مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

اعلام نتایج اولیه تکمیل ظرفیت دکتری 93

فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی نیمه متمرکز1393 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، داوطلباني كه كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را براي شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 در سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نموده‌اند، می توانند اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مرحله مصاحبه آزمون مذكور را به همراه كارنامه مربوط بر روي ‌سايت اطلاع رساني اين سازمان مشاهده نمایند.

لذا آن ‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كدرشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، لازم است با توجه به نكات زير و مطابق برنامه زماني مشخص شده مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج در سايت اطلاع‌رساني مربوط به موسسه ذيربط، با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.

1- داوطلباني كه اسامي آنان در سايت اين سازمان به عنوان معرفي شده يك و يا چند كد رشته محل از رشته امتحاني مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه براي هريك از موسسات مبلغ 250.000 (دويست و پنجاه هزار) ريال به شماره حساب مشخص شده (مربوط به موسسه محل برگزاري مصاحبه) واريز و اصل فيش واريز شده را به همراه مدارك مورد نياز به همراه داشته باشند و آن را هنگام شركت در مصاحبه به مسئول ذيربط تحويل دهند.

تبصره 1 – درصورتيكه براي چند كدرشته‌محل در يك دانشگاه، منحصراً از داوطلب يك نوبت مصاحبه بعمل آيد مي‌بايست بدون توجه به تعداد كدرشته‌ها مبلغ 250.000  (دويست و پنجاه هزار) ريال پرداخت گردد.

تبصره 2 – معرفي‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي براي اطلاع بيشتر از شرايط، ضوابط و همچنين شماره حساب دانشگاه‌هاي مربوط لازم است به وب سايت اطلاع رساني موسسات مراجعه نمايند.

2- به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام گردد و داوطلباني كه نمره‌اي براي مصاحبه آنان اعلام نشود از پذيرش در كدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

3- بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط، مراجعه نمايند.

4- آن‌ دسته از داوطلباني كه در مصاحبه شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت دوره دكتري سال 1393 (اعم از دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان و يا بين‌الملل) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1394 نخواهند بود.

5- كليه داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط كه در سايت سازمان در ذيل كارنامه داوطلب قرار داردحداكثر تا تاريخ 25/8/1393 ضمن پرداخت مبلغ 212.000 (دويست و دوازده هزار) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

تبصره- داوطلباني كه قبلاً در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قرار گرفته بودند و در ارديبهشت ماه امسال (سال 1393) نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي اقدام نموده‌اند، در اين مرحله نيازي به پرداخت وجه و تكميل فرم ندارند.

6- كارنامه اعلام نتايج گزينش اين مرحله از آزمون همزمان با اين اطلاعيه بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد كه داوطلبان مي‌توانند نسبت به پرينت آن اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه :

1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس).

توجه – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بوده‌اند، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/1393 فارغ‌التحصيل شده ‌باشند.

(اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 44 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه 95 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون مذكور.)

2- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس).

تبصره 1- آن‌دسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2- معرفي‌‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

4- اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

5- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران).

6- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيأت علمي رسمي- قطعي و يا رسمي- آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن دسته از معرفي‌شدگاني كه امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.

تذكرات مهم :

1- نظر به اينكه برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علاوه بر مدارك لازم براي مصاحبه و همچنين در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع‌رساني لازم را در سايت خود مشخص مي‌نمايند لذا به داوطلبان گرامي تأكيد مي‌شود كه حتماً به وب سايت موسسه‌اي كه قرار است در مصاحبه آن شركت نمايند به منظور اطلاع از تاريخ، زمان و مدارك مورد نياز براي شركت در مصاحبه مراجعه كنند.

2- داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي مربوط به بورسيه موسسات درج گرديده، لازم است علاوه بر شركت در مصاحبه موسسه يا دانشگاه محل معرفي، به ارگان بورس دهنده نيز مراجعه و هماهنگي لازم را به عمل آورند. بديهي است درصورت قبولي و عدم ارائه بورس توسط ارگان ذيربط، هيچ‌گونه اقدامي از سوي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

3- به اطلاع داوطلبان شركت كننده در مجموعه مدرسی معارف اسلامی (كدرشته 2151) كه با توجه به كارنامه نتيجه انتخاب رشته براي شركت در مرحله مصاحبه به يك يا چند كدرشته محل مربوط به گرايش مدرسي معارف اسلامي معرفي‌ گرديده‌اند مي‌رساند؛ از آنجائيكه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته‌محل‌هاي مذكور به دانشگاه علاوه بر كسب نمره علمي لازم، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌اي كه توسط معاون آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد، مي‌باشد، لذا اين دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره 1)، حداكثر تا 10 روز پس از اعلام نتايج (حداكثر تا تاريخ 21/8/1393)، براي طي مراحل پذيرش به سايت معاون آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي (به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است عدم ثبت نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد.

4- درخصوص داوطلبانیکه به رشته بورسیه دستگاهها و سازمانهای مختلف معرفی شده‌اند، لازم است تاکید گردد که علاوه بر شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) که توسط دانشگاه پذیرنده صورت می‌گیرد می‌بایست شرایط و ضوابط مربوط به ارگان بورس دهنده را نیز دارا بوده و از طریق دانشگاه مربوط مراتب تایید ارگان ذیربط به سازمان اعلام شود.

5- باتوجه به اعلام انصراف دانشگاه شيراز از پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته زبان و ادبيات فارسي (كدرشته 5453)، كدرشته محل مذكور از رديف رشته‌هاي مرحله تكميل ظرفيت حذف گرديد.

چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته‌سوالاتي داشته باشند مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 20/8/1393 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فرید
فرید

به فقه ومبانی حقوق:ممنون از راهنمایی های شماامیدوارم موفق وموید باشید

محسن
محسن

سلام دوستان قبولی در پردیس از طریق آزمون سراسری چه تفاوتی با قبولی در پردیس از طریق آزمون دکتری پردیس داره؟

مینا
مینا

آره بچه ها
کسی میدونه؟
این پردیس بهتره؟

به محسن
به محسن

سلام هیچ فرقی نداشت اما درازمون سراسری اونایی که رتبه خوب می آوردن علاقه ای به رفتن به پردیس نداشتند ولی به مصاحبه نمی رفتند بخاطر همین ازمون جدا برگزار شد که فقط اونایی که تمایل واقعی دارند شرکت کنند تا پردیس هم ظرفیتش پربشه البته این صرفا نظر منه

به محسن
به محسن

منظورم این بود انتخاب می کردند اما مصاحبه نمی رفتند بخاطر همین جداش کردند تا بقیه بیان

reza
reza

بچه ها من نمیتونم فایلهای مربوط به تأیید صلاحیت عمومی را آپلود کنم تمامی سایز و اندازه و فرمتش هم درسته. میشه بگید باید چیکار کنم لطفا جواب بدید چرا آپلود نمیشه میگه عرض شناسنامه از 700 پیکسل بیشتره.

به رضا
به رضا

اگه مشکلی دراندازه فایل نداری یعنی اندازشو خیلی کم بگیر درحد 20تا 30 کیلو بایت .
اگه این مشکل رو نداری از سرعت اینترنته هرچه به روزهای آخر نزدیکتر بشی خود به خود درست میشه واسه منم همین جور بود آخرش خودش درست شد

reza
reza

ممنون که جواب دادی موفق باشی

آویسا
آویسا

به نظر شما ارزش داره شبانه برم مصاحبه؟ یا بمونم سال بعد عنوانم حداقل بشه روزانه؟ برای هزینه اصلا مشکل مالی ندارم، ولی دوست دارم بهتر بخونم با رتبه عالی روزانه قبول بشم

مهرانا مدیریت
مهرانا مدیریت

سلام
دوستان خواهش میکنم اگر کسی از زمانبندی مصاحبه پیام نور اطلاعی پیدا کرد اینجا هم اعلام کنه. طبق اعلام سازمان سنجش از چهارشنبه شروع میشه اما سایت پیام نور نه شماره حسابی اعلام کرده نه برنامه دقیقی ؟؟؟ از سردرگمی هلاک شدیم نمیدونیم کی باید بلیط تهیه کنیم حتی؟

حسن
حسن

سلام دوستان
کسی درباره مصاحبه پیام نور اطلاعی داره؟
پیام نور در مقایسه با پردیس و آزاد چطوریه؟
از هزینه و نحوه برگزاری کلاسها اطلاعی دارید؟

مردد
مردد

ب نظرتون صرف نظر از پول شبانه که جور هست برام، اصلا شبانه رفتن واسه دکتری ارزش داره؟ من موندم برم یا نه دوشنبه مصاحبه دارم، خیلی مردد شدم، هیچی هم حاضر نکردم و نمیدونم…….

نا امید
نا امید

سلام اگه فقط دنبال عنوان هستید برید مصاحبه اگر به فکر کار هستید با پولتون توی یک کاری سرمایه گذاری کنید و به فکر آیندتون باشید.

مهسا
مهسا

اگه پولش براتون مسئله ای نیست، چون هم اساتید مثل روزانه هستن و بنابراین کیفیت آموزش یکسان ه و هم در مدرک عنوان شبانه قید نمیشه، تردید نکنید! چون در این صورت فرقی با روزانه برای شما نداره. فرق روزانه و شبانه فقط هزینه ش ه و بس!

مردد به مهسا و بقیه دوستان
مردد به مهسا و بقیه دوستان

ممنونم خانم مهسا و ناامید. من نمیتوانم این پول را صرف رفتن ب دکتری خارج کنم. خانواده ناراضی هستند، از نظر مالی مشکلی اصلا برای پرداخت ندارم، مشکل فقط اینه چون دو مقطع دولتی بودم و روزانه برای دکتری شبانه مشکل دارم. از طرفی فکر میکنم دید اساتید به شبانه خوب نیست، در ضمن اگر خواستم روزی هیئت علمی بشم البته اگر. .. با توجه به وضعیت بد پیش آمده، آیا شبانه بودن امتیاز منفی نسبت به روزانه بودن داره یا نه؟ الان خیلی گیجم و ۲ شنبه هم مصاحبه دارم. ممنونم کسی میدونه بیشتر برام شرح بده.

نا امید
نا امید

به نظر من از الان بشینید برای آزمون 94 آماده بشید و رزومتون را قوی کنید چون قطعا سال آینده هم میتونید مجاز شبانه بشید با این حال یک سال دیگه تلاش کنید تا بلکه روزانه قبول بشید از طرفی تکمیل ظرفیت نتیجش نامعلوم هست و ممکنه فرصت دوباره آزمون دادن را از خودتون بگیرید امیدوارم در تموم مراحل زندگی موفق باشید و روزی استاد مفیدی در رشته علمی خودتون بشید
با احترام

به نا امید
به نا امید

راستش توی دوراهی بدجور گیر کردم، از طرفی میترسم به امید تکمیل ظرفیت شانس کنکور ۹۴ رو هم از دست بدم

نا امید
نا امید

پس الان با قاطغیت تصمیم بگیرید من جای شما باشم به مصاحبه نمیرم و میشینم برای سال 94 برنامه ریزی میکنم لا اقل سال دیگه با قاطعیت اگه روزانه قبول نشم برای شبانه و شاید پردیس سرمایه گذاری میکنم اگه مشکل شهریه نداشته باشم بهرحال تصمیم نهایی باشماست اینم بگم تجربه نشون میده امسال هم میتونید شضبانه مجاز بشید پس لا اقل فرصت امتحان برای روزانه خوندن را از دست ندید امیدوارم موفق بشید دکتر آینده و استاد فردا

مینا
مینا

آره الهه جون سایت پردیس گیلان چیه
تو سایتش هیچی درباره مصاحبه ننوشته
حتی نمیدونم زمانش کیه
اسم سایتش هم پردیس بین الملله.نه؟

رضا
رضا

نه گیلان بسیار دانشگاه قوی دارد و اساتید همان اساتید و کلاسها اکثرا مشترک است .سایت هم سایت دانشگاه گیلان

الهه فیزیک
الهه فیزیک

 سلام مدیر محترم
من انتخاب پنجم پذیرفته شدم
اما نمیدونم چی بوده
از کجا باید بفهمم؟زمان مصاحبه پردیس گیلان چه زمانیع.سایتش چیه

الهه فیزیک
الهه فیزیک

خواهش میکنم بگید ار کجا بدونم انتخابام چی بودن
من ویرایش کروم لحظه آخر.ترتیبشو عوض کردم
الان نمیدونم این قبولی کجاس
کمک

reza
reza

شما باید دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را دانلود کنید و ببینید چه کدی هست. توی لیستی که سازمان سنجش برای زمان مصاحبه ها گذاشته هم میتونید هم زمان و هم کد رشته ای که پذیرفته شدید را پیدا کنید

الهه فیزیک
الهه فیزیک

انشالله خدا بهتون خیر بده آقا رضا

reza
reza

خواهش می کنم موفق باشید

فاطمه فلسفه تعلیم و تربیت
فاطمه فلسفه تعلیم و تربیت

سلام.
من روزانه الزهرا به مصاحبه دعوت شدم.
فرم صلاحیت عمومی را از کجا باید پر کنیم؟؟؟؟
لینکی تو سایت سنجش نداره.
کسی هست راهنمایی کنه؟
از پاسخ دهندگان صمیمانه ممنونم

رز
رز

سلام
همون جایی که نتیجتون رو دیدید, یعنی اول باید وارد پروفایلتون بشید

فاطمه فلسفه تعلیم و تربیت
فاطمه فلسفه تعلیم و تربیت

خیلی ممنونم عزیزم

سپیده
سپیده

سلام بچه ها
کسی می دونه پیام نور برای دوره دکتری حضوریه یا غیر حضوری؟

فرید
فرید

اساتیدودوستانی که این سایت رو مطالعه میکنند.لطفا مارابرای پیداکردن طرح و استادی که برای شرکت در دکتری پژوهش محورقرارداد میبنده راهنمایی نمایند

