دانشگاه صنعتی ارومیه در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی ارومیه

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

1