دانشگاه هنر تهران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های دانشگاه هنر تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

طراحی شهری-شهرسازی-نظریه شهرسازی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی

1

پژوهش هنر

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

2

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

3