مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

انتشار اطلاعیه دانشگاه آزاد در خصوص نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال 94

اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 94-95 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای جزئیات و مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون و دوره دکتری تخصصی پژوهش محور 1394 را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبريك و تهنيت به پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي سال 94 دانشگاه آزاد اسلامي، به اطلاع ميرساند اعلام نتايج 215 رشته دوره با آزمون و بدون آزمون و دوره پژوهش محور اين مقطع بر روي سامانه اعلام نتــايج معاونــت ســنجش و پــذيرش دانشــگاه بــه نشــاني www.azmoon.com و sanjesh.iau.ac.ir  قابل مشاهده  مي باشد.

پرونده كليه پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي سال 94 جهت احراز صـلاحيتهاي عمومي تحت بررسي است لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان اين مرحله منوط به تأييد صلاحيتهاي عمومي ايشان توسط مراجع ذيصلاح خواهد بود. پذيرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذيل و با در دست داشتن مـدارك  لازم در زمان تعيين شده به محلهاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند.

– با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خـارجي وزارت كشـور، مجـوزثبت نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيتهاي اقـامتي  اتباع مزبور و اعلام رسمي آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذيرش ايـن افراد به صورت موقت ميباشد.

پذيرفته شدگاني كه در فرم ثبت نام اينترنتي شركت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع استفاده از سهميه رزمنـدگان و ايثـارگران دانسته اند، بايد هنگام ثبتنام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان و ايثارگران را تكميل و به واحد يا مركز دانشگاهي ارائه دهند.

دانشـگاه آزاد اسـلامي بـه منظور حصول اطمينان از صحت مدارك مربوط به استفاده كنندگان از سهميه رزمندگان و ايثارگران مراتب را به طور جمعي از ارگانهاي ذيربط استعلام نموده و نتيجه آن را متعاقبا به واحدها و مراكز دانشگاهي ابلاغ خواهند نمود. بديهي است چنانچـه در هـر زمـان از ثبت نام و يا حين تحصيل، واجد شرايط بـودن ايـن قبيـل از دانشـجويان در اسـتفاده از سهميه مذكور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در اين صورت حق اعتراض نخواهنـد داشـت و بـه علـت سـوء اسـتفاده از سـهميه رزمندگان و ايثارگران پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

تذكر مهم 1 : پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور چنانچـه مـدارك لازم براي ثبتنام را ظرف يك هفته كامل ننمايند و ثبتنام خود را قطعي نكننـد، حـذف گرديده و از افراد ذخيره ثبت نام به عمل خواهد آمد.

تذكر مهم 2 : مطابق ضوابط براي پذيرفته شدگان دوره دكتـري تخصصـي پـژوهش محور، تخفيف شهريه، وام، تقسيط شهريه و نقل و انتقال انجام نميگردد.

تذكر مهم 3 : پذيرفته شدگان ذخيره دوره دكتري تخصصي پژوهش محور لازم است در روز ثبت نام به محل قبولي مراجعه نموده و فرم تعهدنامه مربوطه را تكميل نماينـد تـا در صورت تكميل نشدن ظرفيت مصـوب، توسـط محـل دانشـگاهي مربوطـه بـه آنـان اطلاع رساني گردد.

مدارك لازم براي ثبت نام :

1- اصل مدرك تحصيلي دوره كارشناسي ارشد و ريز نمرات با ذكر معدل.

2- اصل شناسنامه عكسدار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات آن.

3- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ كـه در سـال جـاري تهيـه شـده باشـد ( برای مشمولین 12 قطعه )

4- اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي.

5- مدركي كه وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد.  (از جمله فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يا دكتري عمومي يا لغو معافيت تحصيلي دورههاي مذكور كه بيش از يكسال از فراغت از تحصيل فرد نگذشته باشد.)

6- تكميل و ارائه فرمهاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

7- پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور علاوه بر مدارك فـوق بايـد قرارداد داخلي واحد مجري با استاد راهنما و تصوير حكم كارگزيني استاد راهنما را نيـز ارائه دهند.

