پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 93-94

///پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 93-94

مدرسان شریف

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 93-94

دانشگاه ملایر برای سال تحصیلی آینده دانشجوی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان جذب می نماید.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه ملاير در نظر دارد بر اساس آيين نامه 22354/و مورخ 2/3/91 در خصوص ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر، از تعداد محدودي دانشجو براي تحصيل در مقطع دكتري در سال تحصيلي 94-93  در رشته هاي:

دانشكده

رشته

گرايش

رياضي و آمار

1.       رياضي محض

جبر

2.       رياضي كاربردي

آناليز عددي

علوم پايه

3.       فيزيك

حالت جامد

منابع طبيعي و محيط زيست

4.       مهندسي منابع طبيعي

ارزيابي محيط زيست

عمران و معماري

5.   مهندسي عمران

سازه

پذيرش نمايد. لذا دانشجويان واجد شرايط مي توانند فرم درخواست را تكميل و پس از تاييد هاي لازم به همراه ساير مدارك  و اصل فيش بانكي واريز شده جهت بررسي حداكثر تا پايان وقت اداري 20/3/93 به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تحويل داده و يا از طريق پست سفارشي به آدرس: ملاير – كيلومتر 4 جاده ملاير اراك – دانشگاه ملاير – حوزه معاونت آموزشي – دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه كد پستي 95863-65719 ارسال نمايند به گونه اي كه تا تاريخ مذكور وصول گردد.

هزينه ثبت نام  به مبلغ 400000ريال به به شماره حساب 2433118084 بانك تجارت شعبه مركزي ملاير  واريز گردد.

شرايط اختصاصي

الف: دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاه هاي دولتي يا خارج از كشور كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

 ب- دانشجويان فعلي دوره كارشناسي ارشد كه تا تاريخ 31/6/93 دانش آموخته مي شوند.

ج- فارغ التحصيلان  كارشناسي ارشد 91-90   به بعد  مي توانند از اين  آيين نامه استفاده كنند.

د- طول مدت تحصيل متقاضي در دوره كارشناسي ارشد از 5 نيمسال بيشتر نباشد.

شرايط  پذيرش:

دانش آموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره كارشناسي ارشد با احتساب پايان نامه  جزء رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند، در صورت داشتن يكي از شرايط زير مي توانند به عنوان متقاضي بدون آزمون مدارك خود را به دانشگاه ملاير جهت بررسي ارسال نمايند.

الف: دارا بودن حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه (پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر علمي يا بين المللي) يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجري) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد.

ب: دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله معتبر مستخرج از پايان نامه (پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر علمي  يا بين المللي) يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجري) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد.

پ: رتبه اول المپيادهاي علمي- دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه (پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر علمي  يا بين المللي)  يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجري) در دوره تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد.

ت: رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، خوارزمي جوان، رازي و فارابي) در دوره كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي و پنج درصد، داراي حداقل يك مقاله  مستخرج از پايان نامه (پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر علمي  يا بين المللي)  يا طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجري) در دوره تحصيلي  كارشناسي ارشد

ث: دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي (موضوع مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) داراي حداقل يك مقاله  مستخرج از پايان نامه (پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر علمي  يا بين المللي)  يا طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجري.

ج: دانشجويان مندرج در بند “ث” بخش 2-2 ماده 2 (آيين نامه شماره 22354 مورخ 2/3/91 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) داراي حداقل يك مقاله  مستخرج از پايان نامه (پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر علمي  يا بين المللي)  يا طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو به عنوان مجري.

تبصره: طرح ملي و طرح پژوهشي تقاضا محور ( بر اساس نياز يك دستگاه) با تاييد معاونت پژوهشي و فناوري وزارت، مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندهاي فوق جايگزين شود.

 

 

 

 

 

 

مدارك لازم:

1- تصوير كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه.

2- يك قطعه عكس 4×3 جديد با ذكر مشخصات در پشت آن.

3-  تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيلات دوره كارداني (جهت دانشجوياني كه دوره كارشناسي آنها به صورت ناپيوسته بوده است)

4- تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيلات دوره كارشناسي.

5- تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيلات دوره كارشناسي ارشد.

6- تصوير ريز نمرات دوره كارداني (جهت دانشجوياني كه دوره كارشناسي آنها به صورت ناپيوسته بوده است)

7- تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي.

8- تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد.

