کلید سوالات دفترچه استعداد تحصیلی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۱۳۹۱ :

کانال تلگرام دکتری

داوطلبان عزیز آزمون دکتری توجه داشته باشند این کلید متناسب با دفترچه شماره D  می باشد :

برای دریافت سایر سوالات از صفحه دانلود سوالات آزمون دکتری بازدید فرمایید.

کلید دفترچه D  استعداد تحصیلی علوم پایه

 

۱۰۱-                      گزینه یک

۱۰۲-                      گزینه سه

۱۰۳-                      گزینه چهار

۱۰۴-                      گزینه یک

۱۰۵-                      گزینه  دو ( احتمالا )

۱۰۶-                      گزینه سه

۱۰۷-                      گزینه چهار

۱۰۸-                      گزینه چهار

۱۰۹-                      گزینه یک

۱۱۰-                      گزینه سه

۱۱۱-                      گزینه یک

۱۱۲-                      گزینه یک

۱۱۳-                      گزینه چهار

۱۱۴-                      گزینه سه

۱۱۵-                      گزینه دو

۱۱۶-                      گزینه سه

۱۱۷-                      گزینه دو

۱۱۸-                      گزینه دو

۱۱۹-                      گزینه یک

۱۲۰-                      گزینه یک

۱۲۱-                      گزینه سه ( احتمالا)

۱۲۲-                      گزینه سه

۱۲۳-                      گزینه دو یا چهار ( احتمالا گزینه چهار )

۱۲۴-                      گزینه چهار

۱۲۵-                      گزینه دو

۱۲۶-                      گزینه یک یا چهار

۱۲۷-                      گزینه سه

۱۲۸-                      گزینه چهار

۱۲۹-                      گزینه دو

۱۳۰-                      گزینه یک

۱۳۱-                      گزینه چهار

۱۳۲-                      گزینه دو

۱۳۳-                      گزینه دو

۱۳۴-                      گزینه چهار

۱۳۵-                      گزینه یک

۱۳۶-                      گزینه چهار

۱۳۷-                      گزینه سه

۱۳۸-                      گزینه دو

۱۳۹-                      گزینه یک

۱۴۰-                      گزینه دو

۱۴۱-                      گزینه چهار

۱۴۲-                      گزینه چهار

۱۴۳-                      گزینه چهار

۱۴۴-                      گزینه یک

۱۴۵-                      گزینه سه

۱۴۶-                      گزینه دو

۱۴۷-                      گزینه چهار

۱۴۸-                      گزینه یک

۱۴۹-                      گزینه سه

۱۵۰-                      گزینه دو

۱۵۱-                      گزینه یک

۱۵۲-                      گزینه چهار

۱۵۳-                      گزینه چهار

۱۵۴-                      گزینه دو

۱۵۵-                      گزینه سه

۱۵۶-                      گزینه یک

۱۵۷-                      گزینه سه

۱۵۸-                      گزینه چهار

۱۵۹-                      گزینه دو

۱۶۰-                      گزینه یک

با تشکر از آقایان وکیلی و مسیح خواه برای ارائه جواب ها