مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اﻋﻼم جزئیات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻛﺘﺮی ۹۶ دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری و مدارک موردنیاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ‌ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ۹۶ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ اﻋﻼم شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنابر اعلام دانشگاه صنعتی شریف، زمان ﻣﺼﺎﺣـﺒﻪ حضوری داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۶ در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد.

 • ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ( ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼـﺎد، ﺷـﻴﻤﻲ، ﻓﻴﺰﻳـﻚ، ﻋﻠـﻮم رﻳﺎﺿـﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ) در روزﻫﺎی ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۰۳/۲۱ و دوﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۰۳/۲۲
 • ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۰۳/۲۳

زمان ثبت نام:

پذیرفته شدگان دکتری ۱۳۹۶ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛـﺸـﻮر و ﺑـﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴـﺮﻳـﻊ ﺑـﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧـﺪهﻫـﺎ، ﺳﺎﻣـﺎﻧـﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨـﻌﺘـﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ آدرس http://sharifgradschool.net ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. (زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺗﺎرﻳﺦ ۹۶/۰۳/۰۲ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۶/۰۳/۰۹ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

 • ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﻳﻦ وﺟﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن
 • ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ داوﻃﻠﺐ (ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎی ارﺳﺎل ﻋﻜﺲ در ﻣﻨﻮی راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)
 • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ
 • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﺪرﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺﺳﺎزی وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق، ﻓﺮم اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 • داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺪل دوره ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق، ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم اﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 • داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻳﺎ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪه “اﺣﺘﻤـﺎل ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼـﻴﻞ” ﺑـﺮای داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﺗﻮﺟﻪ: داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣـﺮد ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲارﺷـﺪ در ﺻـﻮرت ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣـﺪرک ﻓـﻮق، ﻧﺎﻣـﻪ اﻋـﻼم اﺗﻤـﺎم ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را در ذﻳﻞ ﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ و اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 • رﻳﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 • رﻳﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ
 • ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ: ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دو ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و دو ﺗﺎ از ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ، ﻳﺎ ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﻮرد از ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﻪ ای را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻛﺘﺮی وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻘﺎﻟﻪ و دو ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ (ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد) در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 • ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ
 • ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ (ﻟﻄﻔﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ۱ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد. (در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓـﺮم ﺧﺎص در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺟﻪ ۲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.)
 • رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻓﺘﺨـﺎرات ﻋﻠﻤـﻲ (از ﻗﺒﻴـﻞ ﮔـﻮاﻫﻲ رﺗﺒـﻪ آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ رﺗﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوران ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ رﺗﺒﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻛﺴـﺐ ﻣﻘـﺎم در ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻲ)، ﺳﻮاﺑﻖﻛﺎری و اﻓﺘﺨﺎرات ﺣﺮﻓﻪای (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
 • ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 • ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
 • ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرک ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎص(ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ و ﻣﺮﺑﻲ و …) را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎری در داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﻳﺸﺎن اﻗﺪام ﻻزم ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ارﺳـﺎل ﻣـﺪارک ﻻزم، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺارﺳﺎل روﮔﺮﻓﺖ ﺣﻜﻢ رﺳﻤﻲ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﻛﺎر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، روﮔﺮﻓﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﺘﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ (ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰرﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟــﻪ۲: ﺗﻤــﺎﻣﻲ ﻣــﺪارک ﻓــﻮق ﻻزم اﺳــﺖ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻓﺎﻳــﻞ JPG ﻳﺎ PDF در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣــﻮن دﻛتری داﻧﺸﮕﺎه ﺑــﻪ آدرس http://sharifgradschool.net ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﭘﻠﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ:

دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻی ۱۳ و ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺑﺎﻻی ۱۵ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاز ﺷﺪه) ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش در ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿـــﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑـــﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ساﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ آدرس ﺑـﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ www.kish.sharif.edu ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ و http://sharifgradschool.sharif.ir ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ۴۴۲۳۷۵۱ – ۰۷۶۴ و ۶۶۱۶۵۰۴۱ – ۰۲۱ و ۶۶۱۶۵۰۴۲ – ۰۲۱ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. رشته عمران ژئوتكنيك گفت:

  من تو سامانه صنعتی شریف مدارکمو داشتم وارد میکردم
  قبل از ثبت نهایی
  یه پیامی اومد که شما نمره لازم رو کسب نکردین
  توی کارنامه که مجاز بود. خودشون هم کد کاربری اینا دادن
  الان این پیام وسط ارسال مدارک چیه؟
  تمام قسمتهای ارسال مدارک هم حذف شد
  جالبه هزینه رو هم واریز کرده بودم
  اگه قرار نبود برم مصاحبه اون هزینه برای چی بود که گرفتن؟؟

  • میرزا گفت:

   سلام
   منم دقیقا همین مشکل رو دارم.
   دو روز وقت گذاشتم کلی فایل اپلود کردم هزینه آنلاین هم پرداخت کردم حالا موقع نهایی کردن ثبت نام خطای “نمره امتحان وارد نشده است” میده. هرکاری میکنم اضافه نمیشه. بعید میدونم مربوط به نمره حد نصاب نمره باشه چون هر عددی هم بزنید باز همین خطارو میده. من تماس میگیرم با تحصیلات تکمیلی شما هم پیگیر باشید اگه راهکاری به ذهنتون رسید خواهشا به اشتراک بذارید شما هم.

  • میرزا گفت:

   دوست عزیز این خطای سیستمی هست. تماس گرفتم به کارمندای تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلا خواب خواب بودن روحشونم از این خطا خبر نداشت.

   برو منو “انتخاب دانشکده/رشته” در ستون “ویرایش امتحانهای اختیاری” کلیک و فقط تیک “نمره زبان آزمون دکتری سازمان سنجش” رو بزن. اینطور دیگه این خطای سیستمی فعال نمیشه و میتونی نهایی کنی ثبت نامتو. بدیهیه اگه مدرک زبان دیگه ای داری میتونی اونو توی منو “فایل های مدارک” بارگذاری کن.

   امیدوار باش دوست عزیز

 2. میرزا گفت:

  سلام دوستان،
  فوری کمک

  کسی تو این سامانه http://sharifgradschool.net/ تونسته ثبت نام کنه؟ رمز عبور و کاربری چی هست و از کجا باید بدست بیاد؟؟؟
  ممنون میشم اطلاع بدید.

 3. نتایج کارنامه اومد خبر خبر گفت:

  سنجش نتایجو زد

 4. منتظر گفت:

  کسی با سازمان سنجش تماس نداشته ???? ، کی میزنند اخه ?
  بچه ها تا دو سه روز دیگه وقت دارند برای پول ریختن ، بعد اینا هنوز نزده اند

  • دکتر 96 گفت:

   من پیام دادم به سازمان سنجش که کی اعلام میکنید الان دانشگاهها دارن برا خودشون تاریخ میزنن..
   در پاسخ گفتن که تا پایان هفته آینده.

   واقعا در کمال تعجبم که دانشگاهی مثل بهشتی مصاحبه رو هفتم خرداد گذاشته درحالی که هنوز ترازها اعلام نشده…
   اینا بفکر کسانی نیستن که به اینترنت دسترسی آنی ندارن و منتظر جواب سنجش هستن.
   ما که بیکار نیستیم هر لحظه بریم صفحه دانشگاهها رو چک کنیم.
   سنجش در مقطع دکتری خیلی بی برنامه و بدون منطق عمل میکنه و سال به سال هم بدتر میشه.

  • ارش گفت:

   سلام؛بچه ها سه شنبه سنجش نتایج اعلام می کنه

 5. الی گفت:

  بچه ها توصیه نامه رو ایمیل کنند قبوله ?
  استادم گفته ایمیل می کنم اما دوستم میگه باید پاکت مهر و موم شده باشه
  لطفا راهنمایی کنید ، اونایی که تجربه ی پارسالو دارند

  • 20 گفت:

   توصیه نامه اهمیت چندانی ندارد وامتیازی به آن تعلق نمی گیرد

  • سوال مهم گفت:

   تجربه پارسال نشان می دهد که از نظر اساتیدتوصیه نامه، سابقه تدریس ونیز دوره های گذرانده شده اهمیت چندانی نداشته وبه آنها هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد. تنها رزمه علمی مهم است.

 6. نیلوفر گفت:

  منم شیمی الی ۴۵
  اخه با ۹۶ چرا دانشگاههای خوب رو اول نزدی
  یهو رفتی یاسوج
  من انتخابای اخرم یاسوجه
  اما ارزو می کنم جای خوبی قبول بشم ان شاءالله

 7. پانیذ گفت:

  بنظرتون نباید همون موقع اعلام کارنامه اولیه هر دانشگاه تراز و زمان مصاحبه و مدارک لازمش اعلام میکرد؟

 8. طلا گفت:

  پس چرا سنجش نتایج رو اعلام نمیکنه آخه؟!!!
  مردیم از استرس…

 9. پانیذ گفت:

  شنبه باید بریم اصفهان مصاحبه ولی حتی نمیدونم چه مدارکی لازمه و مدارکم آماده نیست مگه ما انسان نیستیم چرا همچین با ما رفتار میکنن

 10. مهدیه گفت:

