مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی

2701

رشته و گرایش

جراحی دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (اصول جراحی و هوشبری – جراحی عمومی دام‌های بزرگ – جراحی عمومی دام‌های کوچک – بیمار‌ی‌های اندام‌های حرکتی – رادیولوژی و سونوگرافی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته جراحی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جراحی دامپزشکی

2702

رشته و گرایش

مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (مامایی – بیماری‌های تولید مثل و اورام پستان – فیزیولوژی و آندوکرینولوژی تولید مثل – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

 دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2703

رشته و گرایش

بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک – اصول معاینه دام – رادیولوژی دامپزشکی – کلینیکال پاتولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 بیماری های داخلی دام های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های کوچک آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های کوچک

2704

رشته و گرایش

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ – اصول معاینه دام – بیماری‌های متابولیک – مسمومیت دام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ

2705

رشته و گرایش

رادیولوژی دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (کالبدشناسی استخوان و مفاصل – رادیولوژی – فیزیک پزشکی – بیماری‌های اندام های حرکتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رادیولوژی دامپزشکی

2706

رشته و گرایش

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (کلینیکال پاتولوژی – باکتری‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی – قارچ‌شناسی- انگل‌شناسی- پاتولوژی – ایمونولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

2707

رشته و گرایش

پاتولوژی دامپزشکی

 

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (آسیب‌شناسی اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری – بافت‌شناسی و جنین‌شناسی – کلینیکال پاتولوژی – میکروبیولوژی (باکتری – ویروس – قارچ – انگل – ایمنی‌شناسی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پاتولوژی دامپزشکی

2708

رشته و گرایش

بهداشت و بیماری‌های پرندگان

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های طیور – تغذیه و پرورش طیور – پاتوبیولوژی (قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، باکتری‌شناسی، ایمونولوژی، آسیب‌شناسی، انگل‌شناسی و کلینیکال پاتولوژی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان

دانلود سؤالات رشته  بهداشت و بیماری های پرندگان آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته  بهداشت و بیماری های طیور آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته  بهداشت و بیماری های طیور

 

2709

رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بیوشیمی – بیولوژی سلولی و مولکولی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: بیوشیمی، بیولوژی سلولی و مولکولی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوشیمی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

2710

رشته و گرایش

بهداشت و بیماری‌های آبزیان (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های ماهی – ماهی‌شناسی عمومی – تکثیر و پرورش ماهی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بهداشت و بیماری های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت آبزیان آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت آبزیان

 

 

 

2711

رشته و گرایش

بهداشت مواد غذایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (میکروب‌شناسی مواد غذایی – شیمی مواد غذایی – بهداشت و بازرسی گوشت – بهداشت و صنایع شیر – صنایع گوشت – اپیدمیولوژی – بیماری‌های مشترک انسان و دام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: تغذیه، صنایع غذایی، زیست‌شناسی (غیر از گرایش گیاهی)، شیمی، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت مواد غذایی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت مواد غذایی

2712

رشته و گرایش

بهداشت خوراک دام

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (تغذیه اختصاصی دام و طیور – بهداشت و پرورش دام و طیور – اصول تغذیه دام – میکروب‌شناسی – سم‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: تغذیه دام، تغذیه طیور، شیلات، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت خوراک دام آزمون دکتری 1394

2713

رشته و گرایش

اپیدمیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (اصول اپیدمیولوژی – آمار حیاتی – بیماری‌های باکتریایی – ویروسی – انگلی و غیرواگیردار دام و طیور – بیماری‌های مشترک انسان و دام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته اپیدمیولوژی آزمون دکتری 1394

2714

رشته و گرایش

انگل‌شناسی دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (کرم‌های گرد و بیماری‌ها – کرم‌های پهن و بیماری‌ها – تک‌یاخته و بیماری‌ها – بندپایان و بیماری‌ها – اصول همه‌گیری‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: انگل‌شناسی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته انگل شناسی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته انگل شناسی دامپزشکی

