مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انتشار اطلاعیه دانشگاه آزاد در خصوص نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۴

اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای جزئیات و مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون و دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبریک و تهنیت به پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع میرساند اعلام نتایج ۲۱۵ رشته دوره با آزمون و بدون آزمون و دوره پژوهش محور این مقطع بر روی سامانه اعلام نتــایج معاونــت ســنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه نشــانی www.azmoon.com و sanjesh.iau.ac.ir  قابل مشاهده  می باشد.

پرونده کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی سال ۹۴ جهت احراز صـلاحیتهای عمومی تحت بررسی است لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان این مرحله منوط به تأیید صلاحیتهای عمومی ایشان توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود. پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دست داشتن مـدارک  لازم در زمان تعیین شده به محلهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

- با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوزثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیتهای اقـامتی  اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد.

پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران دانسته اند، باید هنگام ثبتنام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند.

دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه منظور حصول اطمینان از صحت مدارک مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مراتب را به طور جمعی از ارگانهای ذیربط استعلام نموده و نتیجه آن را متعاقبا به واحدها و مراکز دانشگاهی ابلاغ خواهند نمود. بدیهی است چنانچـه در هـر زمـان از ثبت نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشـجویان در اسـتفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهنـد داشـت و بـه علـت سـوء اسـتفاده از سـهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها برای دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

تذکر مهم ۱ : پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور چنانچـه مـدارک لازم برای ثبتنام را ظرف یک هفته کامل ننمایند و ثبتنام خود را قطعی نکننـد، حـذف گردیده و از افراد ذخیره ثبت نام به عمل خواهد آمد.

تذکر مهم ۲ : مطابق ضوابط برای پذیرفته شدگان دوره دکتـری تخصصـی پـژوهش محور، تخفیف شهریه، وام، تقسیط شهریه و نقل و انتقال انجام نمیگردد.

تذکر مهم ۳ : پذیرفته شدگان ذخیره دوره دکتری تخصصی پژوهش محور لازم است در روز ثبت نام به محل قبولی مراجعه نموده و فرم تعهدنامه مربوطه را تکمیل نماینـد تـا در صورت تکمیل نشدن ظرفیت مصـوب، توسـط محـل دانشـگاهی مربوطـه بـه آنـان اطلاع رسانی گردد.

مدارک لازم برای ثبت نام :

۱- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.

۲- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

۳- شش قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ کـه در سـال جـاری تهیـه شـده باشـد ( برای مشمولین ۱۲ قطعه )

۴- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی.

۵- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید.  (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دورههای مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد.)

۶- تکمیل و ارائه فرمهای درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

۷- پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور علاوه بر مدارک فـوق بایـد قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و تصویر حکم کارگزینی استاد راهنما را نیـز ارائه دهند.

زمان و محل ثبت نام :

پذیرفته شدگان نهایی کلیه رشته ها لازم است شخصاً در روزهـای شنبه ۹۴/۶/۲۱ و یکشنبه ۹۴/۶/۲۲ جهت ثبت نام به واحدهای مربوطه که آدرس و تلفن آنهـا در سـامانه اینترنتی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگـونگی ثبتنام ورودی های جدید به سایت اینترنتی واحدهای دانشـگاهی نیـز مراجعـه نماینـد. (آدرس سایت واحدها و مراکز دانشگاهی در سامانه اینترنتی دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس iau.ac.ir نیز درج گردیده است).

- عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی  شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

تبصره : پذیرفته شدگان واحدهای علوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، الکترونیکی، سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، قـزوین، بروجـرد و شیراز جهت اطلاع از چگونگی  و زمان ثبت نام مقتضی است  به آدرس سـایت آن واحد ها  به شرح ذیل مراجعه نمایند.

