناسی هست بهمون مجوز تاسیس ازمایشگاه میدن؟ به باکتری شناسی پزشکی که با وزارت بهداشته مجوز،میدن

     • سمیرا گفت:

      ممنونم عزیزم. امیدوارم همینطور باشه. در مورد سوالتون راستش این رو من مطمئن نیستم از یکی از دوستان سوال می کنم براتون و جواب میدم. نمیخوام خدایی نکرده اطلاعات نادرست بدم

     • بنیامین گفت:

      سلام ، دکترای تخصصی باکتری پزشکی به همراه چهار نفر دیگه که دکترای تخصصی در زمینه ویروس بیوشیمی ، قارچ ، انگل یا هماتولوژی دارند ( ۴ نفره ) بهشون مجوز تاسیس ازمایشگاه میدند اونهم ازمایشگاه تشخیص طبی ، نه پاتولوژی و اگر پاتولوژی بخوان داشته باشند باید مسوول فنی پاتولوژیست استخدام بکنند . ولی در مورد سوالتون بستگی داره به اداره امور ازمایشگاهای اون استان ممکنه قبول بکنن ممکنه نکنن ، ولی شما الان هم میتونی بصورت تعاونی ازمایشگاه بزنی یعنی به همراه ۵ تا ۶ نفر دیکه سرمایه گذاری بکنید که ۲ نفرشون کارشناس علوم ازمایشگاهی باشن حداقل ، این کارو ما انجام دادیم

 26. جواد گفت:

  باسلام – بهداشت خوراک کسی هست یا سراغ دارین ؟؟؟؟؟؟؟؟

 27. اعظم گفت:

  سلام. کیا باکتری شناسی هستن لطفا بگید فارغ التحصیل دانشگاه ازاد هستید یا دولتی. من استرس گرفتم که چون ازاد خوندم یوقت تو مصاحبه اگه دعوت شدم ایراد نگیرن.

  • بنیامین گفت:

   سلام ، منم مثل خودتونم ، استرس نداشته باشید من تحقیق کردم توی این گرایش فقط دنبال بهترین ها هستند ازاد و دولتی هم اهمیت نداره فقط اینکه چقدر سواد دارید رزومتون چطوریه و کار گروهی و …. اهمیت داره

   • اعظم گفت:

    متشکرم. خیلی فکرم راحت شد. انشالله هر کی تلاش کرده نتیجه خوبی بگیره. درستش همینه که کساییکه واقعا باسوادن قبول بشن فرقی نمیکنه کدوم دانشگاه خوندن.

 28. بنیامین گفت:

  سلاممممم …. کاش زودترکارنامه ها بیاد سر از زندگیمون در بیاریم

 29. سحر گفت:

  سلام دوستان اختصاصی ۵۵ استعداد ۴۰ زبان صفر به نظرتون علوم تحقیقات قبول میشم آزاد رشته طیور هیچ رزومه او مدرک زبانی ندارم بجز دوتا مقاله داخلی از پایان نامم

 30. دکتر گفت:

  سلام بهداشت مواد غذایی کسی هست؟

 31. دامپزشكي گفت:

  توکل به خدا انشالله همه خوب بشه واسشون… ممنون

 32. دامپزشكي گفت:

  سطح سوالا نثل سالای قبل بوده .. جراحی شرکت کردم .. نمی دونم شانس چقده… توکل به خدا

 33. دامپزشكي گفت:

  سلام بچه ها یه سوال .. اگه تخصصی ٧٠ بزنی و استعداد ٢٠ و زبان ٠
  رتبه به نظرتون چند میشه؟

 34. لیا گفت:

  سلام بچه ها سال نو همگی مبارک
  از بچه های انگل شناسی کسی اینجا هست من تخصصی رو۵۷%زدم استعداد۳۰%زبانم سفید. بنظرتون رتبم خوب میشه؟!