فرزانه
فرزانه

دوستان اعتبار علوم تحقيقات بيشتره يا برديس سمنان
با اظهار نظراتتون كمكم كنيد

علی
علی

علوم تحقیقات به دلایل مختلف

علوم تحقیقات
علوم تحقیقات

علوم تحقیقات بهتره
ولی شرایطش از بقیه سخت تره در مصاحبه
من با رتبه 26 امسال علوم تحقیقات قبول نشدم
تکمیل ظرفیت مهرماه هم شرکت نکردم فقط میخام برم علوم تحقیقات ..
یا در تکمیل ظرفیت بهمن ماه و یا سال بعد

فرزانه
فرزانه

ممنون انشاا…موفق باشيد

مدیریت صنعتی 2
مدیریت صنعتی 2

با سلام
بنده از استادم در دانشگاه تهران پرسیدم.
ایشان فرمودند اعتبار دانشگاه علوم و تحقیقات از بسیاری از دانشگاه های دور دست بالاتر است.
موفق و موید باشید

به فرزانه
به فرزانه

علوم تحقیقات تهران یه چیز دیگه است حتی از خیلی ازدانشگاههای رده سوم وحتی روزانه اونا هم بهتره
می تونید برید نگاه کنید استاد علوم تحقیقات چه مرتبه علمی دارند انتخاب باشما .

مهرانا مدیریت
مهرانا مدیریت

سلام
پس چرا دانشگاه پیام نور در مورد مکان مصاحبه و مدارک چیزی اعلام نمیکنه انگار نه انگار که 22 آبان مصاحبه است.تو رو خدا اگر کسی اطلاعی داره بگه.

علم اطلاعات و دانش شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی

سلام شنبه یا یکشنبه تو سایت پیام نور دقیقا اعلام میکنن شاید با تاریخ و مکان اعلامی سنجش تغیراتی داشته باشد

حمید
حمید

سلام
از زمان و مکان مصاحبه پیام نور خبری نشد؟

حمید
حمید

سلام
من با اینکه تیرماه دفاع کردم ولی به خاطر چاپ نشدن مقالم نمره پایان نامم ثبت نشده و مدرک ارشد آماده نیست. به نظر شما اگر پذیرش برای ترم دوم باشد مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر.
ضمنا بدون تعصب بگید که آیا خواندن دکتری در پیام نور و صرف هزینه حدود 50 میلیون ارزش داره با نه؟

مهرداد حقوق کیفری
مهرداد حقوق کیفری

سلام دوستان من ازاد تهران مشغول تحصیل هستم وحالاپردیس مازندران دعوت به مصاحبه شدم به نظر شماکدام را انتخاب کنم.

مهتاب
مهتاب

ازاد برو . پردیس اونم مازندران ارزش رفتن نداره

رضا
رضا

دوستان لطفا بی اطلاع حرف نزنید.پردیس ها همه از ازاد بهترند.این رو وزارت علوم هم اعلام کرد.چه هیات علمی بخواهید بشید چه هر جا کار کنید مدرک پردیس مدرک اصلی هر دانشگاه از طرف وزارت علوم است حتی اکثر جاها کلاس با همه یک جاستو اصلا فرق نداره فقط شهریه میدهند همین.امسال هر کس وارد دانشگاه ازاد شده پشیمان است و در نهایت با این همه پذیرش ورودی های سال 93 انگشت نما هستند تا اخر عمر .پس اشتباه نکنید.من خودم ازاد علوم تحقیقاتم.اما دوستان پردیسم خیلی خیلی راضی هستند و حتی در سایت جذب هیات علمی هم پردیس را… ادامه نظر»

فرزانه
فرزانه

يعني بين علوم تحقيقات و برديس سمنان كدوم بهتره؟

رضا
رضا

دوستان من در پردیس سمنان هستند که همه راضی هستند و هر کلاس 3تا 4 نفر یعنی اساتید به اندازه دانشجو برای پایان نامه هست و حتی بیشتر .نه مثل ازاد در علوم تحقیقات که 2تا و نصفی استاد دارد ان هم همه مهمان و پایان نامه رو هوا.

مهرنوش -مدیریت
مهرنوش -مدیریت

سلام دوستان
من مجموعه مدیریت بودم و برای دو کد رشته به پیام نور دعوت شدم. اگر از تاریخ و زمان دقیق مصاحبه و مدارک مورد نیاز پیام نور اطلاعی داشتین لطفا بذارید.راستی از دوستانی که از نحوه مصاحبه پیام نور هم اطلاع دارن خواهش میکنم تجربیاتشون رو بذارن که ما استفاده کنیم. البته من خودم دوره ارشد دانشجوی پیام نور بودم.