 تحقیقات علوم و تحقیقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

 تهران مرکزی به آدرس : www.iauctb.ac.ir

تهران جنوب به آدرس : http://enroll.azad.ac.ir

 تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir

 الکترونیکی به آدرس : www.iauec.ac.ir

سنندج به آدرس :www.iausdj.ac.ir

نجف آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

تبریز به آدرس : www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

 قـزوین به آدرس : www.qiau.ac.ir

بروجـرد به آدرس : www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

ضوابط مربوط به بورسیه:

متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی پس از قبولی قطعی در دوره دکتـری تخصصـی میتوانند با مراجعـه بـه سـایت اسـتخدام اینترنتـی دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه نشـانی http://jazb.iau.ir با توجه به اعـلام نیـاز واحـدهای دانشـگاهی نسـبت بـه ارائـه درخواست و انجام مراحل بورسیه خود با توجه به ضـوابط اقـدام نماینـد و از مراجعـه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکترای تخصصی (Ph.D)  سال تحصیلی ۹۵-۹۴

۱- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که بـه  منظور تأمین بخشی از هزینههای این دوره در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت میگردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشـجویان در بـدو ورود بـه دانشـگاه بایـد مبلـغ دانشـگاهی ۱۱۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حساب جـاری محـل قبولی واریز نماید.

۲- میزان شهریه برای پذیرفته شدگان جدیدالورود رشته های غیر پزشکی بـا نـرخ ۱۵ درصد افزایش نسبت به شهریه پرداختی سال ۹۳ اعم از شهریه پایه (ثابت) و متغیر تعیین شده است.

۳- نرخ شهریه برای پذیرفته شدگان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی تا سقف ۶۰ درصد شهریه رشته های تحصیلی متناظر خودگردان وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی، اعم از شهریه پایه (ثابت) و متغیر تعیین شده است.

۴- حق بیمه حوادث مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال می باشد که هر پذیرفته شده بایـد آن را بـه  حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید.

۵- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند کـه  (مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

دانلود متن کامل راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون و دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۲۹)

 1. م- ا می‌گه:

  با سلام – آیا در دوره دکترا تخصصی رشته های مهندسی ،هنگام دریافت پایان نامه شهریه ثابت نیز گرفته می شود؟

 2. م- ا می‌گه:

  آیا در دوره دکترا تخصصی رشته های مهندسی ،هنگام دریافت پایان نامه شهریه ثابت نیز گرفته می شود؟

 3. فرشته می‌گه:

  زمان ثبت نام قبولین دکتری ازادکی میباشد

 4. فرشته می‌گه:

  زمان ثبت نام قبولین دکتری دانشگاه ازاد کی است

 5. شیمی می‌گه:

  سلام من یه سوال دارم دفاع من ابان میافته اگه دکتری شهریور قبول شم میتونم مهر رو رزرو کنم از بهمن برم لطفآ جواب بدید؟

 6. نجمه می‌گه:

  سلام دوستان نتایج نقل و انتقالات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن ۹۴ دانشگاه ازاد بر اساس طرح بومی سازی کی اعلام می شود.

 7. سعیده می‌گه:

  سلام خوب هستید؟خواستم بپرسم که کسی از دوستان اطلاع دارن که دکتری مرمت دانشگاه آزاد امسال هستش یا نه ؟ اینهمه زحمت کشیدیم مدرک کارشناسی ارشد رو با معدل ۱۹ تموم کردیم که بتونیم بدون آزمون به ادامه تحصیل در رشته مرمت بپردازیم اما نمیدونم چرا مسئولین دانشگاه آزاد علاقه ای به اضافه کردن این رشته در مقطع دکتری ندارن ؟؟؟؟؟؟؟؟

 8. علیرضا می‌گه:

