دانشگاه یزد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

2

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

3

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

آمار

آمار

4

ریاضی محض

ریاضی

5

ریاضی کاربردی

ریاضی

6

فیزیک

فیزیک

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

1

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

2

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

3

طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

4

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

5

اکتشاف

مهندسی معدن

6

استخراج

مهندسی معدن

7

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

8

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9

تکنولوژی نساجی

مهندسی نساجی

10

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3