در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته هواشناسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  ریاضی عمومی 1 و 2

– فیزیک عمومی 1 و 2

  دروس کارشناسی ارشد :

– دینامیک جو و مدل سازی عددی جو و اقیانوس

– فیزیک جو

– هواشناسی سینوپتیکی