  باسلام.ضمن تبریک به تمام ورودی ها در سال جدید . من پذیرفته شده ارشد مدیریت اجرائی در واحد تفرش هستم و ساکن کرج میباشم باتوجه به بعد مسافت وشاغل بودن میخوام دریکی از واحدهای نزدیک تر انتقال بدم وخدارو شکر ظاهرا رئیس دانشگاه جناب دکتر میرزاده تاکید بر بومی گری وجلوگیری از ترددهای بیش از حد را داده اند اگر کسی از دوستان ازنحوه انتقال اطلاعی دارند راهنمائی فرمائید متشکرم

 9. سارا می‌گه:

  بچه ها کسی میدونه کدوم واحد معماری بدون کنکور میگیره مال بهمن؟؟؟

 10. sara می‌گه:

  دوستان کسی میدونه دانشگاه ازاد کرج یا شهر قدس چه رشته هایی بدون کنکور داره لطفا راهنمایی کنید مرسی

 11. sara می‌گه:

  سلام دوستان کسی اطلاع داره کدوم دانشگاه وکالت بدون کنکور داره مم رشتم تجربی بوده ولی به وکالت علاقه دارم اگه کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه تا از ثبت نام بهمن جا نمونم مرسی.

  • شیوا می‌گه:

   سلام سارا جون… فکر کنم تهران شرق داشته باشه… من خودمم ورودی مهر حقوق تهران شرقم ولی میخوام از بهمن برم… ولی بدون آزمون احتمالا تهران شرق داره

 12. سید می‌گه:

  با سلام دوره phd دعوت به مصاحبه شدم و مصاحبه هم انجام شد میخواستم بدونم با توجه به اینکه نتیجه اعلام نشده .الان باید تکمیل ظرفیت ثبت نام کنم یا نه .سپاس

 13. سمانه می‌گه:

  سلام دوستان .من برای دکترا مدیریت اموزشی ترم بهمن قبول شدم .الان بهم پیام دادن که برای ثبت نام و شروع ترم مهرماه مراجعه کنم.با این حال که تازه فارغ تحصیل شدم و مدرکم تا ۱۰ روز دیگه میگیریم .آیا ثبت نامم میکنند؟>ممنون از جوابتون

 14. سمانه می‌گه:

  سلام دوستان من ورودی بهمن بودم امروز پیام اومد ک شنبه برای ترم مهرماه برم دانشگاه.با این حال ک من تازه فارغ تحصیل شدم و مدرکم ۱۰ روز دیگه اماده میشه چ کگار کنم؟
  ثبت نامم میکنند؟
  لطفا جواب بدید

 15. دکترا می‌گه:

  سلام کسی در جریا اخرین رتبه مهندسی شیمی در تهران جنوب و شمال و علوم تحقیقات چند بوده

 16. حسن می‌گه:

  سلام کسی میدونه ثبت نام ورودی بهمن کارشناسی ارشد کی انجام میشه

 17. سارا می‌گه:

  سلام . کسی میدونه کدوم دانشگاه رشته شهرسازی ورودی بهمن داره؟؟

 18. ماهان می‌گه:

  سلام،کسی میدونه انتخاب واحد دکتری اقتصاد علوم تحقیقات برای ورودی های جدید کی هست؟

 19. شقایق می‌گه:

  سلام من دانشجوی کارشناسی رشته شیمی کاریردی هستم میخواستم بدونم میتونم واسه فوق لیسانس داروسازی بخونم؟!

 20. عسل می‌گه:

  با سلام حضور تمامی دوستانم در پی اچ دی تست خواهش می کنم بنده را راهنمایی فرمایید بنده ورودی بهمن هستم و طبق اعلام واحد علوم و تحقیقات و بر اساس حروف الفبا که حرف اول فامیلیم (ح) است باید فردا (دوشنبه)۳۰ شهریور جهت ثبت نام مراجعه کنم متاسفانه برام مشکلی پیش آمده که نمی تونم فردا برم سه شنبه برم به نظر شما ثبت نام میشم با تشکر و خواهش می کنم یکی از بزرگواران و دوستان با اخلاق جواب مرا بدهد.

