در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  رنگرزی

– فیزیک الیاف

  دروس کارشناسی ارشد :

– کالریمتری پیشرفته

– تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته

– فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی