در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته آینده پژوهی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  آمار و روش تحقیق

– مبانی مدیریت

  دروس کارشناسی ارشد :

– مدیریت و برنامه ریزی راهبردی