در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  ریاضیات مهندسی

  دروس کارشناسی ارشد :

– دینامیک پرواز پیشرفته

– کنترل بهینه