9- فرم تكميل شده مشخصات فردي متقاضي (فرم شماره 1، جهت دريافت فرم اينجا كليك نماييد.)

10- درخواست كتبي دانشجوي متقاضي(فرم شماره 2، جهت دريافت فرم اينجا كليك نماييد.)

11- فرم تكميل شده بررسي درخواست متقاضي

(فرم شماره 3 براي دانشجويان فارغ التحصيل، جهت دريافت فرم اينجا كليك نماييد.)

(فرم شماره 4 براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد كه تا تاريخ 31/6/93 فارغ التحصيل مي شوند، جهت دريافت فرم اينجا كليك نماييد.)

12- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد.

تبصره1: داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه مي باشند مي توانند با ارايه گواهي از يگان محل خدمت خود مبني بر اينكه تا پايان شهريور ماه سال 1393 خدمت وظيفه را به پايان خواهند رساند تقاضاي پذيرش بدهند.

تبصره 2: دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آنها پس از تاريخ 1/7/93 مي باشد مي توانند متقاضي پذيرش بدون آزمون باشند.

13- مدارك لازم مبني بر دارا بودن شرايط لازم براي استفاده از آيين نامه ( ارسال كپي كامل از مقالات علمي- پژوهشي و يا ارايه گواهي دال بر دانشجوي نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد و …)

ذكر 1: ارائه گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق دريافت مقاله، پذيرش و چاپ) براي مقالات چاپ نشده و تصوير كامل متن مقالات ارائه شده به مجله و مكاتبات مربوط الزامي است.

14 كپي تاييد شده صفحات اول پايان نامه كارشناسي ارشد و يا كپي پروپوزال تاييد شده كارشناسي ارشد و يا كپي تاييد شده طرح پژوهشي مصوب.

15- ارائه معرفي نامه (توصيه نامه) مبني بر تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتيد دوره كارشناسي ارشد، به طوري كه يكي از ايشان الزاماً استاد راهنما باشد.(جهت دريافت فرم شماره 5 اينجا كليك نمائيد.)

ذكر 1: فرم توصيه نامه لازم است به طور كامل و بدون قلم خوردگي تكميل گردد. فرم هاي ناقص و مخدوش بررسي نخواهد شد.

تذكر 2: درج شماره تماس (ترجيحاً تلفن همراه) و آدرس پست الكترونيك عضو محترم هيات علمي توصيه كننده در زير فرم الزامي است.

تذكر:

– : دانشجويان متقاضي مشروط به اينكه تا 31/6/93 فارغ التحصيل شوند مي توانند از تسهيلات فوق استفاده نمايند.

– : مدارك ناقص بررسي نخواهد شد.

– : بديهي است تاريخ اعلام شده براي بررسي مدارك (20/3/93) به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و درخواست هاي رسيده پس از تاريخ ياد شده مورد بررسي قرار نمي گيرد.

– پذيرش دانشجويان بر اساس آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  به صورت مشروط بوده و پس از تاييد سازمان سنجش و  مراجع ذيصلاح قطعي مي گردد.

– درصورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارك ارسالي داوطلب در هر مرحله اي، از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.

– در صورت موافقت شوراي استعداد درخشان دانشگاه، با پذيرفته شدگان تماس حاصل خواهد شد.

۱۳۹۳-۳-۱۲ ۱۵:۰۰:۱۹ +۰۴:۳۰۱۱ خرداد, ۱۳۹۳|دکتری استعداد درخشان|۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
محسن
محسن

دو سال هست پولم میدم دعوتم نمیکنند و زنگم نمیزنند و اسامی اعلام میکنند. جالبه امیرکبیر دعوتم میکنه ولی ملایر نه.

محمد مهدی
محمد مهدی

سلام من با معدل 17.04 رشته زراعت فوق گرفتم از دانشگاه آزاد آیا میتونم جایی بدون کنکور قبول بشم

شرفی
شرفی

سلام. بر اساس بخشنامه خیر.

کنکور
کنکور

چه جالبه

الف: دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های دولتی یا خارج از کشور که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

یعنی خارج از کشور رو می پذیرند اما دانشجویان داخل کشور رو که پیام نور، آزاد و …باشند رو نمی پذیرند.
ای خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!

فیزیکی
فیزیکی

بله خیلی وقته

زیبا
زیبا

ملایر هم مگه دانشگاه سراسری داره!

امین
امین

بله خانوم- یکی از قویترین دانشگاههای غرب کشوره