//اعلام جزئیات استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور دکتری 97

مدرسان شریف

استاد وکیلی

اعلام جزئیات استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور دکتری 97

جزئیات تأثیر سهمیه رزمندگان و ایثارگران در پذیرش داوطلبان واجد شرایط این سهمیه در آزمون دکتری 97 سراسری اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (1400-1396)» در ﺗﺎریخ 1395/12/14 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎده 90 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎده 70 «ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان» و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪی آن در ﻣﺎده 47 «ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (2)» در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺟﺮا و ﮔﺰﻳﻨﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻮق:

1- ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (25%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ»، «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» و رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد.

2- ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (5%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ 25% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» و «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﺗﺬﻛﺮ: ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 90 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ 25 درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻓﻮق ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮد، ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه آن، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ 5 درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

  1. براﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان (اﻋﻢ از اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻇﺮﻓﻴﺖ 25 درﺻﺪی و ﻳﺎ 5 درﺻﺪی) 70% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه رزﻣﻨﺪﮔﺎن 80% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، در ﺻﻮرﺗﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ درﺻﺪﻫﺎی ﻣﺼﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺳﻬﻢ در ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ دﻫﻢ (0/5) ﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻤﺎﻟﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  4. ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ 1395/10/18 آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻳﻚ ﺑﺎر در دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
  6. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ 1395/10/18، آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم نور، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اعلام جزئیات استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور دکتری 97
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۲-۱ ۲۰:۴۸:۳۱ +۰۴:۳۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۱۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سارا
سارا

آیا کسی از دوستان هست که با سهمیه ۲۵ درصدی دکتری امسال قبول شده باشه ؟؟ چندتا سوال دارم

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان ولی اینکه میگید سهمیه در اصل اثری نداره به نظرم در مرحله آخر و بعد از انجام مصاحبه به کد رشته محل ها با ظرفیت کمتر از 10 برای سهمیه 5 درصد اثر نکنه یعنی هر نمره که از مصاحبه بگیریم همونو لحاظ میکنن اما برا دعوت به مصاحبه اگر هفتاد درصد ترازو بیاریم دعوت به مصاحبه میشیم چون یکی از دوستان پارسال اینجور دعوت به مصاحبه شده بود

reza
reza

سلام برای من سوال هستش که رتبه در سهمیه 5درصد و 25 درصد جدای از هم هستند؟ و اینکه به عنوان مثال دانشگاهی حداقل تراز رو برای دعوت به مصاحبه 4200 اعلام کرده باشه و کسی هم مه سهمیه داره و ترازش 4000 هست آیا دعوت به مصاحبه میشه یا اینکه شرط لازم هستش که حتما تراز 4200 رو کسب کنه و بعد در مرحله مصاحبه اعمال میشه سهمیه؟ من رتبه دو سهمیه 5 درصد رشته عمران سازه و رتبه27 سهمیه آزاد با تراز 5490 هستم الان این سهمیه چقدر تاتیر داره برای من. رشته ما 140 نفر روزانه بر… ادامه نظر»

وحید
وحید

متاسفانه دانشگاهها 30درصد از سهمیه هاشونو به ایثارگران و رزمندگان و خانوادهاشون نمیدن و سعی میکنند افراد رتبه بالا را بردارند
باید سهمیه 5درصد در کل حساب میشد / متاسفانه برنامه ریزی خوبی در دوره دکتری نشده است و مثلا دانشگاه امام حسین در رشتهخ مدیریت 10 نفر برمی داره ولی سعی کرده کادر و نظامی برداره و این کمی منطقی نیست یا دانشگاههای دیگه

احمد
احمد

این سهمیه ربطی به دانشگاه نداره. چون دانشگاه اصلا متوجه نمیشه که شما سهمیه دارید یا نه. دانشگاه ها نتایج رو برای سازمان سنجش میفرستن و سازمان سنجش هم سهمیه ها رو لحاظ میکنه

حسین
حسین

دوستان من با پنج درصد رتبه پنج رو کسب کردم. آیا امیدی برای روزانه ی ادبیات فارسی دارم؟

جواد
جواد

سلام دوستان،
میخواستم بپرسم چطوری۵درصد حساب می کنید؟
در صفحه اعلام نتایج سهمیه آزادنوشته من فکر کردم مال منو نزدن؟

saeed
saeed

سلام دوستان.من نمیدونستم که از سهمیه 5 درصدی میتونم استفاده کنم.الان که فهمیدم آیا میشه اقدام کرد یا خیر؟
ممنون میشم پاسخ بدید

مهسا
مهسا

سلام
فکر نمیکنم بشه استفاده کرد. با این حال میتونید از طریق سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش سوالتون رو مطرح کنید تا راهنمایی تون کنند.
موفق باشید

رسول
رسول

سلام
دوستان نمره کل در سهمیه ایثارگری تغییر نمیکنه؟

عماد
عماد

سلام
طبق بند ۲ که نوشته شده حاصلضرب سهم در ظرفیت کد رشته محل حتما باید پنج دهم برسد یعنی برای استفاده از سهمیه ۵ درصدی حتما باید دانشگاه مورد نظر ۱۰ نفر سهمیه داشته باشد که فکر نکنم در مقطع دکترا در هیچ رشته محلی همچنین ظرفیتی وجود داشته باشه. بنابراین سهمیه ۵ درصدی در دکترا عملا معنی نداره.
درست فهمیدم؟

h
h

به نطر من حرف شما درسته الان مثلا یه دانشگاه ۲ تا میگیره ۵ درصدش میشه ۰/۱

محسن
محسن

فکر کنم اشتباه میکنید.
زیرا که نوشته باقیمانده ی سهمیه ۲۵٪ به ۵٪ اختصاص داده میشه.
طبق اطلاعاتی که از کنکورهای گذشته و وزارت بهداشت و سراسری دارم. اکثر سهمیه ۲۵٪ تکمیل نمیشه.
این یعنی اختصاص دادن این باقیمانده ها به داوطلبین ۵٪
.
داوطلبین ۵٪ بسیار امیدوار باشن چون ۲۵٪ به احتمال بسیار قوی در اکثر کد رشته ها تکمیل نمیشه

ناشناس
ناشناس

اتفاقا تکمیل میشه
رتبه من توی سهمیه ازاد شده 72
توی سهمیه 5 درصد شده 11
پس نتیجه میگیریم که از رتبه 1 تا 71 10 نفر رتبه شون بهتر از من شده و در نتیجه این موضوع برای سهمیه 25 درصد هم صدق میکنه
تعداد کل شرکت کنندگان هم 270 نفر بوده.
بنظرم سهمیه 5 درصد با قانون 5 دهم اصلا تکمیل نمیشه

سعید
سعید

البته این افراد ممکنه دارای سهمیه پنج درصدی باشند.
فک کنم جناب محسن درست میگن چون که در سالهای گذشته که سهمیه پنج درصدی وجود نداشت معمولا در ازمون دکترا از این سهمیه استفاده نمی شد ولی الان دیگه حتما پر میشن.

احمد
احمد

من نظرم اینه که تعداد زیادی وجود ندارن. چون توی رشته من که 113 نفر شرکت کردن، من تنها نفری بودم که دارای سهمیه 5 درصدی بودم. چون توی کارنامه نوشته شده بود که رتبه من یکه توی سهمیه و آخرین نفر مجاز هم همون یک نفر هست.

اا
اا

واقعا مسخره است 5درصد گول زنک