دانشگاه سمنان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه سمنان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

اقتصادسنجی

علوم اقتصادی

1

اقتصاد پولی

علوم اقتصادی

2

اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی

3

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

4

بازاریابی بین الملل

مدیریت

5

تحقیق در عملیات

مدیریت

6

مدیریت رفتاری

مدیریت

7

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

8

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

9

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

10

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه سمنان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

شیمی کاربردی

شیمی

5

ریاضی محض

ریاضی

6

ریاضی کاربردی

ریاضی

7

فیزیک

فیزیک

8

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه سمنان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

7

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

8

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

9

راه و ترابری

مهندسی عمران

10

مدیریت ساخت

مهندسی عمران

11

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

12

طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

13

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

14

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

15

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

16

 

رشته های گروه زبان دانشگاه سمنان

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1