 35. بنیامین گفت:

  سلام ، هفته اخر گفتن کارنامه میاد ، برای بهداشت میخونید ؟

 36. میکروبیولوژی-اعظم گفت:

  سلام سال نو مبارک. انشالله سال خیلی خوب داشته باشید و هر کس تلاش کرده نتیجه خوبی بگیره. کارنامه هفته اخر فروردین میاد؟ کاش زودتر بیاد تکلیفمون مشخص بشه.

 37. بنیامین گفت:

  سلام دوستان ، سال نو مبارک انشااله همگی سالی سرشار از موفقیت داشته باشید ، لطفا بیایید یکم حرف بزنید واقعا وضعیت سختیه بلاتکلیفی و…

 38. سينا گفت:

  سلام دوستان،من جراحي شركت كردم،تخصصي ٢٠ درصد و استعداد ٤٠ درصد و زبان سفيد زدم،كلا جراحي به نظرتون چند نفر بوده امسال؟من رزومم راضي كنندس فقط استرس دارم كه دعوت ميشيم به مصاحبه يا نه

  • سينا گفت:

   دوستان دکتر لطف می کنید راهنمایی فرمایید؟

   • میکروبیولوژی-اعظم گفت:

    سلام. به نظر من حتما دعوت میشید مصاحبه. استعداد ۴۰%,عالی زدید. رزومه اتون هم که خوبه . انشالله قبول میشید. البته دوستان دامپزشک بیشتر میتونن راهنمایی کنن. موفق باشید

    • سينا گفت:

     همچنین شما موفق باشید بسیار متشکرم از اندیشه. و تفکر مثبت و دانای شما

     • بنیامین گفت:

      سلام . با نظر خانم اعظم موافقم ، درصداتون خوبه حتما دعوت به مصاحبه میشید

     • میکروبیولوژی-اعظم گفت:

      خواهش میکنم. یکی از دوستای من رشته شیمی الی استعداد ۳۸% و تخصصی ۸%و زبان ۱۰%زده بود پارسال. دانشگاه های زیاد روزانه دعوت شد. استعداد هر چند ضریبش یک هست ولی خیلی تاثیر گذاره.

     • سينا گفت:

      بسار متشکرم از روحیه ی شما دوستان،قطعا اطمینان دارم که شما دوستان عزیز هم موفق و سربلند میشید،ایشالا جشن قبولیمون رو همینجا باهم برنامه ریزی کنیم،ممنونم ما همگی به این انرژی های مثبت و امیدوارانه نیاز داریم و من امشب خیلی خوشحال شدم،

 39. بنیامین گفت:

  سلام دوستان لطفا بیاید یکم تبادل نظر کنید راجع به رتبه و نمره و… من واقعا استرس دارم …

  • سمیرا گفت:

   سلام. منم خیلی استرس دارم. خصوصا که از روز بعد از امتحان شک اینکه جابجا زده باشم گزینه ای رو، یعنی مثلا توی ذهنم یک گزینه دیگه بوده باشه و من چیز دیگه زده باشم رهام نمی کنه. بخاطر همین اصلا نمیتونم حساب کنم درصدامو.

  • میکروبیولوژی گفت:

   سلام.امسال هم مثل سال گذشته فک کنم نمره تراز باشه. خبری از رتبه نگفته سایت.من سال پیش میکروبیولوژی شرکت کردم هم ازمونش سختتره هم شانس قبولیش.خیلی کم برمیداره فک کنم تا رتبه 32دعوت میشدن مصاحبه. امسال که باکتری شرکت کردم سوالاتش راحتتر بود و احتمالا شانس قبولی بخاطر تعداد شرکت کننده کم زیادتره

   • سمیرا گفت:

    ببخشید این که میگید پارسال میکروبیولوژی شرکت کردین و امسال باکتری…مگه این دوتا جدا هستن؟

    • میکروبیولوژی گفت:

     بله. میکروبیولوژی با گروه علوم پایه و مجموعه زیست شناسی سلولی هست. ولی باکتری شناسی یا گروه دامپزشکیه. شما ارشدتون بیوتکنولوژی بودید؟
     سمیرا خانم درصدهاتون عالیه. افرین. حتما فبولید امسال .

