مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

اعطای جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان به دانشجویان نمونه دکتری

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر کشور که مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، جوایز تحصیلی اعطا می‌کند.

به گزارش مهر، سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به نامه دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری درباره حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری اعلام کرد: دانشجویان نمونه کشوری در سال برگزیده شدن و براساس معرفی آن وزارتخانه، مشمول جایزه تحصیلی بنیاد می شوند.

این جایزه‌ها با هدف توانمند ساختن دانشجویان و هدایت آنان در مسیر فعالیت های «آموزشی»، «پژوهشی» و «فناورانه» دانشجویان به آنان اعطا می شود.

علاوه بر این دانشجویان نمونه کشوری پس از دانش آموختگی می توانند از امتیاز متناسب برای استفاده از تسهیلات دانش آموختگان برتر شامل، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه، تسهیلات جذب در دستگاه های اجرایی، تسهیلات پسا دکتریT تسهیلات جذب در دانشگاه ها بهره مند شوند که امتیاز آن در جدول هریک از تسهیلات لحاظ شده است.

جایزه‌های دانشجویان دوه کارشناسی ارشد 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

۱ـ۱

اعتبار آموزش‌یاری

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۱ـ۲

اعتبار توان‌مندی آموزشی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

۲ـ۱

اعتبار پژوهش‌یاری

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۲ـ۲

اعتبار ارتباطات علمی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۳

اعتبار اجرای پایان‌نامه

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۴

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

۲ـ۵

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

۲ـ۶

اعتبار هستة پژوهشی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲-۷

اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

۳ـ۱

اعتبار فن‌یاری

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۳ـ۲

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۳ـ۳

اعتبار هستة فنّاوری وکارآفرینی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال مشمولیت

فرهنگ

۴ـ۱

راتبة دانشجویی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (مجرد)

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازای ۱۰ ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

۴-۲

بیمة اشتغال

بر اساس حقوق پایة سازمان تأمین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

۴-۳

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

۴-۴

هدیة ازدواج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال مشمولیت

۴-۵

ودیعة اجارة مسکن

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیت و تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی

۴-۶

برنامه‌ها و سفرهای زیارتی و گردش‌گری

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

 

جایزه‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

۱ـ۱

اعتبار آموزش‌یاری

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۱ـ۲

اعتبار توان‌مندی آموزشی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

۲ـ۱

اعتبار پژوهش‌یاری

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۲ـ۲

اعتبار ارتباطات علمی

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۳

اعتبار اجرای رسالة دکتری

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۴

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

۲ـ۵

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

۲ـ۶

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مجرد)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)

۲ـ۷

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار (مجرد)

معادل ریالی ۱۴۰۰ دلار (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)

۲ـ۸

اعتبار هستة پژوهشی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲-۹

اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

۳ـ۱

اعتبار فن‌یاری

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۳ـ۲

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۳ـ۳

اعتبار هستة فنّاوری وکارآفرینی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فرهنگ

۴ـ۱

راتبة دانشجویی

۸۰۰٫۰۰۰  ریال (مجرد)

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازای ۶ ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

۴ـ۲

بیمة اشتغال

بر اساس حقوق پایة سازمان تأمین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری/ فرصت مطالعاتی

۴ـ۳

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

۴ـ۴

هدیة ازدواج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال مشمولیت

۴ـ۵

ودیعة اجارة مسکن

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش‌آموختگی

۴-۶

برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمول

 

گفتی است، یکی از انتقادهایی که دانشجویان نمونه کشوری در دوره های پیشین مطرح می کردند عدم حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری بود. برهمین اساس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، شیوه نامه دانشجویان نمونه کشوری را بازنگری و اصلاح کرد و بیشتر شاخص های انتخاب دانشجویان نمونه را به شاخص های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از دانشجویان برتر نزدیک کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده، بنیاد ملی نخبگان نیز به درخواست وزارت علوم پاسخ مثبت داد.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۳)

 1. دانشجو می‌گه:

  تا اونجا که من می دانم رتبه یک کنکور دکتری شامل نخبگان نمی شود.