فرید
فرید

به فقه ومبانی حقوق:من هم رشته ای شما هستم اتفاقا زاهدان را انتخاب کردم ای کاش من را به مصاحبه انتخاب می کردندچون رزومه ام بد نیست ومعدلم هم بالاست.ای کاش مسولین تجدید نظر می کردند.راستی به جای اونایی که نمیرن رتبه های بعدی را دعوت نمی کنند؟

فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق

کسی که دعوت به مصاحبه نشده دیگه شانسی نداره
من با اینکه روزانه دعوت شدم اما مرددم برم مصاحبه یا نه چون راهش خیلی دوره 1200 کیلومتره

فرید
فرید

رتبه تون چقدره؟منابعتون رو از کجا تهیه کردید؟برنامه مطالعات روزانه تون برای آزمون رو لطفا بفرمایید.از کی شروع به مطالعه کردید؟زبانتون در آزمون چطور بود؟خواهشا راهنماییم کنید

فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق

رتبم 130 بود
منابع رو از دوران ارشد داشتم
از اول تابستان شروع به مطالعه کردم متوسط روزی 4 ساعت
زبان رو سفید گذاشتم و استعداد رو 50 درصد زدم و دروس تخصصی رو 22درصد
اگر دروس تخصصی را 30 درصد بزنید مطمئن باشید رتبه زیر 50 رو کسب می کنید
من که دیگه شرکت نمی کنم چون الان دانشجوی دانشگاه ازادم و دیگه حال اینکه دوباره بخونم رو ندارم

فرید
فرید

منابعتون جزوه است؟مال کدام موسسه؟اگرکتابه نویسنده اش کیست؟

فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق

منابع من کتابه و جزوه رو اصلا توصیه نمیکنم 1- شرح لمعه با ترجمه حمید مسجد سرایی یا پرفسور زراعت یا علی شیروانی من هر سه ترجمه رو دیدم و بهترین ترجمه از دکتر زراعت است از مبحث قضا تا اخر را باید خواند 2- شرح اصول فقه در 4 جلد از علی محمدی خراسانی انتشارات دارالفکر . اگر این 4 جلد رو که متن روان و به زبان فارسی هم هست رو خوب بخونید من تضمین می کنم بالای 70 درصد اصول رو خواهید زد 3- عربی رو من چون نرسیدم بخونم منبعی هم نمیتونم معرفی کنم و من… ادامه نظر»

پریسا
پریسا

تکمیل دانشگاه ازاد کی میاد من که اصلا دولتی شرکت نکردم

حمید
حمید

سلام
من هم مشکل احمد رو دارم. یعنی با اینکه تیرماه دفاع کردم ولی به خاطر چاپ نشدن مقالم نمره پایان نامم ثبت نشده و مدرک ارشد صادر نشده است. به نظر شما اگر پذیرش برای ترم دوم باشد مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر.
ضمنا خواندن دکتری در پیام نور چطور؟

احمد
احمد

سلام
من اسمم به عنوان نفر دوم از 6 نفر اومده و دعوت به مصاحبه شدم. اما یه مشکل بزرگی دارم اونم اینه که من 26 مهر دفاع کردم و هنوز مراحل تسویه و فارغ التحصیلیم تموم نشده. البته دانشگاه مهر ماه رو هم ترم 4 محسوب کرده بود و از نظر دانشگاه 4 ترمه دفاع کردم. حالا با توجه به اون بند الزام فارغ التحصیلی تا 31 شهریور ، نمیدونم وضعیتم چطور میشه. نمیدونم برم مصاحبه یا نه؟

تکتو
تکتو

تاریخ دفاع مهمه و تاریخ فارغ التحصیلی محسوب میشه

en
en

دوستان لطفا راهنمایی کنید.در مورد مدرکه شبانه واژه ی شبانه ذکر میشه رو مدرک دکتری یا نه؟

تکتو
تکتو

بله میشه

english
english

من به مصاحبه دانشگاه غیر انتفاعی دعوت شدم. ارزش داره؟

به شما
به شما

مدرک مهم نیست سواد مهمه
اگه علاقه داری وفکر می کنی می تونی دردوره دکترا مقاله خوب بدی مطمئن باش می ارزه ولی اگه صرفا بخوای یه تک مقاله بدی وبیای بیرون این دیگه به خودت بستگی داره

چکاوک
چکاوک

من مرحله قبل قبول شدم.الان دو جلسه است که دارم میرم دانشگاه.دوستمون راست می گه اگه پولش مشکلی نیست که حدود 50 میلیون تموم میشه برو و وقتت و هدر نده .ولی اگر فکر می کنی با کمی تلاش روزانه قبول می شی به نظر من چون تو دوره دکتری عملا همه چیز بر عهده خودته پول دادن یک کمی زور داره! موفق باشی

سروش
سروش

بچه ها من یه مشکل دارم! تو قسمت تکمیل فرم صلاحیت عمومی شهر و استان محل تحصیل کارشناسی و ارشد رو بدرستی انتخاب میکنم ولی سایت ارور میده که شهر کارشناسی و شهر ارشد را بدرستی وارد کنید!!!! بنظر شما چه کنم؟!!