     • سمیرا گفت:

      متوجه شدم. خیلی ممنون با توضیح شما از اشتباه درومدم چون یک مقدار گیج شده بودم. بله. خیلی ممنون امیدوارم که قبول شم. برای شما هم آرزوی موفقیت دارم. راستش من بعد از آزمون حس خبی داشتم اما از روز بعد دچار وسواس فکری شدم و فکر می کنم نکنه جابجا زدم و…خلاصه که آرزو دارم همه قبول شیم و این استرس تموم بشه

   • بنیامین گفت:

    خانم سمیرا افرین حتما قبول میشید ، خانم میکروبیولوژی بنظرتون چند نفر شرکت کننده داره رشته باکتری شناسی ؟؟؟

    • میکروبیولوژی گفت:

     نمیدونم. چون اولین سالیکه این رشته شرکت کردم. ولی شرکت کننده قطعا خیلی کمتر از میکروبیولوژی هست.

    • سمیرا گفت:

     اصولا گرایشی مثل طیور و داخلی و بهداشت و بعد از اون آبزیان و از بین غیر بالینی ها کلینیکال پاتولوژی و فارماکولوژی بیشترین متقاضی هارو داره. فیزیو و بافت و آناتومی و قارچ و ویروس و باکتری و پاتولوژی متقاضی هاش خیلی خیلی کمتر از میانگینه. امسال ۲۳۰۰ نفر حدودا شرکت داشتن که در اینصورت سهم هر گرایش بطور متوسط میشه ۸۰ و خورده ای نفر که مسلما رشته های پر متقاضی خیلی بیشتر از این میانگین شرکت کردن و کم متقاضی ها خیلی خیلی کمتر. بهتره من عدد نگم اما فقط میدونم که با توجه به درصد ها و گرایشتون هم شما هم اون دوست عزیزی که اسمشون میکروبیولوژیه قبول میشین. امیدوارم خبر قبولی تون رو همینجا ببینیم و خوشحال بشیم.

 40. بنیامین گفت:

  من استان مرکزی بودم . کلا دو نفر بودیم . درصد هاتون چطور بود ؟؟

  • میکروبیولوژی گفت:

   درصدام تقریبی. تخصصی 35%-استعداد14%-زبان5%
   شما چطور بود درصداتون ؟چرا اینقدر شرکت کننده تو گروه ما کمه؟من ارشد میکروبیولوژی هستم. شما رشته تون چیه؟

   • بنیامین گفت:

    منم میکروبیولوژی ، تخصصی 40 ، استعداد 30 ، زبان صفر
    کلا یکسری از گرایش های دامپزشکی شرکت کننده کم داره ،

    • میکروبیولوژی گفت:

     درصداتون خوبه..انشالاه دعوت میشید مصاحبه. رزومه اتون چطوره؟

     • بنیامین گفت:

      رزومم بد نیست یک ای اس ای دارم و چهارتا علمی پژوهشی . مقاله همایشو کنگره زیاد … ، سابقه تدریس ، ثبت اختراع ، دیگه هرچی خدا بخواد . راستی در مورد سوال های 35 و 69 و 78 حتما اعتراض وارد کنید چون غلط هست حتما تا فردا شب اینکارو بکنید توی سایت سنجش

    • میکروبیولوژی گفت:

     رزومتون عاااااالیه.حتما قبولید. دانشگاه تهران امسال باکتری شناسی برمیداره؟ منم رزومه ام بدنیست. 4تا مقاله ای اس ای و یک مقاله علمی پژوهشی و یک فصل کتاب اتگلیسی و تعدادی کنگره و سابقه تدریس و مدرک زبان msrt دارم.
     سوال 35به نظر من هم گزینه صحیح یک بلشه. سوال 69درسته. چون تنها خاصیت مشترک انتروباکتریاسه تخمیر قتد گلوکز هست. سوال 78هم جواب ندادم

     • سحر گفت:

      ای هیییی خوش بحالتون من فقط سه تا پوستر دارم و دیگه هیچچچچچچ با اینکه تخصصی 60 درصد زدم ولی الان حسرتتتت میحورم که چرا تو دوران دانشجویی دنبال مقاله نرفتم

     • بنیامین گفت:

      سوال 69 در مورد تولید گاز از گلوکز ، طبق کتاب جاوتز از انتروباکتریاسه ها سالمونلا تیفی و شیگلا سونئی این خاصیت رو ندارند !!
      تهران دونفر برمیداره شنیدم امسال باهنر کرمان هم برمیداره و شاید بوعلی . ارومیه و چمران و شیراز و فردوسی هم که بودن از قبل

     • میکروبیولوژی گفت:

      سوال 69رو درست میفرمایید..ولی اینا تنها دو گونه باکتری هستن تو این خانواده. اکثر خانواده انتروباکتریلسه توانایی تولید گاز از گلوکز رو دارن. بین گزینه ها تنها گزینه نسبتا درست همینه. بازم خواستید اعتراض بدید.
      باکتری شناسی پزشکی هم شرکت کردید؟ ازمونش 4خرداده. من شرکت کردم.
      سحر خانم تخصصی عالی زدید. انشالله موفق باشید

     • بنیامین گفت:

      نه بهداشت شرکت نکردم بیشتر وقتمو گذاشتم برای علوم ، دیگه هر چی خدا بخواد ، خبر خاصی شد لطفا اینجا اطلاع رسانی کنید … با ارزوی موفقیت برای همه کسایی که تلاش کردن و لیاقتشو دارن … . خانم سحر شما هم نگران نباش بیست درصد کار رزومه است سی درصد سوابق تحصیلی و سوالات مصاحبست . پنجاه درصد هم که آزمون بود پس نگران نباشید و به خدا توکل کنید

  • میکروبیولوژی-اعظم گفت:

   سلام . فعلا خبر جدیدی نیست. من اگه دعوت به مصاحبه بشم شهرهای نزدیک به محل اقامتم رو میرم. ارومیه و همدان اگه باشه و تهران . اقا بنیامین شما همه شهرهای دور که باکتری شناسی دارن میرید؟

   • بنیامین گفت:

    سلام سال نو مبارک . انشااله امسال سال بسیار خوبی برای هممون باشه و موفقیت پشت موفقیت …. والا بجز همدان و تهران همه شهرا به من دور هستن ، که البته همدان هنوز معلوم نیست برداره ، بله من میرم اگر قسمت باشه

  • میکروبیولوژی-اعظم گفت:

   سلام. پارسال 16فروردین کارنامه ها اومد. امیدوارم امسال هم زود بیاد

 41. بنیامین گفت:

  دوستان باکتری شناسی کیا بودن . چطور بود ؟
  بیشترین شرکت کنندگان مربوط به بیماریهای طیور . بهداشت موادغذایی و دام کوچک است ، بقیه گرایش ها چند نفر هستن معمولا شرکت کننده هاش ؟؟

  • میکروبیولوژی گفت:

   من باکتری شناسی هستم. تو حوزه ما که استان زنجان بود. فقط تو بخش خانمها من یک نفر شرکت کننده این رشته بودم. تو حوزه شما چند نفر باکتری شناسی بودن؟

 42. حرمان گفت:

  کسی ایمنی شناسی شرکت نکرده لطفآ بیاید تبادل نظر کنیم

 43. سحر گفت:

  سلام به همگییی لطفا همه درصد هاتون رو بگید و گرایش رو هم بگید من طیور تخصص 40 استعداد40 زبان 0 شما چی ؟

 44. جراحي دامپزشكي گفت:

  سلام دوستان خوبين انشالله؟ كسي مي دونه با چه در صدهايي جراحي قبول ميشن؟؟؟

 45. مواد غذايي گفت:

  سلام
  كسي اينجا مواد غذايي نيست؟بياد تبادل نظر كنيم
  درصدا چطور بوده؟
  كليد سوالات هم كه چندتا غلط داره خواهشا همه اعتراض كنن.