 2. دزیا می‌گه:

  منظور از دانشجوی ممتاز کشوری چیه؟

 3. دزیا می‌گه:

  بچ ها الانم می تونیم ثبت نام نیم یا دیگه برا امسال جایزه بهمون تعلق نمی گیره؟ کسی می دونه تا کی می تونیم درخواست بدیم؟

 4. دانشجوی دکترای 94 به پروفسور آرش و سایر دوستان می‌گه:

  الان تو پروفایلم جلوی بررسی وضعیت یه تیک هست و یه عدد ۱ نوشته و جلوی علامت چشم صفر. معنی این چیه؟
  کارشناس بنیاد شهرمون گفت براساس سهمیه دانشگاهمون که برا دکترا ۶ نفره، من جزئشون بودم و اسمم رفته تهران…
  بعدش چی میشه؟ تهران اگ امتیازمون چقدر باشه تایید میشیم؟؟ کف این امتیاز برای هر دانشگاهی متناسب با امتیاز دانشجوا و سهمیه اون دانشگاه تعیین میشه یا کل دانشگاهها با هم سنجیده میشن؟؟؟
  لطفا جواب بدین، ممنونم

  • آرش می‌گه:

   با سلام لطفا هر چند وقت یکبار سامانه ثریا رو چک کنید ولی دستکاری نکنید اگه به امید خدا اتفاق خاصی باشه بهتون تو همون سایت پیام میدن باز میکنی و میخونی شما در حال حاضر فقط یک انتخاب دارید و باید منتظر باسخ اون انتخاب بمونید…امتیازها فرق دارن مثلا دکتری بهتر از ارشد مقاله هم isi بهترین و…

  • به دانشجو دکتری 94 از پروفسور ارش می‌گه:

   با نام آرش پاسختونو دادم

 5. Negin می‌گه:

  شامل دانشگاه ازاد هم هست؟

 6. ترنم می‌گه:

  سلام شامل دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد هم میشه؟

 7. amini می‌گه:

  با سلام من برای تسهیلات نظام وظیفه درخواست داده بودم خیلی طول کشید تا تاییدیه رو بهم دادن یعنی هفت ماه از خدمت سربازیم گذشته بود ولی در شرایطی به داد من رسید که با ده تا مقاله isi داشتن رتبه المپیاد، سهمیه شاگرد اولی، استعداد درخشان و معدل کارشناسی و ارشد بالای ۱۸٫۵۰ توی پادگان به مرز جنون رسیده بودم. به این تسهیلات ایمان داشته باشین و بجای انتقاد کردن بیاین ازشون تشکر کنین تا تسهیلات بیشتری ارایه کنه، برادران ما به غیر از این سازمان جای دیگه ای نداریم که به فکرمون باشه.
  با تشکر

 8. محمد می‌گه:

  با سلام
  یه سوالی داشتم شرایطی که در بالا ذکر شده برای عضویت در بنیاد نخبگان هست یا شرایط دریافت جایزه؟ چون شرایطی که در بالا ذکر شده با شرایط عضویت در بنیاد متفاوته؟ این شرایط را از چه منبعی ذکر کردین؟

 9. علیرضا می‌گه:

  جواب نمیدن منم ۴ ماهیه فرستادم با ۲۴ تا مقاله isi ولی فکر نکنم امیدی باشه

 10. شرایط نخبگی می‌گه:

  شرط لازم : متقاضیان برای بهره‌مندی از این جوایز باید دارای دست‌کم یکی از ویژگی‌های زیر و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی باشند:

  الف.کسب مدال طلا، نقره یا برنز در المپیادهای دانش‌آموزی ملّی و جهانی

  ب. کسب رتبة برتر در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌های کشور (رتبه‌های کشوری زیر ۱۰۰۰ ورود به دورة کارشناسی یا دکتری حرفه‌ای در گروه‌های ریاضی و فنی، تجربی، علوم انسانی، هنر یا زبان‌های خارجی، رتبه‌های زیر ۵۰ در مجموعة امتحانی در دورة کارشناسی ارشد)

  ج. کسب رتبة اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی

  د. کسب رتبة برتر در آزمون‌های سراسری علوم پزشکی کشور اعم از آزمون‌های جامع، پیش‌کارورزی، دستیاری در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی

  ه. کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه‌ها

  و. کسب عنوان دانشجوی نمونة کشوری

  ز. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد

  ح. برگزیده شدن در مسابقات قرآنی مورد تأیید بنیاد

  ط. فعالیت‌های هنری یا ادبی برجسته

  ی. برگزیده شدن در مسابقه‌های ملی و جهانی مهارت

  ک. ثبت اختراع برگزیده براساس آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده

  ۳٫شرط کافی: دانشجویان باید اولاً حدنصاب لازم را از فعالیت‌های نخبگانی (شامل فعالیت­های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) به‌دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان باشند.