قديمي
قديمي

شهريه ي پيام نور ترمي پنج ميليون و هشت صد هزار تومنه

سئوال
سئوال

اگه کسی شرایط دکتری پژوهش محور رو میدونه لطفا ی اطلاع رسانی کنه؟؟ مدرکش معتبره؟

نینا- مدیریت دولتی منابع انسانی
نینا- مدیریت دولتی منابع انسانی

دوستان سلام.از تکمیل ظرفیت دکترای آزاد چه خبر؟…امیدی هست؟

علی.مدیریت
علی.مدیریت

من تعجب میکنم چرا دعوت نشدم مصاحبه رشته مدیریت…
رتبم 550 .خیلی ناراحت کنندس

علو م أجتماعي
علو م أجتماعي

جكاوك وهمين الان ممنون از باسختون,فقط ميخواستم بدونم ترمي جنده وجطوره؟وام داره واماش جطوره؟

چکاوک
چکاوک

ترم اول پردیس خوارزمی در رشته های علوم انسانی ده میلیونه و 6 ترم بعد هر ترم 6 میلیون تقریبا 50 میلیون میشه.واقعا سخته ولی من چون واقعا دیگه حوصله و وقت نداشتم این سختی را قبول کردم.

چکاوک
چکاوک

راستی هیچ وامی در کار نیست.همه هزینه تا حالا که با خودمونه مگر اینکه بعدا قانون عوض بشه. امیدوارم بتونید تصمیم ب درستی بگیرید

علو م أجتماعي
علو م أجتماعي

ممنون خيلي لطف كرديد جواب داديد

اسدی
اسدی

من به جای دکتری عزمم را جزم کردم کار پیدا کنم هر کاری شده برام مهم نیست فقط یک نون بخور و نمیر داشته باشه برام کافیه دیگه دکتری با این وضعیت جذب هئیت علمی اصلا برام آینده واضحی نداره امیدوارم همه شما موفق باشید

محمد
محمد

سلام رشته آمار روزانه کسی دانشگاه های تهران کسی قبول شده؟ امسال برنامه ریزی کردم که بخونم یکم مشاوره میخوام…

شیمی
شیمی

دوستان من دانشگاه گیلان، روزانه دعوت شدم. اما آخرین رتبه ی قبولی 8 هست و من 7 هستم. حدود 17 ساعت هم تا رشت فاصله داریم، ظرفیت پذیرشه هم یک نفره . به نظرتون ارزش داره برم مصاحبه؟ هم به لحاظ مسافت و هم به لحاظ اینکه آیا این یه نفر از قبل معلوم نیست؟!!

93
93

رفتنش ضرر نداره بخصوص که روزانه هست

متالورژیست
متالورژیست

سلام

من روزانه پژوهش محور به سازمان پژوهشهای علمی و صنتی دعوت شدم. کسی میدونه شرایطش چطوریه؟ خوبه؟ بهتر نیست بمونم یک سال دیگه بخونم؟

reza
reza

میشه بگید رتبتون چند بود؟؟

فرید
فرید

به متالورژیست:چطوری دعوت شدید؟خودتون رفتید دنبال استاد.رشته فقه شانس پیدا کردن طرح رو داره؟طرح رو چطور پیداکردید؟درعرض4ترم چطورروی یک طرح میشه کارکرد؟خواهش میکنم راهنمایی کنید.نه دانشگاه نه اساتیداطلاع دارند

آوا
آوا

من هم پردیس از 20 نفر دعوت شده رتبه ام 13 هس آیا شانس قبولی دارم آیا ارزش داره؟؟

mozhgan
mozhgan

اگه همین الان نقد 10 میلیون تو حسابت هست و از عهده شهریه 60 میلیونیش ( بدون وام و مساعدت از طرف دانشگاه) طی 4 سال بر میای آره ارزش داره

آوا
آوا

مرسی مژگان

سارای سردرگم
سارای سردرگم

دوستانی که دانشگاه دولتی شبانه قبول شدن یا خبر دارن، بنظر شما دید اساتید و دیگر دانشجویان روزانه نسبت به شبانه دکتری چیه؟ ارزش داره با فرض داشتن هزینش رفت؟ کلاسها با روزانه یکیه؟ یا فرق میذارن بینمون؟! ارزش داره یه سال دیگه بخونم و قید شبانه رو بزنم یا برم؟ خبر دارین برا هیئت علمی اصلا شبانه رو قبول دارن؟ چند درصد اختلاف بین مدرک شبانه و روزانه قاءل میشن؟ خواهشا منو از گیجی در بیارین چون فرصتی نمونده برام… باید تصمیمو بگیرم. ممنونم

