– تئاتر

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ تئاتر ایران و جهان، تحلیل نمایش، نقد نمایش، نظریات معاصر تئاتر، مطالعات تطبیقی تئاتر)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

کارگردانی، ادبیات نمایشی، سینما