  یادآوری: بررسی داشتن حد نصاب لازم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت‌های نخبگانیِ اعلامیِ متقاضی، توسط سامانة اطلاعاتی بنیاد محاسبه می‌شود.

  ۴٫مصادیق فعالیت‌های نخبگانی دارای امتیاز به شرح زیر است:

  الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و …)

  ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

  ج. کسب رتبة برتر در آزمون‌های علمی (مانند کنکور، آزمون های سراسری علوم پزشکی، المپیادهای دانشجویی و …)

  د‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد(مانند جشنواره های خوارزمی، رازی، فارابی، رویش،شیخ‌بهایی و…)

  ه‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد

  ۵٫دانشجویان زیر در اولین سال ورود به دانشگاه، بدون محاسبه امتیاز، مشمول جایزه­های تحصیلی می­شوند ولی لازم است در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد نام‌­نویسی و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

  الف. برگزیدگان حائز مدال طلا، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش‌­آموزی

  ب. برگزیدگان حائز رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی (در سال برگزیده شدن)

  ج. برگزیدگان حائز رتبه ۱ تا ۱۵۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم ریاضی و فنی

  د. برگزیدگان حائز رتبه ۱ تا ۱۰۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربی

  ه. برگزیدگان حائز رتبه ۱ تا ۱۰۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی

  و. برگزیدگان حائز رتبه ۱ تا ۱۰۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر

 11. لیدا می‌گه:

  سلام
  انقدر شرایطش زیاده که گیج شدم. الان من که دکتری علم و صنعت و ۵ تا مقاله داخلی و ۱ مقاله ژورنال دارم امیدی هست شامل عضویت در بنیاد بشم؟

  • پروفسور آرش می‌گه:

   بله امتیاز بندی داره
   مقاله جدا معدل جدا پژوهش جدا و…
   هر کدام امتیاز خاص بعد جمع میشن اگر حداقل امتیاز لازم رو بیاری و صبر حضرت ایوب داشته باشی انشالا موفق میشی….

 12. a می‌گه:

  یسلام ببخسشید دانشجوی برتر دارای چه ویزگی هایی باید باشه؟ رتبه تک رقمی؟ دانشگله ازاد باشه یا دولتی؟ ایا باید دانشگاه به روز صنعتی شریف باشه یا یزد هم میشه؟ منظورشون دانشجوی نمونه یعنی چه؟

  • پروفسور آرش می‌گه:

   یعنی یا قبل ورود به دانشگاه رتبه کشوری داشته باشی یا بعد از خروج با معدل بالا رتبه کشوری باشی
   مثلا من با ۱۷٫۹۶ رتبه سوم کشوری پیام نور را بعد از تحصیل دارم
   موفق باشید

 13. بانو می‌گه:

  با سلام
  من توی سامانه ثریا ثبتنام کرد و برای جایزه تحصیلی اقدام کردم. بعد از مدتها باهام تماس گرفتند که نقایص پرونده رو برطرف کن. منم برطرف کردم و فرستادم. اما بعد از حدود سه ماه هنوز در سامانه برام نوشته پرونده در حال جمعبندی توسط کارشناس!!!!!
  یعنی امیدی به تایید هست یا نه؟؟؟؟

 14. دانشجوی دکترای 94 می‌گه:

  دوستان سال قبل اول مهرماه اسامی مشمولین جویز تحصیلی بنیاد تو سایت دانشگاهمون اعلام شد، ولی الان آبانه و از بنیاد خبری نیست و انگار هنوز اسامی مشمولین معلوم نشده؟! کسی نمیدونه امسال چرا اینطوریه؟
  کسی که از بیاد شهرش تایید شده و طبق سهمیه دانشگاه جزئ نفرات اسمش تهران فرستاده شده شانس برای مرحله بعد چقدره؟؟؟

