مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

اصلاحیه فراخوان دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه علامه طباطبایی

اصلاحیه رشته‌ های دارای پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 97-98 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه علامه طباطبایی، نظر به اینکه اخیرا «رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی از جدول رشته های دکتری سال ۹۸-۹۷ حذف و به جای آن رشته مالی گرایش مهندسی مالی به آن اضافه شده، رشته های اصلاح شده ی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (.Ph.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعداد های درخشان ) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۷ دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه علامه طباطبایی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. علی گفت:

  خبر فوری
  ای داوطبان آزمون دکتری سال ۹۷ از خواب زمستانی بیدار شوید ، دانشگاه های دولتی در قالب پذیرش استعداد درخشان تمام ظرفیت ها کد رشته ها را پر کردن ، وزارت علوم عملا قانون پذیرش دانشجو را نقض نموده است همه داوطبان سر کاراند دانشگاه ها ، بصورت خودسرانه در حال رقابت در پذیرش دانشجو هستند ، این عمل وزارت دور کردن آزمون دکتری

  • مهسا گفت:

   سلام
   ظرفیت پذیرش بدون ازمون به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش باازمون هست و ارتباطی به ظرفیت پذیرش از طریق کنکور نداره.

 2. جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران گفت:

  در دانشگاه خواجه نصیر منعی برای دوره بین المللی و پردیس خودگردان دانشگاههای دولتی برای دکتری بدون آزمون استعداد درخشان نیست.آفرین بر دانشگاه خوب خواجه نصیر.

 3. جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران گفت:

  شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۷ – ۹۸ دانشگاه خواجه نصیر:

  الف – ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

  ۱٫ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶
  ۲٫ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۷ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ)
  ۳٫ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه از ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ۲ ﺳﺎل( داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۵-۹۴ و ﺑﻌﺪ از آن)
  ۴٫ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، دوره ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی، و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪارک اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه ۱: در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ۱۶ و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ) ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ۱۷ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺘﺮاز ﻃﺒﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺿﻤﻨﺎً اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  ۵٫ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش نیستند