زمان و محل ثبت نام :

پذيرفته شدگان نهايي كليه رشته ها لازم است شخصاً در روزهـاي شنبه 94/6/21 و يكشنبه 94/6/22 جهت ثبت نام به واحدهاي مربوطه كه آدرس و تلفن آنهـا در سـامانه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمايند.همچنين لازم است پذيرفته شدگان جهت اطلاع از چگـونگي ثبتنام ورودي هاي جديد به سايت اينترنتي واحدهاي دانشـگاهي نيـز مراجعـه نماينـد. (آدرس سايت واحدها و مراكز دانشگاهي در سامانه اينترنتي دانشـگاه آزاد اسـلامي بـه آدرس iau.ac.ir نيز درج گرديده است).

– عدم مراجعه پذيرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقي  شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.

تبصره : پذيرفته شدگان واحدهاي علوم وتحقيقات، تهران مركزي، تهران جنوب، تهران شمال، الكترونيكي، سنندج، نجف آباد، تبريز، كرج، قم، قـزوين، بروجـرد و شيراز جهت اطلاع از چگونگي  و زمان ثبت نام مقتضي است  به آدرس سـايت آن واحد ها  به شرح ذيل مراجعه نمايند.

 تحقيقات علوم و تحقیقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

 تهران مركزي به آدرس : www.iauctb.ac.ir

تهران جنوب به آدرس : http://enroll.azad.ac.ir

 تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir

 الكترونيكي به آدرس : www.iauec.ac.ir

سنندج به آدرس :www.iausdj.ac.ir

نجف آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

تبريز به آدرس : www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

 قـزوين به آدرس : www.qiau.ac.ir

بروجـرد به آدرس : www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

ضوابط مربوط به بورسيه:

متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي پس از قبولي قطعي در دوره دكتـري تخصصـي ميتوانند با مراجعـه بـه سـايت اسـتخدام اينترنتـي دانشـگاه آزاد اسـلامي بـه نشـاني http://jazb.iau.ir با توجه به اعـلام نيـاز واحـدهاي دانشـگاهي نسـبت بـه ارائـه درخواست و انجام مراحل بورسيه خود با توجه به ضـوابط اقـدام نماينـد و از مراجعـه حضوري به سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي خودداري كنند.

ميزان شهريه، هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجويي دوره دكتراي تخصصي (Ph.D)  سال تحصيلي 95-94

1- شهريه پذيرفته شدگان از دو بخش شهريه پايه (ثابت) و متغير تشكيل شده كه بـه  منظور تأمين بخشي از هزينههاي اين دوره در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت ميگردد. علاوه بر دو مورد مذكور، دانشـجويان در بـدو ورود بـه دانشـگاه بايـد مبلـغ دانشـگاهي 1150000 ريال بابت هزينه خدمات آموزشي به شماره حساب جـاري محـل قبولي واريز نمايد.

2- ميزان شهريه براي پذيرفته شدگان جديدالورود رشته هاي غير پزشكي بـا نـرخ 15 درصد افزايش نسبت به شهريه پرداختي سال 93 اعم از شهريه پايه (ثابت) و متغير تعيين شده است.

3- نرخ شهريه براي پذيرفته شدگان جديدالورود رشته هاي علوم پزشكي تا سقف 60 درصد شهريه رشته هاي تحصيلي متناظر خودگردان وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشكي، اعم از شهريه پايه (ثابت) و متغير تعيين شده است.

4- حق بيمه حوادث مبلغ 20000 ريال مي باشد كه هر پذيرفته شده بايـد آن را بـه  حسابي كه دانشگاه مشخص نموده واريز نمايد.

5- پذيرفته شدگان واحدها و مراكز بين المللي و برون مرزي توجه داشته باشند كـه  (مطابق آئين نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامي) مجوز انتقال، ميهماني و جابجايي تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد.

دانلود متن کامل راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون و دوره دکتری تخصصی پژوهش محور 1394 دانشگاه آزاد اسلامی 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. م- ا گفت:

  با سلام – آیا در دوره دکترا تخصصی رشته های مهندسی ،هنگام دریافت پایان نامه شهریه ثابت نیز گرفته می شود؟

 2. م- ا گفت:

  آیا در دوره دکترا تخصصی رشته های مهندسی ،هنگام دریافت پایان نامه شهریه ثابت نیز گرفته می شود؟

 3. فرشته گفت:

  زمان ثبت نام قبولین دکتری ازادکی میباشد

 4. فرشته گفت:

  زمان ثبت نام قبولین دکتری دانشگاه ازاد کی است

 5. شيمي گفت:

  سلام من يه سوال دارم دفاع من ابان ميافته اگه دكتري شهريور قبول شم ميتونم مهر رو رزرو كنم از بهمن برم لطفآ جواب بديد؟

 6. نجمه گفت:

  سلام دوستان نتايج نقل و انتقالات دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي بهمن 94 دانشگاه ازاد بر اساس طرح بومي سازي كي اعلام مي شود.

 7. سعیده گفت:

  سلام خوب هستید؟خواستم بپرسم که کسی از دوستان اطلاع دارن که دکتری مرمت دانشگاه آزاد امسال هستش یا نه ؟ اینهمه زحمت کشیدیم مدرک کارشناسی ارشد رو با معدل 19 تموم کردیم که بتونیم بدون آزمون به ادامه تحصیل در رشته مرمت بپردازیم اما نمیدونم چرا مسئولین دانشگاه آزاد علاقه ای به اضافه کردن این رشته در مقطع دکتری ندارن ؟؟؟؟؟؟؟؟

 8. علیرضا گفت:

  باسلام.ضمن تبریک به تمام ورودی ها در سال جدید . من پذیرفته شده ارشد مدیریت اجرائی در واحد تفرش هستم و ساکن کرج میباشم باتوجه به بعد مسافت وشاغل بودن میخوام دریکی از واحدهای نزدیک تر انتقال بدم وخدارو شکر ظاهرا رئیس دانشگاه جناب دکتر میرزاده تاکید بر بومی گری وجلوگیری از ترددهای بیش از حد را داده اند اگر کسی از دوستان ازنحوه انتقال اطلاعی دارند راهنمائی فرمائید متشکرم

 9. سارا گفت:

  بچه ها كسي ميدونه كدوم واحد معماري بدون كنكور ميگيره مال بهمن؟؟؟

 10. sara گفت:

  دوستان کسی میدونه دانشگاه ازاد کرج یا شهر قدس چه رشته هایی بدون کنکور داره لطفا راهنمایی کنید مرسی

 11. sara گفت:

  سلام دوستان کسی اطلاع داره کدوم دانشگاه وکالت بدون کنکور داره مم رشتم تجربی بوده ولی به وکالت علاقه دارم اگه کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه تا از ثبت نام بهمن جا نمونم مرسی.

  • شیوا گفت:

   سلام سارا جون… فکر کنم تهران شرق داشته باشه… من خودمم ورودی مهر حقوق تهران شرقم ولی میخوام از بهمن برم… ولی بدون آزمون احتمالا تهران شرق داره

 12. سید گفت:

  با سلام دوره phd دعوت به مصاحبه شدم و مصاحبه هم انجام شد میخواستم بدونم با توجه به اینکه نتیجه اعلام نشده .الان باید تکمیل ظرفیت ثبت نام کنم یا نه .سپاس

 13. سمانه گفت:

  سلام دوستان .من برای دکترا مدیریت اموزشی ترم بهمن قبول شدم .الان بهم پیام دادن که برای ثبت نام و شروع ترم مهرماه مراجعه کنم.با این حال که تازه فارغ تحصیل شدم و مدرکم تا 10 روز دیگه میگیریم .آیا ثبت نامم میکنند؟>ممنون از جوابتون

 14. سمانه گفت:

  سلام دوستان من ورودی بهمن بودم امروز پیام اومد ک شنبه برای ترم مهرماه برم دانشگاه.با این حال ک من تازه فارغ تحصیل شدم و مدرکم 10 روز دیگه اماده میشه چ کگار کنم؟
  ثبت نامم میکنند؟
  لطفا جواب بدید

 15. دکترا گفت:

  سلام کسی در جریا اخرین رتبه مهندسی شیمی در تهران جنوب و شمال و علوم تحقیقات چند بوده

 16. حسن گفت:

  سلام کسی میدونه ثبت نام ورودی بهمن کارشناسی ارشد کی انجام میشه

 17. سارا گفت:

  سلام . کسی میدونه کدوم دانشگاه رشته شهرسازی ورودی بهمن داره؟؟

 18. ماهان گفت:

  سلام،کسی میدونه انتخاب واحد دکتری اقتصاد علوم تحقیقات برای ورودی های جدید کی هست؟

 19. شقايق گفت:

  سلام من دانشجوي كارشناسي رشته شيمي كاريردي هستم ميخواستم بدونم ميتونم واسه فوق ليسانس داروسازي بخونم؟!

