مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

انتشار منابع آزمون دکتری ۱۳۹۶ پیام نور دبی

ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن دکتری ۹۶ شعبه دبی دانشگاه پیام نور ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، منابع مطالعاتی موردنیاز آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه پیام نور- شعبه دبی اعلام شد. ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

قابل توجه است که آزمون به صورت تمام تستی برگزار خواهد شد.

دریافت منابع مطالعاتی آزمون دکتری ۱۳۹۶ شعبه دبی دانشگاه پیام نور

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری