دانشگاه صنعت نفت در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعت نفت

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

1