باران
باران

سلام دوست عزیز. من دانشجوی روزانه هستم.و تو کلاس 2 تا شبانه داریم. هیچ فرقی با روزانه ها ندارن و هیچ فرقی هم قیل نمیشن. فقط اونا شهریه میدن. حالا بستگی به خودتون داره اگه واقعا هزینش براتون سخت نیست که برید ولی رشته تونو بسنجید. مثلا من کشاورزی می خونم دوست عزیز واقعا توصیه نمیکنم برید شبانه بخونید چون بازار کارش واقعا خرابه حالا اگه روزانه باشی کمتر دلت میسوزه. ولی بازم بستگی به خودتون داره و جیبتون. والا به خدا تو دکتری هیچی نیست. کار مهمه و خیلی مهم.

shamim
shamim

دوست عزیز ما 10 نفر پذیرش داشتیم امسال که از این تعداد 7نفر روزانه 2 نفر شبانه و 1 نفر هم استعداد بوده. هیچ مشکلی هم با بچه های شبانه ندارند فقط بحث هزینه است در مورد هیئت علمی شدن هم که رزومه خیلی اهمیت داره و نمره و معدل و … باز هم میتونین بپرسین

راحله
راحله

سلام اگر فقط نگران موقعیت و تفاوت شبانه و روزانه هستید بهتون اطمینان میدم که هیچ مشکلی نیست. در ضمن مدرک شما با روزانه هیچ فرقی نداره و به هیچ وجه در مدرکتون قید نمیشه که شما شبانه بودید. تنها فرقش همون پولی هست که باید هر ترم پرداخت کنین ولی واسه کسی که وضعش خوبه و 50 ، 60 میلیون پولی نیست خوب وضع فرق میکنه…

فریبرز
فریبرز

با سلام در سال 92 قانونی مبنی بر درج شبانه در مدرک دانشجویان دکتری وضع شده است.

رضا
رضا

امسال تمام موارد حذف شد و اعلام شده است دانشگاههای وزارت علوم چهار دسته هستند اما مدرک همه مدرک رسمی دانشگاه صادر میشود.روزانه-پردیس-شبانه-مجازی.حالا یه موضوع جالب میدونید کارمندان دولت برای ماموریت اموزشی گرفتن اگر روزانه و پردیس باشند ماموریت میگیرند اگر شبانه و مجازی و پیام نور این ماموریت اعطا نمیشود.این قانون استخدامی است.

داوطلب عمران
داوطلب عمران

ماموریت آموزشی دیگه نمیدن که

ارام
ارام

سلام کلاسهای قبولی این مرحله(تکمیل ظرفیت ) از بهمن است ؟

من پیام نور قبول شدم ارشدم هم از پیام نور گرفتم ولی اخرین فرد دعوتی هستم آیا شانسی برای قبولی دارم ؟

کسی از شهریه پیام نور خبر داره؟

ممنون

خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم
خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم

منم آخرین فرد دعوتی هستم، نمیدونم چقدر شانس داریم.. ولی قطعا یه تعدادی نمیان جلسه مصاحبه

ساره
ساره

من فقط شرکت کردم و رتبه ام 2 هستش و نمیخوام برم پس مطمئنا تو رشته شما هم هستن همچین کسایی پس نگران نباشین 🙂

راحله
راحله

سلام قبولی شما هیچ ارتباطی به اینکه چندمین فرد دعوت به مصاحبه شدید نداره. این مرحله فقط واسه رفتن به مصاحبه بود در مصاحبه تنها چیزی که مهمه شرایط علمی شما و سایر شرکت کننده هاست. حتی اگر آخرین فرد هم باشید ولی از نظر علمی برتر از بقیه باشید شما قبولید.

خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم
خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم

بچه ها من شبانه دعوت شدم، رتبم بین افراد دعوت شده 10 شده و من دهمین هستم. از نظر رتبه، البته فقط یک نفر رو میخواد، حالا موندم 1__اگر بخوام برم مصاحبه و تقریبا رزومم عالیه و بخاطر مصاحبه و نتبجش امسال رو از دست بدم و دلم خوش بشه به مصاحبه….۲… با وجود اینکه از نظر مالی مشکل شبانه ندارم ولی بخاطر جذب بعدا دچار مشکل بشم… آیا بمونم سال بعد روزانه قبول بشم و برم؟ یا نه.. شبانه ارزش داره؟ حالا سواای پولش…. چون آزادم با رتبه ۲ نرفتم و اصلا این چیزها منو راضی نمیکنه … از… ادامه نظر»

علی ملکی
علی ملکی

سلام
بنظرم بین مطالعه برای آزمون امسال و شرکت در مصاحبه تعارضی وجود ندارد.

خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم
خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم

ممنونم و بنظر شما بر فرض شرایط هیئت علمی خوب بشه و خوب جذب کنن.. آیا شبانه خوندن مشکلی ایجاد میکنه؟

خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم
خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم

ممنوم آقای ملکی آخه میترسم تنبلی کنم و دلم خوش بشه به جواب مصاحبه… کیا هم برا آزمون میخونن خوب و هم مصاحبه شرکت میکنن؟

علی ملكی
علی ملكی

ارادتمندم
تا جایی كه من میدونم بیش تر رزومه در جذب هیئت علمی موثر است تا شبانه و روزانه بودن مدرك.

