دانشگاه مذاهب اسلامی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه مذاهب اسلامی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ اسلام

1

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

2

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

3