 21. مجتبی می‌گه:

  دوستان کسی از دانشکده زبان تهران مرکز هست که قبولی بهمن باشه؟؟؟
  توی سایت اطلاعیه گذاشته:
  کلیه دانشجویان پذیرفته شده در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ (مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ) می توانند در شهریور ماه سال جاری جهت ثبت نام به دانشکده زبانهای خارجی مراجعه نمایند.

  گفته می توانند مراجعه کنند، این یعنی اینکه الزامی نیست درسته؟ چون قبلا زنگ زدم گفتند بهمن ماه مراجعه کنید.

 22. مجتبی می‌گه:

  سلام دوستان

  آقا من از شهرستانم
  دانشکده ای که باید برم برای ثبت نام میدان صنعت هستش.
  شهرک قدس (میدان صنعت) -بلوار فرحزادی- ابتدای خیابان سیمای ایران -روبروی شهرک پردیسان -مجتمع پیامبر اعظم -بلوک A
  از ترمینال جنوب چجوری برم اونجا؟

 23. Teaching- تهران مرکز می‌گه:

  سلام،من تهران مرکز ثبت نام کردم امروز انتخاب واحد کردم،روزهای کلاس چهار شنبه و شنبه
  کسی امروز کلاس شرکت کرده؟؟؟
  دوستان هماهنگ کنیم برنامه بشه یه روز مثلا همه چهارشنبه

 24. eli می‌گه:

  دوستان کسی هست علوم تحقیقات قبول شده باشه؟
  من یکم ثبت ناممه ولی میخوام ۳۱ام برم ک اگه به مشکلی برخوررم فرداشم دوباره برم.اشکالی نداره؟میترسم ۱ مهر ب مشکل برای مدرک و ریزنمراتو شهریه بر بخورم

 25. نرگس می‌گه:

  سلام من فلسفه هنر همدان دکتری قبول شدم بعد از تاریخ ثبت نام خبردار شدم ثبت نام چه تاریخی بوده کسی خبر داره تاریخی برای متاخرین دادن یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید

 26. jahanbakhsh می‌گه:

  سلام من واحد تهران شمال قبول شدم.
  آیا برای بهمن باید الان ثبت نام کنم؟!
  مراجعه ی حضوری هم لازمه؟بعد از اینترنتی؟؟؟؟؟

 27. mona می‌گه:

  سلام دوستان
  من ارشد آزاد تهران شمال قبول شدم
  چون نه اصل و نه گواهی موقت داشتم ازم سفته ۲میلیونی خواستن…
  این برای اصل مدرکه؟چون سفته که تا پایان نیمسال اول میگن وقت داره…
  اصل مدرک کارشناسیم پرسیدم گفتن ۲ سال طول میکشهاما گواهی موقت ۱ ماهه…
  اگه ۲ سال دیگه اصل مدرک کارشناسیم خاضر بشه که از وقت سفته میگذره و اجراش میذارن!! قضیه چیه؟
  خواهش میکنم ج بدید

 28. Masoomeh می‌گه:

  خواهشا یکی جواب بده نظرتون واسم مهمه…

 29. Masoomeh می‌گه:

  بچه ها دانشگاه تهران جنوب از نظر اعتبار و اساتید چطوره بنظرتون؟
  من کارشناسی مدیریت بازرگانی اونجا قبول شدم…

 30. برق می‌گه:

  سلام
  دوستان اگر شما واحد تهران مرکز قبول می شدید و بعد تو تکمیل ظرفیت شهر خودتون ( مثلا مشهد) بیاره شهر خودتون رو انتخاب می کنید یا همون تهرانو ادامه می دید
  ممنون می شم نظراتتون رو بگید
  با تشکر

 31. علوم سیاسی مسایل ایران می‌گه:

  دوستان فرم تعهد بیکار بودن و باید حتما پر کرد کسی میدونه این تعهد,چیه ممنون؟

 32. حسین_ مدیریت منابع انسانی می‌گه:

  سلام از دوستان کسی هست مدیریت منابع انسانی قبول شده باشه؟؟؟

 33. حمید می‌گه:

  بچه ها من کارشناسی ارشد دانشگاه یادگار امام شهرری بهمن ماه قبول شدم.توی سایت دانشگاه ثبت نام کردم و شماره دانشجویی گرفتم.به محض ارائه شماره دانشجویی مبلغی که باید بصورت علی الحساب واریز کنم تو صفحه دانشجوییم درج شد با یه شماره شناسه واریز.اما من هنوز مبلغ رو واریز نکردم.