Ram.
Ram.

با سلام.
لطف کنید بچه ها پاسخ بدید. من برای مصاحبه تو اعلام نتیجه ی قبلی برای مصاحبه رفتم ولی رد شدم الان دوباره تو همون دانشگاه به مصاحبه دعوت شدم. آیا لازم هست دوباره مصاحبه بروم؟
فکر کنم خیلی از بچه ها این مورد را داشته باشند. مرسی

مهتاب
مهتاب

اره منم این مورد داشتم . به نظر من دیگه واقعا ارزش رفتن نداره چون اگه میخواستیم قبول بشیم همون مرحله اول قبول شده بودیم

همین الان
همین الان

اگه 5 برابر دعوت شده باشه احتمال قبولی نسبت به مصاحبه اصلی بیشتر میشه. چون تو مصاحبه اصلی حدود 8 یا 9 برابر دعوت به مصاحبه شده بود

atoosa
atoosa

من اینطور فکر نمی کنم. یک دانشگاهی که یکدفه اعلام ظرفیت روزانه در تکمیل ظرفیت می کنه قطعا دانشجوی خودش را می خواهد بگیرد. این بار رقیبان عموما کسانی هستند که بار اول مجاز نشدندولی در شرف مجاز شدن بودند معمولا کسانی هستند که رزومه بالایی دارند و وقت درس خوندن نداشتند. کلا نباید امیدوار بود چون من با یکی از اساتید دانشگاهی که تکمیل ظرفیت داده بود می خواستم صحبت کنم گفت ما اصلا نمی گیریم!!! وقت خودتو تلف نکن!!! به سنجشن نامه زدم که چرا اینها میگن نمیگیریم ولی شما تو دفترچه زدین میگیرن؟ سنجش گفت ملاک دفترچه… ادامه نظر»

atoosa
atoosa

فکر کنم 5 برابر ظرفیت اعلام شده!!!

سمانه
سمانه

بچه ها کسی از مصاحبه دانشگاه شاهد خبر داره؟کسایی که قبول شدن و قبلا اونجا مصاحبه رفتن لطف کنن کمک کنن.

فقه و مبانی حقوق
فقه و مبانی حقوق

منم یه دانشگاه روزانه دعوت شدم اما زاهدانه خیلی برام دوره

به فقه و مبانی حقوق
به فقه و مبانی حقوق

خب چرا از اول انتخابش کردید؟ اینجوری جای یکی دیگه رو گرفتید دیگه.

اخترفیزیکی
اخترفیزیکی

من هم که در مرحله اول دوره روزانه بهترین دانشگاه ها رو دعوت شده بودم حالا فقط به دو کد رشته شبانه و یک پیام نور توی فیزیک دعوت شدم. نمی دونم ارزش داره برممصاحبه یا بشینم برای سال بعد بِخونم!

م-م
م-م

خوب چرا همون اول نرفتین؟ امسال وضعیت فیزیک خیلی فرق میکرد با سال های قبل. تقریبا همه کسانی که به مصاحبه دعوت شده بودن پذیرش هم شدن.

همین الان
همین الان

کسی میدونه چند برابر هر کد رشته دعوت به مصاحبه شده؟

علوم اجتماعی
علوم اجتماعی

سلام بچه ها من پردیس قبول شدم کسی در مورد شهریه اش چیزی میدونه، ببینم ارزش داره که برم؟

همین الان
همین الان

پول داری برو
ارزش یعنی پول

چکاوک
چکاوک

من مرحله قبل قبول شدم.الان دو جلسه است که دارم میرم دانشگاه.دوستمون راست می گه اگه پولش مشکلی نیست که حدود 50 میلیون تموم میشه برو و وقتت و هدر نده .ولی اگر فکر می کنی با کمی تلاش روزانه قبول می شی به نظر من چون تو دوره دکتری عملا همه چیز بر عهده خودته پول دادن یک کمی زور داره! موفق باشی

مهتاب
مهتاب

من رفتم مصاحبه پردیس. وقت و پولتو هدر میدی میری بعدش میگن قبول نیستی

نا امید
نا امید

اینقدر خوشحالم رتبم بین کسایی که قراره برن مصاحبه یک شده امامصاحبه نمیرم

شیرین
شیرین

من یک نفر با نفر آخر اختلاف داشتم.قسمت نبود………..

ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی

ریاض کاربردی کسی علم و صنعت دعوت شد؟

fahim
fahim

اما هنوز زمان مصاحبه ها اعلام نشده. البته اول توی سایت فایل پی دی افی بود که به محض باز کردن. دفترچه رشته های کارشناسی ارشد باز میشد!!!

درس
درس

ما هم پذيرفته شديم در دورذه روزانه و دكتر شديم تا چه پيش آيد!!!!!!!!!!!