دانشگاه ارومیه در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

1

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

2

مدیریت آموزش عالی

آموزش عالی

3

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

4

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

5

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی آلی

شیمی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

3

ریاضی محض

ریاضی

4

فیزیک

فیزیک

5

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

3

سازه

مهندسی عمران

4

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

5

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

میوه کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

2

تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

3

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

4

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

5

منابع آب

علوم و مهندسی آب

6

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

7

سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

8

اکولوژی کنترل حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

9

تکثیر و پرورش

شیلات

10

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

3

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

4

بهداشت و بیماریهای طیور

بهداشت و بیماریهای طیور

5

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

6

انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

7

باکتری شناسی

باکتری شناسی

8

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

9

بافت شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی

10

 

رشته های گروه زبان دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

2

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3