2715

رشته و گرایش

باکتری‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (باکتری‌شناسی عمومی – باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها – قارچ‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی،زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته باکتری‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته باکتری شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته باکتری شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته باکتری شناسی

2716

رشته و گرایش

ویروس‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتری‌شناسی عمومی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ویروس‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ویروس شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ویروس شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ویروس شناسی

2717

رشته و گرایش

قارچ‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (قارچ‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی – باکتری‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: میکروبیولوژی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته قارچ‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته قارچ شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

2718

رشته و گرایش

ایمنی‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه‌ای شامل (ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – قارچ‌شناسی و بیماری‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ایمنی‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ایمنی شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ایمنی شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ایمنی شناسی

2719

رشته و گرایش

بیوتکنولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بیولوژی سلولی و مولکولی – بیوشیمی- میکروبیولوژی و ایمونولوژی – ژنتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی پزشکی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، ژنتیک، بیوشیمی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوتکنولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

2720

رشته و گرایش

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی تولیدمثل – جنین‌شناسی – مامایی – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: زیست‌شناسی (گرایش غیرگیاهی) – علوم جانوری (گرایش‌های سلولی – تکوینی)، فیزیولوژی جانوری، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، علوم سلولی ملکولی، ژنتیک، علوم دامی (گرایش‌های فیزیولوژی دام و اصلاح نژاد دام) – بیوشیمی و بیوتکنولوژی پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی آزمون دکتری 1394

2721

رشته و گرایش

سم‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (سم‌شناسی پایه و دامپزشکی – فیزیولوژی (سلولی و مولکولی) – بیوشیمی (متابولیسم) – فارماکولوژی (سم‌شناسی دارویی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: سم‌شناسی، زیست‌شناسی (گرایش غیرگیاهی)، فیزیولوژی جانوری، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته سم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته سم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

2722

رشته و گرایش

فارماکولوژی دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فارماکولوژی دامپزشکی – میکروبیولوژی – سم‌شناسی – بیماری‌های دام، طیور و آبزیان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: فارماکولوژی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، سم‌شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فارماکولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

2723

رشته و گرایش

فیزیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی (۱ و ۲) – فارماکولوژی – بیوشیمی – بافت‌شناسی و آناتومی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی، علوم تشریحی، علوم دامی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فیزیولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی

2724

رشته و گرایش

آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (کالبدشناسی پایه – کالبدشناسی مقایسه‌ای – بافت‌شناسی – جنین‌شناسی – بافت‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

2725

رشته و گرایش

بافت‌شناسی مقایسه‌ای

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بافت‌شناسی – کالبدشناسی مقایسه‌ای – جنین‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بافت شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بافت شناسی مقایسه ای آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بافت شناسی مقایسه ای

2726

رشته و گرایش

بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (فارماکولوژی – فیزیولوژی – اصول جراحی و بی‌هوشی دامپزشکی – جراحی عمومی دام‌های بزرگ و دام‌های کوچک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. vet گفت:

  دوستان مصاحبه ها چطور بود؟

 2. دکتر گفت:

  دوستانی که مصاحبه رفتن از نحوه مصاحبه ها توضیح بدن لطفا؟

 3. dvm گفت:

  دوستان لطفا نتایج انتخاب رشته تون رو بگید.

 4. سایه گفت:

  سلام دوستان با ارزوی موفقیت برای همه
  کسایی ک این جا در ازمون دامپزشکی شرکت کردن کسی ایمنی شناسی شرکت کرده ؟چ ترازی تهران قبوله؟
  و برای انتخاب رشته ازاد فقط باید ایمنی شناسی انتخاب کرد یا میشه از رشته های دیگه مثل باکتری و ویروس هم انتخاب کرد؟

 5. بیوتک گفت:

  سلام. دعوت به مصاحبه، احتمالاً سه‌شنبه 3 اردیبهشت اعلام بشه.

 6. دکتر گفت:

  دوستان از تاریخ مصاحبه ها خبری نشد؟

 7. vet گفت:

  دوستان کسی تجربه مصاحبه رفتن دانشگاه رو داره توضیح بده.

  • صبا گفت:

   من دارم, دانشگاه تهران اینجوره که نوبتی نیست هرکی احساس امادگی بیشتر کرد زودتر میره, توصیه میگنم یا اولین نفر برید یا اخرین نفر وسطا اساتید خسته میشن, بعد روی پایان نامه مسلط باشید, کتاب تکست بوک رو خوب بخونید چون زیاد ترجمه میخوان, سولات نسبتا کلیه ولی فک نکنین اسونه, به اعصاب خودتون مسلط باشید شیک باشید

 8. vet گفت:

  دوستان از انتخاب رشته خودتون بگید که چه جاهایی رو انتخاب کردید تشکر

 9. vet گفت:

  دوستان لطفا فعال تر شید تعداد شرکت کننده با نتایج هر رشته رو اعلام کنید

 10. دامپزشکی جراحی گفت:

  25 جراحی

  شرکت گننده 208

 11. dvm گفت:

  دوستان لطفا نتایج با تعداد شرکت کننده رشته تون رو اعلام کنید

 12. hani گفت:

  تعداد شرکت کننده بیماریهای دام کوچک 198 نفر بود

 13. بنیامین گفت:

  سلام تبریک به خانم اعظم و اقا جواد انشااله موفق باشید . اقای جواد شما از کدوم استان هستید و رشته ارشدتون چی بوده ؟ دامپزشک هستید ؟؟

 14. جواد گفت:

  تدانشگاه تهران تا رتبه چند دعوت به مصاحبه باکتری میشه؟
  احتمال قبولی هست به نظرتون

 15. جواد گفت:

  دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه میشید؟

 16. جواد گفت:

  سلام دوستان
  من باکتری شناسی ۳ شدم

 17. دکتر گفت:

  انگل شناسی تعداد شرکت کننده 115
  رتبه 42

 18. Vet گفت:

  تعداد شرکت کننده هر رشته رو هم اعلام کنید.

 19. Vet گفت:

  دوستان لطفا به محض اعلام نتایج رتبه و رشته و درصد رو بگید با تشکر.

 20. میلاد گفت:

  سلام به همه، دوستانی که طیور شرکت کردن به محض اعلام نتایج رتبه و درصداتونو کامنت کنید
  ممنون

 21. مامایی و بیماری های تولید مثل دام گفت:

  سلام،کسی میدونه برای قبولی تو گرایش مامایی و بیماری های تولید مثل دام چه درصدهایی باید داشت ؟تا چه رتبه هایی قبول میشن؟

 22. vet گفت:

  عیدتون مبارک.کجایید فعال نیستید

 23. vet گفت:

  بچه ها یکم فعال شید لطفا درصدهاتون بگید تا مشخص شه کی چیکار کرده

 24. پوریا گفت:

  دوستان شرکت کننده در رشته رادیولوژی در کلید جواب سوال ۴۲ اشتباه هست و گزینه ۴ درست بوده و سوال ۶۴ هم به دلیل صحیح بودن هر دو گزینه ۱ و ۴ باید حذف شود
  من این سوالات رو به اساتید داننشگاه تهران نشون دادم و نظر اونها هم همین بود لطفا در قسمت اعتراض به سوالات سنجش این ۲ سوال رو بنویسید
  ممنون

 25. جواد گفت:

  سلام دوستان
  من باکتری شرکت کردم
  ۵۲ درصد اختصاصی، استعداد ۵۲، زبان صفر، به نظرتون تقریبا رتبم چند میشه؟

  • اعظم گفت:

   سلام. درصداتون عالیه. احتمال زیاد تک رقمی بشید. بچه های باکتری شناسی سوال ۳۰ کلید اشتباه زده گزینه ۴٫ جواب درست گزینه ۳ هست. لطفا به سازمان سنجش اعتراض بدید اصلاح کنن. سوال ۴۰ بنظرتون گزینه ۲هم میتونه درست باشه؟ کلرستریدیوم پیلی فورم مگه پاتوژن اجباری داخل سلولی هست؟

  • بنیامین گفت:

   سلام خدمت همه دوستان ، من سال قبل باکتری روزانه قبول شدم خداروشکر راضی هستم ، زیاد استرس نداشته باشن خدا خودش کمک میکنه ، به خدا توکل کنید … برای همه دوستان ارزوی موفقیت دارم

 26. soheildvm گفت:

  اختصاصی طیور ۶۴ استعداد ۲۵

 27. Vet گفت:

  بچه های انگل شناسی چیکار کردین من تخصصی ۱۵٪زبان ۱۱٪

 28. سارا گفت:

  سلام دوستان من طیور تخصصی ۴۳ زدم استعداد ۱۰ زبان ۰ شما چطور بودید؟

 29. hani گفت:

  فک نکنم مجاز بشم خیلی درصدام پایینه. در حد ۱۰%

 30. vet گفت:

  تخصصی کمتر از ۲۰% زدم. افتضاح…………..

 31. soheildvm گفت:

  دوستان کلید اومد چن درصد زدین؟؟

 32. اعظم گفت:

  سلام دوستان باکتری شناسی سوالات چطور بود؟

  • زهرا گفت:

   وقت زبان و استعداد که خیلی کم بود. تخصصی باکتری واسه کسایی که خونده بودن فکر کنم خیلی راحت بود. شما خوب شد درصدهاتون؟ چند زدید تقریبا؟
   من هر درسی رو تقریبا حول و حوش ۲۰ درصد زدم. میگید روزانه قبول میشم؟ خودم که فکر نمیکنم.

   • اعظم گفت:

    بستگی به رقبا داره. احتمالش هست دعوت بشید روزانه. تخصصی خوب بود ولی یکسری سوالات در عین سادگی مفهومی بودن. من تخصصی نزدیک ۵۰و استعداد،۲۰و زبان ۱۱درصد زدم.

 33. vet گفت:

  بچه ها سوالات چطور بود

 34. بینام گفت:

  دوستان سلام
  سطح سوالای بهداشت مواد غذایی چه طور بود امسال؟

 35. vet گفت:

  تو حوزه ما بیشتر طیور با دام کوچک بود

 36. vet گفت:

  بچه ها آزمون چطور بود اانگل شناسی که سخت بود

 37. soheildvm گفت:

  سلام، امسال طیور خیلی سخت تر از سال گذشته بود

  • سارا گفت:

   سلام شما چنتا صحیح زدید طیور؟ چیزی خونده بودید یا نه ؟ یک توضیح بدید کلی

   • soheildvm گفت:

    من سال دوممه شرکت میکنم پارسال ۶۴ درصد تخصصی زدم زبان ۳ درصد و استعداد ده درصد
    امسال برعکس پارسال با اینکه خوندم برام عجیب بود چرا سطح سوالات نسبت به پارسل بالا رفته و از اون مهمتر سال گذشته ده سوال تغذیه و پرورش داشتیم امسال شد ۱۴ سوال بطور خاص و دوسوال فرعی از تغذیه و عجیب بود برام

 38. دکتر گفت:

  بچه ها تعداد شرکت کننده در حوز ه شما چند نفر بود

 39. دکترا گفت:

  امتحان چطور بود

 40. محمد گفت:

  سوالات طیوووووووررر واااای چقد سخت بود

 41. دکترا گفت:

  استرس دارم

 42. دکترا گفت:

  انگل شناسی

 43. vet گفت:

  بچه ها گرایش هاتون رو اعلام کنید تا تعداد مشخص بشه

 44. میلاد گفت:

  بیوشیمی دامپزشکی کسی هست؟

 45. سارا گفت:

  سلام دوستان وقت بخیر کسی از سرفصل منابع رشته سم شناسی ( فیزیولوژی و سم شناسی و فارماکولوژی) اطلاع داره؟ که برای آزمون چه فصولی باید خونده بشه یا از کجا جزوه تهیه بشه؟
  ممنون

 46. vet گفت:

  کسانی که ثبت نام کردند گرایش خودشون اعلام کنند تا تعداد نفرات شرکت کننده مشخص بشه

