دانشگاه هنر اسلامی تبریز در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری اسلامی

معماری

1

شهرسازی اسلامی

شهرسازی

2

هنر اسلامی

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

3