 20. عسل گفت:

  با سلام حضور تمامی دوستانم در پی اچ دی تست خواهش می کنم بنده را راهنمایی فرمایید بنده ورودی بهمن هستم و طبق اعلام واحد علوم و تحقیقات و بر اساس حروف الفبا که حرف اول فامیلیم (ح) است باید فردا (دوشنبه)۳۰ شهریور جهت ثبت نام مراجعه کنم متاسفانه برام مشکلی پیش آمده که نمی تونم فردا برم سه شنبه برم به نظر شما ثبت نام میشم با تشکر و خواهش می کنم یکی از بزرگواران و دوستان با اخلاق جواب مرا بدهد.

 21. مجتبی گفت:

  دوستان کسی از دانشکده زبان تهران مرکز هست که قبولی بهمن باشه؟؟؟
  توی سایت اطلاعیه گذاشته:
  کلیه دانشجویان پذیرفته شده در بهمن ماه سال 1394 (مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ) می توانند در شهریور ماه سال جاری جهت ثبت نام به دانشکده زبانهای خارجی مراجعه نمایند.

  گفته می توانند مراجعه کنند، این یعنی اینکه الزامی نیست درسته؟ چون قبلا زنگ زدم گفتند بهمن ماه مراجعه کنید.

 22. مجتبی گفت:

  سلام دوستان

  آقا من از شهرستانم
  دانشکده ای که باید برم برای ثبت نام میدان صنعت هستش.
  شهرک قدس (میدان صنعت) -بلوار فرحزادی- ابتدای خیابان سیمای ایران -روبروی شهرک پردیسان -مجتمع پیامبر اعظم -بلوک A
  از ترمینال جنوب چجوری برم اونجا؟

 23. Teaching- تهران مرکز گفت:

  سلام،من تهران مرکز ثبت نام کردم امروز انتخاب واحد کردم،روزهای کلاس چهار شنبه و شنبه
  کسی امروز کلاس شرکت کرده؟؟؟
  دوستان هماهنگ کنیم برنامه بشه یه روز مثلا همه چهارشنبه

 24. eli گفت:

  دوستان کسی هست علوم تحقیقات قبول شده باشه؟
  من یکم ثبت ناممه ولی میخوام 31ام برم ک اگه به مشکلی برخوررم فرداشم دوباره برم.اشکالی نداره؟میترسم 1 مهر ب مشکل برای مدرک و ریزنمراتو شهریه بر بخورم

 25. نرگس گفت:

  سلام من فلسفه هنر همدان دکتری قبول شدم بعد از تاریخ ثبت نام خبردار شدم ثبت نام چه تاریخی بوده کسی خبر داره تاریخی برای متاخرین دادن یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید

 26. jahanbakhsh گفت:

  سلام من واحد تهران شمال قبول شدم.
  آيا براي بهمن بايد الان ثبت نام كنم؟!
  مراجعه ي حضوري هم لازمه؟بعد از اينترنتي؟؟؟؟؟

 27. mona گفت:

  سلام دوستان
  من ارشد آزاد تهران شمال قبول شدم
  چون نه اصل و نه گواهی موقت داشتم ازم سفته 2میلیونی خواستن…
  این برای اصل مدرکه؟چون سفته که تا پایان نیمسال اول میگن وقت داره…
  اصل مدرک کارشناسیم پرسیدم گفتن 2 سال طول میکشهاما گواهی موقت 1 ماهه…
  اگه 2 سال دیگه اصل مدرک کارشناسیم خاضر بشه که از وقت سفته میگذره و اجراش میذارن!! قضیه چیه؟
  خواهش میکنم ج بدید

 28. Masoomeh گفت:

  خواهشا یکی جواب بده نظرتون واسم مهمه…

 29. Masoomeh گفت:

  بچه ها دانشگاه تهران جنوب از نظر اعتبار و اساتید چطوره بنظرتون؟
  من کارشناسی مدیریت بازرگانی اونجا قبول شدم…