 46. بنیامین گفت:

  سلام . چرا اینقدر غیر فعال هستید دوستان . ازمون چطور بود چکار کردید چه چرایش هایی شرکت کردیدن لطفا بیاد بحث کنید

 47. سجاد گفت:

  دوستانی که میخوان ویروس شناسی (با توجه به اینکه پسوند دامپزشکی حذف شده) امتحان بدن از چه منابعی استفاده میکنن؟

  • میکروبیولوژی گفت:

   سلام
   اقا سجاد دز صورتیکه پسوند دامپزشکی حذف بشه ایا ما متل علوم ازمایشگاهیا جذب میشیم؟ من باکتری شناسی شرکت کردم

 48. رضا گفت:

  سلام
  من ارشد میکروبیولوژی دارم
  میتونم باکتری شناسی شرکت کنم؟
  آیا اوضاع کاری مناسبی دارن رشنه های گروه دامپزشکی؟
  از تعداد شرکت کنندگان کسی مطلع است؟

  • میکروبیولوژی گفت:

   سلام
   من هم ارشد میکروب هستم میخوام امسال باکتری شناسی با گروه دامپزشکی شرکت کنم. بله دوست عزیز فک کنم بتونیم شرکت کنیم با توجه به رشته های مجاز در دفترچه. از نظر بازار کار من هم سر در گم هستم. ولی ازمون باکتری شناسی پزشکی وزرات بهداشت که اردیبهشت هست اونم حتما شرکت کنید. که بازار کارش بهتره. هر دوش رو من شرکا میکنم

 49. مریم بانو گفت:

  سلام خدمت همه دوستان ، برای قارچ شناسی و باکتری شناسی چه کتاب یا جزوه ای رو معرفی میکنید ؟؟

 50. aaa گفت:

  سلام. ی؟: کسی ک رشتش شیلات هست میتونه بهداشت و بیماری آبزیان شرکت کنه؟ممنون میشم اگه جواب بدید.

 51. دکتر گفت:

  کسی خبر نداره تکمیل ظرفیت اعلام میشه یا نه؟ اکثر رشته ها ظرفیت خالی دارن.

 52. آزاد گفت:

  بچ ه های دانشگاه ازاد تبریک.لطفا بگین کجا و چه رشته های قبول شدید
  ؟

 53. vet گفت:

  دوستان میشه لطفاً برای هردرس بهترین کتاب رومعرفی کنید من تصمیم دارم انگل شناسی دامپزشکی شرکت کنم.

  • ddddd گفت:

   انگل شناسی کرم ها کتاب های دکتر اسلامی انتشارات انشگاه تهران روبخون تک یاخته کتاب دکتر توسلی انتشارات دانشگاه ارومیه و کتاب دکتر حمیدی نجات انتشارات چمران اهوازو بندپایان کتاب مرتضی شمسی انتشارات دانشگاه ایلامه و بند پایان خضرائی نیا انتشارات تهران هم خوبه

 54. دکتری گفت:

  کسی دکتری وزارت بهداشت شرکت کرده؟

 55. روحیه گفت:

  با سلام
  میخواستم بدونم که نمونه سوالات امتحانی برای رشته رادیولوژی موجود هست و اگر هست از کجا میتوان پیدا کرد
  با تشکر

  • س گفت:

   بله توی همین سایت سوالاتش هست برای دو دوره گذشته
   ولی حواستون باشه تهران یک سال در میون رادیو میگیره و کنکور آینده رادیو دانشجو نمیگیره

 56. س گفت:

  فرم صلاحیت عمومی رو سایت سنجش هست و تا 25 مرداد مهلت پر کردنشه

 57. بهداشت مواد غذایی گفت:

  نتایج فردوسی اعلام شد.

 58. بهداشت مواد غذایی گفت:

  از شیراز گروه بهداشت مواد غذایی با کسی تماس گرفتن؟

درج نظر