دانشگاه شهرکرد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شهرکرد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

                    ریاضی

1

ریاضی کاربردی

ریاضی

2

فیزیک

فیزیک

3

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

2

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

علوم خاک

2

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

3

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

4

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

5

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

6

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

7

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

1

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

2

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

3

 

رشته های گروه زبان دانشگاه شهرکرد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1