 30. برق گفت:

  سلام
  دوستان اگر شما واحد تهران مرکز قبول می شدید و بعد تو تکمیل ظرفیت شهر خودتون ( مثلا مشهد) بیاره شهر خودتون رو انتخاب می کنید یا همون تهرانو ادامه می دید
  ممنون می شم نظراتتون رو بگید
  با تشکر

 31. علوم سیاسی مسایل ایران گفت:

  دوستان فرم تعهد بیکار بودن و باید حتما پر کرد کسی میدونه این تعهد,چیه ممنون؟

 32. حسین_ مدیریت منابع انسانی گفت:

  سلام از دوستان کسی هست مدیریت منابع انسانی قبول شده باشه؟؟؟

 33. حمید گفت:

  بچه ها من کارشناسی ارشد دانشگاه یادگار امام شهرری بهمن ماه قبول شدم.توی سایت دانشگاه ثبت نام کردم و شماره دانشجویی گرفتم.به محض ارائه شماره دانشجویی مبلغی که باید بصورت علی الحساب واریز کنم تو صفحه دانشجوییم درج شد با یه شماره شناسه واریز.اما من هنوز مبلغ رو واریز نکردم.

 34. گیل ناز گفت:

  سلام دوستان
  من در انتخاب دومم قبول شدم. از کجا میتونم بفهم تو انتخاب اولم تا چه رتبه ای قبول شده؟ تو سطر اولین انتخابم هیچی نزده فقط تو انتخاب دومم آخرین نمره و رتبه قبولی رو زده. 

 35. نسیم ریاضی محض گفت:

  بچه ها کسی هست که علوم تحقیقات وردی بهمن باشه و ساکن تهران باشه؟؟؟اگه براتون مقدوره برید از دانشگاه بپرسید که برا ورودی بهمن تحویل مدارک کافیه یا شهریه هم الان باید بدیم؟متاسفانه هرچی تماس میگیرم اشغاله..

 36. معصومه گفت:

  سلام بچه ها من مدیریت بازرگانی تهران جنوب قبول شدم اصن اطلاعات کافی ندارم بین دانشگاه ازاد اسلامشهر و تهران جنوب موندم به نظرتون ارزششو داره بخاطر بد مسی بودنش برم اسلامشهر؟
  بعدم چجوری بفهمم ورودی بهمن ماهم یا مهر ماه؟؟؟
  اگه راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم

  • حمید گفت:

   واحد جنوب تو محلاتی آهنگه و جنوب شرق تهران و واحد اسلامشهر به جنوبغرب تهران نزدیکه.هرکدوم که نزدیکتره بنظرم بهتره با توجه به اینکه خانم هستین.ضمنا اینکه مهر یا بهمن هستین تو کارنامه تون درج شده که اگه قبول شدین کی باید مراجعه کنین.

  • یاسمن گفت:

   سلام اگه ورودی بهمن باشین تو قسمت قبولیتون میزنه زمان ثبت نام بهمن ماه

 37. میناااااا گفت:

  سلام بچه ها
  من هم بهمنی هستم
  دانشگاه خوراسگان روانشناسی
  مراجعه کردم گفتند بهمنی ها ثبت نام بهمن هست و اخذ هرگونه وجه در این زمان غیر قانونی است
  من فکر می کنم بخاطر عدم وجود مجوز از وزارت علوم کلیه پذیرفته شدگان به استثنای اون چند واحد اصلی بهمن ماه کلاسها رو تشکیل می دهند

 38. شهره گفت:

  سلام بچه ها من ورودبی بهمن هستم دانشگاه تهران مرکز رفتم پرسیدم گفتن بهمن بیاید ثبت نام

 39. محمدرضا گفت:

  بچه ها یه سوال خواهشا هر کی میدونه جواب بده.
  من قبول شده تهران مرکز مهرماه هستم. هنوز ثبت نام نکردم.
  1- اگه ثبت نام نکنم تا کی قبولیم محفوظه؟
  2- اگه قبل از شروع ترم دوم برم ثبت نام می کنن؟ و آیا جریمه ازم می گیرن؟
  3- اگه سال بعد شهریور (قبل از شروع ترم سوم) برم ثبت نام می کنن؟ و آیا جریمه ازم می گیرن؟