 15. آرش می‌گه:

  بنده رتبه سوم کشوری عضو کارگروه خانه نخبگان سپاه معدل ارشد ۱۷.۹۶ از پیام نور تهران دارای ۳ مقاله بین المللی و اشنا به کامپیوتر و ویندوز و وردد و…
  ۲ ساله ثبت کرده ام واسه جذب در دستگاههای اجرایی در سامانه بنیاد نخبگان…
  هر وقت بهش سر میزنم فقط میگه تغییری در وضعیت شما ایجاد شده میرم بنیاد نخبگان شهرمون میگه اون چیزی نیست…
  بابا بخدا بینظمی هم حدی داره اجبارا رفتم منابع طبیعی شب و روز میبرنمون درخت رو جی پی اس و رنگ میزنیم باور کنید ماهی ۹۰نود هزار تومان اونم نه استخداممون میکنن نه این که حقوق میدن دوستم میگفت همون ماهی نود هزار تومان هم سه ساله بهم ندادن
  اینم وضعیت نخبگان کشور ما بخدا همش راست بود

 16. طباطبایی می‌گه:

  باسلام
  من برای وام ویژه دکتری اقدام کرده ام. آیا میتوانم از تحصیلات بنیاد نخبگان هم بهره مند شوم؟
  ضمنا من دوره ارشد از چنین تسهیلاتی آگاه نبودم. آیا برای دوره ارشدم میتوانم درخواست بدهم؟ الان دکتری میخوانم

 17. سارا. می‌گه:

  کممممممممممک
  سلام دوستان. من تو پروفایلم این پیامو برام زده.”متقاضی گرامی لطفا جایزه ی مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب و بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید .از بین اعتبار هستۀ پژوهشی و اعتبار هستۀ فنّاوری و کارآفرینی یکی را می توانید انتخاب نمایید .”
  اما الان میرم که یکیشو بزنم میگه فعلا به این اعتبار جایزه تعلق نمیگیرد.
  یعنی چی؟؟؟؟؟

  • دانشجوی دکترای 94 می‌گه:

   سلام سارا خانم
   من هنوز از شهریور که مرحله درخواست بررسی پرونده برای جایزه های تحصیلیم تیک خورده و کارشناس بنیاد شهرمون گفت اسامی به تهران ارسال شده و منم جزئ شون بودم، دیگه هیچ تغییری تو صفحه ام ایحاد نشده… یعنی همچنان در دست بررسی؟؟؟
   شما از کی این گزینه براتون ظاهر شده؟؟؟

  • دانشجوی دکترای 94 می‌گه:

   بنظرم اگر امکانو دارید حضورا به بنیاد شهرتون مراجعه کنید یا تماس بگیرید و از کارشناس مربوطه سوال کنید.

  • استعداد درخشان تبریز می‌گه:

   سلام. منم فرستادم مدارک. الان تو پروفایلم جلوی بررسی وضعیت اون تیک هست عدد ۳ نوشته و جلوی علامت چشم صفر. معنی این چیه؟ دانشگاه گفت حد نصاب نرسیدی ولی اسمتو فرستادیم تا تایید کنن

 18. مریم می‌گه:

  مرسی از شما اقای رضا

 19. رضا می‌گه:

  سلام
  باید به سامانه ثریا بروید و ثبت نام کنید و کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی خود را در سامانه بارگذاری کنید، بعدا در قسمت پایین بخشی تحت عنوان جایزه تحصیلی یا جوایز دیگری وجود داره که شما باید در بازه زمانی که اعلام شده (فکر کنم جایزه تحصیلی چند روز دیگه هم وقت داشته باشه) بر روی قسمت بررسی فرآیند کلیک می کنید تا سوابق شما توسط دانشگاهتون بررسی بشه، هر دانشگاه و هر دانشکده برای هر مقطعی چندتا سهمیه داره که بسته به امتیاز شما بین اون افرادی که ثبت نام کردند جایزه تعلق می گیره. اطلاعات بیشتر رو هم داخل سایت میتونید بخونید خیلی کاملتر گفته
  اینم سایتش:
  http://soraya.bmn.ir

 20. مریم می‌گه:

  سلام شامل چه کسانی میشه؟
  از کجا بفهمیم که شامل ما هم میشه یا نه؟

درج نظر