اعلام اسامی دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه خواجه‌نصیر

///اعلام اسامی دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه خواجه‌نصیر

مدرسان شریف

اعلام اسامی دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه خواجه‌نصیر

فهرست اسامی متقاضیان حائز شرایط حضور در مصاحبه فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون نیمسال اول ۹۷-۹۶ دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، شیمی، فیزیک، ریاضی، مهندسی عمران، نقشه برداری، هوافضا، مهندسی مکانیک، صنایع و مواد و متالوژی دانشگاه خواجه نصیر از لینک های ذیل قابل دریافت می باشد:

اسامی متقاضیان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشکده های برق، کامپیوتر، شیمی، فیزیک و ریاضی

اسامی متقاضیان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشکده های مهندسی عمران، نقشه برداری و هوافضا

اسامی متقاضیان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشکده های مهندسی مکانیک، صنایع و مواد و متالوژی

لازم به ذکر است، اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻃﻼع از زﻣﺎن و دﻋﻮت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮری، ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱۳۹۶-۳-۹ ۰۹:۲۱:۵۵ +۰۴:۳۰۸ خرداد, ۱۳۹۶|دکتری استعداد درخشان|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar