دکتری حقوق بین الملل دارای 2 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         بین الملل عمومی

–         بین الملل خصوصی