 34. گیل ناز می‌گه:

  سلام دوستان
  من در انتخاب دومم قبول شدم. از کجا میتونم بفهم تو انتخاب اولم تا چه رتبه ای قبول شده؟ تو سطر اولین انتخابم هیچی نزده فقط تو انتخاب دومم آخرین نمره و رتبه قبولی رو زده. 

 35. نسیم ریاضی محض می‌گه:

  بچه ها کسی هست که علوم تحقیقات وردی بهمن باشه و ساکن تهران باشه؟؟؟اگه براتون مقدوره برید از دانشگاه بپرسید که برا ورودی بهمن تحویل مدارک کافیه یا شهریه هم الان باید بدیم؟متاسفانه هرچی تماس میگیرم اشغاله..

 36. معصومه می‌گه:

  سلام بچه ها من مدیریت بازرگانی تهران جنوب قبول شدم اصن اطلاعات کافی ندارم بین دانشگاه ازاد اسلامشهر و تهران جنوب موندم به نظرتون ارزششو داره بخاطر بد مسی بودنش برم اسلامشهر؟
  بعدم چجوری بفهمم ورودی بهمن ماهم یا مهر ماه؟؟؟
  اگه راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم

  • حمید می‌گه:

   واحد جنوب تو محلاتی آهنگه و جنوب شرق تهران و واحد اسلامشهر به جنوبغرب تهران نزدیکه.هرکدوم که نزدیکتره بنظرم بهتره با توجه به اینکه خانم هستین.ضمنا اینکه مهر یا بهمن هستین تو کارنامه تون درج شده که اگه قبول شدین کی باید مراجعه کنین.

  • یاسمن می‌گه:

   سلام اگه ورودی بهمن باشین تو قسمت قبولیتون میزنه زمان ثبت نام بهمن ماه

 37. میناااااا می‌گه:

  سلام بچه ها
  من هم بهمنی هستم
  دانشگاه خوراسگان روانشناسی
  مراجعه کردم گفتند بهمنی ها ثبت نام بهمن هست و اخذ هرگونه وجه در این زمان غیر قانونی است
  من فکر می کنم بخاطر عدم وجود مجوز از وزارت علوم کلیه پذیرفته شدگان به استثنای اون چند واحد اصلی بهمن ماه کلاسها رو تشکیل می دهند

 38. شهره می‌گه:

  سلام بچه ها من ورودبی بهمن هستم دانشگاه تهران مرکز رفتم پرسیدم گفتن بهمن بیاید ثبت نام

 39. محمدرضا می‌گه:

  بچه ها یه سوال خواهشا هر کی میدونه جواب بده.
  من قبول شده تهران مرکز مهرماه هستم. هنوز ثبت نام نکردم.
  ۱- اگه ثبت نام نکنم تا کی قبولیم محفوظه؟
  ۲- اگه قبل از شروع ترم دوم برم ثبت نام می کنن؟ و آیا جریمه ازم می گیرن؟
  ۳- اگه سال بعد شهریور (قبل از شروع ترم سوم) برم ثبت نام می کنن؟ و آیا جریمه ازم می گیرن؟

 40. ص می‌گه:

  سلام دوستان شما از وام ۱۰ میلیونی دکتری خبر دارید؟

 41. ستاره می‌گه:

