دانشگاه جامع امام حسین (ع) در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین (ع)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

1