 47. ماهم تدریسی گفت:

  سلام کتابهای تست ارمون دوره تخصصی بهداشت وبیماریهای طیور چی هست لطفا اعلام کنید امسال میخوام شرکت کنم

 48. دکتر گفت:

  انگل شناسی

 49. اعظم گفت:

  من خودم باکتری شناسی پزشکی هفت استاد ترجمه امید عزیزی-باکتری شناسی تاپلی ویلسون ترجمه مجتبی کشفی و تست جلال مردانه رو برای وزارت بهداشت و همینطور باکتری شناسی کویین رو برای وزارت علوم میخونم

 50. sara گفت:

  سلام ،میشه منابع لازم واسه دکتری باکتری شناسی رو بگید?
  ممنون

  • اعظم گفت:

   سلام . باکتری شناسی عمومی تاجبخش-باکتری شناسی دامپزشکی کویین. ترجمه تقی زهرایی- تست باکتری شناسی iqb- ایمنی شناسی ابوالعباس -محمدوجگانی-قارچ شناسی شهلاشادزی

 51. هانی گفت:

  کسانی که ثبت نام کردند بگن در چه رشته ای ثبت نام کردند تاآمار دقیق رشته مشخص بشه.

 52. منتظرگلستان گفت:

  سلام.کسی میدونه کی نتایج تکمیل ظرفیت میاد

 53. مریم گفت:

  سلام. در رابطه با رشته فناوری تولید مثل چه منابعی باید مطالعه بشه

 54. Maryam1367 گفت:

  دوستان کسی از پذیرش و قبولی رادیولوژی دامپزشکی خبر داره؟؟؟میگن خیلی سخت شده

 55. سينا گفت:

  سلام دوستان جسارتا اطلاعی از تعداد شرکت کننده های حدودی در رشته های آناتومی و بافت و پاتولوژی امسال دارید؟ ممنونم از پاسخگوییتون

 56. لیا گفت:

  سلام؛ تبریک به دوستانی که از ماراتون ۹۶پیروز بیرون اومدن, من دانشگاه تهران قبول شدم کسی در مورد تاریخ ثبت نام اطلاعی داره؟؟؟

 57. بیوتکنولوژی۹۶ گفت:

  در مورد ثبت نام دانشگاه فردوسی کسی اطلاعی داره؟

 58. سارا گفت:

  من علوم تحقیقات قبول شدم طیور کسی میدونه ترم اول شهریش چقده؟

 59. بی تک گفت:

  سلام بچه ها انگار بیوتکنولوژی شیراز اصلاً پذیرش نکرده. کسی هست که اطلاعات بیشتری داشته باشه….

 60. رضا گفت:

  سلام به نظر شماامسال دانشگاه تهران باکتری شناسی باز دانشجو میپذیره؟ یا دوسال یکباره؟

 61. بیوتکنولوژی۹۶ گفت:

  سلام بچه ها لطفا بگید کجا و چی قبول شدید؟

 62. hani گفت:

  لطفا بچه ها بگین کجا و چه رشته ای قبول شدین؟

 63. sara گفت:

  سلام، کسی باکتری شناسی فردوسی قبول شده ????

 64. سارا گفت:

  بخداااااااا مردم از استرس یکم حرف بزنید یچیزی بگید اخهههههه

 65. سارا گفت:

  سلام دوستان رشته های مختلف دامپزشکی با کسی تماس گرفتن از طرف دانشگاه ها

 66. لیا گفت:

  سلام فعلا که نه تماسی گرفته نشده, دانشگاه تهران نمرات مصاحبه رو اعلام کرده, از دامپزشکی خبری نیست

 67. بنیامین گفت:

  سلام دوستان … چه خبر ؟ توی یک قسمتهایی از سایت میگن از دانشگاها با بعضی افراد تماس گرفتن !!! از بچههای دامپزشکی کسی با این شرایط هست ؟؟؟

 68. سحر گفت:

  سلام دوستان
  بین فیزیولوژی و بهداشت مواد غذایی کدومش برای هیئت علمی شدن بهتره؟