  ورودی بهمنی هااا منم مشکل شمارو دارم . زنگ میزنم جواب نمیدن. تهران جنوب ۲۸ شنبه ثبت نام دارن ورودی مهر ولی برای مارو نزده لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره بگه من خیلی استرس گرفتم

 42. iman fp می‌گه:

  سلام
  تو کارنامه قبولی نوشته ثبت نام و شروع تحصیل : بهمن ماه
  دانشگاه تهران مرکزی برق قبول شدم… من خونمون اهوازه و دسترسی به دانشگاه ندارم
  تو سایت دانشگاه و هر سایت دیگه کلا تعیین نکردن پذیرفته شدگان مهر یا بهمن…فقط نوشتن پذیرفته شدگان
  خواستم بدونم پذیرفته شدگان بهمن زمان ثبت نامشون چه تاریخیه
  لطفا هرکس اطلاع پیدا کرد…این خبررو نشر بده تا به گوش ماهم برسه
  ممنونم….

 43. system می‌گه:

  سلام آقاوحید
  من هم رشته ای شما هستم لطفا منابعی روکه برای قبولی خوندیدمعرفی کنید.
  راستی تومصاحبه چی ازتون پرسیدند .ازمعدل ومقاله هم سوال کردند؟

 44. یوسف می‌گه:

  سلام ثبت نام حروف ی/ط جه زمانی انجام میشه

 45. پارسوا می‌گه:

  با سلام. منم ورودی بهمنم. باید الان ثبت نام کنم؟

 46. ف می‌گه:

  دوستان کسی اطلاع داره چند ترم جز آموزشی و چند ترم جز ترم های پژوهشیه؟

 47. حسین منابع انسانی می‌گه:

  سلام از دوستان قبول شده کسی مدیریت منابع انسانی هست؟؟

 48. مریم می‌گه:

  سلام دوستان،
  کسی اطلاع داره که ورودی بهمن علوم و تحقیقات که سی ام ثبت نام دارن آیا الان باید شهریه واریز کنند یا فقط تحویل مدارک کافیه؟
  کسی بوده ورودی بهمن باشه و الان شهریه داده باشه؟

 49. رضا می‌گه:

  سلام
  کسی هست که ارشد اموزش محور بوده باشه و دکتری آزاد قبول شده باشه
  من ارشد آموزش محورم می خوام برای دکتری آزاد بخونم و نمی دونم تو مصاحبه قبول میشم یا نه؟

  • parse می‌گه:

   سلام
   برای قبولی در دکتری آزاد از همه مهمتر نمره آزمون هست چون در آزمون دکتری دانشگاه آزاد مصاحبه تاثیر ۲۵ درصدی داره و اگر کسی دعوت به مصاحبه بشه به احتمال زیاد قبول میشه

 50. برق-تهران مرکز-سوال می‌گه:

  سلام, من می خوام ۳۰ شهریور با متاخرین دکترا بیان ثبت نام , الان ۳ روزه که شماره ی امور مالی دانشگاه رو می گیریم کلا اشغاله تک و اوک هم که وصل می شه کسی بر نمی داره , سوالم از کسانی که ثبت نام کردن اینه که در لحظه ی ثبت نام باید تنها شهریه ثابت رو داد یا کل شهریه رو , یعنی ۵٫۵ یا ۸٫۲ ( البته اگر عددا فرق داره بگید ) , نمی شه ثابت رو داد که بشه انتخاب واحد کرد بعد ار ترم بقیه رو تصفیه کرد ؟!

  • 1 می‌گه:

   فقط شهریه ثابت.

   • برق به 1 می‌گه:

    والا من تو همین سایت تا الان ۳ نفر گفتند برای همه ی رشته های مهندسی ۶ واحد می دن و باید ۷٫۵ بدیم , یعنی تهران مرکز این جوریه مثل این که , شما رشتتون چیه و ایا ثبت نام کردید , تفاوت ثابت با کامل ۲ میلیونه و من می خوام چند روز زود تر بدونم که بتونم جورش کنم , تلفن های حسابداریش هم ۲-۳ روز زنگ زدم جواب ندادند

 51. شیما می‌گه:

  سلام من ورودی بهمن کارشناسی ارشد تهران مرکز هستم امروز حضوری سوال پرسیدم گفتن همش سایت رو نگاه کنیم ولی به احتمال زیاد ثبت نام بهمنی ها همون بهمن می باشد

 52. واحد جبرانی می‌گه:

  سلام دوستان رشته ارشد من با قبولی رشته دکتری ام متفاوته اما جبرانی موقع ثبتنام در نظر نگرفتند بنظرتون مشکل ایجاد نمیشه آخه یکجایی خوندم تا ۱۰ واحد جبرانی. هست

 53. فرانک می‌گه:

  دوستان خواهش میکنم جواب بدید حالا که مهلت ثبت نام تموم شده اگه حضوری این هفته بریم دانشگاه قبول میکنن ثبت نام کنن من ورودی مهرم

 54. علوم سیاسی مسایل ایران می‌گه:

  تو رو خدا یکی جواب بده ریز نمرات کارشناسی اجباری کسی ثبت نام کرده ازش خواستن؟

 55. فرانک می‌گه:

  سلام من امروز متوجه شدم که مهلت ثبت نام رشته ای که پذیرفته شدم تا شنبه۲۱ شهریور بوده به نظرتون با توجه به مطالب فوق اگه برم دانشگاه اجازه ثبت نام رو نمیدن؟البته اینترنتی ثبت نام کردم و یه شماره دانشجویی بهم دادن.دوستان خواهشا اگر اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید.

 56. تاریخ گرایش بعدازاسلام می‌گه:

  بنده ورودی بهمن هستم الان وارد سایت دانشگاه شدم و مدارک درخواستی از قسمت دانشجویان جدیدالورود وارد کردم یه فقط یه شماره دانشجویی داد. دوستان به نظرتان کامل کامل است؟

 57. system می‌گه:

  دوستان سیستم های انرژی نظربذارند

 58. حسین _ منابع انسانی می‌گه:

  سلام دوستان. من دیروز رفتم کرمان و ثبت نام کردم.۳۷۰۰۰۰۰ تومان شهریه به جز شهریه متغیر گرفتن تا سایت برای انتخاب واحد باز شود.متاسفانه گفتن امکان جابجایی هم نیست. آخه من هم کارمند هستم هم متاهل و هم مازندران. ولی خوشبختانه کلاس فقط یک روز اونم شنبه بود.

 59. روانشناسی بهمن ماه می‌گه:

  سلام دکترهای تازه قبولی میزان شهریه دکترا های بدون بورسیه را در دانشگاه علوم تحقیقات نوشته به این شرح:
  شهریه ثابت دکتری علوم انسانی ۳۵,۰۵۹,۳۸۲
  شهریه ثابت دکتری غیرعلوم انسانی ۵۲,۴۳۱,۳۴۶
  واحد نظری هر واحد ۳,۵۰۲,۸۴۰
  واحد عملی هرواحد ۴,۲۰۳,۲۶۲
  پایان نامه هر واحد ۱۱,۸۹۰,۰۱۶
  هزینه خدمات آموزشی ۱,۱۵۰,۰۰۰

 60. مجتبی می‌گه:

  چرا یکی از دوستان گفت تهران مرکز مجوز نداره؟؟؟ یعنی مدرکش بی اعتباره؟؟؟

 61. n;j می‌گه:

  مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تمدید شودو اطلاع رسانی شود

 62. از مریم به روانشناس سلامت می‌گه:

  باسلام.ضمن تبریک به شما در قبولی دکترای سلامت و آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل درسی و زندگی.لطف می کنید بفرمایید رتبه شما دقیقآ چند بوده و آیا کسی را نیز می شناسی که عمومی خونده و با رتبه چند قبول شده است. با تشکر ومرسی

درج نظر