//جزئیات سهمیه مربیان در پذیرش دکتری 97

مدرسان شریف

استاد وکیلی

جزئیات سهمیه مربیان در پذیرش دکتری 97

جزئیات نحوه استفاده از سهمیه ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم  در پذیرش دکتری 97 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 89/1/29 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ده درﺻﺪ (10%) ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ درج ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ انتخاب رشته دکتری 97 (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ) ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ و ﻳﺎ رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ﺑﺠﺰ ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ)، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻـﺪ (80%) ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎه آزاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻣﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺪرﺷـﺘﻪ ﻣﺤـ ﻞ ﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ از ﻃـﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻪ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻣﺮﺑـﻲ درج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻻزم اﺳـﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ (ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن) ﺑﺮای ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

جزئیات سهمیه مربیان در پذیرش دکتری 97
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۲-۲۲ ۰۰:۵۵:۴۹ +۰۴:۳۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۶ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
as
as

انتخاب رشته دانشگاه ازاد کی شروع میشه پس
؟؟؟؟؟

علی
علی

با سلام
نحوه دعوت به مصاحبه برای مربیان چگونه هست؟ در دفترچه قبولی را گفته 80 درصد آخرین نفر پذیرش. برای مصاحبه هم 80 درصد آخرین نفر دعوت به مصاحبه است؟

مهسا
مهسا

سلام
اگه مجموع نمره مصاحبه و ازمون کتبی کسی که سهمیه مربی داره در یک رشته محل 80 درصد اخرین فرد پذیرفته شده در اون رشته محل باشه، در اون جا پذیرفته میشه

نازنين
نازنين

دوستان من چه خبر از دفترچه ادانشگاه ازاد

كنكوري
كنكوري

سلامتی؛))

مهسا
مهسا

سلام
دفترچه انتخاب رشته دکتری ازاد 97 به محض انتشار در همین سایت قرار داده میشه و در کانال تلگرامی به ادرس زیر هم اطلاع رسانی میشه:
https://telegram.me/joinchat/BBL_7jv5yCTw1CwARMbkGA