 40. ص گفت:

  سلام دوستان شما از وام 10 میلیونی دکتری خبر دارید؟

 41. ستاره گفت:

  ورودی بهمنی هااا منم مشکل شمارو دارم . زنگ میزنم جواب نمیدن. تهران جنوب 28 شنبه ثبت نام دارن ورودی مهر ولی برای مارو نزده لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره بگه من خیلی استرس گرفتم

 42. iman fp گفت:

  سلام
  تو کارنامه قبولی نوشته ثبت نام و شروع تحصیل : بهمن ماه
  دانشگاه تهران مرکزی برق قبول شدم… من خونمون اهوازه و دسترسی به دانشگاه ندارم
  تو سایت دانشگاه و هر سایت دیگه کلا تعیین نکردن پذیرفته شدگان مهر یا بهمن…فقط نوشتن پذیرفته شدگان
  خواستم بدونم پذیرفته شدگان بهمن زمان ثبت نامشون چه تاریخیه
  لطفا هرکس اطلاع پیدا کرد…این خبررو نشر بده تا به گوش ماهم برسه
  ممنونم….

 43. system گفت:

  سلام آقاوحید
  من هم رشته ای شما هستم لطفا منابعی روکه برای قبولی خوندیدمعرفی کنید.
  راستی تومصاحبه چی ازتون پرسیدند .ازمعدل ومقاله هم سوال کردند؟

 44. یوسف گفت:

  سلام ثبت نام حروف ی/ط جه زمانی انجام میشه

 45. پارسوا گفت:

  با سلام. منم ورودی بهمنم. باید الان ثبت نام کنم؟

 46. ف گفت:

  دوستان کسی اطلاع داره چند ترم جز آموزشی و چند ترم جز ترم های پژوهشیه؟

 47. حسین منابع انسانی گفت:

  سلام از دوستان قبول شده کسی مدیریت منابع انسانی هست؟؟

 48. مريم گفت:

  سلام دوستان،
  كسي اطلاع داره كه ورودي بهمن علوم و تحقيقات كه سي ام ثبت نام دارن آيا الان بايد شهريه واريز كنند يا فقط تحويل مدارك كافيه؟
  كسي بوده ورودي بهمن باشه و الان شهريه داده باشه؟

 49. رضا گفت:

  سلام
  کسی هست که ارشد اموزش محور بوده باشه و دکتری آزاد قبول شده باشه
  من ارشد آموزش محورم می خوام برای دکتری آزاد بخونم و نمی دونم تو مصاحبه قبول میشم یا نه؟

  • parse گفت:

   سلام
   برای قبولی در دکتری آزاد از همه مهمتر نمره آزمون هست چون در آزمون دکتری دانشگاه آزاد مصاحبه تاثیر 25 درصدی داره و اگر کسی دعوت به مصاحبه بشه به احتمال زیاد قبول میشه

 50. برق-تهران مرکز-سوال گفت:

  سلام, من می خوام 30 شهریور با متاخرین دکترا بیان ثبت نام , الان 3 روزه که شماره ی امور مالی دانشگاه رو می گیریم کلا اشغاله تک و اوک هم که وصل می شه کسی بر نمی داره , سوالم از کسانی که ثبت نام کردن اینه که در لحظه ی ثبت نام باید تنها شهریه ثابت رو داد یا کل شهریه رو , یعنی 5.5 یا 8.2 ( البته اگر عددا فرق داره بگید ) , نمی شه ثابت رو داد که بشه انتخاب واحد کرد بعد ار ترم بقیه رو تصفیه کرد ؟!

  • 1 گفت:

   فقط شهریه ثابت.

   • برق به 1 گفت:

    والا من تو همین سایت تا الان 3 نفر گفتند برای همه ی رشته های مهندسی 6 واحد می دن و باید 7.5 بدیم , یعنی تهران مرکز این جوریه مثل این که , شما رشتتون چیه و ایا ثبت نام کردید , تفاوت ثابت با کامل 2 میلیونه و من می خوام چند روز زود تر بدونم که بتونم جورش کنم , تلفن های حسابداریش هم 2-3 روز زنگ زدم جواب ندادند

 51. شيما گفت:

  سلام من ورودي بهمن كارشناسي ارشد تهران مركز هستم امروز حضوري سوال پرسيدم گفتن همش سايت رو نگاه كنيم ولي به احتمال زياد ثبت نام بهمني ها همون بهمن مي باشد

 52. واحد جبرانی گفت:

  سلام دوستان رشته ارشد من با قبولی رشته دکتری ام متفاوته اما جبرانی موقع ثبتنام در نظر نگرفتند بنظرتون مشکل ایجاد نمیشه آخه یکجایی خوندم تا ۱۰ واحد جبرانی. هست

 53. فرانک گفت:

  دوستان خواهش میکنم جواب بدید حالا که مهلت ثبت نام تموم شده اگه حضوری این هفته بریم دانشگاه قبول میکنن ثبت نام کنن من ورودی مهرم

 54. علوم سیاسی مسایل ایران گفت:

  تو رو خدا یکی جواب بده ریز نمرات کارشناسی اجباری کسی ثبت نام کرده ازش خواستن؟

 55. فرانک گفت:

  سلام من امروز متوجه شدم که مهلت ثبت نام رشته ای که پذیرفته شدم تا شنبه21 شهریور بوده به نظرتون با توجه به مطالب فوق اگه برم دانشگاه اجازه ثبت نام رو نمیدن؟البته اینترنتی ثبت نام کردم و یه شماره دانشجویی بهم دادن.دوستان خواهشا اگر اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید.

 56. تاریخ گرایش بعدازاسلام گفت:

  بنده ورودی بهمن هستم الان وارد سایت دانشگاه شدم و مدارک درخواستی از قسمت دانشجویان جدیدالورود وارد کردم یه فقط یه شماره دانشجویی داد. دوستان به نظرتان کامل کامل است؟

  • شيما گفت:

   سلام من رشته كارشناسي ارشد مديريت داشگاه ازاد واحد تهران مركز قبول شدم ورودي بهمن هستم نمي دونم كي بايد ثبت نام كنم ايا الان بايد تو سايتي برم و ثبت نامي داشته باشم يا نه حضوري بايد برم دانشگاه و شهريه ثابت پرداخت منم يا صبر كنم تا بهمن
   ممنون ميشم راهنماييم كنيد

  • تارا گفت:

   کدوم واحد هستی شما؟
   من تهران جنوبم ورودی بهمن. هنوز نتونستم نه زنگ بزنم ببینم کی هس نه اینکه وارد سایت بشم!!!!

 57. system گفت:

  دوستان سیستم های انرژی نظربذارند

 58. حسین _ منابع انسانی گفت:

  سلام دوستان. من دیروز رفتم کرمان و ثبت نام کردم.3700000 تومان شهریه به جز شهریه متغیر گرفتن تا سایت برای انتخاب واحد باز شود.متاسفانه گفتن امکان جابجایی هم نیست. آخه من هم کارمند هستم هم متاهل و هم مازندران. ولی خوشبختانه کلاس فقط یک روز اونم شنبه بود.

 59. روانشناسی بهمن ماه گفت:

  سلام دکترهای تازه قبولی میزان شهریه دکترا های بدون بورسیه را در دانشگاه علوم تحقیقات نوشته به این شرح:
  شهریه ثابت دکتری علوم انسانی ۳۵,۰۵۹,۳۸۲
  شهریه ثابت دکتری غیرعلوم انسانی ۵۲,۴۳۱,۳۴۶
  واحد نظری هر واحد ۳,۵۰۲,۸۴۰
  واحد عملی هرواحد ۴,۲۰۳,۲۶۲
  پایان نامه هر واحد ۱۱,۸۹۰,۰۱۶
  هزینه خدمات آموزشی ۱,۱۵۰,۰۰۰

 60. مجتبی گفت:

  چرا یکی از دوستان گفت تهران مرکز مجوز نداره؟؟؟ یعنی مدرکش بی اعتباره؟؟؟

 61. n;j گفت:

  مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تمدید شودو اطلاع رسانی شود

 62. از مریم به روانشناس سلامت گفت:

  باسلام.ضمن تبریک به شما در قبولی دکترای سلامت و آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل درسی و زندگی.لطف می کنید بفرمایید رتبه شما دقیقآ چند بوده و آیا کسی را نیز می شناسی که عمومی خونده و با رتبه چند قبول شده است. با تشکر ومرسی