در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته آموزش عالی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی

– مدیریت ، برنامه ریزی و اقتصاد آموزش عالی

  دروس کارشناسی ارشد :

– آمار و روش تحقیق ( کمی ، کیفی ، آمیخته )