  خدایا مگه میشه دانشگاه فردوسی حتی تراز نزده ولی شنبه مصاحبه باید بریم
  پنجشنبه و جمعه هم که دانشگاه هاب ارشد و کارشناسی من تعطیلند جفتشون هم راهشون دوره و برا هرکدوم باید یه روز وقت بزارم تا ریز نمرات و توصیه نامه جور کنم
  اگه سنجش همین الان هم نتایجو اعلام کنه من به مصاحبه نمیرسم

 11. کنکور اقتصاد ۹۶ گفت:

  سمنانم اومده. پس اعلامیه بهشتی درست میباشد

 12. امید گفت:

  سلام دوستان
  ریز نمرات دانشگاه به من نداد و گفتن هر دانشگاهی بخواد باید درخواست بده تا براش بفرستیم، چاره چیه؟

  • پاسخ به امید گفت:

   دوست عزیز در مورد ریزنمرات فکر کنم شاید غیر رسمی مثلا از سامانه گلستان یا آموزشی دانشگاهت هم پرینت بگیری فعلا کافی باشه برای مصاحبه،در هر حال بازم پیگیر باش .موفق باشید انشاالله

 13. پریا گفت:

  سلام بچه ها دانشگاه اصفهان هم ترازها را اعلام کرده

 14. mountaineer گفت:

  با این سردرگرمی دستو دلمون به درس خوندن نمیاد. چه وضعشه

 15. کنکور اقتصاد ۹۶ گفت:

  هر کس علوم انسانیه. دانشگاه علامه هم تو سایت زده. بچه ها تاریخ ها همون تاریخ بهشتیست. پس بشتابید.

 16. ستاره گفت:

  سلام دوستان
  یه سوال!!!
  ممکنه دانشگاهی تا رتبه ۶۰رو به سنجش اعلام کنه ولی سنحش رتبه های بالاتری رو برا مصاحبه اعلام کنه؟

 17. خانم مهندس گفت:

  سلام دوستان، کسی اطلاع داره توصیه نامه چی هست؟ و اینکه میشه استادمون برامون ایمیل کنه یا اینکه حتما مهرو امضا میخاد و باید حضوری مراجعه کنیم؟؟

 18. کنکور اقتصاد ۹۶ گفت:

  ببخشید زمان مصاحبه شریف همونه که تو سایت بهشتیه؟

 19. پرویزی گفت:

  والله اصلأ معلوم نیست از طرفی دانشگاه ها زمان مصاحبه را اعلام کردن ولی نتایج دعوت نامه خبری از سازمان سنجش نیست

 20. مهدیه گفت:

  دانشگاه هاب دیگه هم هنوز معلوم نیست
  انگار اون اطلاعیه غلط بوده
  آخه دانشگاه یزد طبق اون اطلاعیه هفته دیگه مصاحبه داره ولی خود دانشگاه هنوز اعلام نکرده

 21. لیلا غیاث گفت:

  سلام .کسی خبر نداره سنجش چندم اعلام میکنه؟
  چقدر طول کشید

 22. P.h.d گفت:

  رتبه زیر ۱۰ میرند شریف و پژوهشگاه ۳۰ تا ۵۰

 23. پوريا(مكانيك) گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و داوطلبین کنکور دکتری٩۶
  دوستان همونطور که میبینید دانشگاه های کرمان و شریف و اصفهان و …
  تاریخ مصاحبه ها رو تو سایتشون قرار دادند و همگی تاریخ مصاحبه ها رو خرداد مشخص کردند،پس بجای اینکه دست رو دست بذارید که ایا این تاریخ هایی که تو سایت شهید بهشتی مشخص شده درست هستند یا اصلا مصاحبه ها به بعد از ماه مبارک رمضان موکول میشوند یا نه برید مداکتونو جمع و جور کنید،این نصحیت برادرانه از طرف کسی که تجربه داشته و از تجربه دیگران هم استفاده کرده،من خودم از شنبه تمام مدارکمو اماده کردم،حالا اینکه شما به خودتون استرس وارد کنید هیچ چیز حل نخواهد شد،و اگر قرار باشه که تاریخ ها همین هایی باشه که تاحالا مشخص شده،مطمئن باشید تغیر نخواهند کرد،هیچ کس از خودمون برای شخص خودمون دلسوزتر نیست
  با ارزوی موفقیت برا همه داوطلبین عزیز

 24. بهارک گفت:

  تراز چنده؟
  کلا قرار هست ترازها اعلام بشه؟
  فرم صلاحیت عمومی کی میاد؟

 25. میم گفت:

  سنجش جان خواهشا فردا نتایجو بزن. بابا نمی تونیم واسه مصاحبه بخونیم بخدا.

 26. نیلوفر گفت:

  سلام اینطوری که مصاحبه شریف با پژوهشگاه و دانشگاه ایران تداخل پیدا می کنه همون بیستم بهتر بود
  رشته شیمی الی