دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

2

اقتصاد نظری

علوم اقتصادی

3

منابع انسانی

مدیریت

4

باستان شناسی

باستان شناسی

5

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ژئوشیمی(زمین شیمی)

زمین شناسی

1

شیمی فیزیک

شیمی

2

شیمی آلی

شیمی

3

شیمی تجزیه

شیمی

4

شیمی معدنی

شیمی

5

شیمی کاربردی

شیمی

6

ژنتیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

7

ریاضی محض

ریاضی

8

ریاضی کاربردی

ریاضی

9

فیزیک

فیزیک

10

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

مخابرات(میدان)

مهندسی برق

1

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

2

کنترل

مهندسی برق

3

سازه

مهندسی عمران

4

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

5

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

6

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد کشاورزی

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

2