تغییرات دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 91

//تغییرات دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 91

مدرسان شریف

تغییرات دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 91

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌كشوردرباره‌ اعلام‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ برخي كدرشته‌ محل‌ها، تمديد مهلت انتخاب رشته و ويرايش كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي داوطلبان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ ورودي‌ دوره‌های دکترای تخصصی (نیمه متمرکز) سال‌ 1391

سازمان سنجش آموزش كشور پیرو اطلاعیه مورخ 18/7/91 بدين وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون ورودي دوره های دکترای تخصصی سال 1391 مي رساند، ضمن تمديد مهلت انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت آزمون مذكور تا روز سه شنبه مورخ 25/7/91، نظر به اينكه بعضي از دانشگاهها به شرح مندرج  درجداول ذيل پس از اطلاعیه فوق، براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت نموده اند، لذا موارد ذیل نیز به رشته محل های اطلاعیه فوق اضافه می گردد.
لذا داوطلبان می توانند از ساعت 16 روز یکشنبه 23/7/91 لغایت ساعت 24 روز سه شنبه 25/7/91 نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند .
ضمناً داوطلباني كه قبلاً در مرحله تكميل ظرفيت انتخاب رشته نموده اند، مي توانند از تاريخ مذکور و حداکثر تا ساعت 24 روز سه شنبه 25/7/91 با ورود به قسمت ويرايش، نسبت به ويرايش رشته محلهاي انتخابي خود اقدام نمايند.
الف) مورد اصلاحي:
داوطلبان متقاضي كدرشته محل 3980 از كدرشته امتحاني 2350 (مهندسي صنايع) دانشگاه تربيت مدرس به شرايط انتخاب اين كدرشته محل به شرح ذيل توجه داشته باشند:
1- متقاضيان مي بايست كارمند رسمي و شاغل در سازمان فناوري اطلاعات ايران باشند.
2- پيشنهاد طرح پژوهشي توسط داوطلبان ارائه و پس از بررسي به لحاظ علمي، بايد مورد تأييد پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس و منطبق بر نيازهاي سازمان فناوري اطلاعات ايران باشد.
ب) موارد حذف شده:
بر اساس اعلام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو، كدرشته محل هاي مندرج در جدول ذيل از رشته هاي اعلام شده در اطلاعيه تكميل ظرفيت مورخ 18/7/91 اين سازمان حذف شده است و به عبارت ديگر اين كدرشته محل ها در تكميل ظرفيت آزمون دكتري، دانشجو پذيرش نخواهند كرد.
رديف
كدرشته محل
كدرشته امتحاني
نام رشته امتحاني
نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه
1
1106
2102
علوم جغرافيايي
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی وابسته به جهاددانشگاهی
2
1187
2106
علوم اقتصادي
علوم اقتصادی
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی وابسته به جهاددانشگاهی
3
1320
2117
مجموعه علوم سياسي
اندیشه سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس
4
1360
2118
مجموعه مديريت
دولتی
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی وابسته به جهاددانشگاهی
5
1389
2118
مجموعه مديريت
استراتژیك
دانشگاه تربیت مدرس
6
1557
2131
مجموعه علوم ارتباطات
فرهنگ وارتباطات
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی وابسته به جهاددانشگاهی
7
1670
2140
الهيات
ادیان وعرفان
دانشگاه ادیان ومذاهب – قم (غیرانتفاعی)
8
2256
2213
شيمي
شیمی تجزیه
دانشگاه دامغان
9
2420
2227
مجموعه زيست شناسي-علوم سلولي و ملكولي
بيوشيمي
دانشگاه تربیت مدرس
10
2933
2233
مجموعه رياضي
ریاضی محض
دانشگاه دامغان
11
2935
2233
مجموعه رياضي
ریاضی محض
دانشگاه دامغان
12
2709
2238
مجموعه فيزيك
فيزيك
دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی كرمان
13
3146
2302
مجموعه مهندسي برق
مخابرات(میدان)
دانشگاه تربیت مدرس
14
3251
2305
مجموعه مهندسي برق
كنترل
دانشگاه تربیت مدرس
15
3764
2360
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاددانشگاهی-کرج
16
3806
2362
مهندسي شيمي
بیوتكنولوژی محیط زیست
پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاددانشگاهی-کرج
17
4546
2425
مجموعه علوم دامي
تغذیه دام
دانشگاه تربیت مدرس
18
4296
2427
مجموعه علوم و مهندسي آب
ابیاری وزهكشی
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی ساری
19
5118
2503
شهرسازی
شهرسازی اسلامی
پژوهشكده فرهنگ وهنرمعماری وابسته به جهاددانشگاهی
ج) موارد رشته هاي جديد:
 2105ـ جغرافیای طبیعی
توضيحات
ظرفيت
عنوان گرايش
نام دانشگاه
كدرشته محل
دوره
گرايش مخاطرات آب وهواشناسي
1
آب وهواشناسی(اقلیم شناسی)
دانشگاه رازی كرمانشاه
1153
روزانه
محل تحصیل تهران-مازادبرظرفیت ـ ميزان شهريه 000/000/450 ريال
5
آب وهواشناسی(اقلیم شناسی)
دانشگاه خوارزمی تهران
1160
شبانه
 2106ـ علوم اقتصادي
5
علوم اقتصادی
دانشگاه رازی كرمانشاه
1800
روزانه
 2123ـ برنامه ريزي درسي
4
برنامه ریزی درسی
دانشگاه تبریز
1493
روزانه
 2139ـ الهيات
عنوان رشته مطالعات تطبيقي مذاهب اسلامي
6
فقه ومبانی حقوق اسلامی
دانشگاه ادیان ومذاهب -قم (غیرانتفاعی)
1667
غيرانتفاعي
 2143ـ مجموعه كلام
عنوان رشته الهيات ومعارف اسلامي-فلسفه و كلام اسلامی
4
فلسفه و كلام اسلامی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
1801
روزانه
 2215ـ شيمي
شیمی بازمینه کاربردی
1
شیمی كاربردی
دانشگاه دامغان
2345
روزانه
 2220ـ مجموعه زيست شناسي- علوم گياهي
1
فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه رازی كرمانشاه
2954
روزانه
 2233ـ مجموعه رياضي
عنوان رشته رياضي گرایش جبر
2
ریاضی محض
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
2470
روزانه
 2238ـ مجموعه فيزيك
عنوان رشته فيزيك نظری گرايش رياضي فيزيك
2
فیزیك
دانشگاه تبریز
2955
روزانه
گرايش ذرات بنيادي
1
فیزیك
دانشگاه رازی كرمانشاه
2724
روزانه
 2301ـ مجموعه مهندسي برق
1
الكترونیك
دانشگاه رازی كرمانشاه
3111
روزانه
 2304ـ مجموعه مهندسي برق
2
قدرت
دانشگاه رازی كرمانشاه
3093
روزانه
 2309ـ مجموعه مهندسي عمران
2
مكانیك خاك وپی
دانشگاه رازی كرمانشاه
3898
روزانه
 2312ـ مجموعه مهندسي عمران
عنوان رشته مهندسی عمران وسازه هاي دريايي زمينه تخصصي بوده و درگواهيهاو مدارک فارغ التحصیلی قيد نخواهد شد
4
سازه های دریایی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
3092
روزانه
 2313ـ مجموعه مهندسي عمران
عنوان رشته مهندسي عمران-آب
4
مهندسی آب
دانشگاه رازی كرمانشاه
3091
روزانه
 2322ـ مجموعه مهندسي مكانيك
3
طراحی كاربردی(دینامیك جامدات)
دانشگاه رازی كرمانشاه
3090
روزانه
 2324ـ مجموعه مهندسي مكانيك
پژوهش محور
1
تبدیل انرژی
پژوهشگاه موادوانرژی
3935
روزانه
3
تبدیل انرژی
دانشگاه رازی كرمانشاه
3089
روزانه
واحدبین الملل پردیس دانشگاهی درجزیره قشم
