دانشگاه قرآن و حدیث برای سال تحصیلی 97-98 با استفاده از سهمیه استعداد درخشان، دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، به استناد بخشنامۀ شمارۀ 2/229574 مورخ 96/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دورۀ کارشناسی ارشد این دانشگاه و دیگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیِ دارای شرایط آیین نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورۀ تحصیلی دکتری به شمارۀ ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ می رساند، دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع دکتری در رشته های مندرج در جدول زیر بدون آزمون و صرفاً با بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبۀ علمی، دانشجو می پذیرد.

دارندگان شرایط زیر میتوانند حداکثر تا تاریخ 97/02/20 مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه قران و حدیث

شرایط و ضوابط الزامی متقاضیان پذیرش بدون آزمون:

1- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه های داخل کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

تبصره 1: دانشجویان نیمسال آخر(چهارم)، در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا 1397/06/31 از پایان نامۀ خود دفاع و رسما دانش آموخته شوند؛ در غیر این صورت
اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

تبصره 2: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمیتوانند از تسهیلات این آیین نامه بهره مند شوند.

تبصره 3: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصره 4: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق
نیستند.

2- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ تحصیلی مرتبط با رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا در دورۀ دکتری؛

تبصره 5: داوطلبانی که طول دورۀ تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 5 نیمسال استمرار داشته است؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصره 6: دانش آموختگانی که بیش از 2 سال از زمان دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد آنان گذشته باشد؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

3- داشتن میانگین معدل کل 16 و بالاتر در دورۀ کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر (بدون احتساب نمرۀ پایان نامه) در دورۀ کارشناسی ارشد؛

4- کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی

نحوۀ ثبت نام و ارسال مدارک:

داوطلبان باید مدارک مورد نیاز ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری 97/02/20 صرفًا از طریق پست پیشتاز به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، صندوق پستی 1139 ـ 37195، دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری» و «نام رشتۀ مورد تقاضا» بر روی پاکت الزامی است.

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل شدۀ فرم درخواست پذیرش
 • تکمیل شدۀ فرم مشخصات تفصیلی (CV) به همراه الصاق عکس جدید
 • تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
 • تصویر کارنامۀ آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 97؛ [در صورت شرکت در آزمون سال 97]
 • فرم تکمیل شدۀ گواهی تأیید معدل، نمرۀ پایاننامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل؛ [دریافت فرم گواهی تأیید معدل]
 • تصویر کامل کلیۀ مقالات علمی ـ ترویجی، علمی ـ پژوهشی، ISC ،ISI که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشند.
  در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتما ضمیمه شود. / گواهی پذیرش چاپ برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند. / گواهی اعتبار درجۀ علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISC ،ISI مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده یا خواهد شد.
 • تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی) کارشناسی ارشد با ذکر معدل به همراه ریز نمرات
 • تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی) کارشناسی با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛
 • تصویر گواهی زبان خارجی معتبر؛ [مطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیین نامۀ مذکور]
 • تصویر کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی یا معافیت یا دفترچۀ آماده به خدمت معتبر [ویژۀ برادران].
 • اصل رسید بانکی به مبلغ 900/000 ریال به شمارۀ حساب «5025506745» با شمارۀ شناسۀ «952197» به نام دانشگاه قرآن و حدیث نزد بانک ملت؛ [درج شمارۀ شناسه به صورت صحیح و خوانا بر روی فیش واریزی الزامی است.]

نکات مهم:

 • مدارک ارسالی و وجوه پرداختی مسترد نمیگردد. بنابراین داوطلبان محترم با دقت و در صورت دارابودن کلیۀ شرایط اقدام بـه ارسـال مدارک نمایند.
 • متقاضیان صرفًا میتوانند در یک رشته داوطلب شوند، تشخیص صلاحیت برای ورود به مقطع دکتری بر اساس مدارک ارسالی متقاضی و نتیجۀ مصاحبۀ علمی وی،
  بر عهدۀ گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.
 • مدارک ناقص و مدارکی که بعد از موعد مقرر به دانشگاه رسیده باشد، بررسی نخواهد شد.
 • زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. خواهشمند است از هر گونه تماس و یا مراجعۀ غیر ضروری به دانشگاه خودداری شود.
 • ادامۀ تحصیل قبول شدگان نهایی، همراه با پرداخت شهریۀ تحصیلی است و تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاهها مجاز نیست.
 • پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری و ثبتنام قطعی، منحصرًا پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و تأیید دبیرخانۀ هیأت
  مرکزی گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.