2
تبدیل انرژی
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
3865
بين الملل
 2359ـ مهندسي موادومتالوژي
1
مهندسی مواد و متالوژی
پژوهشگاه موادوانرژی
3726
روزانه
 2360ـ مهندسي شيمي
عنوان رشته مهندسی شیمی-نانومهندسی شیمی-پژوهش محور
1
 مهندسی شیمی
پژوهشگاه موادوانرژی
3939
روزانه
2
 مهندسی شیمی
دانشگاه رازی كرمانشاه
3773
روزانه
 2363ـ مهندسي فناوري نانو
توضيحات
ظرفيت
عنوان گرايش
نام دانشگاه
كدرشته محل
دوره
پژوهش محور
1
نانومواد
پژوهشگاه موادوانرژی
3940
روزانه
 2427ـ مجموعه علوم و مهندسي آب
1
ابیاری وزهكشی
دانشگاه تبریز
4287
روزانه
 2428ـ مجموعه علوم و مهندسي آب
1
سازه های ابی
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی ساری
4311
روزانه
 2429ـ مجموعه علوم و مهندسي آب
1
منابع اب
دانشگاه تبریز
4318
روزانه
 2431ـ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات
1
اصلاح نباتات
دانشگاه شیراز
4329
روزانه
 2432ـ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات
زراعت – فيزولوژي گياهان زراعي
1
فیزولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه تبریز
4358
روزانه
1
زراعت
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی ساری
4353
روزانه
 2440ـ حشره شناسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
1
بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی وبیماریهای ویروسی و گیاهی
دانشگاه شیراز
4454
روزانه
 2442ـ مجموعه جنگل داري
عنوان رشته علوم جنگل گرایش جنگلداری
2
 جنگل داری و علوم جنگل
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
4463
روزانه
 2448ـ مجموعه مرتع داري و آبخیزداری و بيابان زدايي
3
علوم مرتع، مرتعداری
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی ساری
4488
روزانه
 2450ـ مجموعه مرتع داري و آبخیزداری و بيابان زدايي
عنوان رشته علوم و مهندسی آبخیزداری- با اخذ شهریه و با همکاری مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
2
ابخیزداری(علوم و مهندسی آبخیزداری)
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی ساری
4497
روزانه
عنوان رشته علوم و مهندسی آبخیزداری
1
ابخیزداری(علوم و مهندسی آبخیزداری)
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی ساری
4496
روزانه
عنوان رشته علوم و مهندسی آبخیزداری-واحدبین الملل پردیس دانشگاهی درجزیره قشم
4
ابخیزداری(علوم و مهندسی آبخیزداری)
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
4506
بين الملل
 2502ـ معماري
3
معماری اسلامی
دانشگاه هنراصفهان
5103
روزانه
4
معماری اسلامی
دانشگاه هنراصفهان
5111
شبانه
 2503ـ شهرسازي
3
شهرسازی اسلامی
دانشگاه هنراصفهان
5121
روزانه
4
شهرسازی اسلامی
دانشگاه هنراصفهان
5125
شبانه
 2801ـ زبان وادبيات فارسي
3
زبان وادبیات فارسی
دانشگاه رازی كرمانشاه
8238
روزانه
 2903ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي
عنوان گرايش رفتارحركتي
1
رشدوتكامل و یادگیری حركتی
دانشگاه رازی كرمانشاه
9162
روزانه
 2905ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي
4
فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه رازی كرمانشاه
9163
روزانه
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
۱۳۹۱-۷-۲۳ ۰۶:۱۱:۴۳ +۰۳:۳۰۲۳ مهر, ۱۳۹۱|دکتری سراسری|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar